تعبیر خواب استخر | 31 تعبیر دیدن استخر در خواب

تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب استخر , تعبیر خواب استخر شنا , تعبیر خواب استخر ماهی , تعبیر خواب استخر آب گرم

خواب استخر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم استخر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب استخر می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب استخر را مطالعه نمایید و متوجه شوید استخر چه تعبیری دارد.

ممکن است تعبیر خواب خود را در این مطلب پیدا نکرده باشید ، توصیه ما به شما این است که تعبیر خواب آب و تعبیر خواب شنا کردن را نیز مطالعه نمایید چرا که ممکن است تعبیر خواب شما در این مطالب باشد.

تعبیر خواب استخر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن استخر در خواب دلیل بر چهار چیز است

مردم با منفعت – مردی ثروتمند – جمع کردن مال – عالم بزرگ

محمد بن سیرین

استخر و حوض علم و دانش است

خود را با آب استخر شستن ، ترک گناه کردن است

کل آب استخر را خوردن و لذت بردن ، سلامت در طول عمر است و افزایش مال است

منوچهر مطیعی

دیدن استخر خالی ، مشغول شدن به کار بیهوده است

خود را در آب استخر شستن ، نیت و عمل پاک است و توبه است

شنا کردن در آب پاک و شفاف ، سلامتی و زندگی با نشاط است

شنا کردن در آب ناپاک و کدر ،غم و اندوه است

خالد بن علی بن محد العنبری

وضو گرفتن از استخر آب ، رهایی از غم و اندوه است

آب خوردن از استخر در خواب ، رزق و روزی است

https://img.bisms.ir//2016/01/97_bisms.ir-2016-01-16

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

تعبیر خواب بدن و لباسش را در استخر شستن ، توبه کردن اهل بیتش از گناه است

تعبیر خواب لباس در استخر شستن و چرک زیر آب ظاهر شود ، به علم کار نکردن و به بدی مشهور شدن است

تعبیر خواب کنار استخر سبز بودن ، منفعت بردن از علم خود است

جابر مغربی

خوردن آب استخر مال یافتن از مرد ثروتمندی است

آنلی بیتون

استخر در خواب ، ثابت ماندن شانس و اقبال شماست

دیدن استخر گل آلود ، مشاجرات خانوادگی است

لوک اویتنهاو

استخر پر آب و زلال ، سود و خوشی است

استخر چر از ماهی ، نشانه اتفاقات مهم و خوب است

رفتن به استخر ، سلامتی است

شنا کردن در استخر ، به سلامتی و ثروت می رسید

دیدن استخر عمیق ، خوب است و کم عمق هم در سطحی پایین تر خب است

استخر با آب کثیف و لجن ، غم و اندوه است

تعبیر دیدن استخر در خواب به طور کلی

معنای این خواب عشق پر شور و آتشین است و به زودی با کسی که برای شما غریبه هم نیست در یک رابطه عاشقانه قرار می گیرید.این خواب به طور کلی یک خواب بسیار خوب است به خصوص اگر در واقعیت واقعا کسی را دوست داریم او را به دست خواهیم آورد.

احتمالا فردی را می شناسید که برای شما خیلی جذاب است و شما او را دوست دارید و به زودی او را به دست خواهید آورد.اگر مسائل عشقی دارید این خواب خیلی خوب است و اگر درگیر مسائل عشقی نیستید هم این خواب معنای بدی نخواهد داشت

خواب های معمول و تعابیر ما

من خواب دیدم که ساختمان مسکونی زندگیمان داری استخر هست و خانم های همسایه درون استخر شنا می کردند تعبیرش چیه ؟

تعبیر این خواب این است که شما در جایی زندگی می کنید که همسایه های بسیار خوبی دارید و به یکدیگر و به خصوص شما سود می رسانند.

34 comments

 1. استخر تجسمي است از خواستها و نفسانيات که بيشتر جنبه بزرگي طلبي دارند.

 2. استخر به تنهايي چيزي را در خواب بازگو نمي کند مگر آبي که درون آن هست و براي روشن شدن اين نکته بايد به کلمه آب مراجعه کنيد چون صافي و صفا و روشني يا کدورت و تيرگي آب درون استخر بازگوينده خوابي است که شما ديده ايد.

 3. اگر در خواب استخري خالي ديديد که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گوياي اين است که در آينده با بيهودگي يک کار انجام شده روبه رو مي شويد

 4. از آلودگي پاک مي شويد و به نوشته ابن سيرين از گناهي توبه مي کنيد.

