تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

تعبیر خواب انجیر , تعبیر خواب انجیر چیدن , تعبیر خواب انجیر خوردن , تعبیر خواب انجیر زرد

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

تعبیر خواب انجیر محمدبن سيرين گويد:

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر بيند انجير همي خويد تعبیر خواب انجیرو يا جمع مي كرد

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

يا كسي بدو بخشيد، دليل استعبیر خواب انجیرت كه غم و اندوه بدو رسد و باشد كه كاري كند كه از آن پشمياني خورد.

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

ابراهيم كرماني گويد:
انجير زرد به خواب ديدن و خوردن، دليل بيماري است و انجير سياه، دليل بر غم و اندوه و انجير سبز به وقت خود چون به طعم شيرتعبیر خواب انجیرين است زياني ندارد.

تعبیر خواب انجیر , تعبیر خواب انجیر چیدن , تعبیر خواب انجیر خوردن , تعبیر خواب انجیر زرد

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
در نفايس الفنون نوشته شده انجير در خواب نيکو است و رزق و روزي حتعبیر خواب انجیرلالي است که نصيب بيننده رويا مي شود و بتعبیر خواب انجیررگ انجير انديشه و خرد است. ابن سيرين اعتقاد دارد انجير در خواب نيکو نيست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببينيد انجير مي خوريد

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

يا جمع مي کنيد تعبیر خواب انجیرزياني به شما مي رسد و کاري انجام مي دهيد که ندامت و شماتت به دنبال دارد. چند معبر ديگر نيز در مواردي انجير را بيماري دانسته اند بخصوص انجير زرد و لهيده ولي اعتقاد نگارنده اين است کتعبیر خواب انجیره انجير چون از ميوه هاي تقديس شده است

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

و در مذاهب توحيدي از آن به نيکي نام برده شده در خواب ديدن آن نيکو است ولي معبر بايد جهات مختلف و رابطه آن را با چيزهاي ديگر در خواب تعبیر خواب انجیرديده مي شود مورد توجه قرار دهد. انجير سياه نشانه غم است و اندوه انجير سبتعبیر خواب انجیرز و شيرين بي اثر مي باشد. به هر حال از ديدن انجير در خواب بيمناک و نگران نباشيد که نيکو است.

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

ابن سیرین از جمله کسانی است که در حدود سالهای 110 هجری قمری به تعبیر خواب می پرداخته و تعبیرات او مورد توجه بوده و ثبت شده اند البته بعضی از علمای شیعه تعبیرات او را بدلیل سنًی بودن او در مورد تایید قرار نداده انتعبیر خواب انجیرد ولی بنده احتمال می دهم وی تقًیه می نموده و از چشمه زلال علمتعبیر خواب انجیر ائمه اطهار (ص) بر خورده است

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

این علمی است بر اساس کنایه ها و نشانه های محیط اطرافتعبیر خواب انجیر در زندگی که بر اساس نقش هر نشانه در محیط و آیات کتب اسمانی ترجمه , تفسیر و تعبیر میشوند و همانند یک زبان خارجی است که در میان تمام اقوام و ملل مشترک بوده و فقط باید ترجمه شود .

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

برای مثال آب تعبیر به زندگی یا علم میشود تعبیر خواب انجیرو دریا یا اقیانوس تعبیر به یک دانشمند یا رئیس جمهور میشود . کاسه گاهی تعبیر به زن می شود و آب در کاسه تعبیر به حیات یا بارداری یک زن می شود . همچنین درخت تعبیر به یک مرد و یا قورباغه تعبیر به مردی عاقل و اگر زرد رنگ باشدتعبیر خواب انجیر تعبیر به پزشکی عاقل یا مردی عاقل و بیمار میگردد. **نکته دوم رویا از دو جهت می تواند ما را راهنمایی نماید ,

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

یکی اصل مسئله رویا و صحنه هایی که انسان در خواب می بیند ( خواه وجود خارجی پیدا کند یا نه یعنی خواه تعبیری داشته باشید یا نداشته باشید ) و دیگر کیفیت و چگونگی خوابها و رویاهایی است که انسان می بیند تعبیر خواب انجیرو احیانا پرده از حوادث “” موجود”” و گذشته یا آینده بر می دارتعبیر خواب انجیرد . البته کاری نداریم که این صحنه ها مربوط به گذشته یا آینده است ولی به هر حال این نقشه ذهنی محلی لازم دارد که همانند یک تابلو نقاشی در آن محل پیاده شود,

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

و اینکه آیا می تواند آن محل سلولهای مغزی باشد, بزودی خواهیم فتعبیر خواب انجیرهمید که “”نه “” پس محل دیگری لازم دارد که آن را “” روح” ” می نامیم…. حال اگر آن صورتها جزیی باشد به وسیله حافظه با همان صورت خود در نفس باقی می ماند و قوه مخیله در آن دخل و تصرف نکند

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

این چنین خوابی راست است ولی اگر قوه مخیله قالب شود و یا نفس از ادراک آن صورت ضعیف باشد قوه مخیله بر حسب طبع خود آنچه را کتعبیر خواب انجیره نفس دیده است به نماد یا مثالی مناسب تبدیل می کند مانند تبدیل شیر خوراکی به علتعبیر خواب انجیرم یا مال و دشمن پنهان به مار و پادشاه یا عالم به دریا .

تعبیر خواب انجیر , تعبیر خواب انجیر چیدن , تعبیر خواب انجیر خوردن , تعبیر خواب انجیر زرد

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن انجير در خواب، نشانه‏ى آن است كه با ديگران روابط خوبى خواهيد داشت. ديدن برگ انجير در خواب، نشانه‏ى آن اتعبیر خواب انجیرست كه فرد با ايمانى هستيد. اگر در خواب ببينيد كه مشغول چيدن تعبیر خواب انجیرانجير هستيد، بدين معنا است كه براى رسيدن به هدفتان تلاش كرده و موفق مى‏شويد.

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

اچ ميلر مى‏گويد:
اگر دخترى خواب درخت انجير را ببيند، نشانه‏ى آن است كه با فرد مهمى پيمان ازدواج مى‏بندد. اگر در خواب ببينيد كه فصل انجير نيست و شما انجير زرد مى‏خوريد، به اين معنا است كه احتمالا بيمار مى‏شويتعبیر خواب انجیرد.

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب انجيردر فصل آن : لذت و احترام
خواب انجير در خارج ازفصل آن : غم و اندوه
انجير مي خوريد :تعبیر خواب انجیر ثروتتان را به باد خواهيد داد .
انجير خشك : پولتان را از دست مي دهيد

تعبیر خواب انجیر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.