همه چیز درباره “تعبیر خواب بیماری” دیگران

تعبیر خواب بیماری | تعبیر خواب بیمار | tabire khab

تعبیر خواب بیماری دیگران,تعبیر خواب بیماری دیگری,تعبیر خواب دیدن بیماری دیگران,تعبیر خواب بیماری لاعلاج دیگران,تعبیر خواب بیمار شدن دیگران,تعبیر خواب بیمار بودن دیگران,تعبیر خواب مریضی دیگری,تعبیر خواب بیمار شدن دیگری,تعبیر خواب بیماری,تعبیر خواب بیماری پدر,تعبیر خواب بیماری سرطان,تعبیر خواب بیماری پوستی,تعبیر خواب بیماری مادر,تعبیر خواب بیماری لاعلاج,تعبیر خواب بیماری عزیزان,تعبیر خواب بیماری کزاز,تعبیر خواب بیماری مرده,تعبیر خواب بیماری پدر و مادر,تعبیر خواب مریضی پدر,تعبیر خواب مریضی پدر,تعبیر خواب پدر بیمار,تعبیر خواب پدر بیمار,تعبیر خواب بیمار شدن پدر,تعبیر خواب بیماری سرطان خون,تعبیر خواب بیماری سرطان گرفتن,تعبیر خواب مریضی سرطان,تعبیر خواب داشتن بیماری سرطان,تعبیر بیماری سرطان در خواب,تعبیر دیدن بیماری سرطان در خواب,تعبیر خواب مریضی پوستی,تعبیر خواب بیماری پوستی,تعبیر خواب بیماری پوست,تعبیر دیدن بیماری پوستی در خواب,تعبیر خواب مادر بیمار,تعبیر خواب دیدن بیماری مادر,تعبیر خواب بیمار بودن مادر,تعبیر خواب بیماری لاعلاج,تعبیر خواب گرفتن بیماری لاعلاج,تعبیر بیماری لاعلاج در خواب,تعبیر خواب بیماری مرده در خواب,تعبیر خواب بیماری مرده,تعبیر خواب مریضی مرده,تعبیر خواب مریضی مرده,تعبیر خواب مرده بیمار,تعبیر خواب مرده بیمار,تعبیر خواب مرده بیمار است,تعبیر خواب مرده بیمار باشد,تعبیر خواب دیدن بیماری مرده

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری دیگران , بیماری در خواب , jufdv o,hf fdlhvd

خواب بیماری یکی از خواب های معمول است که در این نوع خواب دیدن بیماری در خواب ما را نگران می کند.اگه شما هم خواب بیماری دیده اید و دنبال تعبیر خواب بیماری دیگران و خود هستید می توانید کامل ترین مرجع ترین تعبیر خواب بیماری را در این مطلب مطالعه کنید

تعبیر خواب بیماری از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب کسی که ببیند بیمار است و می نالد این است که از غم و ناراحتی رها می شود

تعبیر خواب دیدن بیماری که قانع و راضی به رضای خدا است،سلامتی و نیکی است

تعبیر خواب دیدن کسی که بیمار و برهنه است این است که عمرش کوتاه است

تعبی خواب بیماری از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب دیدن بیماری خود این است دینش به فساد است و گفتارش باعث نفاق مردم می شود و ممکن است آن سال بمیرد

تعبیر خواب سلامتی کسی که بیمار است به شرطی اینکه در خانه اش نباشد و با کسی حرف نزند بیماری سخت و پرخطر اوست اما اگر صحبت کند بیماری اش زود خوب می شود

تعبیر خواب بیماری از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دیدن بیمار برهنه این است که زود میمیرد

تعبیر خواب بیماری از دید بعضی معبران فسخ و فجور است و غم و ناراحتی از سمت پادشاه  یا همسرش است

تعبیر خواب بیماری از دید جابر مغربی

تعبیر خواب بیماری های گوناگون کوچک شدن سنتها می باشد

تعبیر خواب بیماری از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب بیماری فسخ و فجور و دروغ است

تعبیر خواب دیدن بیماری خود این است که با نزدیکان خود رو راست نیست و دروغگویی و خیانت می کند

