تعبیر خواب ماهی قزل آلا

درباره تعبیر خواب ماهی چقدر می دانید حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر خواب ماهیدیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: …

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت

تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت تعبیر خواب بارش شدید باران با قطره های بزرگ و درشت حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب باران باران درخواب رحمت و …

تره فرنگی چیست

از خواص تره فرنگی چقدر می دانید؟ تره فرنگی، برگ های سبز تیره و گردنی سفید رنگ دارد. یک تره فرنگی خوب نباید زردرنگ و پلاسیده و پیاز آن شکسته و ضرب …

درباره تعبیر خواب خرس می دانید

تعبیر خواب خرسخرس دشمن قوی پنجه و زورمند است. اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می شوید یا دشمن را از پای در می آورید. اگر دیدید تعبیر خواب خرسکه از خرس فرار می کنید ابراز ضعف و ناتوانی است

درباره تعبیر خواب خرس می دانید

تعبیر خواب خرس سیاه , تعبیر خواب خرس , تعبیر خواب خرس دیدن , خرس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خرس می دانید

تعبیر خواب خرسخرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل که از پادشاه خواری یابد. اگر بیند خرس زا بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.تعبیر خواب خرس اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وی رسد.

درباره تعبیر خواب خرس می دانید

تعبیر خواب خرس سیاه , تعبیر خواب خرس , تعبیر خواب خرس دیدن , خرس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خرس می دانید

تعبیر خواب خرس خرس‌ها در خواب‌ یك‌ نماد بسیار پیچیده‌ و پرمایه‌ هستند. به‌ منظور درك‌ و تعبیر بهتر آن‌ لازم‌است‌ كه‌ تداعی‌ و ارتباطی‌ عینی‌ و واقع‌ بینانه‌صورت‌ بگیرد. خرس‌ها حیواناتی‌ منحصر به‌ فرد ومنزوی‌ هستند و تعبیر خواب خرسدر ضمن‌ خرس‌های‌ ماده‌ مادرانی‌فوق‌ العاده‌ و استثنایی‌ محسوب‌ می‌شوند.

درباره تعبیر خواب خرس می دانید

تعبیر خواب خرس سیاه , تعبیر خواب خرس , تعبیر خواب خرس دیدن , خرس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خرس می دانید

تعبیر خواب خرس آنها دریك‌ غار به‌ خواب‌ زمستانی‌ فرو میروند و در مجموع‌جز حیوانات‌ شكارگر و متجاوز به‌ شمار نمی‌آیندتعبیر خواب خرس.خرس‌ها تنها زمانی‌ كه‌ تحریك‌ و اذیت‌ شوند، حالت‌تجاوزكارانه‌ پیدا می‌كنند و در آن‌ زمان‌ تبدیل‌ به‌یك‌ حیوان‌ خیلی‌ خطرناك‌ و دشمنی‌ قهار و كینه‌توزمی‌شوند

تعبیر خواب خرس

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 2 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.