تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر | تعبیرخواب انجیر | tabire khab

تعبیر خواب انجیر,تعبیر خواب انجیر چیدن,تعبیر خواب انجیر خوردن,تعبیر خواب انجیر زرد,تعبیر خواب انجیر تازه,تعبیر خواب انجیر خشک خوردن,تعبير خواب انجیر,تعبیر خواب انجیرخشک,تعبیر خواب انجیر شیرین,تعبیر خواب انجیر بزرگ,تعبیر خواب انجیر چیدن از درخت,تعبير خواب انجير چيدن,تعبیر خواب چیدن انجیر سیاه,تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر,تعبیر خواب چیدن میوه انجیر,تعبیر انجیر چیدن در خواب,تعبير خواب انجير خوردن,تعبیر خواب خوردن انجیر خشک,تعبیر خواب خوردن انجیر تازه,تعبیر خواب خوردن انجیر از درخت,تعبير انجير خوردن در خواب,تعبیر خواب خوردن انجیر رسیده,تعبیر خواب خوردن انجیر زرد,تعبیر خواب خوردن انجیر ابن سیرین,تعبیر خواب انجیر زرد خوردن,تعبير خواب انجير زرد,تعبیر انجیر زرد در خواب,تعبير خواب انجير تازه,تعبیر خوردن انجیر خشک در خواب,تعبیر خواب انجیر خشک,تعبیر خواب انجیر و انگور,تعبیر خواب خوردن انجیر شیرین

تعبیر خواب انجیر , تعبیرخواب انجیر , انجیر در خواب دیدن

انجیر از میوه های بسیار مفید است. خواب انجیر هم از خواب های بسایر خاص است.اگر شما هم انجیر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب انجیر می گردید در این مطلب می توانید بهترین مطالب را در مورد تعبیرخواب انجیر را اینجا مطالعه نمایید

تعبیر خواب انجیر از دید ابن سیرین

تعبیر خواب انجیر در وقت و بی وقت خوب نیست

تعبیر خواب جمع کردن انجیر یا هدیه گرفتن انجیر خوب نیست و غم و اندوه تعبیر می شود یا پشیمانی از کار می تواند باشد

تعبیر خواب انجیر از دید لیلا برایت

تعبیر خواب انجیر این است که روابطتان با دیگران خوب است

تعبیر خواب برگ انجیر نشانه ایمان است

تعبیر خواب چیدن انجیر تلاش برای رسیدن به هدف است

تعبیر خواب انجیر از دید ابراهیم کرمانی

انجیر زرد در خواب دیدن تعبیرش بیماری است

انجیر زرد در خواب دیدن غم اندوه است

انجیر زرد در خواب دیدن به وقت خودش اگر شیرین باشد ضرری ندارد

تعبیر خواب انجیر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب انجیر طبق نفايس الفنون خوب است و حکایت از روزی حلال دارد

تعبیر خواب برگ انجیر اندیشه و فکر است

تعبیر خواب انجیر طبق نظر محمد بن سیرین خوب نیست و ضرر و غم تعبیر می شود

تعبیر خواب انجیر طبق نظر برخی معبران بیماری است بخصوص اینکه زرد و له شده باشد

تعبیر خواب انجیر طبق نظر من خوب است چرا که انجیر تقدیس شده است همیشه به نیکی نام برده شده از این میوه

انجیر سیاه نشانه غم و غصه است

تعبیر خواب انجیر از دید اچ میلر

تعبیر خواب دیدن درخت انجیر توسط دختر این است که با آدم مهمی ازدواج می کند

تعبیر خواب خوردن انجیر در غیر وقت ان بیماری است

تعبیر خواب انجیر از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب انجير در فصل آن ، لذت و احترام است

تعبیر خواب انجير در خارج از فصل آن ، غم و اندوه است

تعبیر خواب خوردن انجیر ، ثروتتان را به باد خواهيد داد .

تعبیر خواب انجير خشک ، پولتان را از دست مي دهيد.

