حکایت

حکایت چهار کس که زبان هم نمی فهمیدند

حکایت چهار کس که زبان هم نمی فهمیدند

حکایت چهار کس که زبان هم نمی فهمیدند | حکایت | چهار کس  چهار تن با هم همراه بودند یکی ترک و یکی تازی، یک فارس و یکی رومی. به شهری  رسیدند. یکی از راه دلسوزی به آنان یک درهم پول داد که غریب بودند. ادامه مطلب

ادامه مطلب