تعبیر خواب اعدام

تعبیر خواب اعدام | تعبیرخواب اعدام | tabire khab

تعبیر خواب اعدام,تعبير خواب اعدام كردن,تعبير خواب اعدام شدن,تعبیر خواب اعدام خود,تعبیر خواب اعدام مرده,تعبیر خواب اعدام برادر,تعبیر خواب اعدام پدر,تعبیر خواب اعدام فرزند,تعبیر خواب اعدام نشدن,تعبیر خواب اعدام ابن سیرین,تعبير خواب اعدام كردن برادر,تعبير خواب اعدام كردن مرده,تعبير اعدام كردن در خواب,تعبیر خواب اعدام شدن,تعبیر خواب اعدام شدن مرده,تعبیر خواب اعدام شدن چیست,تعبیر خواب اعدام شدن خود,تعبیر دیدن خواب اعدام شدن,تعبیر خواب برای اعدام شدن,تعبیر خواب محکوم شدن به اعدام,تعبیر خواب حکم اعدام مرده,تعبیر خواب اعدام بچه

تعبیر خواب اعدام , تعبير خواب اعدام كردن , تعبير خواب اعدام شدن

خواب اعدام یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اعدام در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اعدام می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب اعدام را مطالعه نمایید و متوجه شوید اعدام چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اعدام از دید امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب اعدام چهار چیز است

ریاست – مال – غیبت کردن – مهتری

تعبیر خواب اعدام از دید حضرت دانيال

تعبیر خواب کسی که از طرف پادشاه اعدام شود ، جاه و مقام است

تعبیر خواب اعدام از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب به دار آویخته شدن و تماشای دیگران ، دیگران پیرو او خواهند بود

تعبیر خواب گروهی جمع شدند و اعدامش کردن ، بر آن گروه فرمانروائی می کند

تعبیر خواب خود را دار زدن و کسی تماشا نکند ، هیچ کس از او پیروی نمی کند

تعبیر خواب اعدام از دید جابر مغربی

تعبیر خواب دارش کشيدند اما طناب پاره شد و افتاد ، از دست دادن جاه و مقام است

تعبیر خواب اعدام از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دوست پای چوبه دار ، مصیب و بلا است

تعبیر خواب بستن شما به چوبه دار ، از بدذاتی دوستانتان عذاب می کشید

تعبیر خواب دختری که نامزدش را پای چوبه دار اعدام می کنند ، ازدواج با مردی بی پروا است

تعبیر خواب دار زدن دشمن ، پیروزی است

تعبیر خواب اعدامتان می کنند ، شانس است

تعبیر خواب اعدام از دید ليلا برايت

تعبیر خواب اعدام کردن کسی و جاری شدن خون از او ، پیروزی در کارها است

تعبیر خواب اعدام از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب اعدام ، به كارهايتان اعتماد نكنيد .

تعبیر خواب اعدام خود شما ، بايد احساستان را بيشتركنترل كنيد.

تعبیر خواب اعدام معشوق ، ازكارهايتان ديوانه وار خود رنج خواهيد برد .

تعبیر خواب اعدام يك بيگناه ، عشق شما را رها مي كند.

تعبیر خواب اعدام يك گناهكار ، بردشمن پيروز ميشويد.

تعبیر خواب اعدام | اعدام در خواب دیدن | تعبیر خواب

65 comments

 1. اگر ببيند گروهي جمع شدند و او را به دار آويختند ، بر آن گروه سروري و فرمانروائي خواهد يافت
  اگر ببيند به دست پيري ناشناس به دار آويخته شد و مردم بسياري تماشايش کردند ، به فرمانروايي جهان مي انديشد که برايش مي تواند ميسر شود

 2. اگر ببيند به دار آويخته شد و بستگانش به تماشا ايستاده اند ، بر بستگان خود سروري مي يابد

 3. اگر ببيند به دست پيري ناشناس به دار آويخته شد و مردم بسياري تماشايش کردند ، به فرمانروايي جهان مي انديشد که برايش مي تواند ميسر شود

 4. اگر ببيند به دار آويخته شد و بستگانش به تماشا ايستاده اند ، بر بستگان خود سروري مي يابد

 5. اگر ببيند خودش را به دار آويخت و کسي به تماشايش نايستاد ، دليل آن باشد که مي خواهد بر بستگان خود سروري داشته باشد اما کسي به اطاعتش تن در نمي دهد

