همه چیز درباره “تعبیر خواب پرنده” در قفس

تعبیر خواب پرنده | تعبیرخواب پرنده | tabire khab

تعبیر خواب پرنده,تعبیر خواب پرنده زیبا,تعبیر خواب پرنده در قفس,تعبیر خواب پرنده مرده,تعبیر خواب پرنده سخنگو,تعبیر خواب پرنده سیاه بزرگ,تعبیر خواب پرنده یاکریم,تعبیر خواب پرنده بزرگ,تعبیر خواب پرنده مینا,تعبیر خواب پرنده رنگارنگ,تعبیر خواب پرنده زیبا در قفس,تعبیر خواب پرندگان زیبا,تعبیر خواب پرنده زیبا,تعبیر خواب گرفتن پرنده زیبا,تعبیر خواب دیدن پرنده زیبا,تعبیر خواب پرنده سفید زیبا,تعبیر خواب پرنده های زیبا,تعبیر پرنده زیبا در خواب,تعبیر خواب پرنده ی زیبا,تعبیر خواب پرنده در قفس,تعبیر خواب پرندگان در قفس,تعبیر خواب دیدن پرنده در قفس,تعبیر خواب پرنده سفید در قفس,تعبیر خواب پرنده از قفس پریدن,تعبیر خواب پرنده تو قفس,تعبیر خواب پرنده و قفس,تعبیر خواب پرنده مرده در قفس,تعبیر خواب زنده شدن پرنده مرده,تعبیر خواب پرندگان مرده,تعبیر خواب پرنده مردن,تعبیر خواب پرنده ی مرده,تعبیر خواب پرنده های مرده,تعبیر خواب مردن پرنده,تعبیر خواب مردن پرندگان,تعبیر خواب گرفتن پرنده از مرده,تعبیر خواب پرنده سخنگو,تعبیر دیدن پرنده سخنگو در خواب,تعبیر خواب پرنده سفید سخنگو,تعبیر خواب طوطی سبز سخنگو,تعبیر پرنده سخنگو در خواب,تعبیر خواب پرنده بزرگ و سیاه,تعبیر خواب پرنده یاکریم ابن سیرین,تعبیر خواب پرنده یاکریم,تعبیر خواب پرنده بزرگ سفید,تعبیر خواب پرنده بزرگ سیاه,تعبیر خواب پرنده بزرگ رنگی,تعبیر خواب پرنده بزرگ,تعبیر خواب پرندگان بزرگ,تعبیر خواب پرنده های بزرگ,تعبیر خواب پرنده خیلی بزرگ,تعبیر پرنده بزرگ در خواب,تعبیر خواب پرنده رنگارنگ,تعبیر خواب پرندگان رنگارنگ,تعبیر خواب پرنده رنگی,تعبیر خواب پرنده رنگی,تعبیر خواب پرنده های رنگارنگ,تعبیر خواب پرنده های رنگی,تعبیر خواب پرنده ی رنگی,تعبیر خواب گرفتن پرنده رنگارنگ,تعبیر خواب دیدن پرنده رنگارنگ

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

تعبیر خواب پرنده

خواب پرنده یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پرنده در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پرنده می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پرنده را مطالعه نمایید و متوجه شوید پرنده چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پرنده از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب پرنده داشتن و پرنده بپرد و دوباره بازگردد برآورده شدن حاجت است

تعبیر خواب پرنده از دست بپرد رفتن مال است

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

تعبیر خواب پرنده زیبا

تعبیر خواب پرنده از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب پرنده مراد است مگر پرندگان مکروه مانند کلاغ و جغد و …

تعبیر خواب پرنده حلال گوشت از حرام گوشت بهتر است و همچنین زنده و زیبا بهتر از مرده و زشت است.

تعبیر خواب داشتن پرنده رسیدن به مراد است به خصوص اگر زیبا و خوش صدا باشد

تعبیر خواب در پرنده فروشی بودن بدون تصاحب پرنده از دست رفتن فرصت است

تعبیر خواب کبوتر عشق و صلح و دوستی است

تعبیر خواب کبوتر ماده زنی صالح و پاکدامن است

تعبیر خواب داشتن کبوتر ماده گرفتن زن خوب است

تعبیر دیدن پرنده با جوجه هایش صاحب فرزند شدن است

تعبیر خواب داشتن پرنده ای که می پرد و شما دنبالش می روید عاشق شدن یا به سفر رفتن است

تعبیر خواب کشتن پرنده خوب نیست

تعبیر خواب پریدن و دور شدن جغد و کرکس رفع بلایی از سر شماست

تعبیر خواب گنجشک دوست مزاحم و وراج است

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

تعبیر خواب پرنده در قفس

تعبیر خواب پرنده از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب پرنده ، ملاقاتی خوشایند است

تعبیر خواب پرنده در حال پرواز ، خبرهای خوش است

تعبیر خواب بدام انداختن پرنده ، غم و غصه است

تعبیر خواب تخم پرندگان ، ارث است

تعبیر خواب پرندگان در قفس ، خبر رسیدن از سوی فرزندان

تعبیر خواب پرنده نشسته ، سوگ است

تعبیر خواب پرنده در دست داشتن ، شانس بزرگ است

تعبیر خواب دانه دادن به پرندگان ، داشتن یک همراه شادمان است

تعبیر خواب پرندگان آبی –دریایی ، غم است

تعبیر خواب پرندگان گذرا ، آرزوهایی که بر آورده خواهند شد

تعبیر خواب پرنده کاکلی ، پیشرفت سریع السیر و عشق متقابل است

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

تعبیر خواب پرنده مرده

تعبیر خواب پرنده از دید لیلا برایت

تعبیر خواب پرندگان موفقیت در کارهاست

تعبیر خواب دیدن پرنده ای که روی تخم خود نشسته است رسیدن به اهداف است

تعبیر خواب پرنده از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن پرنده های زیبا با بالهای زیبا خوشبختی است

تعبیر خواب دیدن پرندگان زیبا توسط خانم،همسری دلخواه است

تعبیر خواب دیدن پرنده کلک و پر ریخته، رفتار ظالمانه اغنیا با فقرا است

تعبیر خواب پرنده زخمی تاسف خوردن برای فرزند گمراه خود است

تعبیر خواب پرواز پرندگان خوشبختی و پایان رنج است

تعبیر گرفتن پرندگان در خواب رسیدن به خواسته هاست

تعبیر خواب کشاورزی که پرنده را با تفنگ شکار کند محصول کم است

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

تعبیر خواب پرنده سخنگو

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خواب ی است. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد.

