تعبیر خواب استغفار در خواب

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

 حضرت امام جعفر صادق فرمايد: استغفار كردنتعبیر خواب استغفار درخواب چهار وجه بود. اول: مال، دوم: فرزند، سوم: آمرزش از حق تعالي،ر چهارم: توبه كردن از گناهان.  

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

تعبیر خواب استغفار , تعبیر خواب استغفار کردن , تعبیر خواب استغفار گفتن , تعبیر خواب استغفار و آمرزش

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب استغفار اگر بیند که در خواب استغفار میکرد، تعبیر خواب استغفارلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانیدارد.

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

تعبیر خواب استغفار , تعبیر خواب استغفار کردن , تعبیر خواب استغفار گفتن , تعبیر خواب استغفار و آمرزش

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

تعبیر خواب استغفار بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معني آمرزش خواست از خداي عزوجل.

ابراهیم کرمانی گویدتعبیر خواب استغفار: اگر مصلح و پارسا بود، خدا وی را بیامرزد و حاجت او را روا کند. اگر مفسد بود گناهش را عفو کند و او را توبه دهد. اگر کافر بود، اسلام او را کرامت کند.

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

تعبیر خواب استغفار , تعبیر خواب استغفار کردن , تعبیر خواب استغفار گفتن , تعبیر خواب استغفار و آمرزش

در مورد تعبیر خواب استغفار چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب استغفار دعا در خواب ، دلیل حاجت روائی بود. اگر بیند خود را دعا همی کرد و آمرزشتعبیر خواب استغفار می خواست، دلیل بود که عاقبتش به خیر بوده حاجتش روا شود.

اگر کسی بیند دعا به کسی می نمود، دلیل که به ظلم و فساد گراید و امر به معروف به جای نیاورد.تعبیر خواب استغفار اگر بیند مظلومی را دعا می کرد، دلیل کند که همه خلق را نیکو بود تعبیر خواب استغفار و بدکس نیندیشد و حاجت همه کس را روا کند. اگر بیند دعای خاص همی خواند، دلیل که وی را فرزندی آید.

تعبیر خواب استغفار

تعبیر خواب استغفار در خواب
Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.