 6. جابر مغربي گويد:
  اگر ببيند به دارش کشيدند اما ريسمان پاره شد و افتاد ، دليل آن باشد که از جاه و مقام خود مي افتد و موقعيتش را از دست مي دهد

 7. حضرت دانيال گويد:
  اگر کسي ببيند که به فرمان پادشاه به دار آويخته شد ، تعبير آن باشد که از سوي پادشاه و امير جاه و مقام و منزلت مي يابد ، اما در اين رابطه به اعتقادات و تقوايش آسيب مي رسد

 8. حضرت صادق عليه السلام مى فرمايد :
  روياى دار زدن بر جهار وجه است :
  1.رياست و مهترى
  2.مال
  3.غيبت مردم كردن

 9. مشاهدة اعدام ديگران در خواب ، علامت آن است كه به خاطر بي توجهي ديگران از مصيبتي رنج خواهيد برد .

 10. اگر خواب ببينيد شما را مي خواهند اعدام كنند ، نشانة آن است كه اقبال به شما روي مي آورد و بر دشمنان غالب مي شويد و در كسب ثروت پيروز خواهيد بود .

 11. اگر خواب ببينيد مردم در مراسم اعدام اجتماع كرده اند ، علامت آن است كه دشمنان با هم متحد مي شوند تا موقعيت شما را متزلزل سازند

 12. اگر در خواب ببينيد كه دوست صميمى شما را اعدام مى‏كنند، نشانه‏ى جدايى از فرد مورد علاقه شما است. ا

 13. اگر در خواب ببينيد كه كسى را اعدام كرده‏ايد و خون از بدن او جارى مى‏شود، نشانه‏ى پيروزى در كارها است.

 14. خواب اعدام : به كارهايتان اعتماد نكنيد .

 15. اعدام خود شما : بايد احساستان را بيشتركنترل كنيد.

 16. اعدام معشوق : ازكارهايتان ديوانه وار خود رنج خواهيد برد .

 17. اعدام يك بيگناه : عشق شما را رها مي كند.

 18. اعدام يك گناهكار : بردشمن پيروز ميشويد

 19. سلام من خواب دیدم ک من در دقایق قبل از اعدامم ولی تعبیری نیاقتم ک معلوم شود..
  در ساعات اول صبح خواب دیدم

 20. اگر كسي بيند كه پادشاه فرمود تا او را بياويزد، دليل كه از پادشاه حشمت و جاه و بزرگي يابد، ليكن دليل كه دينش خلل افتد.

 21. اگر بيند كه هنگام آويختن، مردمان نظر در وي مي كردند، دليل كه بر عدد آن قوم مهتري و فرمانروائي يابد

 22. اگر بيند كه گروهي جمع شده اند و وي را بياويختند، دليل كه بر آن قوم مهتر و فرمانروا گردد. ا

 23. . اگر بيند كه پيري مجهول وي را بياويخت و مردمان به نظاره او همي بودند دليل كه بر خلق جهان فرمانروا شود، چون بيند كه خويشان به نظاره او همي بودند

 24. اگر بيند كه خويشتن را بياويخت و هيچ كس در وي نظاره نكرد، بلكه خود را آويخته همه ديد، دليل كند كه خواهد بر خويشان خود مهتري كند، وليكن كسي مطيع او نگردد

 25. جابر مغربي گويد: چون وي را آويخته بودند و ريسمان ببرند و بيفتاد، دليل كه از جاه و بزرگي و حرمت بيفتد.

 26. مشاهدة اعدام دیگران در خواب ، علامت آن است که به خاطر بی توجهی دیگران از مصیبتی رنج خواهید برد

 27. اگر خواب ببینید شما را می خواهند اعدام کنند ، نشانة آن است که اقبال به شما روی می آورد و بر دشمنان غالب می شوید و در کسب ثروت پیروز خواهید بود .

 28. اگر خواب ببینید مردم در مراسم اعدام اجتماع کرده اند ، علامت آن است که دشمنان با هم متحد می شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند

 29. آنلی بیتون: اگر خواب ببینید شما را می‌خواهند اعدام کنند، نشانه آن است که اقبال به شما روی می‌آورد و بر دشمنان غالب می‌شوید و در کسب ثروت پیروز خواهید بود.

