تعبیر خواب زخم بازو

در مورد تعبیر خواب بازو چقدر می دانید

از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است،تعبیر خواب بازو یا فرزند است، یا دوست و انباز است و اگر هیچ یک از این ها وجود نداشته باشد یا پسر عمو است و یا همسایه . کلیه معبران بازو را در خواب برادر یا فرزند تعبیر کرده اند و یا هر دو به این صورت کهتعبیر خواب بازو بازوی راست را برادر دانسته اند و بازوی چپ را فرزند و چنان چه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است.تعبیر خواب بازو چنان چه بازوی خود را نیرومند و قوی ببینید از برادر یا فرزند خویش بهره مند می شوید و سود می برید (این بستگی به راست و چپ دارد)

در مورد تعبیر خواب بازو چقدر می دانید

تعبیر خواب بازو , تعبیر خواب بازوی راست , تعبیر خواب بازوبند , تعبیر خواب بازو زخم

در مورد تعبیر خواب بازو چقدر می دانید

محمدبن سیرین گویدتعبیر خواب بازو بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز. اگر بیند که بازوی وی قوی بود، تعبیر خواب بازودلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد. اگر به خلاف این بیند،تعبیر خواب بازودلیل که او را هیچ فائده و قوت از ایشان نباشد.

در مورد تعبیر خواب بازو چقدر می دانید

تعبیر خواب بازو , تعبیر خواب بازوی راست , تعبیر خواب بازوبند , تعبیر خواب بازو زخم

در مورد تعبیر خواب بازو چقدر می دانید

تعبیر خواب بازوبازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید، دلیل که برادر یا دوست یا انباز رحلت کند یا از تعبیر خواب بازووی مفارقت جویند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود. اول: برادر. دوم: فرزند.تعبیر خواب بازو سوم: انباز. چهارم: دوست. پنچم: پسر عم. ششم: همسایه.

در مورد تعبیر خواب بازو چقدر می دانید

تعبیر خواب بازو , تعبیر خواب بازوی راست , تعبیر خواب بازوبند , تعبیر خواب بازو زخم

در مورد تعبیر خواب بازو چقدر می دانید

ليلا برايت می ‏گويد:

تعبیر خواب بازو اگر در خواب بازوى خودتان را ديديد، نشانه‏ى پذيرفتن انجام كارهاى مشكل است. اگر در خواب بازوى خود را بسيار كوچك ديديدتعبیر خواب بازو، به اين معنا است كه با مردم با خوش‏رويى برخورد مى‏كنيد، ديدن بازوى پر مو در خواب، نشان دهنده‏ى پيشرفت در امور كارى است.تعبیر خواب بازو اگر خواب ببينيد كه بازويتان شكسته، به اين معنا است كهتعبیر خواب بازو در ايجاد ارتباط با اطرافيانتان دچار مشكل مى‏شويد.

تعبیر خواب بازو

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.