تعبیر خواب برنج کرم زده

درباره تعبیر خواب برنج بیشتر اطلاعات داشته باشید تعبیر خواب برنجبرنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است …

تعبیر خواب حمله خفاش

آیا درباره تعبیر خواب خفاش اطلاعاتی دارید تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در خواب نه فقط …

تعبیر خواب دستبند طلا

درباره تعبیر خواب طلا از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب طلا ديدن طلا در خواب براي مردان رنج و اندوه است و براي زنان نيکو است. اگر مردي در خواب ببيند تعبیر …

آیا درباره تعبیر خواب آهو اطلاعاتی دارید

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب آهو اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، تعبیر خواب آهو دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. تعبیر خواب آهو اگر بیند که پوست آهو را بکند، تعبیر خواب آهو دلیل که با زنی غریب زنا کند.

آیا درباره تعبیر خواب آهو اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو و گوزن , آهو در خواب دیدن , تعبیر خواب آهوی مرده

آیا درباره تعبیر خواب آهو اطلاعاتی دارید

محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب آهو اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد. تعبیر خواب آهو اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند ه آهو در خانه او بِمُرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. تعبیر خواب آهو اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

آیا درباره تعبیر خواب آهو اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو و گوزن , آهو در خواب دیدن , تعبیر خواب آهوی مرده

آیا درباره تعبیر خواب آهو اطلاعاتی دارید

جابر مغربي گويد: تعبیر خواب آهو اگر بيند بچه آهو را گرفت يا كسي بدو داد، تعبیر خواب آهو دليل كند كمه وي زا از كمنيزكي فرزند آيد.

آیا درباره تعبیر خواب آهو اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو و گوزن , آهو در خواب دیدن , تعبیر خواب آهوی مرده

آیا درباره تعبیر خواب آهو اطلاعاتی دارید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب آهو ديدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. اول: زن، تعبیر خواب آهو دوم: كنيزك، سوم: فرزند، چهارم: منفعت از زنان.

تعبیر خواب آهو

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 4 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.