تعبیر خواب کشتن

تعبیر خواب کشتن | تعبیر خواب قتل | tabire khab

تعبیر خواب کشتن موش,تعبیر خواب کشتن موش سیاه,تعبیر خواب کشتن موش سفید,تعبیر خواب کشتن موش در خانه,تعبیر خواب كشتن موش,تعبیر خواب کشتن موش قهوه ای,تعبير خواب کشتن موش,تعبیر خواب کشتن موش توسط گربه,تعبیر خواب کشتن موش درخواب,تعبیر خواب کشتن موش بزرگ,تعبیر خواب کشتن,تعبیر خواب کشتن مار,تعبیر خواب کشتن سگ,تعبیر خواب کشتن گربه,تعبیر خواب کشتن مارمولک,تعبیر خواب کشتن عقرب سیاه,تعبیر خواب کشتن انسان با چاقو,تعبیر خواب کشتن مورچه,تعبیر خواب کشتن آدم با اسلحه,تعبیر خواب کشتن مار سیاه,تعبير خواب كشتن مارمولك,تعبیر خواب کشتن مار سفید,تعبیر خواب کشتن مار سبز,تعبیر خواب کشتن مار بزرگ,تعبیر خواب کشتن مار زرد,تعبير خواب کشتن مار,تعبیر خواب کشتن مار در خانه,تعبير خواب كشتن سگ,تعبیر خواب کشتن سگ سیاه,تعبیر خواب کشتن سگ وحشی,تعبير خواب کشتن سگ,تعبیر خواب كشتن سگ,تعبیر خواب کشتن سگ هار,تعبیر خواب کشتن سگ زرد,تعبیر خواب کشتن سگها,تعبیر خواب دیدن کشتن سگ,تعبير خواب كشتن گربه,تعبیر خواب کشتن گربه سیاه,تعبیر خواب کشتن گربه سفید,تعبیر خواب كشتن گربه,تعبیر خواب کشتن گربه وحشی,تعبیر خواب کشتن گربه چیست,تعبیر خواب گربه کشته شده,تعبیر خواب کشتن بچه گربه,تعبیر خواب دیدن کشتن گربه,تعبیر خواب کشتن مارمولک سیاه,تعبیر خواب کشتن مارمولک بزرگ,تعبیر خواب کشتن مارمولک در خواب,تعبیر خواب کشتن مارمولک در خانه,تعبیر خواب کشتن مارمولک سبز,تعبیر خواب کشتن مارمولک سفید,تعبیر خواب دیدن کشتن مارمولک,تعبیر خواب کشتن عقرب سیاه بزرگ,تعبير خواب كشتن عقرب سياه,تعبیر کشتن عقرب سیاه در خواب,تعبیر خواب کشتن مورچه ها,تعبير خواب كشتن مورچه,تعبیر خواب کشتن مورچه سیاه,تعبیر خواب کشتن مورچه سیاه بزرگ,تعبیر خواب کشتن مورچه در خواب,تعبیر دیدن کشتن مورچه در خواب,تعبیر خواب کشتن آدم با تفنگ

تعبیر خواب کشتن , کشتن در خواب , تعبیرخواب کشتن , تعبیر خواب قتل

خواب کشتن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم کشتن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب کشتن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب کشتن را مطالعه نمایید و متوجه شوید کشتن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کشتن از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب کشتن چهارپا ، برتری بر دشمن است

تعبیر خواب کشتن از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب کشته شدن ، افزایش عمر است

تعبیر خواب کشتن انسان دیگری بدون آنکه سرش را جدا کنند ، منفعت رساندن به مقتول است

تعبیر خواب کشتن از دید ابراهیم كرمانی

تعبیر خواب کشته شدن توسط گروهی ، منفعت و سود است

تعبیر خواب به ظلم کشته شدن ، مظلومیت است

تعبیر خواب کشتن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب کشتن فرزند ، روزی حلال است

