تعبیر خواب صورت زخمی

درباره تعبیر خواب صورت چقدر می دانید

جابر مغربی می‌گوید:تعبیر خواب صورتاگر در خواب ببینی چهره‌ات قرمز شده است تعبیرش این است که با کسی مناظره و بحث و جدل خواهی کرد، ولی خشم خودت را فرو می‌خوری

درباره تعبیر خواب صورت چقدر می دانید

تعبیر خواب صورت زخمی , تعبیر خواب صورت , تعبیر خواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب صورت چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب صورتاگر ببینی گونه صورت تو سفید می‌باشد، تعبیر خواب صورتیـعـنـی دین و ایمان خوب و پاکی خواهی داشت، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

درباره تعبیر خواب صورت چقدر می دانید

تعبیر خواب صورت زخمی , تعبیر خواب صورت , تعبیر خواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب صورت چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب صورتاگر بيند كه صورت او به صورتِ ديگر مبدل شد، دليل چنان بود كه ديده باشد.تعبیر خواب صورت اگر ديد كه به صورت خود بازگشت، دليل است كه به حق تعالي بازگردد. ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب صورتاگر درخواب صورت خود را واژگون بيند، دليل كه همه مردم روي از او بگردانند.

درباره تعبیر خواب صورت چقدر می دانید

تعبیر خواب صورت زخمی , تعبیر خواب صورت , تعبیر خواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب صورت چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :

صورت

رنگ پریده : بیماری

تعبیر خواب صورتظریف : آرزوهایتان بر آورده خواهد شد

زشت : غم و غصه

تعبیر خواب صورت پودر زده شده : برای خانمها نشانه از خوش یمنی دارد و برای آقایان نشانه شرمساری و تحقیر است

تعبیر خواب صورت

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.