 5. چنانچه ببينيد که در استخري با آب صاف و روشن شنا مي کنيد عمري با نشاط در پيش داريد و کامروا مي شويد ولي اگر آب کدر و تاريک بود غمي و اندوهي سر راه شما قرار مي گيرد.

 6. آب عفن و بد بود بيماري است. اگر کنار استخر سبزه روييده و باغچه اي پر از گل وجود داشت کاري مي کنيد که سود آن عايد ديگران مي شود.

 7. استخر تجسمی است از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند. استخر به تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمی کند مگر آبی که درون آن هست و برای روشن شدن این نکته باید به کلمه آب مراجعه کنید چون صافی و صفا و روشنی یا کدورت و تیرگی آب درون استخر بازگوینده خواب ی است که شما دیده اید. اگر در خواب استخری خالی دیدید که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گویای این است که در آینده با بیهودگی یک کار انجام شده روبه رو می شوید. اگر ببینید که خودتان را در آب استخر یا حوض می شویید که این عمل را به نیت پاک شدن بدن انجام می دهید از آلودگی پاک می شوید و به نوشته ابن سیرین از گناهی توبه می کنید. چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می گیرد. آب عفن و بد بود بیماری است. اگر کنار استخر سبزه روییده و باغچه ای پر از گل وجود داشت کاری می کنید که سود آن عاید دیگران می شود.

 8. در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

 9. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بِمُرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

 10. جابرمغربی گوید: اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد. اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

 11. شیرجه‌ زدن‌ در خواب ‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌شما در تلاشید تا به‌ کنه‌ و عمق‌ یک‌ موقعیت‌ موجوددر زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید

 12. آب‌ نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است‌. بنابراین‌ می‌توان‌ این‌ خواب ‌ را به‌ این‌ شکل‌ تعبیر کرد که‌ شما در حال‌ کند و کاو درون‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ هستید.

 13. فروید معتقد بود که‌ شیرجه‌زدن‌ در خواب ‌ می‌تواند معنی‌ جسمانی‌ داشته‌ ونشان‌ دهنده‌ جنبه‌های‌ معاشرتی‌ انسان‌ باشد.

 14. شنا کردن: زندگی بی دغدغه
  در آبهای کدر: مانع
  غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
  شنا کردن در آبهای با جریان تند: کاری جسورانه
  تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها

 15. کسی که در آب زلال شنا میکند سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده میکند که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست

 16. اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می كنید ، نشانة آن است كه در زندگی با موفقیت پیش می روید . اما اگر احساس كنید ، هنگام شنا كردن در آب می روید ، نشانة آن است كه از زندگی خود ناراضی خواهید شد .

 17. اگر دختری خواب ببیند با یكی از دوستان خود شنا می كند ، نشانة آن است كه با رفتار جذاب خود مورد علاقة دیگران قرار می گیرد .

 18. زیر آبی شنا كردن در خواب ، نشانة تقلا كردن و داشتن دلواپسی و اضطراب است .

 19. اگر در خواب استخری خالی دیدید که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گویای این است که در آینده با بیهودگی یک کار انجام شده روبه رو می‌شوید. اگر ببینید که خودتان را در آب استخر یا حوض می‌شویید که این عمل را به نیت پاک شدن بدن انجام می‌دهید از آلودگی پاک می‌شوید و به نوشته ابن سیرین از گناهی توبه می‌کنید.

 20. استخر به تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمی‌کند مگر آبی که درون آن هست و برای روشن شدن این نکته باید به کلمه آب مراجعه کنید چون صافی و صفا و روشنی یا کدورت و تیرگی آب درون استخر بازگوینده خوابی است که شما دیده‌اید. چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می‌کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می‌شوید

 21. دیدن آب در خواب نماد وضعیت عاطفی روح و روان شماست. آب می تواند در شکل های مختلفی به خواب شما بیاید پس وضعیت و نوع آب در خواب می تواند نشانگر حالات روحی مختلفی باشد. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به تعبیر خواب آب در متداول ترین اشکال آن.