تعبیر خواب کشتن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کشتن کسی ، خود را عصبانی نکنید

تعبیر خواب کشته شدن ، شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد

تعبیر خواب کشتن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب کشتن دیگری ، اشتباه کردن در زندگی است

تعبیر خواب قتل کردن ، درگیر ماجرایی نادرست شدن است

تعبیر خواب کشته شدن ، تلاش دشمنان برای زمین زدن شماست

تعبیر خواب کشتن حیوان درنده ، رسیدن به مقامی بالا است

تعبیر خواب کشتن | کشتن در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 88 عدد

 • محمدبن سیین گوید: اگر درخواب بیند که او را بکشتند، دلیل که عمرش دراز شود. اگر دید کسیرا بکشت بیآن که سرش را از تن ببرید، دلیل که منفعتیبدان کس رساند.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید او را گروهی بکشتند، دلیل منفعت است

 • اگر دید شخصی او را بکشت به ظلم، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالی کسی را به او بگمارد تا مکافات ان باز کند.

 • جابرمغربی گوید: اگر دید فرزند خود را بکشت، دلیل که روزی حلال یابد.

  • خواب ديدم براي دفاع از همسرم يكي رو كشتم و خيلي پشيمون شدم

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر دید ستوریی ا جانوری یا چیزی دیگر را بکشت، دلیل که برخصم غالب شود.

 • لوک اویتنهاو میگوید :

  کشتن

  کشتن کسی: خود را عصبانینکنید

  کشته شدن: شما یک قربانییا یک فداکاریخواهید کرد

 • اگر خواب ببینید فردی، دیگریرا میکشد ، علامت آن است که به اشتباهاتیکه دیگران در زندگیانجام میدهند تأسف خواهید خورد و کشتارهایخشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

 • اگر در خواب مرتکب قتل شوید ، نشانة آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید .

 • اگر در خواب کسیشما را به قتل برساند ، نشانة آن است که دشمنانِ پنهانیبرایپیروزیو غلبه بر شما تلاش میکنند .

 • اگر خواب ببینید برایدفاع از خود جانوریدرنده را میکشید ، علامت آن است که به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تو را کشته‌اند، تعبیرش این است که عمر تو طولانی می‌شود

 • اگر ببینی عده‌ای تو را کشته‌اند، یـعـنـی به تو سود و منفعت می‌رسد. اگر ببینی کسی تو را از روی ظلم و ستم کشته است، یـعـنـی مظلوم هستی و خداوند کسی را مامور می‌کند که انتقام تو را بگیرد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنصُرَنَّهُ اللَّهُ… _ …آنگاه بر او ستم کنند خدایش نصرت دهد… (حج-60) .

  • من خواب دیدم دو نفر رو کشتم تعبیر چیه

 • در خواب دیدم پسرم با تفنگ اسباب بازی خود دوستش را کشت و من عصبانی شده تنبیه کردم ، و باز در حین بازی کسی را کشت ، که باز تنبیه کردم ، و باز دیدم برای بازی و سرگرمی میخواست دایی من و خود من را بکشد که این بار اجازه ندادم و موفق شدم تنفگ را از او بگیرم
  پسر من هنوز 4 سال نشده است

 • بیشتر مراقب اعمال خود و اطرافیان باشید.

 • پدرم باچاقوبرادرکوچکم را کشت وازماخواست که قتل را مخفی کنیم

 • تا جایی که می توانید آن تغییر و تحول شغلی خود را که در توضیحات تکمیلی گفته اید از دیگران مخفی نگه دارید.

 • خواب ديدم با چند دخترى در موتور بودم و دخترى كه رانندگى ميكرد شخصى را با موتر زد و مرد و من احساس پشيمانى ميكردم لطفاً جواب بدين

  • خواب دیدم قاتلی خواهرم را دار زد اما زنده موتد وبرادرم را با چاقو کشت

 • اگر خواب ببینید فردی ، دیگری را می كشد ، علامت آن است كه به اشتباهاتی كه دیگران در زندگی انجام می دهند تأسف خواهید خورد و كشتارهای خشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

 • اگر در خواب مرتكب قتل شوید ، نشانة آن است كه درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و كارتان به رسوایی خواهد كشید .