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

تعبیر خواب پرنده سیاه بزرگ

اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است. اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود….
اگر بیند پرید، دلیل که بعضی از مال او برود. 

تعبیر خواب پریدن پرنده از دست مانند تعبیر خواب سگ چیزی ازشما برباید، ضرر مالی است

تعبیر خواب پرنده | پرنده در خواب دیدن | تعبیر خواب

134 comments

 1. میم.هع دوچش

  اگر خواب ببینی درصحرا پرنده ای سفید وزیبا با تخم های فروان .درکنارش لانه ی مار و ان مارسیاه و بزرگ مردی رانیش می زند و درهمان لحظه ک حواست نیست ماری سبز رنگ دور دستت می پیچد و چندین بار دستت رانیش میزند و توسعی در جداکردن ان ازخود داری ولی بازهم نیش میزند ودراخر می توانی ان را از کوه به پایین بیندازی تعبیرش چیست؟

  • سلام .مار دشمن محسوب میشه .هر چه رنگش رو به تیرگی و سیاهی برود قوی تر هستش اما شما رنگ سبز داشته که نگران نباشید.مار اگر خونه‌گی باشه نشان از دشمنی آشنا اما اگر بیرون و صحرا باشه دشمنی غریبه است .خدا روشکر که شما اونو پرت کردید .مثل اینکه یکی پاپیچ شما میشه اما در نهایت پیروزی با شماست .
   اما همسایگی پرنده زیبا و مار سیاه نشان از زندگی خوب و بد مردم در کنار همدیگه هستش .گلم .امیدوارم موفق باشید .التماس دعا

   • سلام اگر خواب ببینم که با پدر و مادرم و پرنده هایم داریم فرار می کنیم و در همون موقع هر دو پرنده های من بمیرند و در دست من بمیرند تعبیرش چیه ؟

   • سلام اگر خواب ببینم که با پدر و مادرم و پرنده هایم داریم فرار می کنیم و در همون موقع هر دو پرنده های من بمیرند و در دست من بمیرند تعبیرش چیه ؟
    و این خواب رو هم در عصر ببینم چی ؟

   • سال من خواب دیدم با بچه هام میخواهم تمام کنم لباس هایمان را در آوردیم که بالای در شیشه نداشت و هر لحظه یک پرنده سفید بزرگ مصنوعی که توسط یک زن و مرد در آن طرف دیوار کنترل میشد ا آن پرنده بارها آمد و در چشمانش دوربین نصب بود . من با سطل و … کوشش می کردم او را بتابانم که نباید جایی که تمام میکردم جایی بود مربوط به وظیفه که فعلا بیکار هم هستم
    وقتی از تمام برگشتم از راهی رفتم که سیاستمداران بودند و من جریان را گفتم آنها گفتند تو هم یاد از خودشان فیلم بگیر من گفتم که این کار را نمیکنم بد است

  • سلام .مار دشمن محسوب میشه .هر چه رنگش رو به تیرگی و سیاهی برود قوی تر هستش اما شما رنگ سبز داشته که نگران نباشید.مار اگر خونه‌گی باشه نشان از دشمنی آشنا اما اگر بیرون و صحرا باشه دشمنی غریبه است .خدا روشکر که شما اونو پرت کردید .مثل اینکه یکی پاپیچ شما میشه اما در نهایت پیروزی با شماست .
   اما همسایگی پرنده زیبا و مار سیاه نشان از زندگی خوب و بد مردم در کنار همدیگه هستش .گلم .امیدوارم موفق باشید .التماس دعا

 2. اببب

 3. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند.

 4. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خواب ی است

 5. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد.

 6. اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید

 7. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است

 8. اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

 9. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود…. 
  اگر بیند پرید، دلیل که بعضی از مال او برود.

 10. چرا همه جا یکیه؟
  یعنی همه از هم کپی کردن؟؟؟؟؟

 11. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگاني هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همين نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان يک رنگ يا پرندگاني که رنگ نامطلوب و غير طبيعي دارند. اگر در خواب ديديد که پرنده اي داريد به مراد دل خود مي رسيد بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. اين گوياي رسيدن به نهايت مراد است و مبارک خوابي است. اگر خود را در پرنده فروشي مشاهده کرديد و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتي نمي توانستيد يکي از آن ها را تصاحب کنيد موردي پيش مي آيد که از مشاهده کامروائي ديگران حسرت مي خوريد همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستي است و کبوتر ماده زني است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب ديديد کبوتري ماده داريد زني با اين خصوصيات در زندگي شما نقش مي گيرد و دگر گوني هائي به وجود مي آورد. اگر پرنده را با جوجه ديديد صاحب فرزند مي شويد و اگر چندين پرنده داشتيد به مراد مي رسيد و کام شما از چند جهت روا مي گردد. اگر پرنده اي داشتيد که پريد و شما هم به دنبالش رفتيد مجذوب مي شويد يا به سفر مي رويد و اگر اين پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسي زيان مي بينيد و محتمل خسارت مي شويد. کشتن پرنده نيز خوب نيست. در مورد هر يک از پرندگان به جاي خود توضيح داده مي شود. اين حکم کلي در مورد پرنده است. اگر ببينيد جغد يا کرکسي از دست شما پريد و رفت بلائي از شما دور مي شود و اگر کبوتري رفت عشقي را از دست مي دهيد. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

 12. اگر بيند پرنده داشت و از دست او بپريد و ديگر بار به دست او آمد، دليل كه حاجت او روا شود. اگر بيند پريد، دليل كه بعضي از مال او برود.

 13. تعبیر خواب آواز پرنده از دید کتاب سرزمین رویاها

  تعبیر خواب شما آواز می خوانید ، ناکامی و تنهایی است

  تعبیر خواب دیگران آواز می خوانند ، شادی نا خواسته است

  تعبیر خواب یک آواز خوان ، حسادت در عشق است

 14. تعبیر خواب آواز از دید لوک اویتنهاو

  تعبیر خواب ترانه ، شما بشاشیت خود را تا به هنگام پیری حفظ خواهید کرد

  تعبیر خواب آواز خواندن ، شادمانی است

  تعبیر خواب شنیدن آواز ، عروسی است

  تعبیر خواب آوای پرنده ، جشن و سرور در محیطی سر باز و عشق خالصانه است

  تعبیر خواب همراه شدن با عده ای که ترانه سر داده اند ، شادمانی و بی غمی است

  تعبیر خواب شعر خوانی ، مشکلات است

 15. کارل‌ یونگ‌ معتقد است‌ که‌ مشاهده‌ پرندگان‌ درخواب‌ نشانه‌ افکار و تفکرات‌ شخص‌ است‌، در حالی‌که‌ دیدن‌ پرندگان‌ در حال‌ پرواز سمبل‌ جابجایی‌،حرکت‌ و تحول‌ در گرایشات‌ و تمایلات‌ و تفکرات‌شخص‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.

