تعبیر خواب خروس

تعبیر خواب خروس | تعبیرخواب خروس | tabire khab

تعبیر خواب خروس,تعبیر خواب خروس لاری,تعبیر خواب خروس قرمز,تعبیر خواب خروس جنگی,تعبیر خواب خروس مرده,تعبیر خواب خروس بزرگ,تعبير خواب خروس سياه,تعبير خواب خروس لاري,تعبیر خواب سربریدن خروس,تعبير خواب خروس جنگي,تعبیر خروس لاری در خواب,تعبیر خواب دیدن خروس قرمز,تعبیر خواب خروس جنگی سفید,تعبیر خواب جنگ خروس,تعبیر خواب جنگیدن با خروس,تعبیر خروس جنگی در خواب,تعبیر خواب دیدن خروس مرده,تعبیر خواب مردن خروس,تعبیر خواب مرغ و خروس مرده,تعبیر خروس مرده در خواب,تعبیر خواب خروس خیلی بزرگ,تعبیر خواب خروس سفید بزرگ,تعبیر خواب خروس سیاه بزرگ,تعبیر خواب دیدن خرس سیاه,تعبیر خواب کشتن خروس سیاه,تعبير خواب سربريدن مرغ,تعبیر خواب ذبح خروس

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

خواب خروس یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خروس در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب خروس می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب خروس را مطالعه نمایید و متوجه شوید خروس چه تعبیری دارد

 تعبیر خواب خروس از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب خروس غلبه بر کسی است که اصل و نسبش بالاتر از بیننده خواب است

تعبیر خواب خروس از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب خروس زیادی نعمت است

تعبیر خواب خروس از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خروس داشتن دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.

تعبیر خواب کشتن خروس ، پیروزی بر بنده است

تعبیر خواب جنگ کردن با خروس ، صحبت کردن با مرد ایرانی است

تعبیر خواب گزند دیدن از خروس ، از ایرانی گزند بیند

تعبیر خواب یافتن بچه خروس این است که از کنیزان او را پسری حاصل شود

تعبیر خواب صدای خروس شنیدن ، راه خیرات است

تعبیر خواب خروس از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خروس ، پسر داشتن است

تعبیر خواب خروس دیدن و کشتن ، برتری بر بزرگی است

تعبیر خواب خروس از دید منوچهر مطیعی

رسول خدا :خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند.

تعبیر خواب گم کردن خروس و کشتن خروس خوب نیست و خسارت است

تعبیر خواب خوردن گوشت خروس خوب است

تعبیر خواب خروس رنگی تردید است

تعبیر خواب خروس از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب دیدن خروس ، به شما شک می شود

تعبیر خواب شنیدن آوای خروس ، دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه میکنند

تعبیر خواب گرفتن خروس ، پیروزی و موفقیت است

تعبیر خواب خروس از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب بانگ خروس در سپیده دم ، ازدواج است

تعبیر خواب شنیدن صدای خروس در شب ، گریه و نا امیدی است

تعبیر خواب جنگ خروس ها ، بر اثر دعوا خانواده را ترک کردن است

تعبیر خواب جنگ خروس ها اتفاقی ناگوار است

تعبیر خواب خروس | خروس در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 81 عدد

 • بعضی از تعبیرگران می‌گویند: بیشترین تعبیر مربوط به دیدن خروس به «برده» و برده‌زاده مربوط می‌شود

 • جابر می‌گوید: تعبیر خواب خروس بهتر از پرندگان دیگر است.

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی خروسی را به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که فرزند فرد بزرگ و رئیس و سرور از دودمان و تبار خودت را مغلوب می‌کنی.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خروس داری و می‌دانستی که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی مرد «عجمی» که برده‌زاده و «غلام‌زاده» تو می‌باشد را مغلوب می‌کنی، ‌‌‌‌‌

 • جابر می‌گوید: اگر ببینی خروس داری یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی یا بین تو و مردی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود (تعبیرهای مختلف).