 • اگر در خواب كسی شما را به قتل برساند ، نشانة آن است كه دشمنانِ پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می كنند

 • اگر خواب ببینید برای دفاع از خود جانوری درنده را می كشید ، علامت آن است كه به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

 • درخواب دیدم منو و رفیقم رفیقامان را کشتیم و یک نفر غریبعه راهم کشتیم بعد قصد مخفی شدن داشتیم میشه کمک کنید

 • درخواب دیدم منو و رفیقم رفیقامان را کشتیم و یک نفر غریبعه راهم کشتیم بعد قصد مخفی شدن داشتیم میشه کمک کنید

 • خواب دیدم ارازل و دشمنان بدصفت حمله کردن و من یکی از آنهار کشتم و بهد درون دخمه رفتم که مانند زندان بود ولی باز آنها میخاستن منو بکشن

 • سلام من خواب دیدم که کسی به ناحق منو‌کشت البته اول به من تهمت و توهین کرد بعد از درگیری منو کشت خودش هم باورش نمیشد و فکرکنم فرارکرد

 • خواب دیدم برای دفاع از جون خودم با شمشیر به کسی که بهم حمله کرد حمله کردم و با شمشیر بهش سه ضربه زدم و بازم نمرد

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تو را کشته‌اند، تعبیرش این است که عمر تو طولانی می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عده‌ای تو را کشته‌اند، یـعـنـی به تو سود و منفعت می‌رسد. اگر ببینی کسی تو را از روی ظلم و ستم کشته است، یـعـنـی مظلوم هستی و خداوند کسی را مامور می‌کند که انتقام تو را بگیرد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنصُرَنَّهُ اللَّهُ… _ …آنگاه بر او ستم کنند خدایش نصرت دهد… (حج-60) .

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را کشته‌ای بدون آنکه سرش را از بدنش جدا کرده باشی، تعبیرش این است که به آن شخص سود و منفعتی می‌رسانی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌ای، یـعـنـی روزی حلال به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَلاَ تَقْتُلُواْ اَوْلاَدَكُم مِّنْ امْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ… _…و فرزندان خویش را از بیم فقر مکشید که ما شما و ایشان را روزی می‌دهیم… (اسراء-151).
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی حیوان چهارپا یا حشره یا جانوری را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن غلبه می‌کنی [البته بهتر است در ابتدا به تعبیر همان جانور مراجعه شود] .

 • سلام،وقتتون بخیر… – من خواب دیدم ک پدرمو کشتم،بعدک همه فهمیدن،بهم میگفتند مگه نگفته بودیم ک عصبانیتتو کنترل کن،حتی یک نفر بهم گفت واسه خودت شردرست کردی حالا برو خودت جواب پس بده…تو خواب خیلی درعذاب بودم بابت کاری ک کردم،ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

 • شاید این خواب از کارهای نادرستی می گوید که با بی فکری و از روی احساسات یا عصبانیت انجام می شود.

 • صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید و مراقب اعمال خود باشید.

 • خواب دیدم که 10 نفر میخایه مره بکوشه توسط تفنگ اما نمیتانه ازش خوده نجاب میتم تعبیر این چیست .؟؟

  • خواب دیدم قاتلی خواهرم را دار زد اما زنده موتد وبرادرم را با چاقو کشت

 • به طور کلی به نظر می رسد تعبیرش خیر و خوب است، اما معنای دقیق آن را نمی دانم.