 16. شورانگیز

  کلا پرندگان‌ در ارتباطبا آزادی‌، رهایی‌ و بی‌خیالی‌ هستند. در کتابهای‌قدیمی‌ تعبیر خواب‌، پرندگان‌ سمبلی‌ بسیار خوش‌یمن‌ در نظر گرفته‌ شده‌اند و نشانه‌ خوش‌ شانسی‌هستند (به‌ استثناء مشاهده‌ پرندگان‌ سیاه‌ در خواب‌که‌ کاملا تعبیری‌ منفی‌ و ناخوشایند دارند).

 17. کبوتر وعقاب‌ در خواب‌ سمبلهایی‌ روحی‌ و روانی‌ محسوب‌می‌شوند. تعبیر خواب‌ شما بستگی‌ به‌ جزییات‌ آن‌دارد، ولی‌ در مجموع‌ اگر در خواب‌تان‌ پرندگان‌آزادانه‌ در پرواز بودند، می‌توان‌ آنها را به‌ عنوان‌سمبلهای‌ آزادی‌ و رهایی‌ روحی‌، روانی‌ و یا جسمانی‌شخص‌ تلقی‌ کرد.

 18. حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر دیدن مرغ ابی در خواب بر چهار وجه است : 1. مال 2. بزرگی 3. ریاست 4. فرمانروایی .

 19. جابر مغربی می گوید : دیدن خروس در خواب بهتر از سایر پرندگان است . اگر ببیند پرندگان ابی دارد مال به دست می اورد و کامیاب می گردد . اگر ببیند پرنده ابی گرفت به بزرگی و مقام می رسد و تعبیر دیدن پر و استخوان ان نیز همین است . اگر ببیند پرنده ابی دارد صاحب فرزند می شود .

 20. اگر ببیند تعداد زیادی پرنده در جایی فریاد کردند در انجا مصیبتی روی می دهد و اگر ببیند تخم پرنده دارد فرزنددار می شود .

 21. ممنون خوب بود

 22. واقغا استه؟

 23. سلام. اگر گنجشکی رو با تفنگ شکاری زخمی کنیم و بعد اونو تو دستامون بگیریم و تیر رو از بدنش در بیاریم و اون گنجشک بمیره تعبیرش چی میشه؟؟؟

 24. خواب دیدم که پرنده سیاهی دارم ک انگار ازش غافل شدم و ی حیوون دگ انگاری بهش حمله کرده.دیدم ک دگ هیچ پری نداشت و فقط ریز پرزای سفید بود رو بدنش چشماشم کور شده بود و ضعیف بود بعد پرید منم دنبالش رفتم ک مراقبش باشم.تعبیری داره؟؟ ممنون میشم اگه جواب بدین

 25. آتنا خانوم

  خواب دیدم که پرنده سیاهی دارم ک انگار ازش غافل شدم و ی حیوون دگ انگاری بهش حمله کرده.دیدم ک دگ هیچ پری نداشت و فقط ریز پرزای سفید بود رو بدنش چشماشم کور شده بود و ضعیف بود بعد پرید منم دنبالش رفتم ک مراقبش باشم.تعبیری داره؟؟ ممنون میشم اگه جواب بدین

 26. سلام من خواب دیدم غذا دستم بود بعد یک دسته از پرنده های مرغ مینا اومدن وقتی اومدن اون قدر مشغول خوردن غذا بود حتی حضور منو احساس نکردن بعد من چنتا شونو با یه دستم گرفتم بقیه شون فرار کردن بعد اونایی که داشتم خواستم ببرم خونه بعد یهو وسط راه دلم سوخت گفتم اینم به عشق امام زمان(عج)بعد همشونو ول کردم تو هوا پراشون ریخت پودر شدن بعد از خواب بیدار شدم.
  اینم بگم من عاشق امام زمانم

  • سلام .آقا بهروز عزیز .این که شما عاشق امام زمان عج‌الله هستی خیلی خوبه و سعادت بزرگیه.اما تعبیر خواب شما نشون میده یه جای این عشق میلنگه.منظورم اینه یه جا این عشق اشکال داره.بگرد‌و پیداش کن و عشقت رو خالص کن.امید که مورد لطف خداوند کریم و آقامون همه قرار بگیریم التماس دعا.

 27. خواب دیدم یه پرنده کوچیک و خوشگل رو با دستم از هوا گرفتمش دلم نیومد نگهش دارم بعدش هم سریع پرش دادم که بره
  تعبیر خاصی داره ؟؟

 28. خواب دیدم چند تا پرنده روی سرم نشستن و به سرم نوک میزنن. تعبیرش چیه؟

 29. خواب دیدم چندتا پرنده روی سرم نشستن و به سرم نوک میزنند. تعبیرش چیست؟

 30. احمدشنبه

  خواب دیدم دوجوب اب یکش اب کم وصاف دیگری گل الو خاستم دست صورتم بشویم نشددوبرنده گرفتم که سرشان بریدم

 31. صفورا قربانی

  سلام.لطفا خوابم روتعبیرکنید
  خواب دیدم یه پرنده سفیده باکاکل طلایی خیلی قشنگ گرفتم. ممنون

 32. من خواب ديدم همان حالتي ك رو تختم دراز بودم پرنده اي وارد اتاقم شد و پرواز كرد و اومد سمت راست من نشست و من خواستم ك پروازش بدم نرفت.تاريك بود و شكل و رنگ اونو نديدم اما بالهاي بلندي داشت
  حتي بعد از خواب هم هنوز حسش ميكردم توسط دستام انگار ك واقعي بود
  ميشه تعبيرش رو بگيد؟؟

 33. من خواب ديدم همان حالتي ك رو تختم دراز بودم پرنده اي وارد اتاقم شد و پرواز كرد و اومد سمت راست من نشست و من خواستم ك پروازش بدم نرفت.تاريك بود و شكل و رنگ اونو نديدم اما بالهاي بلندي داشت
  حتي بعد از خواب هم هنوز حسش ميكردم توسط دستام انگار ك واقعي بود
  ميشه تعبيرش رو بگيد؟؟

 34. الناز نظری

  ببخشید میتونبد خواب منو تعبیر کنید من خواب دیدم یک یا کریم پر میزند وروی سر من مینشیند الان من بار دار هم هستم میتونه یا کریم اولاد باشه ولی آیه به جنسیت اولاد ربط،داره

 35. مرضیه هاشمی

  خواب دیدم یک پرنده زیبا شبیه کرکس استبسیا رنگارنگ وزیبا ولی یک بار میبینم پرنده دارای دم است

 36. مرضیه هاشمی درغگو من کی گفتم

  خواب دیدم یک پرنده زیبا شبیه کرکس استبسیا رنگارنگ وزیبا ولی یک بار میبینم پرنده دارای دم است

 37. ما پرنده مینایی در منزل دارین خواب دیدم این پرنده تبدیل به ماهی شده و مرده است.

