تعبیر خواب ابرو از امام صادق

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابرواگر در روياي ابروها را کامل و بدون عيب و نقص ببيند ، زينت و آراستگي تعبیر خواب ابرودينش به کمال باشد و ديدنداري در حق او تمام است
اگر ببيند ابروهايش ريخت ، تعبير چنان باشدتعبیر خواب ابرو که در دينش خلي وارد آمده است و اعتقاداتش نقصان پذيرفته است

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابرو , تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر , تعبیر خواب ابرو پرپشت , تعبیر خواب ابرو ریختن

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابروابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیستتعبیر خواب ابرو نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند. نداشتن ابرو تعبیر خواب ابرودر خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است.

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابرو , تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر , تعبیر خواب ابرو پرپشت , تعبیر خواب ابرو ریختن

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابروابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعي زينت و وسيله اي براي تعبیر خواب ابروافزودن زيبايي. چنان چه کسي در خواب ببيند که ابروهاي سالم و طبيعي و خوبي دارد که هيچ نقصي در آن نيست نشان آن است که نزد مردم تعبیر خواب ابرومحترم است يا مي شود و اطرافيان عيب او را نمي تعبیر خواب ابروگويند. نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حيثيت و بيننده خواب است.

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

تعبیر خواب ابرو , تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر , تعبیر خواب ابرو پرپشت , تعبیر خواب ابرو ریختن

در مورد تعبیر خواب ابرو چقدر می دانید

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

ابروي خودتان : يك منفعت مالي

تعبیر خواب ابروابروهاي بلوطي رنگ : شانس بزرگ

ابروهاي سياه : شادي بزرگ

ابروهاي كلفت : پول

تعبیر خواب ابرو ابروهاي باريك : غم بزرگ

ابروهاي خيلي بلند : خوشبختي در عشق

تعبیر خواب ابرو

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.