گلچین زیباترین شعر در مورد اسم سایه

گلچین زیباترین شعر در مورد اسم سایه

شعر در مورد اسم سایه شعر در مورد اسم سایه ,شعر درباره اسم سایه,شعر برای اسم سایه,شعر در باره اسم سایه,شعر با اسم سایه,شعر درمورد اسم سایه,شعر در مورد اسم سایه,شعر با …

گلچین زیباترین شعر در مورد ایمان

گلچین زیباترین شعر در مورد ایمان

شعر در مورد ایمان شعر در مورد ایمان ،شعر در مورد ایمان به خدا،شعر در مورد ایمان و باور،شعر در مورد ایمان و اعتقاد،شعری در مورد ایمان،شعر درباره ایمان،شعر درباره ایمان به …

گلچین زیباترین شعر در مورد باران از شاعران معروف

گلچین زیباترین شعر در مورد باران از شاعران معروف

شعر در مورد باران از شاعران معروف شعر در مورد باران از شاعران معروف ,شعر درباره باران از شاعران معروف,شعر برای باران از شاعران معروف,شعر در باره باران از شاعران معروف,شعر با …

شعر در مورد اسم احسان

شعر در وصف اسم احسان,شعر در مورد اسم احسان,شعر درباره اسم احسان,شعر درمورد اسم احسان,شعر با اسم احسان,شعر برای اسم احسان,شعر با کلمه احسان,شعر با نام احسان,شعر نو با اسم احسان,شعر با کلمه ی احسان,شعر در مورد اسم احسان,شعر درباره اسم احسان,شعر باسم احسان,بیت شعر باسم احسان,شعر درمورد اسم احسان,بیت شعر عن اسم احسان

شعر در مورد اسم احسان

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم احسان برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 ترک احسان است احسان پیش ما آزادگان

طی کند آوازه احسان خود حاتم بس است

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر در وصف اسم احسان

 ز احسان روزگار غریقم ولیک نیست

بر من جوی ز منت احسان روزگار

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر در مورد اسم احسان

 طوق منت، گردن فرمانبران را لایق است

ترک احسان است احسان مردم آزاد را

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر درباره اسم احسان

 می رسد احسان به هر کس قابل احسان شود

تنگدستان را وسایل گر نباشد گو مباش

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر درمورد اسم احسان

 با حسن رویت احسان کی جوید

خود پیش حسنت احسان چه باشد

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر با اسم احسان

 گر تو عاشق شده ای حسن بجو احسان نی

ور تو عباس زمانی بنشین احسان بین

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر برای اسم احسان

 پیشه کن امروز احسان با فرودستان خویش

تا زبر دستانت فردا با تو نیز احسان کنند

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر با کلمه احسان

 نپذیرد ز هیچ کس احسان

هر که از بندگی گریزان است

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر با نام احسان

 سررشته عمر مسندآرایان

ممدود به قدر مد احسان است

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر نو با اسم احسان

 رعدها آوازه احسان عالمگیر تو

ابرها چتر پریزاد سلیمان تواند

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر با کلمه ی احسان

 ترا احسان و رحمت بیکرانست

شفیع ما همیدون مهربانست

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعر در مورد اسم احسان

 بوم در پادشاهی دادفرمای

به درویشان ز احسان کام بخشای

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر درباره اسم احسان

 ز احسان زمانه دیده بردوز

کو دیده مردمی ندارد

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر باسم احسان

 شکر احسان او ز من بشنو

پس بگوش جهانیان برسان

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

بیت شعر باسم احسان

 بلبلا بر منبر گلبن بگو هست

محسن درخور احسان بلی

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر درمورد اسم احسان

 نیست احسان بنده کردن مردم آزاده را

بهترین احسان مردم، ترک احسان کردن است

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

بیت شعر عن اسم احسان

 می فشانم هر چه می گیرم چو ابر نوبهار

با من احسان، باتمام خلق احسان کردن است

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر در وصف اسم احسان

 باد دستان را به احسان دستگیری کن که بحر

در سخای ابر با روی زمین احسان کند

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر در مورد اسم احسان

 سایلان از شرم احسان اب می گردند و من

می شوم آب از حیا با هر که احسان می کنم

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر درباره اسم احسان

 عمر اهل دولت از احسان دو چندان می شود

رشته هستی دو تا از مد احسان می شود

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر درمورد اسم احسان

 چو باغ وصل خوش بویم چو آب صاف در جویم

چو احسان است هر سویم در این احسان همی گردم

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر با اسم احسان

 دست احسان بر سر ما نه ز احسانی که ما

چشم روشن در تو آویزیم کان احسان تویی

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر برای اسم احسان

 فرعون را احسان تو از نفس ثعبان می خرد

گرچه به ظاهر سوی او تهدید ثعبان می کشی

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر با کلمه احسان

 تا نگردی پایمال منت امداد خلق

بی عرق گامی دو پیش از خجلت احسان برا

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعر با نام احسان

 جود اگر در معرض احسان تغافل پیشه نیست

میدرد حاجت گریبان از لب سائل چرا

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر نو با اسم احسان

 چه احسان داشت یارب جوهر شمشیر بیدادش

که در هر قطره خون سجده شکریست بسمل را

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر با کلمه ی احسان

 نیست سرو از بی بری ممنون احسان بهار

بار منت خم نسازد گردن آزاده را

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر در مورد اسم احسان

 اگر مهر قناعت بازگیرد پرتو احسان

چو شبنم آبروی ما که برمیدارد از درها

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعر درباره اسم احسان

 چون سایه پایمال خس و خار بهتر است

آن سرکه نیست گرم ز احسان آفتاب

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر باسم احسان

 هر گرا کردند راحت محرم احسان شب

چون سحر بر آه محمل بست در هجران شب

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعر باسم احسان

 چشم بر احسان گردون دوختن دیوانگیست

دانه ها هشیار باشید آسیا دلاک نیست

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر درمورد اسم احسان

 قاتل و ساز مروت نپسندی (بیدل)

