تعبیر خواب زن و پیرزن

تعبیر خواب زن | تعبیر خواب پیرزن | tabire khab

تعبیر خواب زن,تعبیر خواب زن گرفتن,تعبیر خواب زن برهنه,تعبیر خواب زن حامله,تعبیر خواب زن گرفتن شوهر,تعبیر خواب زن زیبا,تعبیر خواب زن گرفتن مرد متاهل,تعبير خواب زن گرفتن,تعبير خواب زن گرفتن شوهر,تعبیر خواب زن گرفتن مرده,تعبیر خواب زن گرفتن همسر,تعبیر خواب زن گرفتن پدر,تعبیر خواب زن گرفتن مرد,تعبیر خواب زن گرفتن شوهرم,تعبير خواب زن برهنه,تعبير خواب زنان برهنه,تعبير خواب دختر برهنه,تعبیر خواب همسر برهنه,تعبیر خواب زن بدکاره,تعبير خواب زن بدكاره,تعبیر خواب زن نیمه برهنه,تعبیر خواب زن مرده برهنه,تعبير خواب ديدن زن برهنه,تعبیر خواب زن حامله دیدن,تعبير خواب زن حامله,تعبیر خواب زن حامله پسر,تعبیر خواب زن حامله چیست,تعبیر خواب زن حامله دوقلو,تعبیر خواب زن حامله مرده,تعبیر خواب زن حامله شده,تعبیر خواب زن حامله شدن,تعبیر خواب زنان حامله,تعبير خواب زن دوم گرفتن شوهر,تعبیر خواب زن دوم گرفتن شوهر,تعبیر خواب زن گرفتن شوهر در خواب,تعبیر خواب زن گرفتن مرد زن دار,تعبير خواب زنده را مرده ديدن,تعبیر خواب زنده ای را مرده دیدن,تعبير خواب زنده ديدن مرده,تعبیر خواب دیدن زنده شدن مرده در خواب,تعبیر زنده دیدن مرده در خواب,تعبیر خواب زن زیبا رو,تعبير خواب زن زیبا,تعبیر خواب زن زیبا دیدن,تعبیر خواب زنان زیبا,تعبیر خواب دختر زیبا,تعبیر خواب دختر زیبا رو,تعبیر خواب دختر زیبا داشتن,تعبیر خواب بوسیدن زن زیبا

تعبیر خواب زن , تعبیر خواب پیرزن , زن و پیرزن در خواب دیدن

خواب زن و پیرزن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم زن و پیرزن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب زن و پیرزن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب زن و پیرزن را مطالعه نمایید و متوجه شوید زن و پیرزن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب زن از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب زن شش چیز است

شادی – دنیا – شغل – فراوانی -قحطی – توانگری

تعبیر خواب زن از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب زن  شادی و مقصود است

تعبیر خواب پیرزن ، دنیا است و شغلت در این دنیا و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکوئی و جمال و فربهی و لاغری و زشتی است

تعبیر خواب زنانی که معروف نباشد بهترین خواب است

تعبیر خواب زن چاق ، فراخی نعمت است

تعبیر خواب زن زشت و لاغر قحطی و تنگی است

تعبیر خواب زن شادمان آراسته ، دنیا است

تعبیر خواب پیر زن ترش روی چرکین ، بد حالی و بد مرادی است

تعبیر خواب زنی که ببیند دختر دارد ، خیر و برکت است

تعبیر خواب زنی که ببیند پسر دارد ، غم و اندوه است

تعبیر خواب زن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زنی که مانند مردان باشد ، خیر و صلاح دین است

تعبیر خواب زن ی که نزدیکی می کند ، حاملگی و به دنیا اوردن فرزند است

تعبیر خواب زنی که خود را پیر ببیند ، کار زشت است

تعبیر خواب زنی که خود را مرد و با لباس مردان ببیند اگر زن پاکی باشد خیر و صلاح و اگر فاسد باشد شر و فساد است

تعبیر خواب زن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب زن فاسد برای اهل دنیا زیادتی دنیا است و برای اهل صلاح ، علم و دانش است

تعبیر خواب مردی که کسی به زن او دست درازی کند این است که اهل ان زن توانگر می شوند