 • سلام من خواب دیدم پدرم یه مارادم خواداورده خونه گفت دوستتونه اما من بهش اعتمادنداشتم واون ماراومده بود توتختم پیش من خوابیده بود وبعدازاون رفتیم منزل مادربزرگم و اونجا ماره توحیات میچرخیدومن میگفتم نبایدمباوردینش

 • سلام عرض ادب.ديشب خواب ديدم پدرم توسط شوهو خاله ام با تفنگ به قتل ميرسد بعد من را هم با چاقو ميزنند

 • تورو خدا اینو واسم تعبیر کنید اگر خواب ببینی داداشت که مرده با خنده داره گولت میزنه قصد داره بکشت تعبیرش چی میشه

 • سلام من توی خواب بجای شخصی بودم که یه گروهی میخواستن بکشنم

 • سلام .من خواب دیدم کسی به زنم نظر داره و می خواد به زور بگیره ومن باهاش در گیر میشم اون اصلحه داره من ازش به زور میگیرم و خودش رو می کشم.

 • اگه دو نفر رو که نمیشناسی خواب به قتل برسونی و پلیس دنبالت بگردهتعبیرش چیه؟

  • اقا منم همین خوابمو دیدم

 • در خواب دیدم که کسی گردنم را قطع میکند . میشه تعبیرش کنید

 • اگر کسی خواب ببیند که او را کشتند، عمرش طولانی می شود و اگر ببیند که دشمن خود را کشت، بر دشمن پیروز می شود.

 • امام صادق (ع) می فرماید: اگر دید ستوری یا جانوری یا چیزی دیگر را بکشت، دلیل که بر خصم غالب شود.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر درخواب ببیند که او را بکشتند، دلیل که عمرش دراز شود. اگر دید کسی را بکشت بی آن که سرش را از تن ببرد، دلیل که منفعتی بدان کس رساند.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر دید او را گروهی بکشتند، دلیل منفعت است. اگر دید شخصی او را بکشت به ظلم، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالی کسی را به او بگمارد تا مکافات آن باز کند.

 • جابر مغربی می گوید: اگر دید فرزند خود را بکشت، دلیل که روزی حلال یابد.

 • قاتل زنجیرهایی شدم۰ افراد زیادی را میکشم

 • دوستم را کشتم .. مدتی بعد ، اقوام پولدار ما با ما دوباره رابطه بر قرار کردند و وضع ما خوب شد.. ولی کسی قتل را فهمید و به دنبالم آمدند تا مرا بگیرند و من فرار کردم .. تعبییر چیست؟

 • من ودوستم در دو طرف خونه قایم شدیم ووقتی مادرم از در وارد شد با اشاره ب دوستم گفتم بکش ول مادر فقط افتا ونمر وحتی تیری درون بدن نرفته بود تیر ها بپوست چسبی ده بودند

 • خواب دیدم که فردی را که قبلا مرده بود کشتم تعبیرش چیست

 • خواب ديدم داداشم يكي رو كشت و رفته بود ي جا قايم شده بود و خانواده هم ميدونستن ولي هيشكدوم از اين كار ناراحت نبود حتي خود برادرم و فقط من بودم ك از اين كارش ناراحت بودم!تعبير؟؟؟

 • خواب دیدیم کسی را با زدن چوب به سرش کشتم و فرار کردم و از اون طرف خیابان برون جنازشو دیدم جواب ؟

 • سلام من صبح موقع اذان خواب دیدم چندنفر دخترمو دزدیدن و سرشوازتنش جدا کردن .من میفهمم انقد گریه میکنم انقدر خودمو میزنم که ازخواب میپرم . میشه تعبیرشو بفرستین ممنون

 • shahram:
  من دیشب خواب دیدم خانم برام رفته خواستگاری دختری که قبلا دوستش داشتم و دوستم داشته، البته خانمم اونا میشناسه به اسم،بعد خود خانمم با میل و علاقه برا اون یه خونه شیک آماده کرده بود و ازش ميخواست زن من بشه،من متعجب بودم چون خانمم در واقعیت از ایشان متنفرم،
  بعد من پسر عموم و که برا بابام این خبر و جاسوسی میکرد کردم تو گونی زدمش تا انگاری مرد داداشامم پیشم بود و بیخیال،دیشب نیم ساعت مانده به اذان صبح سحر 15 رمضان