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو جوجه خروس می‌دهد، یـعـنـی کسی به تو غلامی می‌بخشد.

 • خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند

 • از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی

 • گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است

 • خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

 • حمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند. اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد. اگر بیند با خروس جنگ می کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.

 • اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.

 • . اگر بیند خروس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که ا را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان. اگر بیند که بانک خروس می شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند. معبران گفته اند: بیشتر تعبیر خروس بر بنده وبندزاده .

 • اگر بیند خروسی بر روی او می جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.

 • اگر بیند کسی او خروسی بچه داد، دلیل که کسی غلامی به وی بخشد

 • جابر مغربی گوید: اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

 • حضرت امام محمدباقر فرماید: اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند. اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذّنی دست یابد و او را قهر کند.

 • اگر بيند خروس را بكشت، دليل كه بر بنده ظفر يابد.

 • اگر بيند با خروس جنگ مي كرد، دليل كه با مردي عجمي او را صحبت افتد.

 • اگر بيند از آن خروس وي را گزندي آمد، دليل كه آن مرد وي را گزندي رساند.

 • اگر بيند خروس بچه بيافت، يابه وي داند، دليل كه او را پسري يا غلامي حاصل شود از كنيزان.

 • گر بيند كه بانك خروس مي شنيد، دليل كه راه خيرات و نيكي گزيند.

 • معبران گفته اند: بيشتر تعبير خروس بر بنده وبندزاده افتد.

 • اگر بيند خروسي بر روي او مي جست، دليل كه وي را از كسي غم و اندوهي رسد.

 • اگر بيند كسي به او خروسي بچه داد، دليل كه كسي غلامي به وي بخشد.

 • اگر بيند خروسي داشت، دليل كه او را پسري آيد يا با مردي او را صحبت افتد.

 • اگر بيند خروس بيافت و بكشت، دليل كه بر مهتري يا مؤذني دست يابد و او را قهر كند.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  اگر كسي بيند خروسي يافت، دليل كه بر مهترزاده اي از اصل خود دست يابد و بر وي غلبه كند.

 • خروس منادي و بشير است. نداي خير و خوبي و صلح و نيکي سر مي دهد و بشارت مي آورد و شادي مي آفريند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روايت مي کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز مي خواند و دعوت مي کند. ديدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنواني خروس ببينيد خبري خوش به شما مي رسد که ممکن است هم مادي باشد و هم معنوي. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نيست و بيننده چنين خوابي زيان مي بيند و خسارت تحمل مي کند ولي خوردن گوشت خروس خوب است. خروس رنگي نشان تلون و ترديد است و خروس سفيد بهتر است چرا که از شادي و روشني بخت خبر مي دهد.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  خروس
  ديدنش : به شما شک خواهند کرد
  شنيدن آواي خروس : ديگران به شما به عنوان يک دوست نگاه ميکنند
  گرفتنش : پيروزي و موفقيت

 • يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن ماکيان وخروس زيادي نعمت باشد

 • شنيدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپيده دم ، علامت آن است كه بزودي ازدواج خواهيد كرد و صاحب خانه اي مجلل خواهيد شد .

 • شنيدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است كه علتي براي گريستن و نوميدي شما وجود خواهد داشت .

 • ديدن جنگ خروسها در خواب ، نشانة آن است كه در اثر دعوا و اختلاف ، خانوادة خود را ترك مي گوييد .