 38. ديدن پرندگان با بالهاي زيبا در خواب ، نشانة خوشبختي است

 39. اگر زني در خواب پرندگاني زيبا ببيند ، نشانة آن است كه بزودي همسري دلخواه و ثروتمند خواهد يافت .

 40. اگر درخواب پرندگاني با بالهايي ريخته و خاموش ببينيد ، نشانة رفتار ظالمانة اغنيا با مردم فقير است .

 41. ديدن پرنده اي زخمي در خواب ، نشانة آن است كه براي فرزند گمراه خود تأسف خواهيد خورد .

 42. ديدن پرندگان در حال پرواز ، نشانة خوشبختي و پايان وضع نامطلوب زندگي .

 43. گرفتن پرندگان در خواب ، نشانة رسيدن به خواسته هاست .

 44. اگر كشاورزي خواب ببيند پرندگان را با تفنگ شكار مي كند ، نشانة محصول كم و اوضاع نابسامان است

 45. من خواب دیدم مرغ عشقی گرفتم و خیلی ازش مراقبت می کردم ولی رفت و در چاه افتاد میشه تعبیرش کنید

 46. در خواب دیدم پرنئه ای با بالهای رنگی که خیلی هم وحشی بود به دنبالم امد و گردنم را نوک میزد ولی من دردی حس نمی کردم میشود تعبیرش را بگویید

 47. خواب دیدم که دوتا مرغ عشق بسیار زیبا را گرفتم و رو به قبله سر انها را کندم وانها را سیخ زدم برای کباب کردن .در خواب فکر میکردم برای بگه دار شدنمون گفتن گوشت این پرنده را باید بخوری

 48. من خواب دیدم دیواربین ماوهمسایمون کوتاه شده واوناسه تاپرنده ی خوشگل وخوش اواز دارندکه همش میان توایون ما

 49. سلام من تو خوابم دیدم پرنده هایی سیاه اومدن تو خونمون اما من اونا رو از خونمون بیرون کردم.من این خواب رو بعد از ظهر دیدم.

 50. خواب پرندگان رنگارنگی را دیدم که بالای سرم پرواز می کردند یکی از آنها روی شانه ام نشست مرا بوسید و پرواز کرد

 51. در خوا ب دیدم که گوشت یک پرنده که خیلی بزرگ بود و فکر میکنم گوشت مرغ بود خرد می کردم تعبیرش چیست ؟

 52. من در خواب پرندگانی زیبا که تاکنون ندیده بودم را در منزلم نگهداری می کردم که خیلی زیبا بودندو با ما زندگی می کردند

 53. دیدن مار مور و عقرب و سوسک در خواب نشان از گرفتار شدن روح به صفات رذیله دارد و باید استغفار زیاد کرد. دیدن پرنگان زیاد نظیر گنجشک زیاد خوب نیست و تعبیر دوستمون که گفته بود مصیبت نزدیک تر است

 54. من خاب دیدم پرنده زیبایی داشتم ک از دستم پرید کمی اونطرف تر ولی چون میترسم نمیتونستم بگیرمش.بعد یه دفه برگشت سمت خودم ولی اون پرنده نبود کبوتر بود بعد کبوتر ترسید پرید با هر بار پریدن میخورد تو سقف میوفتاد انقد ادامه داد تا بیهوش افتاد.تعبیرش چیه

 55. خواب دید یه پرنده زنده طلا یی اومده خونمو خواهش تعبیرش چی

  • خواب دیدم پرنده زببا ونورانی امدداخل منزل ما منم داشتم نگاهش میکردم

 56. سلام
  من درخواب دیدم که جغدی سفید آمدوبرشانه دست راستم نشست تعبیرش چیه

 57. خواب دیدم یه جغدسفیدپروازکنان اومد توشانه دست راستم نشست تعبیرش چیه

 58. سلام.خواب دیدم یه چندتا پرنده که کبوتر بودن داشتم.میخواستم باهاشون کاردستی درست کنم فک کنم.یکیشان پر و ایناش ریخته بود.اومد پرواز کرد فرار کنه بابام گرفت آوردش.بعد دقیق یادم نیس فک کنم پدرم سر پرنده رو برید و اون خونی که داشت غلیظ بود که من فکر میکردم چیزیه مثل سس قرمز.تعبیر این چی میشه به نظرتون؟

  • سلام خواب دیدم درجای بزرگ مثل فرودگاه همراه همسرم باچمدان درکنار ما نشستی بودیم بالای سرما یه شی بزرگ مثل هواپیما پرواز می کرد دقت کردیم دیدیم.یه پرنده بزرگ زیبا است شبیه عقاب چندچرخ زد ویه پرنده دیگرپیدا کرد وان راشکار کرد لطفا تعبیرش کنید

 59. سلام من خواب دیدم پرنده سخنگوداره صحبت میکنه ومن تماشا میکنم پرنده موقع حرف زدن زیبا بود.ناگهان بعدازدیدن من خواهرم ترسیدوفرارکرد.من گرفتمش پرنده دستای من زخمی کرد.بعدکه خواستم توسبدجابدم چون اون موقع متوجه شدم پرنده امانت دوستم بوده .پرنده دوباره ازدستم میخواست فرارکنه که من ضربه به اون زدم پرنده زخمی شده بود وداشت میمرد. پرنده بعدازفرارتغیرکرده بودیعنی زشت شده بود

 60. خواب دیدم زیر ی درخت خواب بودم ی دسته بزرک پرنده و پرستو سفید اومدن تو پرنده ها لک لک هم بود یهو نگاهم افتاد بینشون ی خروس خیلی بزرگ ولک لک های بزرگ بود تا اونا پرواز کردن همه پرنده ها هم پرواز کردن و رفتنن

