تعبیر خواب بالن

تعبیر خواب بالن | تعبیر خواب بالن | tabire khab

تعبیر خواب بالن,تعبیر خواب بالن سواری,تعبیر خواب بالن بزرگ,تعبیر خواب بالن کوچک,تعبیر خواب دیدن بالن,تعبیر خواب بالن سوار شدن,تعبیر خواب بالون,تعبیر دیدن بالن در خواب

تعبیر خواب بالن , تعبیر خواب بالن سواری , تعبیر خواب بالن بزرگ

خواب بالن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بالن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بالن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بالن را مطالعه نمایید و متوجه شوید بالن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بالن از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب بالن کوچک ، شک و تردید است

تعبیر خواب بالن زرد ، غم است

تعبیر خواب بالن سیاه ، جهل نسبت به کاری است

تعبیر خواب بالن از دید ليلا برايت

تعبیر خواب دیدن بالن ، دقت بیشتر در انجام کارها است

تعبیر خواب پرواز با بالن ، اشتباه است

تعبیر خواب سقوط بالن ، ناامیدی است

تعبیر خواب بالن از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب يك بالون ، ۱- روج مخترع شما براي شما ايجاد دردسرمي كند .۲- درآمدتان براي برآوردن خواسته هايتان كافي نيست .

تعبیر خواب شما در يك بالون هستيد ، خوشبختي ، اگر بيشتر از هوش خود استفاده كنيد .

تعبیر خواب با يك بالون در هوا بالا مي رويد ، ۱- با سفري كه ميكنيد اشتباهتان را پاك مي كنيد .۲- مراقب اشخاص سبك مغز باشيد .

تعبیر خواب با يك بالون در هوا بطرف زمين پائين مي آئيد ، معاملاتي با پولتان خواهيد كرد كه زياد سودمند نخواهند بود .

تعبیر خواب يك بالون كه به آرامي درهوا حركت مي كند ، نگذاريد ديگران در كارهايتان دخالت كنند

تعبیر خواب بالن | بالن در خواب دیدن | تعبیر خواب

22 comments

 1. بالن بر وزن (واگن) یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته شده و آن کیسه ای است محتوی گاز یا هوا که به وسیله آن به آسمان می رفتند و مسافاتی را می پیمودند. دیدن بالن در خواب چند وجه دارد. یک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست می گیرندو بچه ها با آن بازی می کنند. این بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و تردید است. اگر رنگ آن زرد باشد کاری است مشکوک که غم می آورد. اگر زرد باشد برای بیننده خواب ایجاد هیجان می کند و چنانچه سیاه باشد گویای جهلی است که نسبت به آن کار مشکوک دارید.

 2. بالن با کسر (لام) از بزرگترین آبزیان زنده زاست که در فارسی آن را نهنگ می نامیم. معبران سنتی نهنگ یا بالن را به دزد تعبیر کرده اند

 3. نفایس الفنون دشمن نوشته شده. دیدن نهنگ در خواب به این علت که از آبزیان است میمون و مبارک می تواند باشد بخصوص اگر در خواب ببینید که بر آن سوار شده اید و می روید.

 4. . اگر در خواب دیدید که بر پشت بالن سوار شده اید بر مشکلات و دشواری ها غلبه می کنیدو چنانچه دشمنی دارید او را شکست می دهید. رو به رو شدن در دریا یا بالن یا نهنگ مواجه با دشمنی است قوی و تیز چنگ یا امری خطیر … 
  و سرنوشت ساز رخ به رخ قرار می گیرید.

 5. بالن بر وزن (واگن) يک کلمه فرانسوي است که به زبان ما نيز وارد گرديده و پذيرفته شده و آن کيسه اي است محتوي گاز يا هوا که به وسيله آن به آسمان مي رفتند و مسافاتي را مي پيمودند. ديدن بالن در خواب چند وجه دارد. يک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست مي گيرندو بچه ها با آن بازي مي کنند. اين بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و ترديد است. اگر رنگ آن زرد باشد کاري است مشکوک که غم مي آورد. اگر زرد باشد براي بيننده خواب ايجاد هيجان مي کند و چنانچه سياه باشد گوياي جهلي است که نسبت به آن کار مشکوک داريد.

 6. مشاهده‏ى بالن در خواب، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارها بايد دقت بيشترى نماييد

 7. اگر در خواب ببينيد كه با بالنى در حال پرواز هستيد، به اين معنا است كه در انجام يكى از كارهايتان دچار اشتباه مى‏شويد. مشاهده‏ى سقوط بالن در خواب، نشانه‏ى يأس و نوميدى است.

 8. خواب يك بالون : ۱- روج مخترع شما براي شما ايجاد دردسرمي كند .۲- درآمدتان براي برآوردن خواسته هايتان كافي نيست .