 • ديدن جنگ خروسها در خواب معمولا خبر از اتفاق وقايعي تأسف بار در آينده مي دهد

 • سلام من خواب دیدم 4 خروس یکی یکی از تخم در امدن
  و همو کشتن و 2 تاشون زنده موند

 • سلام من خواب ديدم افراد زيادي به همراه تعداد زيادي خروس به خانه ما آمده اند

 • بعضی از تعبیرگران می‌گویند: بیشترین تعبیر مربوط به دیدن خروس به «برده» و برده‌زاده مربوط می‌شود،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیر خواب خروس بهتر از پرندگان دیگر است.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی خروسی را به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که فرزند فرد بزرگ و رئیس و سرور از دودمان و تبار خودت را مغلوب می‌کنی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خروس داری و می‌دانستی که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی مرد «عجمی» که برده‌زاده و «غلام‌زاده» تو می‌باشد را مغلوب می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: اگر ببینی خروس داری یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی یا بین تو و مردی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود (تعبیرهای مختلف).

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو جوجه خروس می‌دهد، یـعـنـی کسی به تو غلامی می‌بخشد.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خروس بانگ و فریاد و آواز می‌کند، خبری از مردی جوانمرد به گوش تو می‌رسد، ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که راه انجام خیر و نیکی را انتخاب می‌کنی.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خروسی را به دست آورده‌ای و کشته‌ای، یـعـنـی مؤذن یا فردی بزرگ و رئیس و سرور را مغلوب می‌کنی، ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خروس خودت را کشته‌ای، یـعـنـی برده و غلام را مغلوب می‌کنی.

 • اگر ببینی با خروسی جنگ و دعوا می‌کنی و به تو صدمه زده است، یـعـنـی مرد عجمی به تو صدمه می‌زند.
  اگر ببینی خروسی به روی تو پریده است، یـعـنـی کسی باعث غم و ناراحتی تو می‌شود.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر خروس شده است، یـعـنـی بخت و اقبال تو خوب می‌شود و کامیاب خواهی بود .

 • محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ماکیان (مرغ و خروس خانگی) در خواب، دلیل بر داشتن خادم است و اگر دیدید که مرغ خانگی بسیار داشید، سروری می یابید.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن ماکیان در خواب، زنی زیبا است که به زندگی شما می آید. اگر بینید ماکیان در خانه تان لانه کرد، از زنی منفعت یابید.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن ماکیان به خواب سه وجه است:
  زن صاحب جمال،
  کنیزک،
  خادم خانه.

 • یوسف نبی (ع) می گوید: دیدن ماکیان و خروس زیادی نعمت است.

 • با سلام یک روز بعداز ظهر در خواب خروسی را دیدم که هرجا میروم با من می آید وهمراه من است تعبیرش چیست :-?:

 • خوردن گوشت خروس نیمه جان توسط مرغ و خروس های دیگه

 • خواب دیدم یک خروس بهم میخواد حمله کنه و هی به طرف نوک میزنه و منم نمیگذاشتم بهم نوک بزنه :-?: لطفا بگویید تعبیرش چیست

 • خواب دیدم یک خروس را از لانه اش بیرون آورددم و خروس به سرعت رفت چند متر آن طرفتر و شروع به خوردن گندمی که روی زمین ریخته بود کرد

 • با سلام . ديشب در خواب ديدم يك خروس بزرگ اما خيلي قشنگ دنبالم مي كند

 • خواب ديدم ميخوام به يه كسي مثل اينكه پسر عموم بود پولي بدم اسكناس صدو پنجاه هزار تومن اما يه خروسه نميزاشت تعبيرش چيه

 • دم صبح توی خواب دیدم 2تا خروس وحشی دارن دعوا میکنن که یهو یکیشون پرید رومو میخواست به صورتم نوک بزنه که یهو از خواب پریدم تعبیرش چه می شود؟

  • سلام من خواب دیدم پسرکوچیکم توی لونه ی خروس که توی حیاط خانه ی پدرم بودخواب بود ومن رفتم که بیارمش خروس حمله کردطرفم ومن زیادزدمش حتی چنددفعه پریدروی سرم ولی نوک بهم نزد تااینکه به زور وبعدازخیلی کتک زدن خروس پسرموبرداشتمورفتم

 • خواب دیدم خروسی قرمز رنگ را به لانه می اندازم با دست بعد از مقاومت بسیار به لانه رفت