تعبیر خواب زن از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب زن از دید خانم آیتانوس

تعبیر خواب زن برای مرد هدف است

تعبیر خواب زن برای زن ، رقیب و دشمن است

تعبیر خواب زن زمانی تعبیر دارد که مجهول و ناشناخته باشد

تعبیر خواب زن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب زن ، شانس در عشق است

تعبیر خواب دیدن یک زن ، ناتوانی است

تعبیر خواب دیدن چندین زن ، افترا است

تعبیر خواب زن مو بور ، اتفاقی خوشایند است

تعبیر خواب زن مو قهوه ای ، بیماری است

تعبیر خواب زن مو قرمز ، نامعقولات است

تعبیر خواب زن ضعیف ، خبرهای دلگرم کننده است

تعبیر خواب زن عریان ، عزاداری در خانواده است

تعبیر خواب شنیدن صدای یک زن ، عزم سفر کردن است

تعبیر خواب بوسیدن یک زن ، استفاده مادی است

تعبیر خواب زن باردار ، شادمانی است

تعبیر خواب پیر زن ، دعوا است

تعبیر خواب زن چادری ، مرگ است

تعبیر خواب زن از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب صحبت کردن با زن زیبا این است که آن سال ، سال خوبی است

تعبیر خواب زن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب زن ، روبرو شدن با دسیسه است

تعبیر خواب جر و بحث کردن با زن ، ناکامی در زندگی است

تعبیر خواب زن چشم آبی با موهای تیره ، مقام قهرمانی خود را از دست می دهید

تعبیر خواب زنی با چشمان قهوه ای ، معامله ای خطرناک است

تعبیر خواب زن موخرمایی ، سردرگمی در زندگی است

تعبیر خواب زن بلوند ، سعادت و شادکامی است

تعبیر خواب زن | تعبیر خواب پیرزن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 73 عدد

 • بن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن مرد .

 • معبران دیگر نیز تقریبا همین نظر را ابراز داشته اند. خانم آیتانوس می گفت زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب. دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیر ی ندارد.

 • حتی اگر زنی را در خواب ببینید که هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می باشد.

 • زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید.

 • ر چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن. زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می کند

 • معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی چون معیار پسند زن در زمان های مختلف فرق می کند ، چاقی و لاغری را معیار نمی گیریم

 • زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی.

 • از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که زن در خواب شادی و مقصود است و شغل موفق و فراخی نعمت.

 • توضیح درباره زن بسیار طولانی می شود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب ها را به خود بینندگان خواب ها وا می گذاریم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص آسان می شود. این نکته نیز باید افزوده شود که زنان خویشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبیر ی ندارند.

 • زن جوان درخواب ، شادی و مقصودی مرد باشد و زن پیر، دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکوئی و جمال و فربهی و لاغری و زشتی بود.

 • بهترین زنان را که در خواب بیند، زنانی باشد که معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخی نعمت باشد زن زشت لاغر قحطی و تنگی بود و

 • زن شادمان آراسته، مرادهای این جهانی بود و پیرزن ترش روی چرکین، بدحال و بد مرادی باشد.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر زنی بیند که او را چون مردان قضیب بود، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیای او بود. اگر زنی بیند که او را قضیب بود و .مجامعت می کرد، دلیل که او فرزندی بود یا آبستن شود و فرزند آورد.

 • اگر زنی جوان بیند، که پیر شده بود، دلیل که از او کاری زشت دروجود آید. اگر مردی بیند زنش از سوی پس با او جماع می کرد، دلیل است حرمت و بزرگی او زایل شود

 • اگر زنی بیند که مرد شد و جامه مردان را پوشید، اگر آن زن مستور بود، دلیل خیر و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دلیل است بر شر و فساد او.

 • جابرمغربی گوید: زن مفسد درخواب ، اهل دنیا را زیادتیِ دنیا بود و اهل صلاح را، زیادتیِ صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد.

 • اگر مردی بیند کسی دست درازی با زن او کرد، دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند.

 • اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است بدو منفعت و نیکی رسد وی را با شوهر دار از آن مرد و اگر بیند کسی زن او را نیزه یا شمشیر داد، دلیل که پسری آورد، اگر بیند که کسی او را دوا داد، دلیل که دختری آورد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زن درخواب بر شش وجه است. اول: شادی و مقصود. دوم: دنیا. سوم: شغل این جهان. چهارم: فراخی نعمت. پنجم: قحطی و تنگی. ششم: توانگری.

 • محمدبن سیرین گوید: اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود. اگر بیند پسری آورد، دلیل که غمگین و اندوهناک شود.

 • اگر مردی بیند که زنش پسر آورد، دلیل که به رنج و صعب چیزی بدست آورد به روزگار دراز. اگر بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.

 • . ابراهیم کرمانی گوید: اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد. اگر بیند پسر زاد، دلیل غم و اندیشه بود

 • اگر مردی بیند که دختری بزاد، دلیل که غمگین و مستمند شود.

 • اگر بیند که پسرزاد، دلیل که کارنیکوئی از وی صادر شود و از آن کار او نام نیکو در عالم منتشر شود.

 • اگر دختری دوشیزه بیند که فرزندی زاد، دلیل و تاویلش این است که گذشت.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر زنی بیند که پسری زاد و در زمان با آن پسر سخن گفت، دلیل مرگ او باشد،

 • اگر بیند دختر زاد، دلیل است که از نسل او فرزندی پدید آید که مهتر اهل بیت خویش بود.

 • محمدبن سيرين گويد:
  زن جوان درخواب، شادي و مقصودي مرد باشد و زن پير، دنيا باشد و شغل اين جهان و نيز ديدن زنان بر قدر و نيكوئي و جمال و فربهي و لاغري و زشتي بود. بهترين زنان را كه در خواب بيند، زناني باشد كه معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخي نعمت باشد زن زشت لاغر قحطي و تنگي بود و زن شادمان آراسته، مرادهاي اين جهاني بود و پيرزن ترش روي چركين، بدحال و بد مرادي باشد.

 • ابراهيم كرماني گويد:
  اگر زني بيند كه او را چون مردان قضيب بود، دليل بر خير و صلاح دين و دنياي او بود. اگر زني بيند كه او را قضيب بود و مجامعت مي كرد، دليل كه او فرزندي بود يا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زني جوان بيند، كه پير شده بود، دليل كه از او كاري زشت دروجود آيد. اگر مردي بيند زنش از سوي پس با او جماع مي كرد، دليل است حرمت و بزرگي او زايل شود. اگر زني بيند كه مرد شد و جامه مردان را پوشيد، اگر آن زن مستور بود، دليل خير و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دليل است بر شر و فساد او.

 • جابرمغربي گويد:
  زن مفسد درخواب، اهل دنيا را زيادتي دنيا بود و اهل صلاح را، زيادتي صلاح و علم و زن غريب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردي بيند كسي دست درازي با زن او كرد، دليل باشد كه اهل آن زن توانگر گردند. اگر بيند زن او به نزد مردمان بيگانه به فساد باشد، دليل است بدو منفعت و نيكي رسد وي را با شوهر دار از آن مرد و اگر بيند كسي زن او را نيزه يا شمشير داد، دليل كه پسري آورد، اگر بيند كه كسي او را دوا داد، دليل كه دختري آورد.

 • محمدبن سيرين گويد:
  اگر زني بيند كه دختري دارد، دليل كه خير و نيكي بدو رسد و از خويشان و اهل خود خرم شود. اگر بيند پسري آورد، دليل كه غمگين و اندوهناك شود. اگر مردي بيند كه زنش پسر آورد، دليل كه به رنج و صعب چيزي بدست آورد به روزگار دراز. اگر بيند كه دختر زاد، منفعتش بيشتر باشد.

