تعبیر خواب استخر | 31 تعبیر دیدن استخر در خواب

تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب استخر , تعبیر خواب استخر شنا , تعبیر خواب استخر ماهی , تعبیر خواب استخر آب گرم

خواب استخر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم استخر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب استخر می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب استخر را مطالعه نمایید و متوجه شوید استخر چه تعبیری دارد.

ممکن است تعبیر خواب خود را در این مطلب پیدا نکرده باشید ، توصیه ما به شما این است که تعبیر خواب آب و تعبیر خواب شنا کردن را نیز مطالعه نمایید چرا که ممکن است تعبیر خواب شما در این مطالب باشد.

تعبیر خواب استخر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن استخر در خواب دلیل بر چهار چیز است

مردم با منفعت – مردی ثروتمند – جمع کردن مال – عالم بزرگ

محمد بن سیرین

استخر و حوض علم و دانش است

خود را با آب استخر شستن ، ترک گناه کردن است

کل آب استخر را خوردن و لذت بردن ، سلامت در طول عمر است و افزایش مال است

منوچهر مطیعی

دیدن استخر خالی ، مشغول شدن به کار بیهوده است

خود را در آب استخر شستن ، نیت و عمل پاک است و توبه است

شنا کردن در آب پاک و شفاف ، سلامتی و زندگی با نشاط است

شنا کردن در آب ناپاک و کدر ،غم و اندوه است

خالد بن علی بن محد العنبری

وضو گرفتن از استخر آب ، رهایی از غم و اندوه است

آب خوردن از استخر در خواب ، رزق و روزی است

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

تعبیر خواب بدن و لباسش را در استخر شستن ، توبه کردن اهل بیتش از گناه است

تعبیر خواب لباس در استخر شستن و چرک زیر آب ظاهر شود ، به علم کار نکردن و به بدی مشهور شدن است

تعبیر خواب کنار استخر سبز بودن ، منفعت بردن از علم خود است

جابر مغربی

خوردن آب استخر مال یافتن از مرد ثروتمندی است

آنلی بیتون

استخر در خواب ، ثابت ماندن شانس و اقبال شماست

دیدن استخر گل آلود ، مشاجرات خانوادگی است

لوک اویتنهاو

استخر پر آب و زلال ، سود و خوشی است

استخر چر از ماهی ، نشانه اتفاقات مهم و خوب است

رفتن به استخر ، سلامتی است

شنا کردن در استخر ، به سلامتی و ثروت می رسید

دیدن استخر عمیق ، خوب است و کم عمق هم در سطحی پایین تر خب است

استخر با آب کثیف و لجن ، غم و اندوه است

تعبیر دیدن استخر در خواب به طور کلی

معنای این خواب عشق پر شور و آتشین است و به زودی با کسی که برای شما غریبه هم نیست در یک رابطه عاشقانه قرار می گیرید.این خواب به طور کلی یک خواب بسیار خوب است به خصوص اگر در واقعیت واقعا کسی را دوست داریم او را به دست خواهیم آورد.

احتمالا فردی را می شناسید که برای شما خیلی جذاب است و شما او را دوست دارید و به زودی او را به دست خواهید آورد.اگر مسائل عشقی دارید این خواب خیلی خوب است و اگر درگیر مسائل عشقی نیستید هم این خواب معنای بدی نخواهد داشت

خواب های معمول و تعابیر ما

من خواب دیدم که ساختمان مسکونی زندگیمان داری استخر هست و خانم های همسایه درون استخر شنا می کردند تعبیرش چیه ؟

تعبیر این خواب این است که شما در جایی زندگی می کنید که همسایه های بسیار خوبی دارید و به یکدیگر و به خصوص شما سود می رسانند.

کامنت های تایید شده : یک عدد

  • من خواب دیدم که می‌خواهم دراستخری بادوستانم شناکنم ولی استخر خیلی جلبک داشت من یک پارو برداشتم همه جلبک هارو تمیز کردم و آب تمیز و زلال شد بعد دوستانم وارد آب شدن اماخودمم میخواستم برم این تعبیرش چیست؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.