تعبیر خواب برداشت پیاز

از تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید ابراهيم كرماني گويد:تتعبیر خواب پیاز پياز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بيننده خواب مصلح و مستور است، به …

تعبیر خواب پول مطیعی

چقدر درباره تعبیر خواب پول می دانید  تعبیر خواب پولپول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن  تعبیر خواب پولپول زیاد …

تعبیر خواب کشتن عنکبوت

از تعبیر خواب عنکبوت بیشتر بدانید تعبیر خواب عنکبوتديدن عنكبوت در خواب، دليل بر مردي ضعيف و گمراه بود.تعبیر خواب عنکبوت اگر بيند عنكبوت بگرفت، دليل است كه بر چنين مردي ظفر …

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

اگر در خواب ببينيد که انگشتري در دست داريد تعبیر خواب انگشترکه قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن آن به انگشت خود دچار حيرت و تحسين شده ايدتعبیر خواب انگشتر نشان آن است که به موفقيت تعبیر خواب انگشتربزرگي مي رسيد که براي ديگران و حتي خودتان باور کردني نيست.

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انگشتر , تعبیرخواب انگشتر عقیق , انگشتر در خواب دیدن , jufdv o,hf hk

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب انگشتردیدن حلقه انگشتر فرزند بود

دیدن انگشترمردانراتعبیر خواب انگشتر کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود

تعبیر خواب انگشتردیدن انگشتر نقره یا فیروزه مهربانی از خلق

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انگشتر , تعبیرخواب انگشتر عقیق , انگشتر در خواب دیدن , jufdv o,hf hk

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انگشتر اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد وتعبیر خواب انگشترمسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه تعبیر خواب انگشتردر شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد. گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست تعبیر خواب انگشترچون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انگشتر , تعبیرخواب انگشتر عقیق , انگشتر در خواب دیدن , jufdv o,hf hk

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انگشتر چون نقش و صفت انگشتر بیند، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد. تعبیر خواب انگشتراگر بیند انگشتر کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد.تعبیر خواب انگشتر یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد

تعبیر خواب انگشتر

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 23 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.