 • ابراهيم كرماني گويد:
  اگر زن پادشاه بيند كه دختري به زاد، دليل است شوهرش گنج يابد. اگر بيند پسر زاد، دليل غم و انديشه بود. اگر مردي بيند كه دختري بزاد، دليل كه غمگين و مستمند شود. اگر بيند كه پسرزاد، دليل كه كارنيكوئي از وي صادر شود و از آن كار او نام نيكو در عالم منتشر شود. اگر دختري دوشيزه بيند كه فرزندي زاد، دليل و تاويلش اين است كه گذشت.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن زن درخواب بر شش وجه است.
  اول: شادي و مقصود.
  دوم: دنيا.
  سوم: شغل اين جهان.
  چهارم: فراخي وفراواني نعمت.
  پنجم: قحطي و تنگدستي.
  ششم: توانگري و ثروتمندي.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  ابن سيرين نوشته زن جوان در خواب شادي و مقصود مرد است و گرفتاري هاي آن مرد . معبران ديگر نيز تقريبا همين نظر را ابراز داشته اند. خانم آيتانوس مي گفت زن در خواب براي مرد هدف است و براي زن دشمن و رقيب. ديدن زن شناخته شده و معروف در خواب هيچ تعبيري ندارد. حتي اگر زني را در خواب ببينيد که هيچ شباهتي بين او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر يا احساس کنيد که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بي تفاوت و قابل تعبير مي باشد. زن موقعي در خواب صاحب تعبير مي شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببينيد و بشناسيد. در چنين صورتي ديدن زن در خواب براي مرد هدف و مقصود است و براي زن رقيب و دشمن. زيبايي و زشتي آن زن عظمت يا حقارت هدف را باز مي گويد و همين طور براي زنان بي خطر يا خطرناک بودن رقيب و دشمن را حکايت مي کند.معبران حتي چاقي و لاغري زن را دخيل دانسته اند ولي چون معيار پسند زن در زمان هاي مختلف فرق مي کند ، چاقي و لاغري را معيار نمي گيريم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخي نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطي و تنگي. از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که زن در خواب شادي و مقصود است و شغل موفق و فراخي نعمت. توضيح درباره زن بسيار طولاني مي شود لذا با درک معني زن در خواب تعبير و تشخيص خواب ها را به خود بينندگان خوابها وا مي گذاريم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخيص آسان مي شود. اين نکته نيز بايد افزوده شود که زنان خويشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبيري ندارند.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  زن : شانس در عشق
  ديدن يک زن : ناتواني
  ديدن چندين زن : افترا
  زن مو بور : اتفاقي خوشايند
  زن مو قهوه اي : بيماري
  زن مو قرمز : نامعقولات
  زن ضعيف : خبرهاي دلگرم کننده
  زن عريان : عزاداري در خانواده
  شنيدن صداي يک زن : عزم سفر کردن
  بوسيدن يک زن : استفاده مادي
  زن باردار: شادماني
  پير زن : دعوا
  زن چادري : مرگ

 • يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن صحبت کردن با زن زيبا آن سال را به خوشي ونيکي بگذراند

 • ديدن زنان در خواب ، نشانة روبرو شدن با دسيسه و نيرنگ است .

 • اگر خواب ببينيد با زني جرو بحث مي كنيد ، علامت آن است كه در زندگي مغلوب و ناكام باقي خواهيد ماند .

 • ديدن زني چشم آبي با موهايي تيره كه بيني باريك و سربالا دارد ، علامت آن است كه مقام قهرماني خود را در مسابقه اي از دست مي دهيد .

 • ديدن زني كه چشمهاي قهوه اي دارد ، علامت آن است كه خود را گرفتار معامله اي خطرناك خواهيد ساخت

 • ديدن زني موخرمايي در خواب ، نشانة آن است كه در زندگي سردرگم و پريشان خواهيد شد

 • ديدن زني با موهاي بلوند در خواب ، نشانة آن است كه تمام امور زندگي با سعادت و شادماني سپري خواهد شد

 • زن غریبه یا آشنا: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر زن غریبه و ناآشنا بهتر از زن آشنا می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیر زن غریبه بهتر از زن آشنا است.

 • زن جوان: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد.

 • زن شاد و آراسته: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن شاد و آراسته، خواسته‌های دنیوی می‌باشد.

 • زن خوب و چاق: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن خوب و چاق، فراوانی نعمت می‌باشد.

