سیاه دانه معطر

از سیاه دانه چقدر می دانید سیاه دانه طعمی تلخ دارد و به عنوان ادویه در مواد غذایی به خصوص ترشیجات استفاده می شودسیاه دانه.این دانه بومی جنوب غربی آسیاست و از …

تعبیر خواب پلنگ زرد

آیا درباره تعبیر خواب پلنگ می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب پلنگهر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او …

تعبیر خواب خانه امام صادق

درباره تعبیر خواب خانه چقدر می دانید محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب خانهخانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی …

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

 تعبیر خواب ثروتمند شدن , تعبیر خواب ثروتمند شدن دیگران , تعبیر ثروتمند شدن در خواب , تعبیر خواب پولدار شدن

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

تعبیر خواب ثروتمند شدن اگر در خواب پول دیدید تعبیر ش غم است صدقه بدهید ولی اگر درخواب کسی بتعبیر خواب ثروتمند شدنه شما پول داد، تعبیر ش رسیدن خبر تولد پسری به شماست. اگر پول طلا در خواب دیدید تعبیر ش گران شدن اجناس است.

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول تعبیر خواب ثروتمند شدنچه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند. در مورد مسکوک طلاتعبیر خواب ثروتمند شدن به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید. …

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

اینجا فقط سکه های رایج و اسکناستعبیر خواب ثروتمند شدن مورد نظر است که مجموعا پول می شناسیم. چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجتعبیر خواب ثروتمند شدنود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید.

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و اگر در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظتعبیر خواب ثروتمند شدنر من درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه است. چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند. برای مثال این خواب را نقل می کنم که نمونه خوبی برای اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قدیمی یک ملک مشاعتعبیر خواب ثروتمند شدن داشتند. این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار کرج متصل می شد. موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی که خویشاوندی هم داشتند تصمصم گرفت سهم خودش را بفروشد.

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

خریدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک تعبیر خواب ثروتمند شدنهم مشکلات ثبتی وجود داشت. قرار شد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگی رسید. شبی یکی از آن ها در خواب دید که دوست و شریکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و یک تعبیر خواب ثروتمند شدنصندوق پول آورده که فلانی بیا این پول را بگیر و سهم خودت را به من بده.

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانتعبیر خواب ثروتمند شدنم آتیانوس تعریف کرد و تعبیر خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت می زند و گرفتاری بزرگی برای تو به وجود می آورد) سه روز بعد اتومبیل مسروقه را در مدخل باغی متعلق به همان مرد بیننده خواب یافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبیل و همه چیزهائی که در آن بوده بازداشت کردند.

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

سه چهار ماه طول کشید تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبیل نیست و اصلا دزد نمی تواند باشد. در این فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شریکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خواب ید و موضوع تقریبا فراموش شده بود آشکار شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده و به وسیله پسرش اتومبیلی را دزدیده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل این ماجرا این است که بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری است و تعبیری که خانم آتیانوس یونانی کرد چه قدر درست و دقیق بود. 

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

 تعبیر خواب ثروتمند شدن , تعبیر خواب ثروتمند شدن دیگران , تعبیر ثروتمند شدن در خواب , تعبیر خواب پولدار شدن

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

اگر در خواب ببینید که به کستعبیر خواب ثروتمند شدنى پول مى‏دهید، به این معنا است که به ثروت فراوانى خواهید رسید. اگر در خواب ببینید که کسى به شما پولى مى‏دهد، بیانگر زیان و ضرر مالى است.

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می‏شوید. دیدن پول خارجی در خواب، نشانه‏ی موفقیت در کارهای خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب، نشان‏دهنده‏ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت تعبیر خواب ثروتمند شدنمی‏کنید. گم کردن پول در خواب، نشانه‏ی بدشانسی در انجام یکی از کارهایتان است. اگر خواب ببینید کسی برای شما حواله‏ای پولی فرستاده، یعنی هدیه‏ای دریافت خواهید کرد.

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر در خواب پول پیدا کنید ، علامت آن است که در مقابلتعبیر خواب ثروتمند شدن نگرانی اندک ، شادمانی فراوانی خواهید داشت .

۲ـ اگر خواب ببینید به کسی پول می پردازید ، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

۳ـ اگر خواب ببینید سکه های طلا از کسیب می گیرید ، علامت آن است که به خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری از زندگی خود خواهید برد .

۴ـ اگر در خواب پول گم کنید ، نشانه آن است که درتعبیر خواب ثروتمند شدن محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد .

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

۵ـ اگر در خواب پول خود را بشماتعبیر خواب ثروتمند شدنرید و ببینید مقداری از آن کم است ، علامت آن است که در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد .

۶ـ اگر خواب ببینید از جایی پول می دزدید ، نشانه آن است که در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید . باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید .

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

 تعبیر خواب ثروتمند شدن , تعبیر خواب ثروتمند شدن دیگران , تعبیر ثروتمند شدن در خواب , تعبیر خواب پولدار شدن

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

۷ـ اگر خواب ببینید پول پس انداز می کنید ، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

۸ـ اگر خواب ببینید پول متعبیر خواب ثروتمند شدنی خورید ، نشانه آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد .

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

۹ـ اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید ، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد .

۱۰ـ اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می کند ، نشانه آن است کتعبیر خواب ثروتمند شدنه در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما ، زیان سختی خواهید دید .

تعبیر خواب ثروتمند شدن و خریدن خانه های زیاد

اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند گفتگو می کند ، علاتعبیر خواب ثروتمند شدنمت آن است که با کسی تشریک مساعی می کند که قادر است او را برای رسیدن به آرزوهایش کمک و راهنمایی کند .

تعبیر خواب ثروتمند شدن

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.