 61. خواب دیدم زیر ی درخت خواب بودم ی دسته بزرک پرنده و پرستو سفید اومدن تو پرنده ها لک لک هم بود یهو نگاهم افتاد بینشون ی خروس خیلی بزرگ ولک لک های بزرگ بود تا اونا پرواز کردن همه پرنده ها هم پرواز کردن و رفتنن

 62. خواب دیدم یک طوطی زیر برف ها یخ زده بود اما یک بچه داشت _ بچه رو گرفتم و با خودم آوردم تا از اون نگه داری کنم _ داشتم براش خونه میساختم که یکهو دیدم توی دستم نیست! ! !
  یعنی چی؟؟؟
  چیه تعبییرش؟؟؟

 63. سلام من در خواب ديدم ٢ياكريم تو اتاق بودن من خيلي از پرنده ها ميترسم با همسرم بودم وترسيده بودم وبعد بكي از ياكريما اومد به سمت من ويه عالمه بالبال زد به من نوكم زد ودباره اونا رفتن بعدش دباره ٢تا ياكريم ديگه اومد دوباره يكيشون بامن حمله كرد منم اعصابم خورد شد كشتمش تعبيرش چيه

 64. خواب دیدم یه پرنده سیاه که پرهاش یه عالمه خط وخال داشت و از همه کبوترا زیبا تر و گرونتر بود خریدم از دستم پرید دنبالش رفتم بالاخره با زور گرفتمش انقدر تو دستم تکون خورد از هوش رفت یه دفعه دستمو که باز کردم دیدم رنگش عوض شده ابی قهوه ای شده بود بهش غذای گوشتی دادم خورد

 65. هاله منشی زاده

  ضمن عرض سلام و خسته نباشید خواب دیدم با فرزندم در ماشی دارم رانندگی میکنم به بلوار سر سبزی رسیدم سرعتم را کم کردم دستم را بیرون بردم آقایی با پرنده ای بازی میکرد پرنده کوچک و تماما سبز بود حتی منقارش هم باریک و بلند وهم سبز بود انگشتان من را گرفت به اصطلاح خودش را آویزان دستم کرد در ابتدا متوجه نشدم پرنده است ترسیدم و دستم را محکم بالا و پایین می بردم و فریادزدم بعد به مرور سرعتم را کم کردم ومتوجه شدم پرنده است دیدم بی آزاره فقط بامنقارش انگشت کوچک من را محکم چسبیده به فرزندم هم که نگران بود گفتم نه مادر نترس پرنده است بی آزاره و از خواب بیدار شدم رنگ تماما سبز پرنده برایم جای سوال دارد و البته همه ی خواب ممنون و سپاس فراوان

 66. رضا ناصحی

  خواب دیدم که 2تا پرنده غریبه واردقفس پرنده من شده و جوجه چندروزه رو کشتن و تو لانه خودشون بردن یکی ازاون دوپرنده غریبه خیلی بزرگتر از بقیه بود تعبیرش چیه

 67. سلام اگر در خواب ببینی که یک قنارخاکستری در قفس مرده باشد تعبیر ان چیست؟

 68. سلام من تو خواب میدیم یه پرنده مشکی تو دسته یکی از آشناهاس که به من میگه از پرنده های خانه کعبه است منم اون پرنده رو ازته دل میبوسم و چشمامو میبندم و از خدا حاجتمو میخوام ، میشه تعبیرشو بفرمایین چی میشه ؟؟؟؟؟ ممنونم

 69. سلام تروخدا تعبیر خوابه من هرچه سریعتر بگین چی میشه

 70. سلام اگرببینی چندپرنده سیاه داری که به آنها غذا میدهی تعبیرش چست ؟

 71. سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم یک جغد سفید بزرگ وارد خانه ام شد و کف دستم یک تخم بزرگ داشت بعد رفت وقتی به تخم جغد نگاه کردم چهار زرده بود
  خیلی ممنون میشم حوابمو بدین

 72. سلام.مادرم خواب دید که دو بلدرچین زیبا در مطبخ خانه پدری اش زندانی هستند و صدایی به او می گویید اگر این دو پرنده را که توسط فلان کس زندانی شده آزاد کني،گره کارت باز می شود.و مطبخ نیز کفش خاکی ست در صورتی که تا زمانی که بود،مطبخ سالم بود.البته آ ن خانه الان تخریب شده.تعبیر این خواب چیه؟

 73. سلام من خواب دیدم دارم با ماشینم دو نفر رو میرسونم بعد که داشتم برمیگشتم دیدم یه مرغ مینا داره پرواز میکنه تو هوا گرفتمش انداختمش تو قفس (در ضمن من تو خونه یک مرغ مینای نر دارم)بعد اونی ک گرفتم چن تا پرهاش بنفش رنگ بود انداختمش تو قفس پیش مینای خودم.بعد جفت گیری کردن باهم.تعبیرش چیه؟

 74. پروین

 75. سلام اگر خواب ببینم که با پدر و مادرم و پرنده هایم داریم فرار می کنیم و در همون موقع هر دو پرنده های من بمیرند و در دست من بمیرند تعبیرش چیه ؟

 76. سلام خواب دیدم کرکس سیاه و منفوری از پشت پنجره به من خیره شده البته پشتش به من بود و سرش و چرخانده بود و نگاه میکرد و سری خالی از پر داشت دوباره به من نگاه کرد ولی روبروی من بود و سری پر از پر داشت که کاملا سیاه و خبیث بود پنجره باز بود که به داخل خانه آمد و به خواهر و دخترخاله من حمله کرد و من هم از این بابت کاملا خوشحال ب?ودم و هیچ تلاشی برای نجات آنها نمی کردم و فقط میخندیدم

 77. سلام
  من خواب ديدم همه توى خونه پدرى جمع بوديم يهو يه پرنده خوشگل اومد توى خونه، واسه اينكه خودشو به شيشه ها نزنه گرفتمش، بعد يه مدت نميدونم چى شد كه تبديل شد به يه پرنده سياه مثل كلاغ، بهر حال من با اون حالت هم انگار كه همون پرنده اوليه براش يه جا فراهم كردم چون خوابيده بود و من اون رو توى جاش گذاشتم.البته برادرم هم توى فراهم كردن جاى خوابش كمكم كرد. ولى من اونو توى قفس نذاشتم!
  تعبيرش خيلى بده؟

 78. ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﻣﻦ و ﺧﻮاﻫﺮﻡ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺩﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺩﻭﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩاﺭﻳﻢ. .اﺯ ﺧﻮاﻫﺮﻡ ﻳﻚ ﻗﻮﻱ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺰﺭﮒ. ﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎ و ﻧﻮﻙ ﺁﺑﻲ. ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﺷﻮ ﺑﮕﻴﻦ

 79. سلام. من خواب دیدم که پدرم یه قفس سهره توی حیاط گذاشته و رفت که ببینه چه پرنده ای گرفته یه پرنده شبیه طوطی به رنگای سبز و قرمز و زدر بودو خیلی زیبا
  من که برگشتم توی خانه یه پرنده شبیه مرغ مینا ولی سیاه که دور گردنش تا سینه اش سبز بود و یه حالت گردنبند سرخ داشت دنبالم اومد و پدرم میخواست اونو بگیره و من نمیزاشتم
  میشه بگین تعبیر این پرنده ها چیه؟!