 • زن زشت و لاغر: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن زشت و لاغر، قحطی

 • سلام کردن مرد به زنش در کنار حرم امام حسین

 • سلام،خاب دیدم یه بم بست رسیدم تاریک بودوحالت خرابه راهی برای رفتن نداشتم یه زن بدشک روی تپه نجاست نشسته بود،یه دخترچادری اسمموصدازدخیلی قشنگ گفت شماازفرداروزه بگیربعدبابام اومدزداون زن راانداخت بیرون گفت اومدم این خرابه راآبادکنم،بعدآش درست کردن خوردیم یه عده هم باغضب به بابام نگاه میکردن ولی هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن دوستان همان زن بودن

 • تو خواب دیدم که زنم که ازم طلاق گرفته اومده تو خوابم ودراز کشیده روم

 • درخواب دیدم مردی که ظاهرا مریض بود در تخت خواب زنم خوابیده بود بدون اینکه هیچ آمیزشی باشد چون شاهد بودم در این حال با چوبهایی سیاه و کلفت همسرم را زدم اما هیچ آری از خون و سیاه شدن بدن و هیچ اثری باقی نماند

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پیرزن، دنیا و کار دنیوی می‌باشد. تعبیر پیرزن ترشرو و عبوس و کثیف، حال و روز بد و دست نیافتن به خواسته می‌باشد

 • تعبیر پیرزن سالخورده کافر، دنیا و مادیات و همچنین مال و اموال حرام می‌باشد، ولی تعبیر پیرزن سالخورده مسلمان، مال و اموال حلال است.

 • اگر در خواب ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، تعبیرش این است که به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با پیرزنی ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی به دنیا دلبستگی پیدا کرده‌ای .

 • اگر ببینی پیرزن غریبه‌ای به تو سلام می‌کند، یـعـنـی بخت و اقبال دنیوی تو خوب می‌شود.

 • اگر به خواب ديديد که پير شده ايد ارزش اجتماعي و احترام و عزت شما افزوده ميشود. چنانچه در خواب پير مردي ناشناس را ببينيد که با او حرف مي زنيد از دوستي به شما محبت مي شود و…

  از جانب کسي بزرگواري و جوانمردي مي بينيد که انتظارش را نداريد و اين بهتر است اگر پيرمرد ناشناسي که مي بينيد سالم و خوشحال باشيد اما اگر پيرمرد ناشناسي را ملاقات کرديد که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسي به شما غم و اندوه مي رسد که انتظارش را نداريد. اگر کسي که پير است در خواب ببيند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعي او لطمه وارد مي آيد و بي حرمت مي شود. اگر جواني ببيند که پير شده و موهايش سفيد گرديده نيکو است چون محترم مي شود. ديدن پيرزن ناشناس در خواب براي مردان خواب خوبي نيست و براي زنان بي تفاوت است.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر زن غریبه و ناآشنا بهتر از زن آشنا می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیر زن غریبه بهتر از زن آشنا است.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل زن‌ها چادر پوشیده‌ای، تعبیرش این است که کاری انجام خواهی داد که در آن هم خیر وجود دارد و هم شر، ولی انجام آن را برای تو زشت می‌دانند.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند لباس زنانه پوشیده است، یـعـنـی از بزرگتر خودش دور می‌شود، ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: یـعـنـی مال و اموالش زیاد می‌شود، ولی دچار ترس شدیدی خواهد شد و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار غم و اندوه و بی‌حرمتی می‌شود.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی باغ، سرسبز و دارای بناها و قصرهای متعددی است و زن زیبایی تو را به طرف خودش فرا می‌خواند، تعبیرش این است که در آخرت به بهشت و حورالعین می‌رسی و به درجه شهیدان نائل می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در راهی مشغول حرکت می‌باشی ولی زنی پیش تو آمد و به خاطر او از مسیر خودت منحرف شدی و به طرف او رفتی، یـعـنـی فریب دنیا را می‌خوری و دین و ایمان تو ضعیف می‌شود و راه خیر و خوبی را رها می‌کنی.

