تعبیر خواب آینه شکسته

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید

تعبیر خواب آیینه آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. تعبیر خواب آیینه اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد.تعبیر خواب آیینه اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرمایدتعبیر خواب آیینه یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید

تعبیر خواب آینه , تعبیر خواب آینه شکسته , تعبیر خواب آینه بزرگ , تعبیر خواب آینه شمعدان

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید

محمد بن سيرين گويدتعبیر خواب آیینه آيينه در خواب جاه و ولايت بود. اگر بيند كه آيينه به كسي داد، دليل كند ه مال و متاع خويش پيش كسي نهد.تعبیر خواب آیینه اگر بيند كه در آيينه سيمين نگاه مي كرد، دليل كه ازحرمت و جاه خويش كراهت بيند،تعبیر خواب آیینه زيرا كه معبران آيينه سيمين رامكروه بينند و دانند.

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید

تعبیر خواب آینه , تعبیر خواب آینه شکسته , تعبیر خواب آینه بزرگ , تعبیر خواب آینه شمعدان

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید

تعبیر خواب آیینه اگر دختر آينه در خواب ببيند ، شوهر پيدا مي کند و نزد شوهرش عزيز و گرامي خواهد شد
تعبیر خواب آیینه اگرر ببيند مردي ناشناس آينه اي به او داد و در آن نگته کرد ،تعبیر خواب آیینه از ديدن دوستي که غايب است خوشحال خواهد شد

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید

تعبیر خواب آینه , تعبیر خواب آینه شکسته , تعبیر خواب آینه بزرگ , تعبیر خواب آینه شمعدان

در مورد تعبیر خواب آیینه چقدر می دانید

تعبیر خواب آیینه . اگر پسر بيند كه در آيينه نظر مي كرد، دليل است او را برادري آيد و اگر دختري نگاه كند، وي را خواهر آيد تعبیر خواب آیینه و اگر پادشاه يا عاملي نكاه كند،معزول شود و ولايت از تعبیر خواب آیینه دست او برود و كسي ديگر به جاي او نشيند

تعبیر خواب آیینه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.