 30. جابر مغربي گويد:

  اگر ببيند به دارش کشيدند اما ريسمان پاره شد و افتاد ، دليل آن باشد که از جاه و مقام خود مي افتد و موقعيتش را از دست مي دهد

 31. حضرت دانيال گويد:

  اگر کسي ببيند که به فرمان پادشاه به دار آويخته شد ، تعبير آن باشد که از سوي پادشاه و امير جاه و مقام و منزلت مي يابد ، اما در اين رابطه به اعتقادات و تقوايش آسيب مي رسد

 32. آنلي بيتون می‏گويد:

  ۱ـ مشاهدة اعدام ديگران در خواب ، علامت آن است كه به خاطر بي توجهي ديگران از مصيبتي رنج خواهيد برد .

  ۲ـ اگر خواب ببينيد شما را مي خواهند اعدام كنند ، نشانة آن است كه اقبال به شما روي مي آورد و بر دشمنان غالب مي شويد و در كسب ثروت پيروز خواهيد بود .

  ۳ـ اگر خواب ببينيد مردم در مراسم اعدام اجتماع كرده اند ، علامت آن است كه دشمنان با هم متحد مي شوند تا موقعيت شما را متزلزل سازند .

 33. من خواب دیدم دختری که دوست دارم را اعدام کرده اند. تعبیر این خواب چیست؟
  ضمنا من با این دختر دوست نیستم فقط در یک دانشگاه درس می خوانیم و قلباً به او علاقه دارم اما هنوز به او چیزی نگفته ام.

 34. خواب اهدام کسی که دوسش دارین تعبیرش یعنی اون از شما رنج میبره ……

 35. ممنون از تعبیر های خوب شما

 36. سالام من خواب ديدم كه ميخواند مرا اعدام كنند منظور اين خواب چيست؟

 37. سلام.درخواب دیدم بهمن خیلی زیادی آمدوفقط جندنفر زنده ماندیم.بعد هم با شیطان که به صورت زن زیبایی در آمده بودجنگیدم و آن را شکست دادم.

  • دوستم خواب دید کسی منو دار زد دوستم طناب را پاره کرد ولی مردم گفتن مرده .تعبیر ش چیه

 38. سلام من چند شب پیش خواب دیدم چندین بار اعدام شدم و حس خوبی داشت و هیچ ترسی نداشتم میخواستم بدونم تعبیر این خواب چیست

 39. من در خواب دیدم که در آب زلال شنا می کنم و آماده می شوم که مرا اعدام کنند، سپس از آب بیرون آمدم تا به سوی محل اعدام بروم

 40. خواب دیدم که میخوان مرا اعدام کنن چوبه هم آماده کردند اما من فرار کردم.تعبیرش چیه??

 41. دقیقاً من هم شب گذشته من هم دیدم میخواستند مرا بجرم نامعلوم اعدام کنند از شدت ترس فوق العاده از خواب بیدار شدم میخواستم در مورد تعبرش بشتر بدانم.

 42. من خواب دیدم که میخوان نامزدم رو اعدام کنن اما طناب پاره شد و من خیلی خوشحال شدم.. البته من نامزد ندارم و نمیدونم اون شخصی که تو خواب نامزدم بود کی بود

 43. من خواب دیدم که دارن نامزدم رو اعدام میکنن که طناب پاره شد و افتاد و من خیلی خوشحال شدم.. البته من نامزد ندارم و نمیدونم اون کسی که تو خواب نامزدم بود کی بود

 44. سلام من خواب اعدام دیدم درباره اینکه بنده یک شخص بی گناه بودم و جای عشق گناه کار خانومی میخواستم اعدام شم
  و جالب اینجا بود که خودم برگه رو امضا کردم که اعدام شم
  تعبیرشم نمیدونم شی شی هع

  • سلام من خواب دیدم پدر مادرم منو اعدام کردن ..تعبیر این چیه ذهنمو خیلی درگیر کرده

 45. سلام .اگر خواب ببیند حکم اعدام برایش صادر شدهو او قبل از احرای حکم دائم در حال گریه و حلالیت طلبیدن هست و افراد نزدیک از او بد میبرن تعبیر چیست

 46. ناشناس

  من خواب دیدم من رواعدام کرد ن حس خیلی خوبی داشتم ولی انگار بدش زنده بودم ولی با ادم های دیگه