 • سلام کردن مرد به زنش در کنار حرم امام حسین

 • تو خواب دیدم که زنم که ازم طلاق گرفته اومده تو خوابم ودراز کشیده روم

 • تعبیر دیدن زن به طور کلی، امور دنیوی و ثروت است. دیدن زن در خواب بستگی به پیری و جوانی آنان دارد. اگر کسی در خواب دید زن جوانی را که نسبت به او روی خوش نشان می دهد از اصالت خانوادگی هم برخوردار است، در زندگی ظاهری و امور دنیوی برای بیننده خواب، خوشی و شادکامی پیش خواهد آمد. دیدن زن خوش اندام و گشاده رو دلیل بر گشایش کار و روزی و زن زشت و لاغر اندام دلالت بر فقر و قحطی دارد.

 • دیدن زن فاسد در خواب برای طالبان دنیا خیر و منفعت است و برای افراد صالح دلیل بر افزونی علم است. اگر مردی ببیند کسی به زن او دست درازی کرد، بستگان آن زن ثروتمند می شوند و اگر کسی به زن او نیزه و شمشیر داد، پسری به دنیا می آورد. اگر زنی در خواب خود را مثل مردان دارای آلت مردی دید، یا آبستن است و یا آبستن می شود و یا به او چیزی که انتظارش را ندارد می رسد. اگر دید مانند مردان، با آلت مردانه جماع می کند، عمل زشتی از او سر می زند. اگر زن جوانی خود را در خواب پیر دید، عاقبت به خیر می شود و دین و دنیای او اصلاح حواهد شد.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن زن درخواب بر شش وجه است:
  شادی و مقصود،
  دنیا،
  شغل این جهان،
  فراخی نعمت،
  قحطی و تنگی،
  توانگری.

 • محمد ابن سیرین می گوید: زن جوان درخواب، شادی و مقصود مرد باشد و زن پیر، دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکویی و جمال و فربهی و لاغری و زشتی است. بهترین زنان را که در خواب ببیند، زنانی باشد که معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخی نعمت باشد. زن زشت لاغر، قحطی و تنگی است و زن شادمان آراسته، مرادهای این جهانی است و پیرزن ترش روی چرکین، بدحال و بد مرادی باشد.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر زنی ببیند که او را چون مردان قضیب بود، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیای او است. اگر زنی ببیند که او را قضیب بود و مجامعت می کرد، دلیل که او فرزندی بود یا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زنی جوان ببیند که پیر شده بود، دلیل که از او کاری زشت در وجود آید.
  اگر مردی ببیند زنش از سوی پس با او جماع می کرد، دلیل است حرمت و بزرگی او زایل شود. اگر زنی ببیند که مرد شد و جامه مردان را پوشید، اگر آن زن مستور بود، دلیل خیر و صلاح او است. اگر زن مفسد باشد، دلیل است بر شر و فساد او.

 • جابر مغربی می گوید: زن مفسد درخواب، اهل دنیا را زیادتیِ دنیا باشد و اهل صلاح را، زیادتیِ صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردی ببیند کسی دست درازی با زن او کرد، دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند. اگر ببیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است که به او منفعت و نیکی رسد. اگر ببیند کسی زن او را نیزه یا شمشیر داد، دلیل که پسری آورد، اگر ببیند که کسی او را دوا داد، دلیل که دختری آورد.

 • در خواب دیدم پیززنی نسبت بمن ابراز عشق میکند . مقداری جاخورده بودم و سکوت کردم . اما به نشانه موافقعت با او نبود

 • با سلام
  خانم من خواب دیده که من و یک خانم پیر بصورت عریان با هم بودیم و به قصد مجامعت رفتیم داخل اتاق و از خواب بیدار شدن میخواستم بدونم تعبیرش چی میتونه باشه. باتشکر

 • من تقریبا یازده ساله همیشه خواب زنی که قبلا شوهرش معشوقه من بود میبینم همیشه واقعا خسته شدم و همیشه خود اون زن و خونشو باهم میبینم ممنون میشم بهم بگید تعبیرش رو

 • باسلام و خسته نباشید
  خواب دیدم باران زیادی باریده و همه محل رو آب گرفته هر جا میرفتم پر از گل بود و سیل یه پیره زن ناتوان رو دیدم و ازم کمک خواست منم کمکش کردم کولش کردم وتمام مسیر رو از تو گل با سختی تی کردم و به جای امن رسوندم
  وسلام

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.