تعبیر خواب دیدن کسی که خود را بیمار ببیند و در خانه خود نباشد و با کسی حرف نزند بیماری طولانی است

تعبیر خواب دیدن کسی که خود را بیمار ببیند و در خانه خود نباشد و با دیگران صحبت کند سلامتی است

تعبیر خواب دیدن بیماری خود در حالی که در خانه خوابیده است ،رنجی است که از سمت خانواده می بیند

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری دیگران , بیماری در خواب , jufdv o,hf fdlhvd

تعبیر خواب بیماری از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب بیماری ، کسب ثروت از راههای نامناسب است

تعبیر خواب پشت سر گذاشتن بیماری ، سلامتی کامل است

تعبیر خواب بیماری از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن آدم بیمار این است که بیماری در خانواده شما می آید

تعبیر خواب بیماری این است که باید بیشتر مراقب خود باشید

تعبیر خواب دیدن بیماری اعضای خانواده این است که یک بیماری محیط خانوادگی شما را پریشان می کند

تعبیر خواب بیماری واگیردار این است روحیه شما کم می شود

تعبیر خواب بیماری از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب شما بیمار هستید این است که ناکامی در عشق نصیبتان می شود

تعبیر خواب بچه ها بیمار هستند این است که خوشبختی و تسلی خاطر در راه است

تعبیر خواب بستگان بیمار هستند این است که  به بدبختی دچار می شوید

تعبیر خواب دشمنان بیمار هستند این است که یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.

تعبیر خواب از بیماران عیادت می کنید این است که هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید .

تعبیر خواب یک زن خواب ببیند که نزد یک بیمار است این است که او ناامید است .

تعبیر خواب نامزد یا دوستتان بیمار است این است که از یک خوشی صرفنظر می کنید .

تعبیر خواب اشخاص دیگر بیمار هستند این است که یکنفر که شما او را می شناسید به زندان می رود.

تعبیر خواب تعدادی بیمار در بیمارستان این است که شادی و منفعت مالی در راه است

تعبیر خواب شما بیماری مغز دارید این است که شانس زیاد شما را لوس میکند.

تعبیر خواب بیماری معده دارید این است که ولخرجی نکنید

تعبیر خواب شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید این است که فراوانی مادیات

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری دیگران , بیماری در خواب , jufdv o,hf fdlhvd

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خواب یده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری دیگران , بیماری در خواب , jufdv o,hf fdlhvd

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، امااگر بیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته اند که بیماری در خواب ، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه …
از قِبَل سلطان یا از قِبَل عیال بدو رسد. جابر مغربی گوید: بیماری های گوناگون در خواب ، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنتها. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی بیند که بیمار است و از علت خویش می نالید، دلیل که از غم ایمن شود. اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است. اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد. 

تعبیر خواب بیماری | تعبیر خواب بیماری دیگران | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 99 عدد

 • بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند

 • چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد

 • ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد

 • اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خواب یده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند.

 • از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

 • محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیر

 • اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، امااگر بیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

 • براهیم کرمانی گوید: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته اند که بیماری در خواب ، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه … 

 • از قِبَل سلطان یا از قِبَل عیال بدو رسد. جابر مغربی گوید: بیماری های گوناگون در خواب ، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنتها.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی بیند که بیمار است و از علت خویش می نالید، دلیل که از غم ایمن شود. اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.

 • اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

  • میخوای دیدم یکی از همکارام. که تو أمریکا زندگی میکنه بیماری قلبی داره و خیلی از بیماری رنج میبره و کسی نیست که کمکی بهش بکنه و توی عذابه

 • محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد، امااگر بيند كه با مردمان مجالست مي كرد و سخن مي گفت، دليل كه زود از بيماري شفا ياد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه زود بميرد

 • بيماري در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسي ببيند که بيمار است و از رنجوري رنج مي برد خواب او مي گويد که با مردم و اطرافيان خويش صديق و …

  راستگو نيست و به ديگران دروغ مي گويد و خيانت مي کند. چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است و در خانه خودش نيست و چنانچه ببيند بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني مي گردد ولي اگر ببيند حرف مي زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد. اگر ببيند بيمار است و در خانه خودش خوابيده و براي او بستري گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج مي بيند. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده که اگر کسي ببيند در خواب بيمار است و مي نالد از غم فراغت ميابد و اگر از بيماري خودش راضي و خشنود بود خواب او نيکو است و اگر ببيند که بيمار و برهنه است مي ميرد.