تعبیر خواب انجیر | انجیر در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 50 عدد

 • در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است. ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد. انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد. به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است.

 • ممنون خوب بود

  • درخواب دیدن انجیر اسیاب شده خوردن وشربک انجیر خوردن شیرین

  • دیدن چیدن انجیر سیاه از درخت و خوردنش و طعمش شیرن و لذیذبوده چی هست؟؟

 • محمدبن سيرين گويد:
  خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر بيند انجير همي خويد و يا جمع مي كرد يا كسي بدو بخشيد، دليل است كه غم و اندوه بدو رسد و باشد كه كاري كند كه از آن پشمياني خورد.

  ابراهيم كرماني گويد:
  انجير زرد به خواب ديدن و خوردن، دليل بيماري است و انجير سياه، دليل بر غم و اندوه و انجير سبز به وقت خود چون به طعم شيرين است زياني ندارد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  در نفايس الفنون نوشته شده انجير در خواب نيکو است و رزق و روزي حلالي است که نصيب بيننده رويا مي شود و برگ انجير انديشه و خرد است. ابن سيرين اعتقاد دارد انجير در خواب نيکو نيست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببينيد انجير مي خوريد يا جمع مي کنيد زياني به شما مي رسد و کاري انجام مي دهيد که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر ديگر نيز در مواردي انجير را بيماري دانسته اند بخصوص انجير زرد و لهيده ولي اعتقاد نگارنده اين است که انجير چون از ميوه هاي تقديس شده است و در مذاهب توحيدي از آن به نيکي نام برده شده در خواب ديدن آن نيکو است ولي معبر بايد جهات مختلف و رابطه آن را با چيزهاي ديگر در خواب ديده مي شود مورد توجه قرار دهد. انجير سياه نشانه غم است و اندوه انجير سبز و شيرين بي اثر مي باشد. به هر حال از ديدن انجير در خواب بيمناک و نگران نباشيد که نيکو است.

 • ليلا برايت میگويد:

  ديدن انجير در خواب، نشانه‏ى آن است كه با ديگران روابط خوبى خواهيد داشت. ديدن برگ انجير در خواب، نشانه‏ى آن است كه فرد با ايمانى هستيد. اگر در خواب ببينيد كه مشغول چيدن انجير هستيد، بدين معنا است كه براى رسيدن به هدفتان تلاش كرده و موفق مى‏شويد.

  اچ ميلر میگويد:

  اگر دخترى خواب درخت انجير را ببيند، نشانه‏ى آن است كه با فرد مهمى پيمان ازدواج مى‏بندد. اگر در خواب ببينيد كه فصل انجير نيست و شما انجير زرد مى‏خوريد، به اين معنا است كه احتمالا بيمار مى‏شويد.

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  خواب انجيردر فصل آن : لذت و احترام

  خواب انجير در خارج ازفصل آن : غم و اندوه

  انجير مي خوريد : ثروتتان را به باد خواهيد داد .

  انجير خشك : پولتان را از دست مي دهيد.

 • من خواب دیدم انجیر کال می خورم اطفا تعبیر کنید

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن و خوردن انجیر زرد، بیماری است و انجیر سیاه، غم و اندوه، ولی اگر در بیداری فصل انجیر باشد و در خواب ببینی که انجیر سبز و شیرین می‌خوری، تعبیرش بد نمی‌باشد.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت انجیر، مرد ثروتمند و صاحب‌نعمت است.

 • ممنونم ااا بدنبود

 • مادرم در خواب ديده بودند درخت انجيرمان ثمر داده و انجيرها پای درخت ريخته اند. آن ها را در دستانش جمع مى کند ولى وقتی وارد خانه ميشود انجيرها را ميبيند که به رطب تبديل شده اند.

  ما در حياط خانه مان يک درخت انجير داريم. مادرم پيش از خوابشان در مورد آن صحبت می کردند. آيا ميتوان گفت اين خواب جزء خواب هاى بی تعبير است؟

 • محمدبن سیرین گوید: خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشمیانی خورد. ابراهیم کرمانی گوید: انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.

 • درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  خواب انجیردر فصل آن: لذت و احترام
  خواب انجیر در خارج ازفصل آن: غم و اندوه
  انجیر می‌خورید: ثروتتان را به باد خواهید داد.
  انجیر خشک: پولتان را از دست می‌دهید.

  اچ میلر می‌گوید: اگر دختری خواب درخت انجیر را ببیند، نشانه‌ی آن است که با فرد مهمی پیمان ازدواج می‌بندد.

  لیلا برایت می‌گوید: دیدن انجیر در خواب، نشانه‌ی آن است که با دیگران روابط خوبی خواهید داشت.

 • مرسی استفاده کردم

 • اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد

 • محمدبن سيرين گويد:
  خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر بيند انجير همي خويد و يا جمع مي كرد يا كسي بدو بخشيد، دليل است كه غم و اندوه بدو رسد و باشد كه كاري كند كه از آن پشمياني خورد.

  ابراهيم كرماني گويد:
  انجير زرد به خواب ديدن و خوردن، دليل بيماري است و انجير سياه، دليل بر غم و اندوه و انجير سبز به وقت خود چون به طعم شيرين است زياني ندارد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  در نفايس الفنون نوشته شده انجير در خواب نيکو است و رزق و روزي حلالي است که نصيب بيننده رويا مي شود و برگ انجير انديشه و خرد است. ابن سيرين اعتقاد دارد انجير در خواب نيکو نيست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببينيد انجير مي خوريد يا جمع مي کنيد زياني به شما مي رسد و کاري انجام مي دهيد که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر ديگر نيز در مواردي انجير را بيماري دانسته اند بخصوص انجير زرد و لهيده ولي اعتقاد نگارنده اين است که انجير چون از ميوه هاي تقديس شده است و در مذاهب توحيدي از آن به نيکي نام برده شده در خواب ديدن آن نيکو است ولي معبر بايد جهات مختلف و رابطه آن را با چيزهاي ديگر در خواب ديده مي شود مورد توجه قرار دهد. انجير سياه نشانه غم است و اندوه انجير سبز و شيرين بي اثر مي باشد. به هر حال از ديدن انجير در خواب بيمناک و نگران نباشيد که نيکو است.

  ليلا برايت مى‏گويد:
  ديدن انجير در خواب، نشانه‏ى آن است كه با ديگران روابط خوبى خواهيد داشت. ديدن برگ انجير در خواب، نشانه‏ى آن است كه فرد با ايمانى هستيد. اگر در خواب ببينيد كه مشغول چيدن انجير هستيد، بدين معنا است كه براى رسيدن به هدفتان تلاش كرده و موفق مى‏شويد.

  اچ ميلر مى‏گويد:
  اگر دخترى خواب درخت انجير را ببيند، نشانه‏ى آن است كه با فرد مهمى پيمان ازدواج مى‏بندد. اگر در خواب ببينيد كه فصل انجير نيست و شما انجير زرد مى‏خوريد، به اين معنا است كه احتمالا بيمار مى‏شويد.

  درکتاب سرزمين روياها آمده است :
  خواب انجيردر فصل آن : لذت و احترام
  خواب انجير در خارج ازفصل آن : غم و اندوه
  انجير مي خوريد : ثروتتان را به باد خواهيد داد .
  انجير خشك : پولتان را از دست مي دهيد

 • بد نبود

 • من خواب ديدم سر سفره افطار انجير سفيد مي خوردم كه خيلي هم شيرينو با مزه بود الانم به شكم نمي دونم خوبه يا بد :cry::

 • هرچیزی که تو خواب حس خوبی بهت بده خوبه

  • سلام..خواب دیدم اول داشتم انارنه چندان خوب میخوردمذ.بددیدم باغی خیلی سرسبزودرختانی تنومندمیوه انجیرزردخیلی درشت ورسیده داشتندبدبادی تندوزیدوانجیرهاازوسط کنده میشد.ممنون

