تعبیر خواب بافتن

تعبیر خواب بافتن | تعبیرخواب بافتن | tabire khab

تعبیر خواب بافتن,تعبیر خواب بافتنی,تعبیر خواب بافتنی بافتن,تعبير خواب بافتني,تعبير خواب بافتني بافتن,تعبیر خواب لباس بافتنی,تعبیر خواب کلاه بافتنی,تعبیر خواب دستکش بافتنی,تعبیر خواب میل بافتنی,تعبیر خواب شکافتن بافتنی,تعبیر خواب دیدن بافتنی,تعبیر خواب بافتن قالی,تعبیر خواب بافتن قالیچه,تعبیر خواب بافت قالی,تعبير خواب بافتن قالي,تعبير خواب بافتن فرش,تعبیر بافتن قالی در خواب,تعبیر خواب قالی بافتن مرده,تعبیر خواب بافتن دار قالی,تعبیر خواب دیدن بافتن قالی,تعبیر خواب بافتن تابلو فرش,تعبیر خواب بافتن,تعبير خواب بافتن,تعبير خواب ميل بافتني,تعبير خواب لباس بافتني,تعبیر بافتن فرش در خواب,تعبیر خواب بافت فرش,تعبیر دیدن بافتن فرش در خواب,تعبیر خواب بافتن فرش

تعبیر خواب بافتن , تعبیر خواب بافتنی , تعبیر خواب بافتنی بافتن

خواب بافتن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بافتن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بافتن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بافتن را مطالعه نمایید و متوجه شوید بافتن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بافتن از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب بافتني ، آسايش در خانه است

تعبیر خواب يك طرح فانتزي ميبافيد ، شوهر شما دوست داشتني و مورد توجه خواهد بود .

تعبیر خواب يك زن جوان ببيند كه مي بافد ، او فوراً ازدواج خواهد كرد.

تعبیر خواب يك مادر خواب ببيند كه مي بافد ، او فرزندان بسيار مطيعي خواهد داشت .

تعبیر خواب دشمنان مي بافند ، دركارها و معاملات با موفقيت روبرو خواهيد شد .

تعبیر خواب ديگران مي بافند ، دوستان به شما نارو مي زنند

تعبیر خواب بافتن | بافتن در خواب دیدن | تعبیر خواب

26 comments

 1. بافتن در خواب سفر است و براي زنان تمشيت امور خانوادگي.

 2. اگر مردي در خواب ببيند که چيزي مي بافد به سفر مي رود و طول و اهميت سفري که انجام مي دهد به آن چه مي بافد بستگي دارد.

 3. اگر زني در خواب ببيند که چيزي مي بافد، اعم از اين که بافتني کاموا با ميل باشد يا به وسيله ماشين و دستگاه ، خواب او مي گويد بر امور مربوط به خودش و خانواده استيلاي حاکمانه خواهد يافت و از عهده مديريت بر خواهد آمد

 4. اگر در خواب زن يا دختر جواني ببيند که چيزي با ميل و کاموا مي بافد به زودي روياروي يک حادثه احساسي و عاطفي قرار مي گيرد …

 5. ابن سيرين نوشته بافتن خصومت است بخصوص وقتي بيننده خواب ببيند که پارچه بافته اي را مي شکافد يا با قيچي مي برد.

 6. براي بانوان بافتن نيکو است و نويد اين که کاري مفيد انجام مي دهند. شکافتن جامه بافته شده يا هرچيز ديگري که در خواب احساس مي کنيد نتيجه کار خودتان است رو به رو قرار گرفتن با مخاطره است و بيننده خواب بهتر است در روزهاي آينده از ريسک کردن بپرهيزد و با هوشياري و دانائي با مسايل کنار بيايد

 7. بافتن ابريشم نشان خيانت است

 8. چنان چه در خواب ببينيد که چيزي از پشم مي بافيد ميراثي به شما مي رسد.

 9. روي هم رفته بافتن در خواب براي زنان خوب است و براي مردان جاي بحث و تامل دارد و بايد شرايط ديگر خواب را نيز در نظر گرفت

 10. محمدبن سیرین گوید: بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است. اگر بیند جامه یا چیزی می بافت، دلیل است که به سفر رود آورده اند که بافتن جامه ها در خواب خصومت است. اگر بیند جامه بافته ببرید، دلیل که آن کار با خصومت بر طرف شود و بریدن آن هم از سبب خطر است. اگر بیند رسن یا ریسمان را تاب می داد، دلیل است که به سفر رود.