 • باسلام دیشب خواب دیدم توی کربلا هستم بعد اززیارت ائمه با چندنفرکه نمیشناختمشون توی جنگل رفتیم من بادیدن چند نفر پشت ماشین پنهان شدم که دراون لحظه 5تاازدوستامو کشتن بعد منو پیدا کردن خواستن منو بکشن که فهمیدن راهو گم کردم منو ازاد کردن بعد به شهر خودم برگشتم خواستم برم قبرستان که دوستامو داشتن خاک میکردن برسم که ازخواب پریدم تو خواب خیلی گریه کردم براشون
  ممنون میشم اگه تعبیرشو بگید

 • سلام من خواب دیدم که با بی رحمی تمام میخواستم دوستم را بکشم در حالی که میدونستم به نفع خودشه کلی اورا زدم و بعد اورا محکم از یه ارتفاعی پرت کردم پایین و اون سر از تنش جدا شد اگه میشه جوابشو بفرستید.با تشکر

 • سلام خواب دیدم که کسی را جهت دفاع از خود با زدن ضربه های چاقو فراوان به قتل رسید و بعد از اینکه پدرم توانست به پلیس زنگ بزند گفت آینده دوازده میلیونی
  لطفا تعبیر کنید ممنون

 • در خواب دیدم دختری با من حمله میکند و از ترس خود چاقویی که دارم را برمیدارم تا از خود دفاع کنم ولی او هم با چاقو به سمت من میاید در حالی که به عقب میروم کوشش دفاع را دارم اما مجبور میشوم تا با چاقویم به گلویش بزنم و فرار کنم در راه فرار هم به خود خانواده و خانه جدیدم میاندیشم که این چه خواهد شد و این خواب را در حالی که با یک دختری تازه دوست شدم و در حراسم که چه خواهد شد .

 • در خواب دیدم دختری با من حمله میکند و از ترس خود چاقویی که دارم را برمیدارم تا از خود دفاع کنم ولی او هم با چاقو به سمت من میاید در حالی که به عقب میروم کوشش دفاع را دارم اما مجبور میشوم تا با چاقویم به گلویش بزنم و فرار کنم در راه فرار هم به خود خانواده و خانه جدیدم میاندیشم که این چه خواهد شد و این خواب را در حالی که با یک دختری تازه دوست شدم و در حراسم که چه خواهد شد .

 • اگر ببيني كسي را براي دفاع از خود ميكشي تعبيرچيست؟

 • اگر ببيني كسي را براي دفاع از خود ميكشي تعبير چيست؟ (آن شخص دشمن توست)

 • من دمه صبح بعد از اذان و قبل از طلوع خورشید خواب دیدم که اسیر شدم و دشمنان من را هدایت می کنند به جایی… بعد ی دفعه دشمن سر نیزه درآورد و به من زد و من افتادم و چشمانم رو بستم و به صدای الله اکبر …. اشهد ان لا الله الا الله و … گفتم و بیدار شدم…. لطفاً تعبیرش کنین…

 • اگر که ببینیم مادرمان هزاران نفر را کشیده و همه مرد هستند ،آنها را در زیرزمین بزرگی گزاشته و همه ی مرده ها لباس سیاه پوشیده اند موهایشان پشت سرشان بسته است ومادر دست یا پای آنها را قطع میکند و در غذا میریزد و به نام بدهد تا بخوریم .
  تعبیرش چیست ؟ خواهش میکنم جواب منو بدید ؟
  ممنون میشم.