مد احسان نفس در نظر من تیغست

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

بیت شعر عن اسم احسان

 بسکه مردم دامن احسان زهم وا چیده اند

(بیدل) از خست کسی را سایه دیوار نیست

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر در وصف اسم احسان

 اینقدر کز بیکسی ممنون احسان غمیم

بر سر ما خاک اگر دستی کشد بال هماست

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر در مورد اسم احسان

 در کف اخلاق تست رشته تسخیر خلق

غافل از احسان مباش هیچکست بنده نیست

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعر درباره اسم احسان

 حرص زندانگاه یکعالم امیدم کرده بود

عبرت کم فرصتیها سخت احسان کرد و رفت

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر درمورد اسم احسان

 مشرب انصاف ما خجلت کش خمیازه نیست

لب نمی آید بهم از شکر احسان قدح

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر با اسم احسان

 آن سخاکیشان که بر احسان نظر واکرده اند

از گشاددست و دل چشمی دگر واکرده اند

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر برای اسم احسان

 زنهار بخود نیز ترحم ننمائی

امروز درین انجمن احسان گله دارد

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر با کلمه احسان

 ای موج گر احسان طلب در نظر تست

در وصل گهر هم نگشائی کمر از خود

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر با نام احسان

 شکر احسان در زمین بیکسی بی ریشه نیست

سایه دستی که افتد بر سرم مو میشود

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر نو با اسم احسان

 در کمند سعی نیکی چین کوتاهی خطاست

تا بهر دامن که خواهی دست احسان میرسد

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر با کلمه ی احسان

 نیست غیر از شرم حاجت ابر گلزار کرم

میکند سائل عرق تا دست احسان بشکفد

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر در مورد اسم احسان

 عشق خونخوار از دم تیغ فنا

دست احسان بر سر ما میکشد

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر درباره اسم احسان

 وعده احسان بمعنی از گدائی نیست کم

بر کرم ظلم است اگر خواهد زسائل انتظار

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر باسم احسان

 بعالم کرم آداب جود بسیار است

وضو کن از عرق آنگاه نام احسان گیر

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

بیت شعر باسم احسان

 سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود

اگر تسبیح می فرمود اگر زنار می آورد

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر درمورد اسم احسان

 نشاید خواست از درویش پاداش

نباید کشت، احسان و عطا را

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

بیت شعر عن اسم احسان

 نیمروزی گر شوی مهمان ما

غرق گردی در یم احسان ما

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در وصف اسم احسان

 کار ما جز رحمت و احسان نبود

هیچگاه این سفره بی مهمان نبود

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد اسم احسان

 آنکه با نمرود، این احسان کند

ظلم، کی با موسی عمران کند

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر درباره اسم احسان

 برغریبان رحمت آور چون غریبی در جهان

زانک نبود از خداوند کرم احسان غریب

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر درمورد اسم احسان

 باری به چشم احسان در حال ما نظر کن

کز خوان پادشاهان راحت بود گدا را

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر با اسم احسان

 گر بزند بی گناه عادت بخت منست

ور بنوازد به لطف غایت احسان اوست

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر برای اسم احسان

 گر برانی چه کند بنده که فرمان نبرد

ور بخوانی عجب از غایت احسان تو نیست

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر با کلمه احسان

 دیگری گر همه احسان کند از من بخلست

وز تو مطبوع بود گر همه احراق آید

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر با نام احسان

 عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم

شاکر نعمت و پرورده احسان بودم

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر نو با اسم احسان

 تا توانی پاس آب روی سایل داشتن

خودفروشیهای احسان به که ننمائی بکس

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر با کلمه ی احسان

 مردگان را نیز سودای قیامت در سراست

زنده میدارد جهانی را همین احسان حرص

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر در مورد اسم احسان

 چو ابرو بحر زلاف سخا پشیمان باش

کرم کن و عرق انفعال احسان باش

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر درباره اسم احسان

 خدای با تو بدین صنع نیک احسان کرد

به قول و فعل تو بگزار شکر احسان را

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر باسم احسان

 من بی تو دمی قرار نتوانم کرد

احسان ترا شمار نتوانم کرد

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

بیت شعر باسم احسان

 مست شو، ای هوشیار، لیک نه زین باده خور

از قدح مصطفی باده احسان طلب

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر درمورد اسم احسان

 والا حسن دستور شه کز بهر وجه عالمی

از کف دستش هر خطی دیباچه احسان نگر

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

بیت شعر عن اسم احسان

 ترک حیوانی، به حیوانات جان بخشیدن است

خویش را محروم می داری ازین احسان چرا

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر در وصف اسم احسان

 خواب غفلت از سحرخیزی حجاب ما شده است

نیست ورنه کوتهی در مد احسان صبح را

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر در مورد اسم احسان

 دشمن خونخوار را کوته به احسان ساز،

دست هیچ زنجیری به از سیری نباشد شیر را

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر درباره اسم احسان

 خشکسال التفات از بس که دارد تشنه ام

مد احسان می شمارم زان ستمگر تیغ را

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر درمورد اسم احسان

 ابر نیسان از صدف احسان نمی دارد دریغ

مخزن گوهر شود دل دست بالا کرده را

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر با اسم احسان

 نیست احسان بنده کردن مردم آزاد را

دانه چینی خوشترست از دانه افشانی مرا

شعر در مورد اسم احسان

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 27 آذر 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.