 • در خواب دیدم بر خانه وارد شدم ودر ان خانه انگشتری به دست من کردند

 • من خواب ديدم رفتم خونه ي همسايمون يدرخت بزرگ پر از انجير سياه دارن كه رسيده ي رسيدن مطمين نيستم خوردم ولي يادمه ي چن تايي انجير ازدرخت چيدم ..خيلي نگرانم

 • من خواب ديدم رفتم خونه ي همسايمون يدرخت بزرگ پر از انجير سياه دارن كه رسيده ي رسيدن مطمين نيستم خوردم ولي يادمه ي چن تايي انجير ازدرخت چيدم ..خيلي نگرانم

 • دوستان عزیز من هر شبی که خواب دیدم که انجیر سیاه میخورم فرداش کلی اعصاب خوردی و غم اندوه به سراغم اومده.باور کنید نشونه غم و اندوه و اعصاب خوردیه

 • سلام من خواب دیدم تو یه حیاطم رفتم بالای دیوار انار بخورم صاحبخونه گفت نخور مال تو نیست.اومدم پایین یه انجیر سیاه بود که مرد گفت این مال تو هس منم خوردم تعبیرش چیه؟

 • امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند اگه خواب سگ سیاه وحشی هم دیدی به فال نیک بگیر،نیک خواهدبود…نگران نباشین بچه ها،صدقه بذارین؛):*

 • من دختر مجردی هستم ودر خوابم اسم پسری کف دست راستم نوشته بود واسم خودم کف دست چپم تعبیرش چیست

 • اگه اینجوریه منم تعبیر کنم .فلانی میگه خوبه فلانی میگه بده
  مثل فال روزانه بعضی از افراد که همینطوریه
  ما که نفهمیدم انجیر خوبه یا بده

 • خب بلاخره خوبه یابد؟من خواب دیدم انجیر سیاه خشک شده خودم خیلیم خوشمزه بود.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی انجیر می‌خوری تعبیرش بد می‌باشد (فرقی ندارد که در بیداری فصل انجیر باشد یا خیر).
  اگر ببینی انجیر خورده‌ای یا جمع کرده‌ای و یا کسی به تو داده‌ است، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی خواهی شد و احتمالاً کاری انجام می‌دهی که باعث پشیمانی تو می‌شود .
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن و خوردن انجیر زرد، بیماری است و انجیر سیاه، غم و اندوه، ولی اگر در بیداری فصل انجیر باشد و در خواب ببینی که انجیر سبز و شیرین می‌خوری، تعبیرش بد نمی‌باشد.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت انجیر، مرد ثروتمند و صاحب‌نعمت است

 • با عرض سلام و احترام، – مادرم در خواب ديده بودند درخت انجيرمان ثمر داده و انجيرها پای درخت ريخته اند. آن ها را در دستانش جمع مى کند ولى وقتی وارد خانه ميشود انجيرها را ميبيند که به رطب تبديل شده اند. – – ما در حياط خانه مان يک درخت انجير داريم. مادرم پيش از خوابشان در مورد آن صحبت می کردند. آيا ميتوان گفت اين خواب جزء خواب هاى بی تعبير است؟

 • سلام خسته نباشین من خواب یه درخت انجیر با انجیرهای سبز دیدم وازشون چیدم میشه تعبیرش کنید

 • سلام من پدرم فوت شده مادرم خواب دیده که پردم بهش انجیرداده وگفته بده به من بخورم میخواستم تعبیرش روبدونم چیه؟

 • اول اینکه وقت و بی وقت یعنی چی؟بعد خوابم این بود که مادرم قرار بود به مسافرت برن و خیلی میوه،از بهترین نوع و انواع مختلف میوه به عنوان سوغات با خودشون میخواستن ببرن.انجیر های بزرگ سیاه که خیلی شیرین به نظر میومد،همراه با انواع دیگه که هر چی فکر میکنم یادم نمیاد.این تعبیرش چیه؟راستش من خودم قصد جابه جایی به کشور دیگه رو دارم،ممکن هست این خواب به تصمیم من مربوط باشه؟