 • بإسلام
  من خواب ديدم كه مادر بزرگم كه اخيرأ فوت كردن به منزل ما آمدن و بيمار بودن،بعد چند روز بيماريشون خوب ميشه و من ازشون سوال پرسيدم كه خوب هستين، فرمودن بله …
  با سپاس

 • اگه ی مرد خواب ببیند که خواهرش بیماربوده وزشت شده بود تعبییرش چیست ؟؟؟وآیا این تعبیربرای اون زن هست یا برای بیننده خواب؟؟؟

  • من هم همین خواب رو برادرم برا من دیده. تعبیرش چیه

 • محمدبن سيرين گويد:
  اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد، امااگر بيند كه با مردمان مجالست مي كرد و سخن مي گفت، دليل كه زود از بيماري شفا ياد.

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است :
  شما بيمار هستيد : ناكامي در عشق
  بچه ها بيمار هستند : خوشبختي و تسلي خاطر
  بستگان بيمار هستند : بدبختي
  دشمنان بيمار هستند : يك وسوسة بزرگ كه براي شما ابدا خوشايند نخواهد بود.
  از بيماران عيادت مي كنيد : هر طور شده با كوشش به هدفتان خواهيد رسيد .
  يك زن خواب ببيند كه نزد يك بيمار است : او نااميد است .
  نامزد يا دوستتان بيمار است : ازيك خوشي صرفنظر مي كنيد .
  اشخاص ديگر بيمار هستند : يكنفر كه شما او را
  مي شناسيد به زندان مي رود.
  تعدادي بيمار در بيمارستان : شادي و منفعت مالي
  شما بيماري مغز داريد : شانس زياد شما را لوس ميكند.
  بيماري معده داريد : ولخرجي نكنيد
  شما يك بيماري غيرقابل تشخيص داريد : فراواني ماديات

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  بيماري : کسب ثروت از راههاي کثيف
  پشت سر گذاشتن بيماري : سلامتي کامل

 • ديدن افراد بيمار در خواب ، نشانة راه رفتن بيماري بين افراد خانوادة شماست

 • اگر خواب ببينيد بيمار شده ايد ، علامت آن است كه بايد بيش از حد معمول مراقب سلامتي خود باشيد

 • اگر خواب ببينيد يكي از اعضاي خانواده بيمار و رنگ پريده است ، علامت آن است كه واقعه اي نامنتظره محيط گرم خانوادگي شما را پريشان و نابود خواهد ساخت .

 • اگر خواب ببينيد به بيماري واگيردار مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه وظايف ناخوشايند ، قواي روحي شما را تحليل مي برد .

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  بيماري در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسي ببيند که بيمار است و از رنجوري رنج مي برد خواب او مي گويد که با مردم و اطرافيان خويش صديق و راستگو نيست و به ديگران دروغ مي گويد و خيانت مي کند. چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است و در خانه خودش نيست و چنانچه ببيند بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني مي گردد ولي اگر ببيند حرف مي زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد. اگر ببيند بيمار است و در خانه خودش خوابيده و براي او بستري گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج مي بيند. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده که اگر کسي ببيند در خواب بيمار است و مي نالد از غم فراغت ميابد و اگر از بيماري خودش راضي و خشنود بود خواب او نيکو است و اگر ببيند که بيمار و برهنه است مي ميرد.

 • بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خواب یده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

 • دوستان عزیز چند شبه که پشت سر هم خواب می بینم که به یه بیماری خطرناک مبتلا میشم به نظر شما تعبیر این خواب چی می تونه باشه

 • صدقه بده انشا…. که خیره

 • به نظر من حتما برو دکتر چون ممکنه یه جایی از بدنت تویه خواب درد میگیره یا خواب رو برایت سخت میکنه مثلا تنفس
  برو یه دکتر یه چکاب کامل بشی ضرر نداره

 • خیره
  توجه داشته باشید خواب به ساعت خواب دیدن. تاریخ خواب دیدن هم بستگی داره و اینكه وضعیت روحی شما و اتفاقاتی كه این اواخر براتون افتاده چی بوده؟
  اگر این خواب رو در تاریخ‌های 7 تا 14 تیرماه دیدید این خواب اصلاً تعبیری نداره و خودتون رو نگران نكنید. اگر این خواب رو قبل از این تاریخ دیدید ولی ما بین ساعت 12 شب تا 3 بامداد بوده باز هم تعبیر خاصی نداره.

 • آنلی بیتون: اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.

 • تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. در بسیاری از تمدن‌های باستانی خواب دیدن به عنوان یک ارتباط فراطبیعی یا وسیله‌ای برای مداخلات نیروهای غیبی در نظر گرفته می‌شد که افرادی با نیروهای ویژه قادر به گره‌گشایی از مفهوم آن هستند. در دوران معاصر مکاتب مختلف روان‌شناسی تئوری‌هایی را در مورد معنا و مفهوم خواب‌ها ارائه کرده‌اند

 • ساعت ٤ صبح خواب ديدم همسرم به دليل بيماري و كثيف شدن لباس هايش برهنه شده ولي ايستاده بود و با من حرف ميزد و اتفاقات رو تعريف ميكرد كه لباسا كثيف شدن و مجبور شده كه در بياره و كسالت بيماري نداشت، تعبدرش چي ميتونه باشه؟؟؟

 • با سلام اگر کسی خواب ببیند که دیگری (یعنی فرزندش) به زیارت رفته و مبتلا به مخملک شده است البته خبر از طریق تماس تلفنی متوجه می سود و اطرافیانش بسیار ناراحت اند به طوری که گریه می کنند.

 • سلام
  تعبیر خواب گروهی از مردم که مریض و خونی هستند و همه جای بدن انها از مریضی شدید خونی بودچیه با تشکر

 • محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد، امااگر بيند كه با مردمان مجالست مي كرد و سخن مي گفت، دليل كه زود از بيماري شفا ياد.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه زود بميرد. و معبران گفته اند كه بيماري در خواب، دليل بر فسق و فجور كند و غم و اندوه از قِبَل سلطان يا از قِبَل عيال بدو رسد.

 • جابر مغربي گويد: بيماري هاي گوناگون در خواب، دليل است بر خوار شدن فريضت ها و سنتها. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر كسي بيند كه بيمار است و از علت خويش مي ناليد، دليل كه از غم ايمن شود. اگر از بيمار قانع و راضي و شاكر بود، تاويلش به نيكي و صحت است. اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: بيماري در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسي ببيند که بيمار است و از رنجوري رنج مي برد خواب او مي گويد که با مردم و اطرافيان خويش صديق و راستگو نيست و به ديگران دروغ مي گويد و خيانت مي کند. چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است و در خانه خودش نيست و چنانچه ببيند بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني مي گردد ولي اگر ببيند حرف مي زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد. اگر ببيند بيمار است و در خانه خودش خوابيده و براي او بستري گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج مي بيند. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده که اگر کسي ببيند در خواب بيمار است و مي نالد از غم فراغت ميابد و اگر از بيماري خودش راضي و خشنود بود خواب او نيکو است و اگر ببيند که بيمار و برهنه است مي ميرد.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :

  بيماري : کسب ثروت از راههاي کثيف

  پشت سر گذاشتن بيماري : سلامتي کامل

 • خوب است

 • من دارم سکته می کنم

 • خواب دیدم پدرم که فوت شده آزماش خون داد وهزینه آن را پرداخت کرد در آزمایشگاهی که خودم کار میکروم قرار شد پول را به او پس دهند

 • خواب گربه اي سياه و دو سر ديدم كه فكر كردم جن است بسم الله و ايت الكرسي و حمدو سوره خواندم ولي ناپديد شد و در خواب گفتم پس جن نيست

