کامل ترین مرجع "تعبیر خواب شنا" از دید 4 عالم بزرگ تعبیر خواب ایران و جهان

تعبیر خواب شنا

تعبیر خواب شناتعبیرخواب شنا | tabire khab

تعبیر خواب شنا,تعبیر خواب شناکردن در استخر,تعبیر خواب شنا در رودخانه,تعبیر خواب شنا در آب دریا,تعبير خواب شنا در رودخانه,تعبیر خواب شنا در رودخانه خروشان,تعبیر خواب شنا در آب رودخانه,تعبیر خواب شنا رودخانه

تعبیر خواب شنا , تعبیر خواب شناکردن در استخر , تعبیر خواب شنا در رودخانه

خواب شنا یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم شنا در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب شنا می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب شنا را مطالعه نمایید و متوجه شوید شنا چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شنا از دید جابر مغربی

تعبیر خواب شنا کردن و غرق شدن ، در خواسته های دنیوی غرق شدن است

تعبیر خواب شنا کردن در دریا و بیرون آمدن و لباس پوشیدن ، از پادشاهی خلاص شدن است

تعبیر خواب شنا از دید ابراهیم كرمانی

تعبیر خواب شنا کردن در دریا و غرق شدن ، زندانی ماندن است

تعبیر خواب مردن در حین شنا کردن ، توسط دشمنان نابود شدن است

تعبیر خواب شنا از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب شنا کردن ، زندگی بی دغدغه است

تعبیر خواب شنا در آب های کدر ، مانع است

تعبیر خواب شنا کردن و غرق شدن یا فرو رفتن در آب ، بدبختی است

تعبیر خواب شنا کردن در آب های با جریان تند ، کاری جسورانه است

تعبیر خواب تماشای شناگران ، تحقق یافتن آرزوها است

تعبیر خواب شنا از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب راحت شنا کردن ، زندگی موفق است

تعبیر خواب سخت شنا کردن ، ناراضی بودن از زندگی است

تعبیر خواب شنا کردن با دوستان ، نشانه محبوبیت بین دیگران است

تعبیر خواب شنا کردن زیر آبی ، نشانه دلواپسی و نگرانی است

تعبیر خواب شنا | شنا در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 45 عدد

  • در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت.

  • اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

  • براهیم کرمانی گوید: اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بِمُرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

  • جابرمغربی گوید: اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.

  • اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد.

  • اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

  • شیرجه‌ زدن‌ در خواب ‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌شما در تلاشید تا به‌ کنه‌ و عمق‌ یک‌ موقعیت‌ موجوددر زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید.

  • آب‌ نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است‌. بنابراین‌ می‌توان‌ این‌ خواب ‌ را به‌ این‌ شکل‌تعبیر کرد که‌ شما در حال‌ کند و کاو درون‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ هستید

  • فروید معتقد بود که‌ شیرجه‌زدن‌ در خواب ‌ می‌تواند معنی‌ جسمانی‌ داشته‌ ونشان‌ دهنده‌ جنبه‌های‌ معاشرتی‌ انسان‌ باشد.

  • لوک اویتنهاو می گوید :

    شنا کردن : زندگی بی دغدغه

    در آبهای کدر : مانع

    غرق شدن یا فرو رفتن در آب : بدبختی

    شنا کردن در آبهای با جریان تند : کاری جسورانه

    تماشای شناگران : تحقق یافتن آرزوها

  • کسی که در آب زلال شنا میکند سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده میکند که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است

  • او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست

  • در خواب شناكردن، دليل معيشت بود به حيلت. اگر بيند كه به وقت شنا كردن در آب صاف غرق شد، دليل كه در عز دنيا غرق گردد.

  • جابرمغربي گويد: اگر بيند كه در آب غرق شده و بمرد، دليل كه در شغل دنيا غرق گردد. اگر بيند كه از دريا به شنا كردن بيرون آمد و جامه بپوشيد، دليل است كه از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف اين بيند، دليل است در كار دنيا بماند، يعني در كار پادشاه

  • شيرجه‌زدن‌در خواب‌نشان‌دهنده‌آن‌است‌كه‌شما در تلاشيد تا به‌كنه‌و عمق‌يك‌موقعيت‌موجوددر زندگي‌تان‌پي‌ببريد. آب‌نشانگر ضمير ناخودآگاه‌است‌. بنابراين‌مي‌توان‌اين‌خواب‌را به‌اين‌شكل‌تعبير كرد كه‌شما در حال‌كند و كاو درون‌ضميرناخودآگاهتان‌هستيد. فرويد معتقد بود كه‌شيرجه‌زدن‌در خواب‌مي‌تواند معني‌جسماني‌داشته‌ونشان‌دهنده‌جنبه‌هاي‌معاشرتي‌انسان‌باشد.

