قاصدک

تعبیر خواب استخر | 30 تعبیر دیدن استخر در خواب

تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب استخر , تعبیر خواب استخر شنا , تعبیر خواب استخر ماهی , تعبیر خواب استخر آب گرم

خواب استخر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم استخر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب استخر می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب استخر را مطالعه نمایید و متوجه شوید استخر چه تعبیری دارد.

ممکن است تعبیر خواب خود را در این مطلب پیدا نکرده باشید ، توصیه ما به شما این است که تعبیر خواب آب و تعبیر خواب شنا کردن را نیز مطالعه نمایید چرا که ممکن است تعبیر خواب شما در این مطالب باشد.

تعبیر خواب استخر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن استخر در خواب دلیل بر چهار چیز است

مردم با منفعت – مردی ثروتمند – جمع کردن مال – عالم بزرگ

محمد بن سیرین

استخر و حوض علم و دانش است

خود را با آب استخر شستن ، ترک گناه کردن است

کل آب استخر را خوردن و لذت بردن ، سلامت در طول عمر است و افزایش مال است

منوچهر مطیعی

دیدن استخر خالی ، مشغول شدن به کار بیهوده است

خود را در آب استخر شستن ، نیت و عمل پاک است و توبه است

شنا کردن در آب پاک و شفاف ، سلامتی و زندگی با نشاط است

شنا کردن در آب ناپاک و کدر ،غم و اندوه است

خالد بن علی بن محد العنبری

وضو گرفتن از استخر آب ، رهایی از غم و اندوه است

آب خوردن از استخر در خواب ، رزق و روزی است

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

تعبیر خواب بدن و لباسش را در استخر شستن ، توبه کردن اهل بیتش از گناه است

تعبیر خواب لباس در استخر شستن و چرک زیر آب ظاهر شود ، به علم کار نکردن و به بدی مشهور شدن است

تعبیر خواب کنار استخر سبز بودن ، منفعت بردن از علم خود است

جابر مغربی

خوردن آب استخر مال یافتن از مرد ثروتمندی است

آنلی بیتون

استخر در خواب ، ثابت ماندن شانس و اقبال شماست

دیدن استخر گل آلود ، مشاجرات خانوادگی است

لوک اویتنهاو

استخر پر آب و زلال ، سود و خوشی است

استخر چر از ماهی ، نشانه اتفاقات مهم و خوب است

رفتن به استخر ، سلامتی است

شنا کردن در استخر ، به سلامتی و ثروت می رسید

دیدن استخر عمیق ، خوب است و کم عمق هم در سطحی پایین تر خب است

استخر با آب کثیف و لجن ، غم و اندوه است

خواب های معمول و تعابیر ما

من خواب دیدم که ساختمان مسکونی زندگیمان داری استخر هست و خانم های همسایه درون استخر شنا می کردند تعبیرش چیه ؟

تعبیر این خواب این است که شما در جایی زندگی می کنید که همسایه های بسیار خوبی دارید و به یکدیگر و به خصوص شما سود می رسانند.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.