  • سلام من دیروزرفتم دوتاازدندانهای بالاموکشیدم هموشب هم خواب دیدم سرطان خون گرفتم توخوابم هم اطرافیان میگفتن این ازمایشگاه نتیجه ازمایشش درست نیست خودمم فکرمیکردم که شایدجواب آزمایش کسی دیگه باش باخانومم که صبحت کردم امیدواربودم تاحدودی که همون موقع باحال پریشان ازخواب بیدارشدم لطفاکمک کنید

 • در خواب دیدم که دو گربه دو سر نزدیکم هستند و خود را به پاهایم می زدند! تعبیر آن چه می باشد؟ یکی سیاه و دیگری قهویی!

 • این خواب شما به این معنی است ک پای شما را نامحرم دیده. اگر اینطور پیش روید زمانی ک شما فوت میکنید همان گربه ها در قبر باشما می آیند و شما را عذاب میدهند.‎ ‎به پوشش پای خود توجه کنید

 • خواب دیدم یکی از دوستانم ب بیمارستان رفته … البته تازه فهمیدم ک این دوستم یک بیماری ای دارد … و چند روز بعد از خبر دار شدن این خواب را دیدم ک ب بیمارستان رفته

 • اگردخواب ببيني كسي بهت پول مى دهد يني يه غم بزرگى ازطرف شخص پول دهنده بهت واردميشه.

 • دوست من خواب بیمار بودن مرا در خواب خود دیده که من در خوابش به سختی بیمار بودم و بد هال تعبیر ان چیست

 • در خواب ديدم كه متوجه شديم مادرم بيمار است و به ما خبر دادن كه مدت طولاني زنده نخواهد بود و من در خواب هق هق گريه مي زدم ،مي خواهم تعبير خواب را بدانم.

 • سلام من دوستم خواب دیده که داشته میرفته مسافرت که یکی از دوستامون بهش خبر داده من بیمار شدم.تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم یکی از دوستان نزدیکم در بستر بیملری است یعنی چه؟

 • خواب دیدم یکی از دوستان نزدیکم در بیمار است یعنی چه؟

 • خواب دیدم خواهرم و پدرم در بستر بیماری هستند. تعبیر این خواب چیست؟

 • من در خواب دیدم کسی که دوستش دارم خیلی خیلی ناراحت است و ازش هر چی می پرسیدم چی شده جواب بده اصلان حرفی نمی زد و فقط من را نگاه می کرد و بعداز چند دقیقه یواش یواش از من بدون گفتن حرفی دور شد خواهشن کمکم کنید

 • اگر بیماری در خواب ببیند که در حرم امام رضا شفا گرفته تعبیرش چی میشه ؟؟ کی میدونه ایا واقعا خوب میشه

 • در خواب ديدم من و پدر و مادرم وچند نفر از اقوام من در حرم امام رضا بوديم بعد من و پدرم دست يك پسر بچه فلج رو داشتيم و ناگهان اون پسر به كمك من و بابام ايستاد و شروع به خنديدن كرد خوشحال شد اين خواب فكرمو مشغول كرده لطفا تعبيرشو بگيد

 • درخانه ام کبوتران سفید روی فرش مان دستشویی میکنن

  • من خواب کبوتر یه مدت میدیدم بعد حامله بودن نمیدونستن

  • من خواب کبوتر یه مدت میدیدم بعد حامله بودم نمیدونستم

 • سلام پدر من بیماری ریه دارد وتو ای سی یو وچند روز بیهوش بود خواب دیدم چشمانش رو باز کرد وگفت من رفتم اون دنیا وبرگشتم بعد از خوابم چشماش رو باز کرد لطفا تعبیرش رو بگید

 • سلام. من خواب دیدم که مادرم به کما رفته بود و حال خیلی بدی (رو به مرگ) داشت.کسی میتونه تعبیر خوابم رو بگه؟