  • اگر خواب ببينيد به راحتي در جايي شنا مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي با موفقيت پيش مي رويد . اما اگر احساس كنيد ، هنگام شنا كردن در آب مي رويد ، نشانة آن است كه از زندگي خود ناراضي خواهيد شد .

  • اگر دختري خواب ببيند با يكي از دوستان خود شنا مي كند ، نشانة آن است كه با رفتار جذاب خود مورد علاقة ديگران قرار مي گيرد .

  • زير آبي شنا كردن در خواب ، نشانة تقلا كردن و داشتن دلواپسي و اضطراب است

  •  استخر تجسمي است از خواستها و نفسانيات که بيشتر جنبه بزرگي طلبي دارند. استخر به تنهايي چيزي را در خواب بازگو نمي کند مگر آبي که درون آن هست و براي روشن شدن اين نکته بايد به کلمه آب مراجعه کنيد چون صافي و صفا و روشني يا کدورت و تيرگي آب درون استخر بازگوينده خوابي است که شما ديده ايد. اگر در خواب استخري خالي ديديد که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گوياي اين است که در آينده با بيهودگي يک کار انجام شده روبه رو مي شويد.

  • در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.

    ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بِمُرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

    جابرمغربی گوید: اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد. اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

    شیرجه‌ زدن‌ در خواب ‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌شما در تلاشید تا به‌ کنه‌ و عمق‌ یک‌ موقعیت‌ موجوددر زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید. آب‌ نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است‌. بنابراین‌ می‌توان‌ این‌ خواب ‌ را به‌ این‌ شکل‌ تعبیر کرد که‌ شما در حال‌ کند و کاو درون‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ هستید. فروید معتقد بود که‌ شیرجه‌زدن‌ در خواب ‌ می‌تواند معنی‌ جسمانی‌ داشته‌ ونشان‌ دهنده‌ جنبه‌های‌ معاشرتی‌ انسان‌ باشد.

    لوک اویتنهاو می گوید:

    شنا کردن: زندگی بی دغدغه
    در آبهای کدر: مانع
    غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
    شنا کردن در آبهای با جریان تند: کاری جسورانه
    تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها

    کسی که در آب زلال شنا میکند سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده میکند که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست

  • دوستان عزیز خواب دیدم مسافت طولانی رو به همراه پدر و دایی ام در دریا شنا کرده و بعد از مدتی به کنار حصاز خانه ای رفته کمی استراحت کردم و دوباره به سمت ساحل شنا کردیم و در جهت افقی در یا در حال شنا بودیم و هنگام غروب از زمین دریا کانال های آبی هویدا شد و تمام آب دریا درون این کانال ها ریخته شد اما در دور دست هنوز دریا دیده میشد .

  • خواب ديدم خري به رنگ خاكستري تيره درگودالي كه عرض زيادداشت افتاده بود من بادوستم خرراديديم خرباچشماني درشت كه پرغم والتماس بودبه من زل زدگفتم كه داداشام خربيچاره روانداختن توچاه ودلم براي خرسوخت من خرراازچاه بيرون كشيدم

  • من خواب دیدم که با فامیل برای خوردن ماهی به جای میروی در انجا مار ها بسیار می باشند ومن یکی ازمار ها را آتش می زنم و می میرد و دیگر آ ن فرار می نماید .

  • شنا در آب گل آلود

  • سلام من خواب دیدم تو اب شنا میکنم ابشم تمیز بود یه نفرم تو اب روی یه چوب بعد دیدم از روی چوب افتاد تو اب .