 80. درود بر شما
  خواب دیدم مرغ مینایی دارم که در حال جان دادن میباشد و خیلی نگران بودم

 81. من خواب دیدم که محل کارم هستم، اونجا انگار شب بود و ميخواستيم بخوابیم. شوهرم هم کنارم بود، یهو یکی از همکارهام اومد پیشم و شوهرم رفت جای ديگه. همکارم کنار من دراز کشید، که ناگهان سایه يه پرنده رو تو اتاق دیدم. و رفتم دیدم عقربه، و بیرونش کردم اونم پشتش به پنجره نزدیک من بود. که من هلش دادم که بيفته. اما اومد داخل و خواست به چشمام نوک بزنه. که با ترس ديگه بیدار شدم

 82. محمد احسان

  من خواب دیدم تعدادی زیادی پرنده فناری رنگارنگ از آسمان حویلی ما عبور میکنند و ما خوشحالیم تعبیرش چی میشه لطفا زودتر پاسخ بدید

 83. سلام من خواب دیدم یه پرنده سفید مثل عقاب بود بالگشاده کنارم نشست و با یکی از دوستانم بودم اون خواست اب بخوره من گذاشتمش که کنارم اب بخوره و به دوستم گفتم که بره براش غذا بیاره که دیدم منقارش فرو برده توی دستم و داره از خونم میخوره من هم سرشو گرفتم و منقارشو توی دستم در اوردم دیدم جای منقارش توی دستم فورا خوب شد البته با درد همراه بود و پرنده اینجوری داشت به من میرسوند که اگه نزاری من خونتو بخورم من میروم و من هم اجازهی اینکارو ندادم

 84. سلام من دو تا مرغ عشق دارم ک جفت نرن.
  خواب دیدم که…
  بزرگشون رو با اسلحه بهش تیر زدم و کوچیکه رو دستم بود و از دستم پرید رفت جای اون یکی بعد بزرگه داشت جون میداد یعنی نمرده بود بعد باهم دیگه کنار هم نشستند.
  لطفا بگید تعبیرش چیمیشه؟؟؟؟

 85. سلام. مرغ مینای سخنگو دارم . خواب دبدم در اطاق باز شد البته تو خونه قدیمی پدرم بودم و مینام رفت نشست رو پشت بوم اون یکی خونه بابام. هر چی صداش میکردم توجه نمیکرد. مرغ مینام شدیدا بما وابسته ست .مادرم در بستری بیماریه. ایا ربطی به این قضی داره

 86. سلام. مرغ مینای سخنگو دارم . خواب دبدم در اطاق باز شد البته تو خونه قدیمی پدرم بودم و مینام رفت نشست رو پشت بوم اون یکی خونه بابام. هر چی صداش میکردم توجه نمیکرد. مرغ مینام شدیدا بما وابسته ست .مادرم در بستری بیماریه. ایا ربطی به این قضی داره

 87. سلام.خواب دیدم تو خونه پدریم تو سقف خونه چندین لونه پرنده س.و مادرم ار داییم خواست ک اون پرنده ها رو فراری بده تا مار نیاد دورشون.بعد ک داییم فراری داد دوتا پرمده بسیار زیبا بودن ک یکیش مستقیم انداخت تو تو دامنم گرفتم.و دیگریش فرار کرد و تلاش کردم کنار در حال گرفتمش.و متوجه شدم خیلی زود دستی شدن تو دستم.یکی از پرنده ها سفید و دارای بال های سفید و قرمز بودو آوازشم ش شنیدم ودو پرنده مال خودم شدن

 88. سلام من خواب دیدم که توی اتاق با خانواده و دوستان و فامیل در حال گفت و گو هستیم که دیدم گوشه اتاق نزدیک سقف یه پرنده درحال کندن دیوار برای لانه است و من خوشحال شدم ولی کسی پرندرو ندید ، ناگهان پسر خالم که در اون مهمانی بود با صدای بلند با حالت فریاد شروع به حرف زدن کرد و پرنده از ترس مرد و افتاد روی زمین و من خیلی ناراحت شدم و اورا تو دستم گرفتم و با پسرخالم دعوا کردم که چرا فریاد زد ه
  مرسی

 89. سلام خسته نباشید خواب دیدم دو گربه بهم چسپیده

 90. سلام خواب دیدم یه پرنده سفید چیزی شبیه کبوتر از پنجره میخواست بیاد تو من از ترسم نمیذاشتم و باتمامه ترسی که از پرنده داشتم گرفتمش تو دستم که پرش بدم ولی هر کاری میکردم نمیرفت و دستمو زخم کرد ومنم باز تلاش میکردم که نذارم بیاد داخل تا اخر پرتش کردم به سمت پایین پرواز نمیکرد فقط سقوط ترسم بیشتر شد گفتم نمیره تورو خدا پرواز کن پشیمون شدم که چرا پرتش کردم بعد نزدیک زمین که شد یدفه پرواز کرد و رفت
  لطفا میشه تعبیر این خوابو بهم بگین؟

 91. اذر ابراهیمی

  سلام .خواب دیدم یه پرنده ی سفید رو دستم نشست تعبیرش چیه

 92. سلام.خواب دیدم که یک گنجشک که اسیر شده بودآزاد کردم.تغییرش خود را نه؟

 93. سلام.خواب دیدم که یک گنجشک که اسیر شده بودآزاد کردم.تغییرش چیه؟

 94. سلام.من خواب پرندهای خیلی کوچیک سیاهی رو دیدم ک مرده بودن و همه جای خونه ام پخش بودن..تعبیرشو کسی میدونه؟؟!):

 95. سلام.خواب دیدم که پرنده ای وارد لباس زیرمجموعه شده .که توانستم پرنده را گرفته و آزاد کنم.