 • خواب ميديدم من برادرم و پدرم رو با اصلحه كشتم خواب بدي بود

 • سلام یک شب خواب دیدم البته ساعت 4صبح به بعد بود خودم دیالیزی شدم ویک شب خواب دیدم دخترم سرطان خون گرفته وانقدر گریه کردم لطفا پاسخ دهید.با تشکر

 • خواب دیدم به یکی میگم بچه دار شم اسمش عباس میشه در حالی که مجردم

 • خواب دیدم که مادرم که چند سال است راه نمی رود راه میرود ایا تعبیرش خوب است یا نه ؟

 • مامان من دیشب خواب دیده ک من سرطان گرفتم 😥 😥

 • من در خواب دیده ام که کسی در خوابم جانش را از دست داده است

  • سلام اتفاقا منم خواب دیدم خالم سرطان گرفته.چی تعبیرش

 • در خواب برادرم را دیدم که روی تخت بیمارستان افتاده و خیلی مریضی سختی گرفته به نوعی که دست ها و پاهاش کوتاه و لاغر شده، تعبیرش چیست؟ با سپاس

 • من خواب ديدم كه مادر بزرگم كه اخيرأ فوت كردن به منزل ما آمدن و بيمار بودن،بعد چند روز بيماريشون خوب ميشه و من ازشون سوال پرسيدم كه خوب هستين، فرمودن بله …
  با سپاس

 • اگه ی مرد خواب ببیند که خواهرش بیماربوده وزشت شده بود تعبییرش چیست ؟؟؟وآیا این تعبیربرای اون زن هست یا برای بیننده خواب؟؟؟

 • بيماري در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسي ببيند که بيمار است و از رنجوري رنج مي برد خواب او مي گويد که با مردم و اطرافيان خويش صديق و …

  راستگو نيست و به ديگران دروغ مي گويد و خيانت مي کند. چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است و در خانه خودش نيست و چنانچه ببيند بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني مي گردد ولي اگر ببيند حرف مي زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد. اگر ببيند بيمار است و در خانه خودش خوابيده و براي او بستري گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج مي بيند. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده که اگر کسي ببيند در خواب بيمار است و مي نالد از غم فراغت ميابد و اگر از بيماري خودش راضي و خشنود بود خواب او نيکو است و اگر ببيند که بيمار و برهنه است مي ميرد.

 • سلام عصر بخیر. اگر کسی در خواب ببیند که دکترش بیماری عادی تشخیص داده باشد اما در خواب مرحوم پدرش را ببیند که خبر بیماری سرطان معده را به او خبر دهند و از جواب آزمایش در بیمارستان تشخیص داده شده تعبیر خواب چیست

 • سلام عصر بخیر. اگر کسی در خواب ببیند که دکترش بیماری عادی تشخیص داده باشد اما در خواب مرحوم پدرش را ببیند که خبر بیماری سرطان معده را به او خبر دهند و از جواب آزمایش در بیمارستان تشخیص داده شده تعبیر خواب چیست

 • پدرم دوسال پیش در اثر سرطان فوت کرد.از اون موقع هرشب یا بیشتر شبا خوابشو میبینم و به طور مکرر میبینم که مریضیش کاملا خوب شده و زنده هست و از دم مرگ برگشته.تعبیرش چی هست؟

 • اگر در خواب کسی را که مرده است در حال بیماری وبیهوش ببینی ودوباره در حال بیماری و صحبت کردن ببینی تعبیر آن چی هست

 • ساعت۷غروب ماه رمضان خواب دیدم پدرشوهرم تو جمعی نشسته میگه میخنده بعد رفت نماز خوند و بعد نماز گفت با شوهرت برو مسافرت.توی حیاطشون آب زلال زیادی بود که باهاش پتو شستن راستی ایشان تو حیاط نماز میخوندن رو ایوانی که بغلش آب روشن بود. درحقیقت مریضی سختی دارن. لطفا جواب بدید معنی خوابم شفای پدرشوهرم؟

 • سلام من خواب دیدم توی بیمارستانم و دکتر به من میگه که سرطان پوست گرفتم و پاهام برهنست و خیلی ناراحت و شکه میشم تو خواب تعبیرش چیه؟

  • سلام شما تعبیر این خوابو فهمیدید؟؟

 • سلام خسته نباشید.
  خاله ی من خواستگار پسرش بود برای من
  و چون من نخواستم کسی دیگری همسر اون شد.،خالم بهم گفت ک کنج یه کمد بودم و پریشون بودم لاغر بودم سکوت کرده بودم
  و خودشم وضع منو اینطوری تعبیر کرده ک بختتو بستن چون.
  خواهش میکنم اگر کسی میدونه به من پاسخ بده تعبیر این خواب رو
  خودم گفتم شاید خام تو اون شرایط فکر من بوده اینطوری خواب دیده .

