تعبیر خواب جشن و مهمانی

درباره تعبیر خواب جشن بدانید

تعبیر خواب جشندیدن شادی در خواب، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند از کسی شاد شد، دلیل است که خاتمه کارش به سعادت باشد.حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب جشن اگر کسى خود را در خواب شادمان ببیند، اجلش نزدیک شده است

درباره تعبیر خواب جشن بدانید

‫تعبیر خواب جشن ‫, تعبیر خواب جشن عروسی , ‫تعبیر خواب جشن نامزدی , جشن در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جشن بدانید

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ تعبیر خواب جشندیدن جشنی در خواب ، نشانه آن است که برای شادمانی شما نقشه هایی خواهند کشید . ۲ـ اگر خواب ببینید در جشنی نظم و مدیریت خوبی حکمفرمانیست ، تعبیر خواب جشنعلامت آن است که در اثر بی دقتی کسی بیمار خواهد شد و مشاجراتی ناخوشایند در خواهد گرفت

درباره تعبیر خواب جشن بدانید

‫تعبیر خواب جشن ‫, تعبیر خواب جشن عروسی , ‫تعبیر خواب جشن نامزدی , جشن در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جشن بدانید

تعبیر خواب جشناگر خواب ببینید دیر به جشنی رسیده اید ، نشانه‌ آن است که کارهای پردردسری اوقات شما را پر می کند .

درباره تعبیر خواب جشن بدانید

‫تعبیر خواب جشن ‫, تعبیر خواب جشن عروسی , ‫تعبیر خواب جشن نامزدی , جشن در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب جشن بدانید

تعبیر خواب جشن اگر خواب ببينيد در جشن عروسي شركت كرده ايد ،تعبیر خواب جشن علامت آن است كه به زودي در موقعيتي مطلوب قرار خواهيد گرفت ، و نوميدي و تلخيهاي زندگي از شما فاصله خواهند گرفت اگر دختري خواب ببيند بايد پنهان از چشم ديگران با مردي عروسي كند ، علامت آن است كه به وقايعي تلخ تعبیر خواب جشنمواجه خواهد گشت .

تعبیر خواب جشن

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.