تعبیر خواب روباه قهوه ای

درباره تعبیر خواب روباه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب روباهروباه درخواب مردی مکار، غدّار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزکِ دروغگو بود از خویشان او.تعبیر خواب روباه اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند. اگر بیند روباه راهی جست، دلیل که از پریان ترسیده گردد. تعبیر خواب روباهاگر بیند با روباه بازی می کرد یا خواست او را برانگیزاند، تعبیر خواب روباه دلیل که زنی او دوست دارد، ولیکن دوستی او ضعیف است

درباره تعبیر خواب روباه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده

درباره تعبیر خواب روباه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب روباهاگر بیند روباهی را شانه همی کرد، دلیل که کسی با وی حیله سازدتعبیر خواب روباه و او را بفریبد.اگر بیند روباهی در پیش او چاپلوسی می کرد، دلیل که غریبی با وی مکر و حیله کند و پوست روباه به خواب دیدن، تعبیر خواب روباهمال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو بود.

درباره تعبیر خواب روباه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده

درباره تعبیر خواب روباه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:تعبیر خواب روباه روباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن. تعبیر خواب روباهاگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که تعبیر خواب روباهکششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می آید.

درباره تعبیر خواب روباه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب روباه , تعبیر خواب روباه قرمز , تعبیر خواب روباه سیاه , تعبیر خواب روباه مرده

درباره تعبیر خواب روباه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید به دنبال روباهی می دوید ، تعبیر خواب روباه  علامت آن است که درگیر معاملات نا مطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی تعبیر خواب روباهمبتلا خواهید گشت

درباره تعبیر خواب روباه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

۲ـ اگر خواب ببینید روباهی تعبیر خواب روباهدزدانه وارد حیاط خانه شما می شود ، نشانه آن است که نسبت به روابط دوستانه شما حسادت می ورزند . مراقب باشید ،تعبیر خواب روباه با زیرکی می خواهند به شهرت شما آسیب وارد کنند .

تعبیر خواب روباه

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.