تعبیر خواب چادرمشکی پاره

از تعبیر خواب چادر بخوانید

تعبیر خواب چادرچادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که تعبیر خواب چادرچادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد تعبیر خواب چادریا متعلق به دیگران

از تعبیر خواب چادر بخوانید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

از تعبیر خواب چادر بخوانید

تعبیر خواب چادراما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و تعبیر خواب چادردر خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال تعبیر خواب چادرآن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد تعبیر خواب چادرلعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد

از تعبیر خواب چادر بخوانید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

از تعبیر خواب چادر بخوانید

تعبیر خواب چادربراي زنان ديدن چادر در خواب طبيعي است اما اگر زني در خواب ببيند که چادر نو پوشيده در محيط تعبیر خواب چادرخانواده عزت و احترامش بالا ميرود و نزد شوهر عزيز مي شود. اگر ببيند که چادرش پاره است يا رازش فاش مي شود و يا اين که آبرويش در مخاطره قرار مي گيرد.تعبیر خواب چادر به هر حال هر تعبیر خواب چادرکسي چيزي پنهان دارد که دوست ندارد ديگران بدانند.

از تعبیر خواب چادر بخوانید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

از تعبیر خواب چادر بخوانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب چادر پاره و پارگی، موضع و شرایط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شدهتعبیر خواب چادر زیان مالی می بینید.

تعبیر خواب چادر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.