 47. خواب اعدام کسی در زندان؟؟؟؟

 48. سلام درخواب دیدم میخواهند مرا اعدام کنند بدینصورت که طناب را برخلاف آویزان کردن از بالا، به گردنم انداختند و روی گودالی ایستاده بودم و سر طنابی که در گردنم بود به قرقره سنگین و بزرگی در داخل گودال متصل بود به گونه ای که با سنگینی قرقره و فشار وارده از آن به گردنم نفسم بند می آمد اما در نهایت قدرت من بر سنگینی قررقه بیشتر شد و با نیروی گردن قرقره را آنقدر نگهداشتم تا افراد حاضر از اجرای اعدام بنده صرفنظر کردند و به نوعی حکم ملغی شد. این خواب چه تعبیری می تواند داشته باشد. ممنون

 49. سلام من خواب دیدم کسی که مشکی پوشیده اعدام شده و بالای سر من تاب میخوره

 50. سلام من خواب دیدم پدرم که فوت کردن رو میخواستن اعدام کنن اما اعدام شدنش رو من ندیدم
  تعبیر این چیه کسی که فوت کرده اعدام کنن؟؟؟

 51. اگه خواب ببینی بابات از جای اویزون اصلا ندونی کی دارش زده تعبیرش چیه؟

 52. سلام من خواب دیدم هم پدرم هم مادرم به اعدام کشیده شده اند و نمی دونستم کی اعدامشون کرده و قوم و اشنایان ما به دیدن این صحنه امده اند

 53. خواب دیدم میخوان اعدامم کنن اینو یک روحانی بهم گفت پدرمم در کنارم بود یادمه اخرای خوابم از زیر پلی با اب زلال رد شدم و از سمت کناره پل ک شیب داشت بالا اومدم و روی تخته سنگی نشستم و با پدرم راجع ب اینکه من مردم و فلان چیز مال تو صحبت کردم و اون خواست پول بده و من گفتم بعد مرگم پول میخام چیکار ولی چوبه دار ندیدم. فقط روحانی با عمامه سفید و پدرم در اون موقیت دیدم…تعبیر خواب چیست ؟ لطف کنید ایمیل کنید. ۲۸ دی ۹۶

 54. سلام من خواب دیدم یک بار منو اعدام کردند چون زنده ماندم دوباره میخواهند منو اعدام کنند به هر دلیلی میخواستن من اعدام بشم تا زمانی که من میمیرم از ترس از خواب پاشدم تورو خدا تعبیرش چیه

 55. حسن مهندس

  سلام ، من خواب دیدم که برای دو تا از دوستان نزدیکم حکم اعدام در آمده ، تعبیر چیست

 56. سلام من در خواب دیدم که پدرم را به دار امیخته اند و من با گروهی می خواهیم بی گناهی اش را ثابت کنیم

 57. سلام من خواب دیدم ی چند نفر منو بردن بالای چوبه ای دار هی میگفتم بی گناه هستم ولی اعدامم نکردن

 58. جواد در خواب دیدم شخصی که مرده را میخواهند اعدام کنند

 59. سلام من خپاب دیدم خونه پدرشوهرمم پ یه چیزی اویزون بود کشیدمش یه طناب دار مخفی از سقف افتاد و من فقط نگاهش کردم اصلا دست هم نزدم چی هست معنیش؟

 60. سلام. من در حال حاضر دارم از شوهرم جدا میشم. ک البته ایشون نمیخوان طلاق بدن. دیشب خواب دیدم عمه ی خودم بهم گفت شوهرتو اعدام کردن. ک من با شنیدنش در خواب خیلی شوکه شدم. میشه بگین تعبیرش چیه؟خیلی ذهنمو مشغول کرده

 61. در خواب دیدم پنج نفر میخواستند اعدام شوند یکی از اعدام شدگان چند سالی ایست که به رحمت خدا رفته ولی بعد از چند لحظه همگی بخشیده شده اند .

 62. سلام …لطفا جواب بدین …اگه مادری در خواب ببیند که فرزندش را اعدام میکنند و همه نظاره گر هستند و به او میگویند که به پسرت کمک کن چه تعبیری دارد؟؟؟؟

 63. سلام خوبید خواب دیدم معشوقم رفته تو کار قاچاق مواد مخدر وتویه یه استخر گیرش انداختن و اعدامش کردن اخبار این خبرو نشون میده و همه به من امید واری میدهند ومیگن برو خداروشکر کن من میرم عکس پروفایل ایشون رو ببینم تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.