 11. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند به جای ابریشم ریسمان یا کتان می بافت، دلیل که بد بود، زیرا کمه نشان خیانت است، خصوصا اگر بیند جامه تمام نگردد. جابرمغربی گوید: اگر بیند بافندگی هم … 
  یکرد، دلیل است که او را با مردم خصومت همی افتد و حالش نیکو شود، اما از مردان او سرزنش و ملامت رسد.

 12. بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی. اگر مردی در خواب ببیند که چیزی می بافد به سفر می رود و طول و اهمیت سفری که انجام می دهد به آن چه می بافد بستگی دارد. اگر زنی در خواب ببیند که چیزی می بافد، اعم از این که بافتنی کاموا با میل باشد یا به وسیله ماشین و دستگاه ، خواب او می گوید بر امور مربوط به خودش و خانواده استیلای حاکمانه خواهد یافت و از عهده مدیریت بر خواهد آمد. اگر در خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزی با میل و کاموا می بافد به زودی رویاروی یک حادثه احساسی و عاطفی قرار می گیرد که در درون او امیدی بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید می آورد. ابن سیرین نوشته بافتن خصومت است بخصوص وقتی بیننده خواب ببیند که پارچه بافته ای را می شکافد یا با قیچی می برد. برای بانوان بافتن نیکو است و نوید این که کاری مفید انجام می دهند. شکافتن جامه بافته شده یا هرچیز دیگری که در خواب احساس می کنید نتیجه کار خودتان است رو به رو قرار گرفتن با مخاطره است و بیننده خواب بهتر است در روزهای آینده از ریسک کردن بپرهیزد و با هوشیاری و دانائی با مسایل کنار بیاید. بافتن ابریشم نشان خیانت است . چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می بافید میراثی به شما می رسد. روی هم رفته بافتن در خواب برای زنان خوب است و برای مردان جای بحث و تامل دارد و باید شرایط دیگر خواب را نیز در نظر گرفت.

 13. جابرمغربي گويد: اگر بيند بافندگي هم يكرد، دليل است كه او را با مردم خصومت همي افتد و حالش نيكو شود، اما از مردان او سرزنش و ملامت رسد.

 14. اگر زني خواب ببيند بافندگي مي كند ، نشانةآن است كه زندگي اي پر از صلح و صفا خواهد داشت و دوستان و فرزنداني وظيفه شناس همواره در كنار او خواهند بود .

 15. اگر مردي خواب ببيند در كارخانة ريسندگي كار مي كند ، نشانة آن است كه در زندگي پيشرفتي چشم گير خواهد داشت

 16. اگر دختري خواب بافندگي ببيند ، نشانة آن است كه از روي شتاب ازدواج خواهد كرد و ازدواج او نتايجي مطلوب به دنبال خواهد داشت .

 17. اگر دختري خواب ببيند در كارخانة ريسندگي كار مي كند ، علامت آن است كه نامزد مردي وفادار و شايسته خواهد شد .

 18. اگر خواب ببينيد كه كارخانة ريسندگي كه در آن كار مي كنيد ويران مي شود ، علامت آن است كه در امور عاطفي شكست خواهيد خورد .

 19. خوب دیدم دوستم در حال بافتنی با میل میباشد و در همان حال به من که مشغول شستن ظرف بودم میگفت در اینه خودت را ببین بسیار زیبا شده ی مادرم ینه ای اورد ومن دیدم چه بوهای زیبایی پیدا کرده م

 20. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب بافتن لباس، دشمنی و خصومت می‌باشد،

 21. جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس میبافی، تعبیرش این است که با مردم دشمنی خواهی کرد، ولی حال و روزت بهتر می‌شود، اما مورد سرزنش و ملامت مردم قرار می‌گیری

 22. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر بافتن لباس، سفر، و تعبیر بافنده، مسافر می‌باشد

 23. اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی لباس میبافی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به اندازۀ درازی و کوتاهی لباس در سفر می‌مانی (تعبیرهای مختلف)

 24. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: و اگر ببینی لباس را بافته و تمام نموده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.

 25. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس را به جای ابریشم از پنبه یا پشم و یا کتان بافته‌ای، تعبیرش بد است (زیرا نشانه خیانت کردن است).

 26. سلام عروس ما خواب دیده که من دار قالی زدم و اون و خواهرش برام قالی میبافن میشه تو تعبیرش کمکم کنید ممنون ??

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.