تعبیر خواب آب بينی

تعبیر خواب آب بينی | تعبیرخواب آب بينی | tabire khab

تعبیر خواب آب بینی,تعبیر خواب آب بینی خونی,تعبير خواب اب دماغ,تعبیر خواب آب ریزش بینی,تعبیر خواب دیدن آب بینی,تعبیر خواب خوردن آب بینی,تعبیر خواب آب بینی بچه,تعبیر خواب آب دماغ,تعبیر دیدن آب بینی در خواب

تعبیر خواب آب بینی , تعبیر خواب آب بینی خونی , تعبير خواب اب دماغ

خواب آب بينی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آب بينی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آب بينی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آب بينی را مطالعه نمایید و متوجه شوید آب بينی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آب بينی از دید حضرت دانيال

تعبیر خواب آب بینی ، فرزند دار شدن است

تعبیر خواب آب بينی از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب آبریزش بینی ، تمام شدن سختی ها است

تعبیر خواب بیماری که آبریزش بینی دارد ، شفا است

تعبیر خواب آب بينی از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب افتادن آب بینی بر اندامش ، فرزند پسر است

تعبیر خواب افتادن آب بینی بر زمین ، فرزند دختر است

تعبیر خواب افتادن آب بینی بر زن خویش ، بارداری همسرش است

تعبیر خواب زنش بر او آب بینی انداخت ، فرزند پسر است

تعبیر خواب آب بینی در خانه همسایه افتاد ، خیانت همسایه است

تعبیر خواب خوردن آب بینی ، فرزند است

تعبیر خواب آب بینی سیاه و تیره ، اندوه از سوی فرزند است

تعبیر خواب آب بینی زرد ، بیماری فرزند است

تعبیر خواب آب بينی | آب بينی در خواب دیدن | تعبیر خواب

20 comments

 1. حضرت دانيال گويد: آب بيني، دليل بر فرزند كند.

 2. اگر بيند آب از بيني او همي آمد، دليل كند كه وي را فرزند آيد

 3. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از بيني او آب همي فرود آيد، دليل كند كه وامش داده شود و از رنج و سختي و غم بدهد. اگر بيمار بود، شفا يابد

 4. محمد بن سيرين گويد: آب بيني در خواب فرزند بود، ليكن اگر بيند كه آب بيني بر اندام وي افتاد، دليل كند كه وي را پسر آيد. اگر بيند كه بر زمين افتاد، دليل كند كه دختر آيد.

 5. اگر بيند كه زن بر وي آب بيني افكند، دليل كند كه او را پسري آيد

 6. اگر بيند كه آب بيني در سراي همسايه افكند، دليل كند كه با زن همسايه خيانت كند، و اگر بيند كه آب بيني خود را در بستر مردي افكند، همين دليل كند.

 7. .محمد بين سيرين گويد: اگر بيند كه آب بيني خود را همي خورد، دليل كند كه او را فرزند شود

 8. اگر بيند كه آب بيني او سياه و تيره بود، دليل كند كه فرزند او را اندوه و مصيبت رسد

 9. اگر بيند كه آب بيني او زرد بود، دليل كند كه فرزندش بيمار گردد.

 10. محمد بن سیرین گوید:
  آب بینی در خواب فرزند بود، لیکن اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد، دلیل کند که وی را پسر آید. اگر بیند که بر زمین افتاد، دلیل کند که دختر آید. اگر بیند که آب بینی بر زن خویش افتاد، دلیل کند که زن او آبستن گردد، ولیکن فرزند را بیفکند و اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند، دلیل کند که او را پسری آید. اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند، و اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند، همین دلیل کند.محمد بین سیرین گوید: اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد، دلیل کند که او را فرزند شود. اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد و اگر بیند که آب بینی او زرد بود، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.

 11. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از بيني او خلم بيرون مي آمد، دليل كه وامش گذارده شود و از غم فرج يابد

 12. اگر بيند خلم از بيني او بر زمين افتاد، او را دختري آيد

 13. اگر بيند خلم در سراي همسايه افكند، دليل كه با زنش فساد كند

 14. اگر بيند كه خلم بخورد، دليل كه مال زن بخورد.

 15. خلط یا آب بینی در خواب نشانه فرزند است. اگر ببیند که از بینی او آب می آید خداوند به او فرزندی عنایت می فرماید. فرو چکیدن آب از بینی ادای دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد به طوری که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خلاص می شود و اگر بیمار است شفا می یابد. اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روی جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می شود. اگر آب بینی به لباسش نیفتد جنین سقط می شود.

 16. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است:
  عز،
  مال،
  بزرگی،
  فرزند،
  عیش خوش.

 17. من تو خوابم دیدم که دارم بینیم روتمیز میکنم 😉
  .میشه بگید تعبیرش چی میشه؟

 18. خواب دیدم از بینیم نخ بلندی خارج میشود هر چه میکشیدم تمام نمی شد اول خلط دماغ بود بعد تبدیل به نخ شد

 19. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب بینی، جاه و مقام و منزلت می‌باشد و هر عیب و نقصی در آن دیده شود، تعبیرش به قدر و منزلت بیننده خواب برمی‌گردد.

 20. من در خواب دیدم دختر بچه همسایمون خونه ما اومده از بینی او ترشح میاد به حدی که روی فرش خونمون می ریزه تعبیرش چه میباشد؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.