تعبير خواب حلوا پختن

درباره تعبیر خواب حلوا از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب حلوا ديدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بيماري. محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب حلوا حلوا در خواب مال بود، كه …

تعبیر خواب گوشواره نقره

آیا درباره تعبیر خواب گوشواره اطلاعاتی دارید تعبیر خواب گوشوارهگوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست. تعبیر خواب گوشوارهپس تعبیر …

مدرن ترین و شیک ترین اسپری برای تاتو موقت

مدرن ترین و شیک ترین اسپری برای تاتو موقت در روش های جدید ازسوزن های معروف به سوزن سرطلایی استفاده می شود ، در ابتدا طرح خالکوبی را با خودکار بر روی …

تعبیر خواب گوشواره های زیبا و جواهر نشان

تعبیر خواب گوشواره , تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن , تعبیر خواب گوشواره نقره , تعبیر خواب گوشواره طلا

تعبیر خواب گوشواره های زیبا و جواهر نشان

آنلی بیتون میگوید :

۱تعبیر خواب گوشواره ـ دیدن گوشواره درتعبیر خواب گوشواره خواب ، نشانة آن است كه خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد .

تعبیر خواب گوشواره های زیبا و جواهر نشان

۲ـ دیدن گوشوارة شكسته در خواب ، نشانة بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست .

تعبیر خواب گوشواره های زیبا و جواهر نشان

تعبیر خواب گوشواره , تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن , تعبیر خواب گوشواره نقره , تعبیر خواب گوشواره طلا

تعبیر خواب گوشواره های زیبا و جواهر نشان

اگر بیند به هر دو گوش گوتعبیر خواب گوشوارهشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد. اگر بیند از هر دو گوش او تعبیر خواب گوشوارهمروارید آویخته بود، دلیل كه علم قران آموزد و دانا شود.

ابراهیم كرمانی گوید :

تعبیر خواب گوشواره های زیبا و جواهر نشان

اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یكی از زر و دیگری از سیمتعبیر خواب گوشواره، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون كند.

تعبیر خواب گوشواره های زیبا و جواهر نشان

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گوشتعبیر خواب گوشوارهواره در خواب، چهاروجه است. اول: فزونی جمال. دوم: آموختن علم. سوم: جاه و بزرگی. چهارم: غم و اندوه.

تعبیر خواب گوشواره های زیبا و جواهر نشان

تعبیر خواب گوشواره , تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن , تعبیر خواب گوشواره نقره , تعبیر خواب گوشواره طلا

تعبیر خواب گوشواره های زیبا و جواهر نشان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست. پس تعبیری که برای گوشواره نوشته متعبیر خواب گوشوارهی شود خاص زنان است.اگر تعبیر خواب گوشوارهزنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می نماید و خودش نیز از آن خوشش می آید خوب است

تعبیر خواب گوشواره های زیبا و جواهر نشان

چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت. اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می شود که او را سرزنش و شماتت می کنند. اگتعبیر خواب گوشوارهر مردی بیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می بیند

تعبیر خواب گوشواره های زیبا و جواهر نشان

و او را طلاق می دهد. اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود. اگر در خواب بیند گوشواره گران بهائی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می شود. زیرا گوشتعبیر خواب گوشوارهواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می شود و طلائی آن دختر است.

تعبیر خواب گوشواره

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 6 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.