قاصدک

تعبیر خواب هدیه گرفتن چادر مشکی

درباره تعبیر خواب چادر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب چادرچادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که چادر داردتعبیر خواب چادر رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیدهتعبیر خواب چادر چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست

درباره تعبیر خواب چادر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبیر خواب چادر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب چادر چادر درخواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است،تعبیر خواب چادر دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند. اگر کسی بیند چادر را بدرید یا بسوخت، تعبیر خواب چادردلیل که در آن وقت ستروی دردیه شود

درباره تعبیر خواب چادر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبیر خواب چادر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب چادرديگران اما اگر ببيند چادر پوشيده چون مرد چادر نمي پوشد و اين يک کار غير طبيعي است نيکو نيست و در خواب نشان دهنده اين است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خويش را از مردم پنهان نگه مي دارد و تعبیر خواب چادراين اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرين تعبیر خواب چادرو حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار مي گيرد.

درباره تعبیر خواب چادر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبیر خواب چادر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:تعبیر خواب چادر  چاقچور نیز از انواع پوشاک زنانه است که پوشیدنش این روزها مرسوم نیست. تعبیر خواب چادرچاقچور مانند سایر البسه زنانه چیزی نیست که مردان به خواب ببینند تعبیر خواب چادرمگر این که مربوط به زن باشد و به زن برسد.

تعبیر خواب چادر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.