 • دوستان درسته که هر خوابی تعبیری داره اما شرایتش هم باید در نظر بگیرین …. شرایط درست بودن تعبیر خئاب رو سرچ کنین خودتون می فهمین … این قدر هم خودتون رو در گیر نکنین یه روایتی خوندم که یه زنی خواب می بینه که روی سر شوهرش دیوار میریزه میره پیش یکی ا زامامان اسم امامش رو یادم نیست ، امام می گن تعبیرش خوبه …. بعد همسرش یه سلامتی از سفر برمی گرده … دوبار ه زن اون خواب رو می بینه میره پیش رمال بعد رمال می گه تعبیرش خیلی بده و از این حرفا . ولی این دفعه شوهر زن می میره …. یعنی اینکه دوستااااان اصلا تعبیر خواب رو بد برای خودتون تعبیر نکنین … فوقش یه صدقه بندازین تموم شه بره دیگه …..

 • احمق کلی چیز نوشتم چرا ثبت نمی شد ؟؟؟؟

 • خواب دیدم ۳نفر دارن ب سمت ماشین شلیک میکنن و میخوان مارو بکشن ولی از ماشین پیاده شدم بعد از درگیری. تفنگ. هفت تیرو ازش گرفتم بعد همین ک امدیم بریم تو خونه یکیشو ن امد دوباره تیراندازی کرد و من با تفنگ زدم کشتمش و مرد بعد رفتم تفنگشو برداشتم و دیگه ترسیدم برم خونه وایسدم نگهبانی بدم ک یه دفعه نیان بکشنمون

 • خواب دیدم همسرم میخواست منو با تفنگ بکشه ولی دلش نیومد درهمین حین مادرم اومد جلوم تاازمن محافظت کنه بعدخواست مادرمو بکشه ک بازم دلش نیومد بکشه بعد پدرم اومد جلوی مادرم تا ازمادرم محافظت کنه.همین جوری ادامه داشت تااینکه همه خانوادم اومدن جلو تاازهم محافظت کنن ولی شوهرم تفنگوجلوی همشون گرفت ولی دلش نیومد که به هیچ کدوممون شلیک کنه.تعبیرش چی میشه.

 • خواب دیدم خواهرم خونمو آتیش زد منم با ضربه های چاقو اونو ب قتل رسوندم همچنین دختر کوچیکم که ۵ سالش نشده راهم کشتم حتی تو خواب ب پلیس هم اطلاع دادم

 • سلام. من خانمی ام که ساعت 2و نیم شب خواب دیدم داداش کوچیکم که الان سربازیه رو بخاطر دزدی ار ماشین های مردم و اوراق کردنشون با دست خفه کردم. اصلا داداش ادم بزهکاری و بدی نیس. هیچ کدوم از دادلشا خداروشکر
  خیلی اشفته م. میشه جواب رو به ایمیلم بدین.motarjem2008@gmail.cim

 • من درخواب دیدم که شوهرعمه ام به ناحق پدرم رابه ندرت وکم کم باطناب کشت تعبیرس چیست ممنون مشم

 • خواب دیدم با شمشیر بعد یه میدون نشسته بودم 3نفر از پراید پیاده شدن کشتمشون.. رفیقمم شمشیر داشت یکیو زد منتها یارو در رفت ولی اینا ک من زدم همه مردن.. تعبیرش چیه؟ ممنون

 • خواب دیدم کسی قصد کشتن من رو داره ولی یه تعدادی هستن که انگار دوستام بودن هربار جلوی قتل رو میگرفتن انگار کارشون محافظت از من بود
  هر بار بین اون گروه یک نفر بود که نجاتم میداد
  قاتل مثل یه روح بود فقط سایه اش رو دیوار میوفتاد سایه اش شبیه سایه انسان نبود
  تو آخرین تلاش اش برای کشتن من وقتی اون گروه حواسش نبود و داشت من و خفه میکرد و تقریبا در حال مردن بودم
  تو آخرین لحظه دوباره اون شخص نجاتم داد

