آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

هر اینچ چند سانتیمتر است , هر اینچ چند سانتیمتر است , هر اینچ چند سانتیمتر است ؟ , هر فوت چند سانت است

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

هر اینچ چند سانتیمتر است یارد (به انگلیسی: yard) مخفف: yd، واحد اندازه‌گیری طول برابر ۹۱۴٫۴ میلی‌متر یا ۳ فوت است؛ و هر فوت برابر با ۱۲ اینچ می‌باشد. هر اینچ برابر با ۲۵٫۴ میلی‌متر است.هر اینچ چند سانتیمتر است

هر اینچ = 2.54 سانتی متر

هر فوت = 30.48 سانتی متر

هر یارد = 0.9144 متر

هر مایل برابر 1.6 کیلومتر است

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

هر یارد برابر 91.44 سانتیهر اینچ چند سانتیمتر است متر است

راهنمای تبدیل های واحد ها و مقیاس ها

اینچ انگلیسی=54/2سانتی متر

یارد=90سانتیمتر=3فوت

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

3فوت=1یارد=90سانتی متر
http://mathsalman.blogfa.com/page/klmetr.aspx

1inch = 2.54 centimeters
هر اینچ چند سانتیمتر است

1 foot = 30.48 centimeters

هر اینچ چند سانتیمتر است , هر اینچ چند سانتیمتر است , هر اینچ چند سانتیمتر است ؟ , هر فوت چند سانت است
1 yard = 0.9144 meters

<><> تبدیل واحد های طولی:

* 1 میلیمتر = 039 / 0 اینچ *

* 1 اینچ = 400 / 25 میلیمتر *

* 1 اینچ = 54 / 2 سانتیمتر *

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

* 1 متر = 093 / 1 یارد *

* 1 فوت = 333 / 0 یارد *

* 1 فوت هر اینچ چند سانتیمتر است= 12 اینچ *

* 1 فوت = 5 / 30 سانتیمتر *

* 1 فوت = 305 / 0 متر *

* 1 یارد = 3 فوت *

* 1 یارد = 914 / 0 متر *

* 1 یارد = 44 / 91 سانتیمتر *

* 1 کیلومتر = 621 / 0 میل *

* 1 میل = 609 /هر اینچ چند سانتیمتر است 1 کیلومتر *

* 1 میل = 3 / 1609 متر *

* 1 میل = 1760 یارد *

* 1 میل دریایی = 6080 فوت *

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

هر اینچ چند سانتیمتر است , هر اینچ چند سانتیمتر است , هر اینچ چند سانتیمتر است ؟ , هر فوت چند سانت است

* 1 میلهر اینچ چند سانتیمتر است دریایی = 5152 / 1 میل *

<><><> تبدیل واحدی های سطحی:

* 1 سانتیمتر = 155 / 0 اینچ مربع *

* 1 اینچ مربع = 452 / 6 سانتیمتر مربع *

* 1 متر مربع = 764 / 10 فوت مربع *

* 1 فوت مربع = 093 / 0 متر مربع *

* 1 متر مربع = 196 / 1 یارد مربع *

* 1 یارد = 9 فوت مربع *

* 1 یارد مربع = 8360 سانتیمتر هر اینچ چند سانتیمتر استمربع *

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

* 1 یارد مربع = 836 / 0 متر مربع *

* 1 میل مربع = 590 / 2 کیلومتر مربع *

* 1 کیلومتر مربع = 386 / 0 میل مربع *

* 1 کیلومترهر اینچ چند سانتیمتر است مربع = 100 هکتار *

* 1 هکتار = 01 / 0 کیلو متر مربع *

* 1 هکتار = 471 / 2 جریب *

* 1 جریب = 405 / 0 هکتار *

* 1 جریب = 740 / 4 یارد مربع *

<><><> تبدیل واحد های حجمی:

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

* 1 اینچ مکعب = 387 / 16 سانتیمتر مکعب *

* 1 پنت = 568 / 0هر اینچ چند سانتیمتر است لیتر *

* 1 لیتر = 026 / 61 اینچ مکعب *

* 1 لیتر = 7598 / 1 پاینت *

* 1 لیتر = 264178 / 0 گالن آمریکایی *

* 1 لیتر = 219975 / 0 گالن امپریال *

* 1 لیتر = 035316 / 0 فوت مکعب *

* 1 لیتر = 00629 / . بشکه آمریکایی *

* 1 متر مکعب = 315 / 35 فوت مکعب *

* 1 متر مکعب = 17 / 264 گالن آمریکایی *

* 1 متر مکعبهر اینچ چند سانتیمتر است = 97 / 219 گالن امپریال *

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

* 1 متر مکعب = 2898 / 6 بشکه آمریکایی *

* 1 کیلو لیتر = 1000 لیتر *

* 1 کیلو لیتر = 308 /0 یارد مکعب *

* 1 فوت مکعب = 316 / 28 لیتر *

* 1 فوت مکعب = 4805 / 7 گالن آمریکایی *

* 1 فوت مکعب = 2288 / 6 گالن امپریال *

* 1 فوت مکعب = 028317 / 0 هر اینچ چند سانتیمتر استمتر مکعب *

* 1 فوت مکعب = 321 اینچ مکعب *

* 1 گالن آمریکایی = 78533 / 3 لیتر *

* 1 گالن آمریکایی = 82268 / 0 گالن امپریال *

* 1 گالن آمریکایی = 133681 / 0 فوت مکعب *

* 1 گالن آمریکایی = 0338095 / 0 بشکه آمریکایی *

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

* 1 گالن آمریکاییهر اینچ چند سانتیمتر است = 0037854 / 0 متر مکعب *

* 1 گالن امپریال = 42 / 277 اینچ مکعب *

* 1 گالن امپریال = 54592 / 4 لیتر *

* 1 گالن امپریال = 160544 / 0 فوت مکعب *

* 1 گالن امپریال = 20094 / 1 گالن آمریکایی *

* 1 گالن امپریال = 028594 / 0 بشکه آمریکایی *

* 1 گالن امپریال = 0045461 / 0 متر مکعب *

* 1 بشکه آمریکایی = 9702 اینچ مکعب *

* 1 بشکه آمریکایی = 984 / 158 لیتر *

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

* 1 بشکه آمریکایی = 44 گالن آمریکایی *

* 1 بشکه آمریکایی = 9726 / 34 گالن امپریال *

* 1 بشکه آمریکایی = 6146 / 5 هر اینچ چند سانتیمتر استفوت مکعب *

* 1 بشکه آمریکایی = 15899 / 0 متر مکعب *

<><><> تبدیل واحد های وزنی:

* 1 گرم = 035 / 0 اونس *

* 1 اونس = 35 / 28 گرم *

* 1 پوند = 453592 / 0 کیلو گرم *

* 1 پوند = 592 / 453 گرم *

* 1 کیلو گرم = 20462 / 2 پوند *

* 1 پود روسی = 380 / 16 کیلو گرم *

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

* 1 کیلو گرم = 061 / 0 پود روسی *

* 1 تن =هر اینچ چند سانتیمتر است 1000 کیلو گرم *

* 1 خروار = 300 کیلو گرم *

* 1 خروار = 100 من تبریز *

* 1 خروار = 64000 مثقال *

* 1 ری = 12 کیلو گرم *

* 1 ری = 4 من تبریز *

* 1 ری = 2560 مثقال هر اینچ چند سانتیمتر است*

* 1 کیلو گرم = 1000 گرم *

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

* 1 من تبریز = 3 کیلو گرم *

* 1 من تبریز = 640 مثقال *

* 1 چارک = 10 سیر *

* 1 چارک = 750 گرم *

* 1 چارک هر اینچ چند سانتیمتر است= 160 مثقال *

* 1 سیر = 75 گرم *

* 1000 کیلو گرم کالری = 3068 واحد حرارتی *

* 1000 کیلو گرم کالری = 559 / 1 قوه اسب در ساعت *

* 1000 کیلو گرم کالری = 163 / 1 کیلو وات ساعت *

* کیلو وات ساعت = 3411 واحد حرارتی *

* کیلو وات ساعت = 1340 قوه اسب در ساعتهر اینچ چند سانتیمتر است *

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

* کیلو وات ساعت = هر اینچ چند سانتیمتر است6 / 859 کیلو گرم کالری *

<><><><><><><><><><><>

اندازه استاندارد کاغذ با واحد میلیمتر:

A Series B Series

* A0 = 841 @ 1189 * <><><> * B0 = 1000 @ 1414 *

* A1 = 594 @ 841 * <><><> * B1 = 707 @ 1000 *

* A2 = 420 @ 594 * <><><> *هر اینچ چند سانتیمتر است B2 = 500 @ 707 *

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

* A3 = 297 @ 420 * <><><> * B3 = 353 @ 500 *

* A4 = 210 @ 297 * <><><> * B4 = 250 @ 353 *

* A5 = 148 @ 210 * <><><> * B5 = 176 @ 250 *

* A6 = 105 @ 148هر اینچ چند سانتیمتر است * <><><> * B6 = 125 @ 176 *

آیا شما می دانید هر اینچ چند سانتیمتر است

* A7 = 74 @ 105 * <><><> * B7 = 88هر اینچ چند سانتیمتر است @ 125 *

هر اینچ چند سانته

هر اینچ چند سانته

هر اینچ چند سانته و هر اینچ چند میلی متر است ، هر اینچ چند فوت است و هر اینچ چند سانت میباشد ، هر اینچ چند سانتی متر است و هر اینچ چند پیکسل است و هر اینچ چند لیتر است و هر اینچ چند گرم است.

هر اینچ چند میل است و هر اینچ چند یارد است و هر اینچ چند فوته و هر اینچ چند یارد و هر اینچ چند متر مکعب و هر اینچ چند سانتی متره؟.در این مطلب از سایت پارسی زی می خواهیم در مورد اینچ صحبت کنیم.

اینچ واحدی است که ما عموما در مورد اندازه تلویزیون از آن استفاده می کنیم ولی این یکا کاربردهای دیگری هم دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

اینچ

اینچ یکی از واحدهای اندازه گیری است که از سانتی متر بزرگتر است و از متر و فوت و یارد کوچکتر است.معنای لغوی این کلمه یک دوازدهم است.

روابط اینچ و سایر یکاها

هر اینچ برابر با ۲٫۵۴ سانتیمتر است.

هر فوت هم برابر با ۱۲ اینچ است و ۳۰٫۴۸ سانت است و نکته جالب در مورد معنای اینچ احتمالا به رابطه اش با با فوت بر می گردد چون اینچ به معنای یک دوازدهم است و در عمل هم یک دوازدهم فوت است.

هر یارد برابر ۹۱٫۴۴ سانتیمتر است ، بعبارتی هر یارد مساوی با ۳۶ اینچ است.

هر مایل ۱٫۶ کیلومتر است.

یک اینچ مکعب برابر با ۳۸۷ / ۱۶ سانتیمتر مکعب است.

یک لیتر هم برابر ۰۲۶ / ۶۱ اینچ مکعب است.

خلاصه مطلب

برای بدست اوردن اندازه هر چیزی به اینچ باید توجه داشت که اگر اندازه به سانتیمتر است کافی است اندازه را به ۲٫۵۴ تقسیم کنیم تا جواب به اینچ در بیاید ولی اگر اندازه چیزی را به اینچ داریم و می خواهیم اندازه آن را به سانتیمتر به دست بیاوریم باید در عدد ۲٫۵۴ ضرب کنیم مثلا ۱۰ اینچ برابر با ۲۵٫۴ سانتیمتر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.