  • کار جدید و پول بدست میاری عزیزم و وضع مالی شما بسیار خوب می شود

  • سلام خواب دیدم کنار استخر زلال ایستاده ام و پسرم در حال شیرجه زدن در استخر و شنا کردن است معنای آن چیست ممنون

  • خواب دیدم دریک رودخانه ای شنامیکردم آبشم صفابود وبعداز دریا بیرون آمدم

  • تعبیرخواب من چی میشه

  • خواب دیدم در دریا که ابش خیلی زلال بود با یه عده ای شنا میکردم من با اینکه خیلی شنا کردن رو بلد نیستم خیلی خوب شنا میکردم و از همشون جلو میزدم لطفا تعبیرش رو برام بفرستید

  • تعبیرش این میسه که یه خواستگار برات میاد داداشت ناراضیه ولی تو اونو دوس داری

  • من خواب دیدم که با فامیل برای خوردن ماهی به جای میروی در انجا مار ها بسیار می باشند ومن یکی ازمار ها را آتش می زنم و می میرد و دیگر آ ن فرار می نماید .

  • شنا در آب گل آلود

  • خواب دیدم که در دریا ی زیبای شنا می کنم به اب رفتم و تا پیش شوهرم شنا کنم اما او مانع شد و من ناراحت گوشهای نشستم

  • سلام من خواب دیدم تو اب شنا میکنم ابشم تمیز بود یه نفرم تو اب روی یه چوب بعد دیدم از روی چوب افتاد تو اب .

  • یه دوست خواب دیده که من داخل یه رودخانه داشتم با یکدست شنامی کردم واون خیلی سعی کرده که بهم کمک کنه.امابالاخره به زحمت با هردودستم شنا کرده وبیرون آمده ام.تعبیرش چیه لطفا”؟

  • خواب دیدم دریک رودخانه ای شنامیکردم آبشم صفابود وبعداز دریا بیرون آمدم

  • اگر کسی در خواب خود را در حال شنا کردن در استخر بزرگ یا آبی پاک و زلال دید، درنعمت و شادی غوطه خواهد خورد ولی اگر آب گل آلود و کدر بود، معنی آن برعکس است. اگر در آب رودخانه شنا می کرد، خوشی زود گذری به او خواهد رسید و اگر در دریایی آرام شنا می کرد، زندگی اش در آرامش است. اگر در دریای مواج شنا می کرد و اسیر طوفان و موج دریا شد که نزدیک به غرق شدن بود، در کاری وارد می شود که سرتاسرآن کار زحمت و رنج و بدنامی است. شیرجه‌ زدن‌ در خواب ‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌شما در تلاشید تا به‌ کنه‌ و عمق‌ یک‌ موقعیت‌ موجود در زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید.

  • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که در دریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر ببیند که در آب بِمُرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

  • جابر مغربی می گوید: اگر ببیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد. اگر ببیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این ببیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

  • من اصلا شنا در آب یک متری هم بلد نیستم ولی خواب دیدم از یک رودخانه بسیار زلال و خنک شنا کردم و به یک طرف رسیدم و دوباره شیرجه زدم تو آب و وقتی داشتم شنا میکردم خیلی به شنا کردن مسلط بودم و از یک شخص مسن که انگار شناگر حرفه ای بود هم جلو زدم و از یه طرف دیگه اون آب بزرگ و خنک تمیز که انگار تو بهشت بود در اومدم

  • من خواب دیدم پدر م که فوت کردن درحال شنا هستن وکیلی خوشحالی

  • من خواب دیدم پدر که فوت کردن درحال شنا هستن

  • باسلام وعرض خسته نباشید دیشب خواب دیدم که دریک استخر پراز آب حالت معلق داشتم وروی سطح آب شناور بودم غیر از خودم چند نفر دیگر هم بودند ویک نفر مربی .من چند نفر را دیدم که در اب ایستاده بودند یعنی سرپا بودند طوری که سطح آب تا سینه شان بود ولی چند نفر دیگر به زیر اب رفتند وغرق شدند باخودم گفتم بزار امتحان کنم ببینم میتونم بایستم یا منم غرق میشم در همان حالت معلق که بودم یکی از پاهایم را به کف استخر رساندم وایستادم .خوشحال بودم که توانستم بایستم وغرق نشدم .ممنون میشم تعبیرشو برام بازگو بفرمایید ممنون

  • خواب دیدم برای رسیدن به مقصدی رودخانه ای خروشان و پرطلاطم سد راهه که برای رسدن به ان سمت در اب شیرجه زدم خواهشمند است راهنمایی بفرمایید

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.