تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ

درباره تعبیر خواب مورچه چقدر می دانید

تعبیر خواب مورچهدیدن مورچه در خواب ، نشانة آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . تعبیر خواب مورچهمثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی دربارة زندگی

درباره تعبیر خواب مورچه چقدر می دانید

‫تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ ‫, تعبیر خواب مورچه سیاه , ‫تعبیر خواب مورچه زرد , مورچه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مورچه چقدر می دانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :تعبیر خواب مورچهمورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و تعبیر خواب مورچهمصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد

درباره تعبیر خواب مورچه چقدر می دانید

‫تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ ‫, تعبیر خواب مورچه سیاه , ‫تعبیر خواب مورچه زرد , مورچه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مورچه چقدر می دانید

تعبیر خواب مورچهتعبير ديدن مورچه بر اين است كه بيننده صاحب يك كار سود آور مي گردد.

تعبير خراب كردن لانه مورچه در خواب اين مي باشد كه تعبیر خواب مورچهخوشبختي خود را بدست خوب نابود مي كنيد !

درباره تعبیر خواب مورچه چقدر می دانید

‫تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ ‫, تعبیر خواب مورچه سیاه , ‫تعبیر خواب مورچه زرد , مورچه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مورچه چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب مورچه مورچه : کار سود آور

درباره تعبیر خواب مورچه چقدر می دانید

تعبیر خواب مورچه خراب کردن لانه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود

تعبیر خواب مورچهمورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی

تعبیر خواب مورچه

Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.