 96. من خواب دیدم بر روی یک دیوار پر از لانه های پرنده هست از نوع دست ساز من هم رفتم بالا از یک نبردبان با ارتفاع خیلی زیاد و دست کردم داخل چند لانه پرنده و در آخر یه جوجه مینا گرفتم چه تعبیری می‌تواند داشته باشد?با تشکر

 97. باسلام خواب دیدم پرنده ای زیبا رو گرفتم اما دندان داشت من به زور اون میتونستم نگه دارم گاز میگرفت ودیدم تو دهانش یه پرنده وجود دار چه تعبیری میتونه داشته باشه انشاالله که خیر میباشد باتشکر

 98. با سلام
  من در خواب دیدم که پرنده ای خوش رنگ نارنجی یا قرمز بود و زیبا در استخر خانه اب گرفتم البته دو تا بودن نرش فرار کرد ماده را گرفتم بعد با خودم بردم و خواستم نگه بدارم ولی دلم ب رحم امد ازادش کردم البته ینفر ک دوست بود ولی یادم نیس کی بود یکم از پرهایش را کند ک من ازادش کردم تعبیرش چیه

 99. سلام خواب دیدیدم کبوتر چاهی. و شانه ام نشسته

 100. سلام من خواب دیدم بالآی همه مورچه است زمین هما جا بیرون میروم باران مورچه است
  وه در یک جای مهمتین است به همه اب میره میدم که یک گیلاس بالآی سرم گرفتیم یک پرنده بزرگ سیا میاد آزم میگیردش
  لطفا جواب بدین یعنی چی

 101. خواب دیدم پرنده های خیلی زیادی نزدیک‌به دویست تا اومدن حیاط خونمون ،بیرون نمیرن هرکار میکنم
  همشون خوشگل و خوش رنگ و ناز بودن
  یکیشون که زرد بود و شکل طوطی بود
  اومد روی شونم نشست
  پایین نمیرفت اصلا
  کلا پرنده ها از حیاطمون بیرون نمیرفتن
  میشه بگین تعبیرش چیه لطفا ★-★

 102. سلام من خواب دیدم یک قفس پر از مرغ عشق ابی اسمانی رنگش هست دارم البته در واقعیت من دو عدد مرغ عشق هم دارم که یکی ابی ویکی سبز هست مرغ عشق سبز رنگم یک تخم هم گذاشته

 103. سلام خواب دیدم پرنده ای درحال پرواز نشست روی سر من ومدفوعشو ریخت روی سرم بعدش افتاد زمین مرد

 104. من یک شب خواب دیدم که یک مرغ عشق در قفس هستش و بعد از این که دستم رو بردم داخل قفس و در آوردم، از قفس بیرون اومد و شروع به پرواز کردن کرد. البته هوا بارونی بود ولی به نظر خیلی خیلی خوشحال می رسید. خواهشمندم که تعبیر خواب من رو بگید. چون که خیلی به دنبال تعبیرش گشتم ولی جوابی که من رو به تعبیر دقیقش برسونه پیدا نکردم. لطفا شما تعبیرشو بگید.
  با تشکر

 105. سلام خواب دیدم در خانه پدربزرگم پرنده ای شبیه مرغ یا خروس نمیدونم چی بود داره اواز میخونه بعد گربه ای میاد شکارش میکنه و میخوره تعبیرش چیه؟

 106. سلام خواب دیدم پرنده ای سیاه و بدون سر روی زمین به سمتم میاد وبعد برروی یک بلندی یادیوار روبروی من میشینه و به من نگاه میکنه

 107. سلام ،من خواب دیدم دنبال پرنده ها ی در حال پرواز می دوم،و هر کدام از اون پرنده ها جلوی من پرواز می کردند و یکی یکی تیر می خوردند به زمین می افتادند،تعبیرش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 108. سلام . دیروز ی هواپیمای ترکیه ای توی ایران سقوط کرد. و من کلا زیاد اخبار می خونم . دیشب خواب دیدم که این هواپیما داخل باغ ما نزدیک مرز زمین ما با همسایه ی ما سقوط کرده و کرکس ها اونجا پر شدن تا جنازه ها رو بخورن. منم ی چوپ گرفتم و رفتم خیلی هاشون رو زدم و دور کردم وسطاش بابام هم با ی چوپ اومد اما ندیدم بزنه ولی فکر می کردم که اونم اونا رو می زنه. تو ی قسمت من جدا شدم رفتم داخل زمین همسایه و اونجا ی خونه ی نیمه ساخته الانم هست و توی طبقاتش با کرکسا درگیر شدم و یکیشون دید زورش به من نمی رسه جای حساسم رو گرفت. منم گردنش رو فشار دادم و خم کردم و اون ول کرد. و بعد گردنش رو بیشتر فشار می دادم اما مطمئن نبودم که مرده توی اوایل این کشمکش یا جا به دوستاش گفته بود اونجا رو بگیرن. منم همینطور که داشتم گردنش رو فشار می دادم دیدم یکی دیگشون داره میاد سمت من و فک می کنم اینو ول کردم و مرده بود(مطمئن نیستم ) و رفتم سمت بعدیش. دیگه بعدشم زیاد یادم نیست فک کنم بابام هم اومد کمکم ( اینم مطمئن نیستم ) صبح که پا شدم صدقه دادم.اما دیدم دیدن کرکس زیاد خوب نیست . لطفا اگه تعبیر خاصی داره راهنمایی کنید.

 109. من خواب دیدم پرنده خونگیم نصف بدنش نیست و داره میمیری با تلاش زندش کردم آب و غذا دادم سرحال شد ولی باز نصف بود خیلی خواب بدی بود ???

 110. اتنا راز

  سلام .من تو ی قسمت از خوابم دیدم یک پرنده بسیار بزرگ وزیبا با بال های رنگی .کلا خیلی خوشکل بود .مال منه و داشت سر کشی میکرد منم داشتم باهاش مقابله میکردم از خودم دفاع میکردم میخواست به من صدمه بزنه ولی من فقط دفاع میکردم ولی تا میدیدم دارم بهش صدمه میزدم دست میکشیدم انقدر این کارو کرد و منم دفاع کردم که اخر رامم شد و دیگه سر کشی نکرد ی جورای مطیع شده بود بعد سوارش شدم وپرواز کرد تابه ی ابادی رسیدیم دیگه بقیشو یادم نیست .لطفا تعبیرشو بگید ممنون

 111. سلام من خوابیدم چندین پرنده قشنگ رو تو قفس کردم

 112. سلام من خواب دیدم که یه طوطی سبز پیر خریدم با قفس بعد اومدم بیرون گفتن پرنده گرفتن ممنوعه بعد یهویی تو قفس مرد