 • من اول تو خواب دیدم مریضی سرطان گرفتم هی حالم بد میشود با ی آمپول نگه میداشتن منو بعد تو خونه پای پدر مادرمو میبوسیدمو گریه میکردم بعد چند روز بعد خواب دیدم پسرعموم مریضی سرطان گرفته و ما به ملاقاتش میریم خانوادگی بعد همون روز دیدم رفیفم مریض شده همون مریضی سرطان و تو کوچه حرف میزنیم باهم

  لطفا تعبیرشو بگسن خیلی نگرانم

 • من خواب همسراولم رو دیدم که فوت شده وتوخواب زنده شده بود اما بیماربود ودوباره مرد ومن کلی گریه میکردم در خواب

 • مادربزرگم چند وقتی هست که مریض است و من ایشان را در خواب دیدم که حالش بهتر است و دارد با من صحبت میکند

 • مادرم خواب دیده پدرم که الان تو بیمارستان تو ای سی یو بستری است ومریضی سختی دارد ..خواب دیده تو خونه بلند شده وبا صدای خودش میگه حالم خوب شده دست وپاش رو تکون میده میگه فلج نیستم تازه میره لباس میپوشه میگه عکس بگیر چیه

 • سلام
  دختر را میخوام دعوامون شد .
  صب اومده میگه خواب دیدم سرطان گرفتم گفتن علاجش دست امام زمان ع است
  لطفا تعبیرش کنید

 • سلام
  دم صبح خواب دیدم من به خانه داییم که سرطان دارد ودر خانه خوابیده رفته ودایی من در حال را رفتن است ومن غذا به صضورت لقمه های کوچک بهش میدم ودایی من پیزاهن نپوشیده وگفتم دایی لبا بپوشید چون میدونید که سرما برا توده بد است در همین حال خانمش گفت نه دکترش گفته ایراد نداره در عالم خواب از خانه دایی اومدم بیرون ودوباره برگشتم منزل دایی دیدم داییم یه لباس استین کوتاه پوشیده ومن دوباره لقمه غذا که دستم بو را به چند لقمه کوچک تبدیل کردم وبه ایشون دادم ودر عالم خواب با خودم فکر می کردم که خدا را شکر دایی هم یک کم غذا میخوره وهم میتونه راه بره .در ضمن من سیده هستم وخانومش هم سیده است خود دایی من هم سیده است لطفا این خواب را تعبیر کنید.

 • سلام
  یکی از اقوام ما سرطان داره و دکترا جوابش کردن من دیشب خواب این خانم را دیدم که چهره اش خیلی بد شده بود داشتم میرفتم عیادت ایشان مردی مرا صدا زد و گفت اگه به دیدن این خانم مریض میری این حلوا و چسب زخم را برای شفایش از طرف من ببر. منم رفتم و بهش دادم خیلی تشکر کرد و خوشحال شد و تمام مهمان ها را بیرون کرد که خودش تنها باشه.
  خواهش میکنم تعبیر خواب منو بگید.ممنون

 • یکی از اقوام ما سرطان دارد و دکترها اورا جواب کردن. من دیشب خواب همان خانم را دیدم که دارم به عیادتش میروم تو راه مردی مرا صدا زد و گفت اگر به دیدن آن بیمار میروی این حلوا و چسب زخم برای شفا به او بده از طرف من.
  وقتی به عیادتش رفتم چهره اش خیلی بد شده بود و من پیغام آن مرد را به او گفتم و خوشحال شد و تشکر کرد بلند شد با تمام مهمان ها خداحافظی کرد که در را ببند و تنها بماند.
  خواهش میکنم تعبیر این خواب را به من بگویید با تشکر