 22. سید یاسر

  سلام خواب دیدم درون حوض مسجد جامع جسد مردار جوانی افتاده و کل آب جنس شده و ملت مجبور به خالی کردن آن افتادن. و ما برا وضو از شیر آب میگیریم و به داخل رفته منتظر شروع نماز جماعت هستیم

 23. درخواب دیدم استخری خیییلیی بزرگ که کلی ادم در ان درحال شنا کردن هستن که منم درحال شنا کردن هستم ابی بسیار زلال که از یه چشمه زلال سرچشمه میگیرد و همه درحال شنا و من هم با تمام خوشحالی درحال شنا هستم و بعد چند وقت شنا و شیرجه زدن چند زن امدن و وارد اون محل بزرگ که مث استخر بود وارد و اب درحال کم شدن و دیگر شنا کردن تمام و با تعجب به زن ها نگاه میکردم و اب اون استخر بزرگ درحال کم شدن و خشک شدن بود که در امدیدم از استخر لباس پوشیدم و بیدار شدم…بعد خواب هم خیلی شاد بودم…

 24. با سلام الان تقريبا چند شبه كه خواب ميبينم تو يه استخر خيلي خيلي بزرگ كه عمقشم زياده شنا ميكردم خيلي خوبم شنا ميكردم تو استخر هم كسي نبود ولي چيزي هم كه واسم جالبه تقريبا سه يا چهار شبه كه پشت سر هم اين خوابو ميبينم

 25. سلام در خواب دیدم در استخر اب زلال پر از ماهی در یک باغ بسیار زیبا با یکی از دوستان در حال شنا هستم

 26. سلام دم صبح خواب دیدم دختر دوساله ام بدون لباس به استخر افتاد ومن برای نجات اووارد استخر شدم تعبی این خواب چیست

 27. خواب دیدم باغ پدرمان ۳قسمت شده به صورتاستخراب پرپرمثل استخر ماهی ابازاولی تاسومی میامد میرفت بیرون من رودیوار استخرنشسته بودم عمق اون قسمت زیاد بودحالت نشسته خیز خوردم رفتم کناراطراف همه باغ بودن فقط باغی که داشتیم اینجوری بوددر ضمن پدرم فوت کرده اونم بود

 28. من چند وقتی هست که خواب یکی از هم کلاسی های پسرم را میبینم اوایل که خواب اورا میدیدم اصلا در بیداری ما باهم حرف هم نمیزدیم و اصلا من اورا نمیشناختم ولی همیشه در خواب در موقعیت های مختلف کنار من بود مثلا در دانشگاه با خنده و خوشی باهم حرف میزدیم یا یک بار در اسانسور گیر کردیم و او هردویمان را نجات داد بعد از این خواب ها بعد از گذشت سه یا چهار ماه در بیداری به طرز عجیب و تصادفی ما باهم اشنا شدیم و روز به روز صمیمی تر که در این دوران من خواب دیدم که با او مشاجراتی دارم و دعوا میکنیم و دیشب هم خواب دیدیم در استخری با اب شفاف و ابی وزلال شنا میکنم همراه با خانواده و او نیز در ان استخر هست و شنا میکند در انجا ما باهم حرفی نمیزنیم و فقط هم رو نگاه میکنیم تعبیرش چیست؟

 29. رد خواب دیدم درون استخر زلالی شنا میکنم وزنی آشنا درون استخر از من پذیرایی میکند

 30. رد خواب دیدم درون استخر زلالی شنا میکنم وزنی آشنا درون استخر از من پذیرایی میکند

 31. ناشناس

  سلام وخسته نباشید من خواب دیدم با دوستانی که میهمانم بودند به استخررفتیم اما بعدازاینکه اماده شدیم داخل استخر برویم دیدیم آبی دراستخرنیست اما دورادوراستخر همه نشسته بودندیکی پایین یکی بالا اونجاهم شلوغ بود اماهیچ ابی درون استخرنبود .

 32. سلام وخسته نباشید درخواب دیدم بادوستانی که میهمانم هستند استخر رفتیم بعد ازحاضرشدن دید م که درون استخر ابی نیست اما اونجاشلوغ بود خیلی ها اونجا بود بعضی ها لباس عوض می کردند بعضی ها لباس می شستند و….

 33. سلام من خواب دیدم که در ویلای فوق العاده با همسر پدرم بودم همه چیز عالی بود و به من گفت بالا نرو سرتا سر بالا استخر یه وقت میفتی یه چیزیت میشه هر بار به حرفم گوش کردی ضرر نکردی من گوش نکردم بالا رفتم اولش خوب بود اما یه دفعه استخر پر موجای وحشتناک شدو من پایینو که نگا کردم دیدمشون سرم گیج رفت و داشتم غرق میشدم
  میشه تعبیرشو بگید لطفا

 34. سلام
  من خواب دیدم تو استخر باغی که قبلا اونجا مستعجر بودم دارم با پسر داییم شنا میکنم آب استخر پر نبود ولی شیرجه میزدیم و قبل از ما تو استخر شنا کرده بودن که آب کمی کدر شده بود ولی روشنای داشت. و یکی از دوستام و یکی از بستگان (دختر) دوطرف استخر بودن و تماشا میکردن میشه این خواب و برام تعبیر کنین
  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.