تعبیر خواب جواهرات طلا

در مورد تعبیر خواب جواهر چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :

جواهرات

تعبیر خواب جواهرآنها را ستایش کردن : ورشکستگی

تعبیر خواب جواهرکادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهای خائن است

خریدن آن : بدبختی

تعبیر خواب جواهرجواهری بر دست یا گردن داشت : کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد

تعبیر خواب جواهرداشتن جواهرات بسیار زیاد : آینده ای کامیاب

در مورد تعبیر خواب جواهر چقدر می دانید

تعبیر خواب جواهرات , تعبیر خواب جواهرات بدل , تعبیر خواب جواهرات بدلی , تعبیر خواب جواهرات طلا

در مورد تعبیر خواب جواهر چقدر می دانید

تعبیر خواب جواهریک واقعیت غیر قابل انکار وجود دارد  و آن هم این است که دیدن جواهرات و طلا در خواب نماد و سمبلی از زندگی واقعی است تعبیر خواب جواهر. اگر در خواب خود جواهر و طلا را مشاهده کرده اید به این معنی است که  روابط خود را ارزشمند می‌دانید تعبیر خواب جواهرو دوست دارید با دیگران ارتباط خوب و سازنده ای داشته باشید.

در مورد تعبیر خواب جواهر چقدر می دانید

تعبیر خواب جواهرات , تعبیر خواب جواهرات بدل , تعبیر خواب جواهرات بدلی , تعبیر خواب جواهرات طلا

در مورد تعبیر خواب جواهر چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب جواهراگر بيند گوهر و مرواريد مي فروخت و آن گوهر ملك او بود، دليل كه خداوند علم و دين است و با همه كس نيكي و احسان كند. تعبیر خواب جواهر اگر خداوند دين نباشد، دليل كه خداوند غلامان شود و تعبیر خواب جواهربه قدر و قيمت گوهر او را مال حاصل شود.

در مورد تعبیر خواب جواهر چقدر می دانید

تعبیر خواب جواهرات , تعبیر خواب جواهرات بدل , تعبیر خواب جواهرات بدلی , تعبیر خواب جواهرات طلا

در مورد تعبیر خواب جواهر چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبیر خواب جواهر  اگر ببينده خواب درستكار و پارسا باشد و ببيند گوهرهايى را مى فروشد، تعبیر خواب جواهرعلم و دين پيدا مى كند.

تعبیر خواب جواهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.