 • سلام منچندروزپیش رفتم دوتاازدندانهای سمت بالاموکشیدم همون شبش خواب دیدم سرطان خون بدخیم گرفتم اطرافیانم دوراطرافم بودن حال بدی داشتم باهاشان که صحبت میکردم میگفتن شایدازمایش من باکسی دیگه عوض شدخودمواطرافیانم فکرمیکردیم که توجواب آزمایشگاه غلط است من یی خوردامیدواربودم بااطرافیانم رفتیم درآزمایشگاه که همون لحظه باحال پریشان ازخواب پریدم هنوزم استرس دارم لطفاراهنمایی بکنید ممنونم

 • سلام من دیروزرفتم دوتاازدندانهای بالاموکشیدم هموشب هم خواب دیدم سرطان خون گرفتم توخوابم هم اطرافیان میگفتن این ازمایشگاه نتیجه ازمایشش درست نیست خودمم فکرمیکردم که شایدجواب آزمایش کسی دیگه باش باخانومم که صبحت کردم امیدواربودم تاحدودی که همون موقع باحال پریشان ازخواب بیدارشدم لطفاکمک کنید

 • سلام من دیروزرفتم دوتاازدندانهای بالاموکشیدم هموشب هم خواب دیدم سرطان خون گرفتم توخوابم هم اطرافیان میگفتن این ازمایشگاه نتیجه ازمایشش درست نیست خودمم فکرمیکردم که شایدجواب آزمایش کسی دیگه باش باخانومم که صبحت کردم امیدواربودم تاحدودی که همون موقع باحال پریشان ازخواب بیدارشدم لطفاکمک کنید

 • سلام خسته نباشید.من صبح وقت اذان خواب دیدم که یه دختر بیمار ومادرش بیمارستان بودن منم اونجا یادم نیست بیماربودم یا سالم .ولی بیمارستان بودم دیدم یه عده مرد هیکلی وباسبیل ومثل لوطیهای قدیمی دور این دخترن به نیت پلید هوسناک.دختره میخاست ترخیص شه بره خونه لوطیا میگفتن خودمون میرسونیمتون منم گفتم زشته بذارم این دختر نیاز داره بکمک اول شما را میرسونیم بعدش هم خودمون میریم خونه با اینکه میسرمون دورتز میشه.رسوندیمشون وپریدم از خواب .لطفا اگه میشه برام تعبیر کنید

 • سلام خواب دیدم تو ی خرابه دوتا بچه قد ونیم قد کنار هم خوابیدن لخت بودن لباس نداشتن،زرد ومریض بودن،خونه درو پیکر نداشت و داشت بارون میومد و اونا رو کم و بیش خیس میکرد منم اونقد گریه کردم و ناراحت شدم که چی بگم.بعد ۴تا ده تومنی در اوردم و دادم به یکی که براشون چیزی بخره و کمک کنه

 • تعبیرش چیه خواب دیدن دوتاپسر بچه قد ونیم قد تو ی خرابه که لخت بودن و زرد ومریض بدون هیچ امکاناتی لباسم تنشون نبود بارون میومدو کم وبیش بارون میخورد بهشون و خیسشون میکرد.۴تا ده تومنی دراوردم دادم همسایشون بهشون کمک کنه و چیزی بخره تا تونستمم هم گریه کردم تو خوار از غصه وضع اونا

 • پسر اینجانب حدود هشت سال است داری بیماری اوتیسم است حدود سه روز پیش یکی از فامیل های اینجانب خواب دیده است که فردی بر بالین او رفته و گفته به علی بگویید نظر فلان فرد را فر زند تو استفاده کند تا حضرت رضا ( ع وی را شفا دهد

 • تو خواب دیدم برادرم یه بیماری خیلی سخت و وحشتناک گرفته طوری که از شدت لاغری اندازه استخوان شده بود روی بدنش هم کلی علائم بیماری مشهود بود منم تو خواب کلی گریه کردم تعبیر خوابش چیه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.