 • خواب دیدم می خواهم خروس قرمز رنگی را با دست به لانه اندازم بعد از مقاومت زیاد به لانه رفت

 • منم خواب دیدم همین اوایل صبح یه خروس سیاه اومده خوته مادرجونم به من حمله کرده و من و نوک میزنه

 • خروس نمادپیروزی است درمقابل مشکلات بهترین خواب اینه که درخوا یک خروش بیابید…

 • سلام اگر د خواب خروس سفید سر ببرید

 • سلام اگر د خواب خروس سفید سر ببرید تعبیر چیست

 • خواب دیدم در یک جای کبوتر و خروس هستند که قصد کشتن آنها داشتم که منصرف شدم

 • من خواب یک خروس تمیز و سراسر ابی رنگ میبینم
  که به خانه ما امده و به ان غذا میدم وان فارسی حرف میزنه البته افراد خونه ما به عروسی رفته بودند ومن تنها بودم وفقط یک مهمان پیشم بود

 • چرا تعبیر سایتها رو واکس می زنید و تحویل همدیگه میدین

 • سلام ببخشيد تعبير اين نميدونم چي ميشه من ديشب خواب ديدم يه حياطي خريدم توش لونه مرغ و خروس دو تا بود فقط توش خروس بود تو خوابم ديم چشم خروس هارو بسته بودن يه دونه پاشو داده بود بيرون از پاش خون ميومد خونرميچكيد تو خواب استرس داشتم ميترسيدم از هر كس ميخواستم اينارو ببره هيچ كس نميخواستشون تو رو خدا جوابشو بديد

 • سلام ببخشيد تعبير اين نميدونم چي ميشه من ديشب خواب ديدم يه حياطي خريدم توش لونه مرغ و خروس دو تا بود فقط توش خروس بود تو خوابم ديم چشم خروس هارو بسته بودن يه دونه پاشو داده بود بيرون از پاش خون ميومد خونرميچكيد تو خواب استرس داشتم ميترسيدم از هر كس ميخواستم اينارو ببره هيچ كس نميخواستشون تو رو خدا جوابشو بديد

 • درهر صورت دیدن خروس در خواب شا ی است

 • با سلام
  پدرم خواب ديده كه من حلقه ي ازدواجم و دادم به يه خروس
  (من يه خانم ٤ ساله هستم كه همسر دارم)
  با تشكر

 • سلام من در خواب دیدم ک چندین حیوان فرار میکردن ازجمله کانگورو و خروس و… که همه به دنبال انها میدویدن ک آنها بگیرن من یک خروس گرفتم و بخانه بردم در راه با برادر کوچکترم حرفم شد و اورا کتک زدم و آن کریه کرد بعد با خروس به منزل رفتم وقتی برادم دیگرم درب خانه را باز کرد و خروس را در حیاط ول کردم به برادر کوچکترم چند نوک زد و اورا ول کرد من از خواب بیدار شدم

 • سلام من در خواب دیدم ک چندین حیوان فرار میکردن ازجمله کانگورو و خروس و… که همه به دنبال انها میدویدن ک آنها بگیرن من یک خروس گرفتم و بخانه بردم در راه با برادر کوچکترم حرفم شد و اورا کتک زدم و آن کریه کرد بعد با خروس به منزل رفتم وقتی برادم دیگرم درب خانه را باز کرد و خروس را در حیاط ول کردم به برادر کوچکترم چند نوک زد و اورا ول کرد من از خواب بیدار شدم

 • سلام من در خواب دیدم که چند خروس چند گربه خیس را کشتن تعبیرش چی میشه؟

 • سلام من در خواب دیدم که چند خروس چند گربه خیس را کشتن تعبیرش چی میشه؟

 • سلام من در خواب دیدم چندتا خروس چندتا گربه خیس را کشتن.تعبیرش چی میشه؟

 • سلام. من خواب دیدم خروسم رفته با قاز هام تو آب دون می خوره .