 • وقت و بی وقت یعنی چی؟

  • سلام..خواب دیدم اول داشتم انارنه چندان خوب میخوردمذ.بددیدم باغی خیلی سرسبزودرختانی تنومندمیوه انجیرزردخیلی درشت ورسیده داشتندبدبادی تندوزیدوانجیرهاازوسط کنده میشد.ممنون

  • یعنی اینکه آیا در فصلش هست یا نه

 • سلام..خواب دیدم اول داشتم انارنه چندان خوب میخوردمذ.بددیدم باغی خیلی سرسبزودرختانی تنومندمیوه انجیرزردخیلی درشت ورسیده داشتندبدبادی تندوزیدوانجیرهاازوسط کنده میشد.ممنون

 • درخواب دیدم رنجبر سیاه له شده از دست کسی گرفتم کنوزه البته یکی ازانجیرها بزرگ وله ولی بقیه کوچک

 • خواب دیدم در حیاطی پر از درخت پر بار انجیر هستم . انجیرها را از درخت میچینم و به مادرم که روی تخت نشسته میدهم . لطفا بگویید تعبیرش چیست . ممنون

 • درخواب دیدم بالای سر قبر انجی ر میچیدم قبر مشخص نبو د مال کیه منم بالای دیوار بودم افتادم زمین انجیرها از دستم افتادن منم جمع کردم گذاتم تو جیبم بعدش اومدم بالای سر قبر دیدم قبر بابام هست وخودش هم بالای سر قبرش بود من داشتم خاک قبرش رو روسرم میریختم گریه میکردم بهم میگفت این کارو نکن اون موقع من از هوش رفتم تعبیرش چیست . ممنون

 • سلام …من خواب دیدم که انجیر قرمز به لباس همسرم چسبیده و خشک شده …میشه تعبیرش رو بدونم؟؟

 • . سلام خواب دیدم که مادر شوهرم بهم میگه توخاک گلدان انجیر هست برش دار منم برش میدارمو میخورم

 • سلام خواب دیدم که مادرشوهرم بهم میگه تو خاک گلدان انجیر هست بردار بخور منم برمیدارم خیلی شیرینو خوشمزه س

 • سلام خواب دیدم مادرشوهرم بهم میگه تو گلدان زیرخاک انجیر هست بردار منم برمیدارم میخورم خیلی خوشمزه سلطفا بگید تعبیرش چی میشه؟؟

 • خواب انجیر خشک دیدم که وقتی بازش میکردم وسطش کرم بود هر چی باز میکردم کرم داشت

 • سلام من خواب دیدم انجیر سیاه میچینم و میخورم تو دستم به حالت له بود و خونه عموم بودم که زن عموم هم بهم از انجیر داد تعبیرش چیه ممنون میشم بگید

 • سلام.من دیدم انجیرهایی به بزرگی سیب زیر درخت افتاده طوری که اول فک گردم سیب زرد است اما دیدم انجیر است.یکی را خوردم خیلی شیرین و خوب بود و یکی را هم از زمین برداشتم و به کسی که همراهم بود دادم.یکدفعه متوجه شدم اینجا باغ کسی است که نمیدانم کیست.و در خواب دغدعه داشتم گه ثاحب باغ را بجویم اما فهمیدم که خارج از کشور است و در خواب نگران و ناراحت بودم.

 • سلام.من دیدم انجیرهایی به بزرگی سیب زیر درخت افتاده طوری که اول فک گردم سیب زرد است اما دیدم انجیر است.یکی را خوردم خیلی شیرین و خوب بود و یکی را هم از زمین برداشتم و به کسی که همراهم بود دادم.یکدفعه متوجه شدم اینجا باغ کسی است که نمیدانم کیست.و در خواب دغدعه داشتم گه ثاحب باغ را بجویم اما فهمیدم که خارج از کشور است و در خواب نگران و ناراحت بودم.

 • منم خواب انجیر دیدم. توی باغ داشتم کلی انجیر میخوردم یهویی گوزیدم بیدار شدم از صداش. حالا بفرمایید تعبیر انجیر کنار این گوز چیه.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.