تعبیر خواب زایمان طبیعی پسر

درباره تعبیر خواب زایمان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب زایمان اگر دختري خواب ببيند زايمان مي كند ، نشانة آن است كه از درستكاري رو بر مي گردانيد و به رفتاري نادرست رو مي آوريد .تعبیر خواب زایمان اگر زني شوهردار خواب ببيند كودكي به دنيا مي آورد تعبیر خواب زایمان ، نشانة آن است كه ارثي كلان به او خواهد رسيد

درباره تعبیر خواب زایمان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب زایمان طبیعی , تعبیر خواب زایمان کردن , تعبیر خواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زایمان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب زایمان اگر زنی در خواب ببیند که بسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است . اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید ، ازنسل او تعبیر خواب زایمان فرزندی به وجود می آید که بزرگ خاندان خود می شود.

درباره تعبیر خواب زایمان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب زایمان طبیعی , تعبیر خواب زایمان کردن , تعبیر خواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زایمان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب زایمان به روایت لوک اویتنهاو:

تعبیر خواب زایمان کردن: بر آورده شدن آرزو.

تعبیر خواب زایمان تعبیر خواب دیدن زنی که زایمان می کند: عزاداری و یا از دست دادن چیزی گران بها.

درباره تعبیر خواب زایمان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب زایمان طبیعی , تعبیر خواب زایمان کردن , تعبیر خواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زایمان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب زایمان اگر یک زن شوهردار خواب ببیند كه بچه می زاید: تعبیر خواب زایمان این است که شادی بزرگی در پیش است.

یک زن مجرد این خواب را ببیند: تعبیر خواب زایمان تعبیر خواب زایمان این است که عشقش او را ترك خواهد نمود

تعبیر خواب زایمان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.