تعبیر خواب نگاه به آسمان

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آسماناگر خود را در آسمان ببیند ، تعبیر آن باشد که سفری در پیش خواهد داشت پر حاصل تعبیر خواب آسمان، در افزایش مقام دنیائی و عزت و سرافرازی.

اگر ببیند که در آسمان پرواز می کند ،تعبیر خواب آسمان سفری پر برکت و نعمت او را تقدیر شده است.

تعبیر خواب آسماناگر ببیند به آسمان رفت و نخواست به زمین باز گردد ، بزرگی خواهد یافت و به مطلب بزرکی که در نظر دارد خواهد رسید.

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب آسماناگر كسي خويش را در آسمان اول ديد، دليل كند كه اجل وي نزديك بود. و اگر خود را بر آسمان دوم بيند، دليل كه علم و دانش حاصل كند و اگر بر آسمان سوم ديد، دليل كند كه عز و اقبال اين جهاني يابد.تعبیر خواب آسمان و اگر بر آسمان چهارم ديد، دليل كند كه پادشاه را دوست و اقرب گردد

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آسمان , تعبیر خواب آسمان پر ستاره , تعبیر خواب آسمان آبی , تعبیر خواب آسمان شب

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود و اگر ببیند که به تعبیر خواب آسمانگونه سفید بود دلیل که در آن موضع رنج و بیماری بود و اگر ببیند که آسمان سرخ بود دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن استتعبیر خواب آسمان و اگر ببیند که آسمان سیاه بود دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود و تعبیر خواب آسماناگر ببیند که آسمان روشن تر از آن بود که باید باشد دلیل کند تعبیر خواب آسمانکه او روشنایی تمام دین حاصل گردد

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آسمان , تعبیر خواب آسمان پر ستاره , تعبیر خواب آسمان آبی , تعبیر خواب آسمان شب

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آسماناگر ديد كه از آسمان ريگ يا خاك مي باريد، اگر اندك باريد دليل كند كه نيك بود و اگر بسيار،تعبیر خواب آسمان دليل آن بد بود. اگر ديد كه از آسمان كژدم يا مار و يا سنگ مي باريد، دليل بود بر عذاب خداي عزو جل اند آن ديار،تعبیر خواب آسمان اگر ديد كهم خود را از اسمان فرو آويخت، دليل كند كه كار او بلند گردد

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آسمان , تعبیر خواب آسمان پر ستاره , تعبیر خواب آسمان آبی , تعبیر خواب آسمان شب

در مورد تعبیر خواب آسمان چقدر می دانید

تعبیر خواب آسماندیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون تعبیر خواب آسمانتوقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده اند .

تعبیر خواب آسمان اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده استتعبیر خواب آسمان نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می افکند. اگر کسی ببیند که از تعبیر خواب آسمانآسمان به زمین افتاد ولی آسیبی تعبیر خواب آسمانندید بیمار و رنجور می شود لیکن سلامت خود را باز می یابد.

تعبیر خواب آسمان

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.