تعبیر خواب پرچم های سیاه و سبز از دید امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب پرچم های سیاه و سبز از دید امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب پرچم , تعبیر خواب پرچم سبز , تعبیر خواب پرچم قرمز

تعبیر خواب پرچم های سیاه و سبز از دید امام جعفر صادق ع

 تعبیر خواب پرچم علم به خواب ديدن، دليل بر مردي دانا بود يا امامي يا زاهدي يا توانگري يا سخي. اگر بيند كه علم داشت، دليل كه از اين مردم كه تقرير كرديم منفعت يابد. اگر بيند كه علم بيفتاد و ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است.

تعبیر خواب پرچم های سیاه و سبز از دید امام جعفر صادق ع

ابراهيم كرماني گويد:
علم به خواب، دليل سفر است. اگر بيند پادشاه علمي به وي داد، دليل جاه و بزرگي بود. خاصه علم را سفيد يا سبز بيند.

جابرمغربي گويد:تعبیر خواب پرچم

تعبیر خواب پرچم های سیاه و سبز از دید امام جعفر صادق ع

اگر بيند علمي سفيد و بزرگ داشت، دليل كه با توانگري صحبت دارد و از وي منفعت يابد. اگر بيند علمي سياه داشت، دليل كه قاضي يا خطيب گردد.

تعبیر خواب پرچم , تعبیر خواب پرچم سبز , تعبیر خواب پرچم قرمز

تعبیر خواب پرچم های سیاه و سبز از دید امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب پرچمحضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن علم به خواب بر چهار وجه است.
اول:رياست و مهتري.

تعبیر خواب پرچم های سیاه و سبز از دید امام جعفر صادق ع

دوم: سفر.
سوم: جاه ومقام و بزرگي.تعبیر خواب پرچم

تعبیر خواب پرچم های سیاه و سبز از دید امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب پرچمچهارم: نيكي احوال (خوبي وضع و حال).

تعبیر خواب پرچم های سیاه و سبز از دید امام جعفر صادق ع

آنلي بيتون مى‏گويد:تعبیر خواب پرچم
اگر در خواب پرچم كشور خودتان را ببينيد، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. علامت دادن با پرچم در خواب، به اين معنا است كه موضوعى آبروى شما را تهديد مى‏كند.

تعبیر خواب پرچم , تعبیر خواب پرچم سبز , تعبیر خواب پرچم قرمز

تعبیر خواب پرچم های سیاه و سبز از دید امام جعفر صادق ع

ليلا برايت مى‏گويد:
برافراشته كردن پرچم در خواب،نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر خواب ببينيد پرچم را پايين مى‏آوريد، نشانه آن است كه پى به اشتباهات خود خواهيد برد. ديدن پرچم سياه در خواب، نشانه‏ى توطئه‏ى دشمنان استتعبیر خواب پرچم

تعبیر خواب پرچم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.