 113. امیر علی

  سلام اگر در خواب لک لک را بکشی تعبیرش چی هستس البته در دفاع از سگ بود مجبور به کشتن لک لک شدم

 114. سلام.من دختری 28ساله و مجرد هستم.لطفا سریع به سوالم پاسخ بدین چون خیلی ذهنمو درگیر کرده.خوابم بین ساعت 5تا7 صبح بوده.تیکه هایی از خواب رو یادمه.خواب دیدم که با قطار به مسافرتی رفتم.بعد خودمو در صحن یک مکان زیارتی دیدم.اینجوری میگفتن که بارگاه امام رضاس.من مشهد رفتم و اونجایی که بودم داخل حرم شبیه مشهد نبود یه جایگاه قدیمی و یه ارامگاه کوچیک وسط یه اتاق بود و همه مشغول زیارتش بودن.ولی حسم و شنیده هام جوری بود انگار مشهدم و داخل خوده حرم جایی که بقیه اجاره ورود ندارن بود.بعدش بیرون اومدم و دور یه میدون بزرگ که از زمین فاصله داشت مثل یه جایی برای سخنرانی یه پرنده خیلی بزرگ رو دیدم که سوخته و خاکستر شده بود .میگفتن که ققنوسه.من تاحالا نه ققنوس دیدم راجع بهش شنیده بودم ولی بعد خوابم مطالعه کردمو دیدم ققنوس موقع مرگش بعد از 500سال زندگی/خودشه رو میسوزنه و از خاکسترش جوجه ای بوجود میاد.حالا اینکه توی هر جا ققنوس نماد یه چیزه یه جا نماد کمک به کشاورزا بود.جالب اینجاس که جوجه ققنوس بدون اینکه من یادم بیاد از کجا و چطور تو بغل من بود.تورو خدا کمکم کنین

 115. سلام….من خواب دیدم یک جفت پرنده ی بسیار زیبا تماما سبز رنگ اومدن و پیش من که توو ی جمع نشسته بودم نزدیک شدند و من بهشون کلی نون دادم و اینا فقط از دست من نون میخوردن…و بعدش هم همینطور رو زمین دور من دور میزدن و منم کاریشون نداشتم….مطمءنم خوابم تعبیر داره چون همیشه بعد خواب هام اتفاقی میوفته اما تعبیر این جفت پرنده که نر وماده بودن رو نمیدونم…در ضمن بگم بنده بسیار دلبسته کسی هستم.

 116. بهناز سلیمانی

  سلام من. خواب دیدم که بلبلم را کشتیم و با آن غذا درست کردیم البته من جیزی نمی خوردم. فقط من و پدر و مادر و عمم و شوهر عمم که تازگی با هم اختلاف داریم سر سفره بودن . وقتی هم به قفس بلبلم نگاه کردم دیدم سالم داخل قفسه. میشه بگید تعبیرش چیمیشه؟(من واقعا خودم یه بلبل دارم و از کوچیکی بزرگش کردم )

 117. سلام ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺯﯾﺎﺭﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﺁﻥ ﻣﺤﻞ ﻣﯿﮕﺸﺘﻢ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﯾﻪ ﻃﻮﻃﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﻣﺪﺍﻭﺍ ﮐﻨﻢ.
  لطفآ تعبیرش را برام بنویسیم.

 118. سلام خواب دیدم پرندهای بزرگ زیادی تو حیاط خونم هستن،یکی تو اتاقم اومد و مشخصا گیر افتاده بودتو اطاق و من گرفتمش وآزادش کردم،بعد یکی دیگه اومد سفید و بزرگ خیلی زیبا،با طوق منقوش روگردن،واسه خودش داشت تو اتاقم قدم می‌زددر واقع از دست ی گربه طوسی که دم در اطاق منتظربود بگیرتش پناه آورده بود تو اطاق، منم اونو هدایت کردم سمت بیرون تا آزاد شه،همزمان تا خواست بپره گربه پرید سمتش که من رسیدم و نذاشتم موفق بشه وگربه رو فراری دادم،پرنده هم موفق شد جونشو نجات بده و پرواز کرد تو حیاط خونه…… خواب عجیبی بود تو شرایط بد فعلی من،واسم خیلی مهمه تعبیرش..خواهشاً تعبیرش کنید…این روزا خیلی گرفتارم مالی ،ذهنی وتو روابط شخصیم…یپسر مجرد ۳۷ساله هستم.!

 119. من خواب دیدم چند پرنده سیاه که بالهایشون دنباله روشون بودتو اسمان پرواز میکردن..تقریبا مثل طاووس بودن ولی سیاه…تعبیر خوابم پیدا نکردم میشه کمکم کنید؟

 120. سلام دیدم پرنده سبز(قناری)در خواب پرواز میکرد پیش خودم و من دستم دراز کردم تا بیان رو دستم بشینن که آمدن و نشستن رو دستم
  تعبیرش چی میشه؟

 121. سلام من خواب دیدم یه پرنده شبیه عقاب ولی خیلی خیلی بزرگ داره تو آسمون بالای باغمون پرواز میکنه فقط من از بزرکیش تعجب میکردم بابامم یه کم ولی دیگه هیچکس توجه بهش نمیکرد بعد اون نشست تو باغ خیلی زود بلند شد ما هم داشتیم اسباب کشی میکردیم میشه زود جواب بدید؟

 122. سلام خواب دیدم پوست پرنده همراه پر سفیدرنگ روی دیوارخونه ماهست تعبیرش چیه ممنون میشم

 123. سلام خواب دیدم چاقویی به دست پرنده ای دادم و ازش خواستم سر پرنده ی دیگری را ببرد و او همین کار را کرد وقتی خواستم پرنده ذبح شده را بردارم نبود.ممنون اگه تعبیر کنید

 124. سلام اقا لطفا تعبیر این رو بگید من خواب دیدم دوتا بال رو دوشم دارم مصنوعی بودن منظورم اینه بالهاش از این بال هایی بودن که ادم میسازه و وصل بود به دستم باس با دستم تکون می دادم بال می زد بعد هی می پریدم ولی نمی تونستم خوب پرواز کنم انگار باد مساعد نبود ولی می رفتم بالا می اومد پایین هرزچنگاهی یه بار رفتم بپرم نشد یه پلنگ با دوتا بچش رسیدن بهم اما خیلی زود بیخالم شدن کاریم نداشتن نزدیک اذانم بود خوابم

 125. سلام . من خواب دیدم مرغ مینام صحبت می کنه و ازاد هست .روز بعدش مینام پرید تو حیاط همسایمون و همسایمون خونش نبود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.