 9. شما در يك بالون هستيد : خوشبختي ، اگر بيشتر از هوش خود استفاده كنيد .

 10. با يك بالون در هوا بالا مي رويد : ۱- با سفري كه ميكنيد اشتباهتان را پاك مي كنيد .۲- مراقب اشخاص سبك مغز باشيد .

 11. با يك بالون در هوا بطرف زمين پائين مي آئيد : معاملاتي با پولتان خواهيد كرد كه زياد سودمند نخواهند بود .

 12. آقای احمدی

  يك بالون كه به آرامي درهوا حركت مي كند : نگذاريد ديگران در كارهايتان دخالت كنند

 13. اگر بادکنک بزرگ و به واقع يک بالن بود در خواب کاري است که بزرگ مي نمايد و شما در خود توانائي انجام آن را نداريد. چنانچه در خواب چنين بالني را به شما دادند کاري به عظمت و بزرگي آن به شما پيشنهاد مي شود که مي تواند شما را در خود غرق کند و فرو ببرد

 14. چنانچه به وسيله آن بالن از زمين بلند شديد و به هوا رفتيد به شما مي گويد از واقعيات زندگي دور مي شويد و تکيه گاهي را از دست مي دهيد بي آن که نقطه اتکا قابل اطميناني بيابيد.

 15. اگر در سبد بالن ايستاده بوديد، عشقي سر راه شما قرار مي گيرد که بسيار هيجان انگيز است. اگر دختر جواني ببينيد که با بالن پرواز مي کند به مردي شوهر مي کند که در شهري دور از محل اقامت او خانه دارد.

 16. اگر بيننده خواب ببيند که سوار بالني است ولي بالن ناگاه ترکيد هم چنان نيکو نيست و شايسته آن است که بيننده خواب چندي مراقب خود باشد و از ايجاد برخورد هاي تند و خشن خودداري کند.اگر بادکنک کوچک بود و ترکيد بيننده خواب يکي از انگيزه هاي عاطفي و احساسي خود را از دست مي دهد. براي دختران و پسران جوان بيهودگي اولين عشقي است که ملاقات مي کنند. اگر بالني را در حال پرواز در آسمان ديديد که مردم به تماشا ايستاده بودند هيجاني عمومي به وجود مي آيد که اميد بخش است. روي هم رفته ديدن بالن بد نيست

 17. درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب یک بالون : ۱- روج مخترع شما برای شما ایجاد دردسرمی کند .۲- درآمدتان برای برآوردن خواسته هایتان کافی نیست .

  شما در یک بالون هستید : خوشبختی ، اگر بیشتر از هوش خود استفاده کنید .

  با یک بالون در هوا بالا می روید : ۱- با سفری که میکنید اشتباهتان را پاک می کنید .۲- مراقب اشخاص سبک مغز باشید .

  با یک بالون در هوا بطرف زمین پائین می آئید : معاملاتی با پولتان خواهید کرد که زیاد سودمند نخواهند بود .

  یک بالون که به آرامی درهوا حرکت می کند : نگذارید دیگران در کارهایتان دخالت کنند

 18. لیلا برایت مى گوید:

  مشاهده بالن در خواب، نشانه آن است که در انجام کارها باید دقت بیشترى نمایید.

  اگر در خواب ببینید که با بالنى در حال پرواز هستید، به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار اشتباه مى شوید. مشاهده سقوط بالن در خواب، نشانه یأس و نومیدى است.

 19. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
  بالن بر وزن واگن یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته شده و آن کیسه ای است محتوی گاز یا هوا که به وسیله آن به آسمان می رفتند و مسافاتی را می پیمودند. دیدن بالن در خواب چند وجه دارد. یک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست می گیرند و بچه ها با آن بازی می کنند. این بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و تردید است. اگر رنگ آن زرد باشد کاری است مشکوک که غم می آورد. اگر زرد باشد برای بیننده خواب ایجاد هیجان می کند و چنانچه سیاه باشد گویای جهلی است که نسبت به آن کار مشکوک دارید.

 20. محمد بن سيرين گويد:
  اگر ببيند او را به دار آويخته اند و گروهي تماشايش مي کنند ، به اندازه مردمي که به تماشايش ايستاده اند پيرو و فرمانبردار خواهد داشت

 21. من خواب دیدم هزاران بالن رنگارنگ در آسمانی زیبا بین ابرها به آرامی در حرکتند و من از آنها لذت میبرم……تعبیر این رو جایی ندیدم. تعبیر داره؟؟؟نداره؟

 22. من خواب دیدم که با بالن از دست افرادی در حال فرار هستم و هیچ بادی نبود که بالنم را به حرکت در بیارد و یک دفعه آتشی روشن کردم وبه بالا رفتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.