 • سلام خواهر من در خواب دیده بنده در یک باغ در یک محوطه بسته با کلی مرغ و خروس و جوجه هستم و دو تا از جوجه های خیلی زیبا رو برمیداره و میگه اگه اینارو پرورش بدی تا سال دیگه بهت جوجه میدن چه تعبیری داره این خواب ?

 • خواب دیدم خروس سیاه که سرش ساعت عقربه ای بود به خروس سفید خانه من حمله کرد و داشت اون را می کشت . من مداخله کردم و سر خروس سیاه را لگد مال کردم بعد سرش را بریدم . و خروس سفیدم زنده نجات یافت . بعد دیدم در اون لحظه یه خانم زیبا با چادر سفید از داخل یخچال خانه من بیرون آمد تعجب کردم اون داخل یخچال چی کار میکرد .

 • خواب دیدم خروسی بسیار بزرگ با پر وبالاهای رنگارنگ و محلی دوپاش بسته بود و منروی یک سکو نشسته بود و خروس هم به زیر پای من بود .تا من نشستم خروس به پای من چنگ زد و اشتای منو گرفت بعداز کلی زور و ضرب زدن موفق شدم پاشو ازپام جدا کنم ولی یک انگشت خروس کنده شدو به پا من چسبید .تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم یک خروسی دهانش رو باز کرده و مرغ و خروس هاو جوجه های دیگه میرن تو دهانش و اون هم اونا رو میخوره ولی اخر سر که یه خروسی رو میخوره اون خروس خورده شده از دهان اون یکی خروس به سختی میاد بیرون و فرار میکنه تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم یه نفر به من خروس داد وتا ازش میگیرم به بالای پشت بام پرواز میکنه ودیگه بر نمی گرده تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم پسرکوچکم که ۴ ماهه است درخانه پدرم توی لونه ی خروس خوابیده بود ومن امدم تاپسرم راببرم

 • سلام من خواب دیدم پسرکوچکم که ۴ ماهه است درخانه پدرم توی لونه ی خروس خوابیده بود ومن امدم تاپسرم راببرم

 • سلام من خواب دیدم پسرکوچیکم توی لونه ی خروس که توی حیاط خانه ی پدرم بودخواب بود ومن رفتم که بیارمش خروس حمله کردطرفم ومن زیادزدمش حتی چنددفعه پریدروی سرم ولی نوک بهم نزد تااینکه به زور وبعدازخیلی کتک زدن خروس پسرموبرداشتمورفتم

 • درود بر شما.من خانومی 25 ساله و متاهل هستم.خواب خروسی بسیار غول پیکر با پرهای رنگی و چشمانی بسیار درشت و صدایی که مردانه حرف میزد رو دیدم که فقط به سمتم میدویید.از ترس زیادم فقط فرار میکردمو از یه مرد جوان ناشناسی که در حیاطشون باز بود کمک خواستمو وارد حیاط شدم.وقتی دیدیم خروس قصد پریدن از رو دیوار رو داره راه خروجی بسیار باریکی از پشت حیاط رو آن مرد نشانم داد و باهم رفتیم که به غیر از دشت چیز دیگه ای نبود.در منزلش یه پسر جوانتری خوابیده بود که قبل رفتن باهاش حرف زد وبعد رفتیم.فک کنم گفته بود که خروس رو بکشه مطمـءن نیستم نمیدونم.

 • سلام من پدرشوهرم تازه فوت شدن خواب دیدم طبقه پایین خونه پدرشوهرمینا مراسم عزاداریه و همه اقوام جم شدن و گریه میکنیم بعد من رفتم تو حیاط ی خروس رو سربریدم رفتم طبقه بالا خونه خودم خروس رو توظرف شویی بشورم سرش هم درظرف شویی گزاشته بودم بعدپدرمادرم اومدن و من گردنش را ب پدرم نشان دادم وب پدرم گفتم ببینین حلال سر بریدم یا حرام ک پدرم گفتن حلاله بعد مشغول کندن پر هایش شدم ک بیدارشدم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.