تعبیر خواب انار خوردن

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:

تعبیر خواب انار اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب،تعبیر خواب انار هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و تعبیر خواب انار اناری که نداند ترش یا شیرین بود، تعبیرش چون انار شیرین است.

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب انار خوردن , تعبیر خواب انار , تعبیر خواب انار قرمز , انار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری داشته باشید

ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب انار اگر کسی بیند انار شیرین به وقت خود می خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است، اگر بیند دانه های انار یافت یا کسی بدو داد،تعبیر خواب انار دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت. اگر انار شیرین با تعبیر خواب انار پوست و پیه آن می خورد، دلیل که از همه چیز برخورداری یابد.

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب انار خوردن , تعبیر خواب انار , تعبیر خواب انار قرمز , انار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت دانیال گوید:تعبیر خواب انار اصل انار به خواب مال است.تعبیر خواب انار لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود بود بد بود. اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد، دلیل که از زنی صاحب جمال منفعت یابد

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب انار خوردن , تعبیر خواب انار , تعبیر خواب انار قرمز , انار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انار اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر خواب انار خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است.

اول: مال جمع کردن،

دوم: زن پارسا،

تعبیر خواب انار سوم: شهر آبادان.

لیکن انار ترش غم واندوه است.

تعبیر خواب انار

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.