میخک و بارداری

میخک یعنی خشک شده غنچه درخت میخک از دو هزار سال پیش به عنوان ادویه به کار می‌رفته‌است. میخک از نظر طب قدیم ایران خیلی گرم و خشک است و میخک دارای …

تعبیر خواب چادر مشکی خریدن

می دانید تعبیر خواب چادر از نظر علمای تعبیر چیست   تعبیر خواب چادرچادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند …

تعبیر خواب دزد از نظر امام صادق

درباره تعبیر خواب دزد بدانید منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب دزددزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های …

در مورد تعبیر خواب اذان چقدر می دانید

تعبیر خواب اذان ابن سيرين گويد:تعبیر خواب اذان هر بنده مصلح و مومن و مستور چون در جايگاهي معروف صدای اذان  يا بانگ نماز شنید ،تعبیر خواب اذان تعبیرش حج بيت الله بگذارد. اگر بانگ اذان در جايگاهي مجهول شنید ، مكروهي و ناپسنديتعبیر خواب اذان بدو رسد. اگر اين خواب را مردي فاسق ديد، دليل كه او را به دزدي گيرند.

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب اذانهر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهیتعبیر خواب اذانمعروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد،

در مورد تعبیر خواب اذان چقدر می دانید

تعبیر خواب اذان , تعبیر خواب اذان شنیدن , تعبیر خواب شنیدن اذان صبح , تعبیر خواب شنیدن اذان در مسجد

در مورد تعبیر خواب اذان چقدر می دانید

تعبیر خواب اذاندلیل حج بیت الله بگذارد. اگر بانگ نماز در جایگاهیمجهول بود، مکروهیو ناپسندیبدو رسد.تعبیر خواب اذان اگر این خواب را مردیفاسق دید، دلیل که او را به دزدیگیرند. اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان را به خدا میخواند. اگر دید در بستر خفته بانگ نماز میدادتعبیر خواب اذان. دلیل که با زن خودالفت دارد. اگر دید بانگ نماز در خانه خود میداد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شودتعبیر خواب اذان. اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه میداد، دلیل که آن کس زندیق یا منافق استتعبیر خواب اذان. اگر دید که بانگ نماز در کوچه میداد. دلیل بر ماسویکند.

در مورد تعبیر خواب اذان چقدر می دانید

تعبیر خواب اذان , تعبیر خواب اذان شنیدن , تعبیر خواب شنیدن اذان صبح , تعبیر خواب شنیدن اذان در مسجد

در مورد تعبیر خواب اذان چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب اذان بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائی.تعبیر خواب اذان چهارم: بزرگی. پنجم: ریاست. ششم: سفر. هفتم: بریدن. هشتم: مفلسی. نهم: خیانت. دهم:تعبیر خواب اذان جاسوسی. یازدهم: منافقی. دوازدهم: بریدن دست.

در مورد تعبیر خواب اذان چقدر می دانید

تعبیر خواب اذان , تعبیر خواب اذان شنیدن , تعبیر خواب شنیدن اذان صبح , تعبیر خواب شنیدن اذان در مسجد

در مورد تعبیر خواب اذان چقدر می دانید

تعبیر خواب اذان اگر ديد در مناره بانگ نماز مي داد، دليل كه بزرگي و فرمانروائي يابد. اگر بيند در كنج خانه بانگ نماز دادتعبیر خواب اذان، دليل كه در كار حق خيانت كند. اگر بيند درسردابه اذان داد،دليل كه به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا كشد و دير بماندتعبیر خواب اذان. اگر ديد در ميان كوهي اذان كرد، دليل كه در ميان تعبیر خواب اذانقومي ستمگر گرفتار آيد و با وي خيانت كنند

تعبیر خواب اذان

آخرین بروز رسانی در : شنبه 4 دی 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.