قاصدک

تعبیر خواب خفاش امام صادق

درباره تعبیرخواب خفاش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب خفاشديدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصيبت و بد بختي است كه از طرف افراد شرور به شما خواهد رسيد . تعبیرخواب خفاشخواب خفاش نشانة مرگ پدر يا مادر شما نيز هست يا از دست دادن يكي از اعضاي بدن خود يا كور شدن .

درباره تعبیرخواب خفاش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خفاش امام صادق , تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش سفید , خفاش در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب خفاش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب خفاشديدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تيغي بد تر است. ديدن خفاش در خواب نه فقط براي بيننده خواب بد است تعبیرخواب خفاشبل که روي زندگي اطرافيانش نيز اثر مي نهد. اگر در خواب ديديد که خفاش را کشتيد تعبیرخواب خفاشبر دشمن چيره مي شويد اما باقي گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گوياي مصيبت است

درباره تعبیرخواب خفاش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خفاش امام صادق , تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش سفید , خفاش در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب خفاش اطلاعات بیشتری داشته باشید

جابر مغربی گوید: اگر بیند که چیزی به خلال از دندان بیرون آورد و به کسی داد،تعبیرخواب خفاش دلیل که از مال خویش به ناحق بستاند و به کسی دهد.

درباره تعبیرخواب خفاش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خفاش امام صادق , تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش سفید , خفاش در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب خفاش اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سیرین گوید: تعبیرخواب خفاش خلال کردن درخواب نیکو نباشد، زیرا که دندان ها در خواب اهل بیت بود و خلال مانند جاروب بود که اهل بیت را می روبد و هر که به خواب بیند که خلال می کرد، دلیل تعبیرخواب خفاشکه به قدر آن که با خلال بیرون آورد از مال اهل بیت او نقصان شود

تعبیرخواب خفاش

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.