دارچین و لاغری

دارچین پرخاصیت را می شناسید؟ دارچین (cinnamon) یکی از ادویه‌های مشهور است، کهدارچین در تعداد زیادی از خوراکیها استفاده می‌شود. اما در طب سنتی این خوراکی فقط ادویه نبوده و خواص و …

تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین

درباره تعبیر خواب آتش از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب آتشاگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می‌رسد و اگر دستشتعبیر خواب آتش سوخت به …

تعبیر خواب گل هدیه گرفتن

درباره تعبیر خواب گل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق تعبیر خواب گلديدن گل به خواب شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: دوست. تعبیر خواب …

درباره تعبیر خواب زایمان چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب زایمانزایمان

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

دیدن زنی که زایمان میکند : تعبیر خواب زایمانعزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

درباره تعبیر خواب زایمان چقدر می دانید

‫تعبیر خواب زایمان دختر مجرد , ‫تعبیر خواب زایمان کردن ‫, تعبیر خواب زایمان دختر , زایمان در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زایمان چقدر می دانید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ تعبیر خواب زایمانخواب زایمان در خواب ، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است .

درباره تعبیر خواب زایمان چقدر می دانید

۲ـ تعبیر خواب زایماناگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .

۳ـ تعبیر خواب زایماناگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید .

درباره تعبیر خواب زایمان چقدر می دانید

‫تعبیر خواب زایمان دختر مجرد , ‫تعبیر خواب زایمان کردن ‫, تعبیر خواب زایمان دختر , زایمان در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زایمان چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:

تعبیر خواب زایماناگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد.تعبیر خواب زایمان اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

درباره تعبیر خواب زایمان چقدر می دانید

‫تعبیر خواب زایمان دختر مجرد , ‫تعبیر خواب زایمان کردن ‫, تعبیر خواب زایمان دختر , زایمان در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زایمان چقدر می دانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
تعبیر خواب زایمانديدن زن حامله در خواب رو به روئي با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببينيد که همسرتان حامله شده است تکليفي شاق و سنگين بر شما محول مي گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست نداريدتعبیر خواب زایمان آن کار را انجام بدهيد و اگر هم به اجبار و تکليف بخواهيد بسيار سخت و توان فرساست.

درباره تعبیر خواب زایمان چقدر می دانید

تعبیر خواب زایمان اگر احيانا در خواب احساس کنيد که خودتان حامله شده ايد غمي براي شما مي رسد که به اندازه حمل جنين طول مي کشد البته اين تعبير براي زنان است.تعبیر خواب زایمان اگر در کوچه ببينيد که زن حامله اي مي گذرد خبر ناخوشايندي به شما مي رسد.

تعبیر خواب زایمان

آخرین بروز رسانی در : شنبه 8 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.