 • خواب دیدم کسی قصد کشتن من رو داره ولی یه تعدادی هستن که انگار دوستام بودن هربار جلوی قتل رو میگرفتن انگار کارشون محافظت از من بود
  هر بار بین اون گروه یک نفر بود که نجاتم میداد
  قاتل مثل یه روح بود فقط سایه اش رو دیوار میوفتاد سایه اش شبیه سایه انسان نبود
  تو آخرین تلاش اش برای کشتن من وقتی اون گروه حواسش نبود و داشت من و خفه میکرد و تقریبا در حال مردن بودم
  تو آخرین لحظه دوباره اون شخص نجاتم داد

 • من خواب دیدم یک گروه که همشو کت و شلوار و پیراهن مشکی داشتند و مسلح بودند وارد آپارتمانمون شدن من هم هفت تیر داشتم وبا چند نفر دیگه که نفهمیدم کین درمقابلشون دفاع کردیم در نهایت من فشنگام تموم شدو رفتم از خونمون فشنگ بیارم وقتی دوباره تفنگم پر شد همه ی کسایی که دفاع میکردند کشته شدن و فقط دو نفر از متجاوز ها که یکیشون یکی از همکلاسی های مدرسم بود و سردسته ی همه ی متجاوز ها بود زنده بود و دستیارش که آدم هیکل و چارشونه ای بود زنده بود من تا اینو فهمیدم رفتم بالای راپله ها و اون دوتا هم اومدن پله هارو اومدن بالا و به واحد اول که تو طبقه ی اول بود رسیدن خواستن برن اون تو که من اون همکلاسیم که سردستشونم بودو بهش شلیک کردم تیر اول به در خورد اما تیر دوم خورد به نزدیکای قلبش بعدش به طور نامعلومی در یک لحظه اومد روبروی من خاستم تیر خلاصو تو سرش خالی کنم که دیدم تفنگم خالیه به این دلیل اونو از بالای پله ها پرت کردم پایین و به احتمال زیاد مرد اما هنوز دستیارش زنده بود چون دیگه تیر تو تفنگم نبود رفتم خونمون تا تفنگمو پر کنم اما با اینکه تو ی خونه تیر داشتم هرچی گشتم پیداشون نکردم بعدش نمیدونم چرایک دفعه همه ی نورها رفت و همه جا تاریک تاریک شد من تا اون موقع هم داشتم دنبال گلوله ها میگشتم اما یه لحظه متوجه شدم همون یارو هیکله نیست توی خواب بهم الهام شد که فرار کرده و رفته اما مطمعن نیستم همینجوری بوده باشه بعدشم که از خواب بیدارشدم

 • من خواب دیدم یک گروه که همشون کت و شلوار و پیراهن مشکی داشتند و مسلح بودند وارد آپارتمانمون شدن من هم هفت تیر داشتم وبا چند نفر دیگه که نفهمیدم کین درمقابلشون دفاع کردیم در نهایت من فشنگام تموم شدو رفتم از خونمون فشنگ بیارم وقتی دوباره تفنگم پر شد همه ی کسایی که دفاع میکردند کشته شدن و فقط دو نفر از متجاوز ها که یکیشون یکی از همکلاسی های مدرسم بود و سردسته ی همه ی متجاوز ها بود زنده بود و دستیارش که آدم هیکل و چارشونه ای بود زنده بود من تا اینو فهمیدم رفتم بالای راپله ها و اون دوتا هم اومدن پله هارو اومدن بالا و به واحد اول که تو طبقه ی اول بود رسیدن خواستن برن اون تو که من اون همکلاسیم که سردستشونم بودو بهش شلیک کردم تیر اول به در خورد اما تیر دوم خورد به نزدیکای قلبش بعدش به طور نامعلومی در یک لحظه اومد روبروی من خاستم تیر خلاصو تو سرش خالی کنم که دیدم تفنگم خالیه به این دلیل اونو از بالای پله ها پرت کردم پایین و به احتمال زیاد مرد اما هنوز دستیارش زنده بود چون دیگه تیر تو تفنگم نبود رفتم خونمون تا تفنگمو پر کنم اما با اینکه تو ی خونه تیر داشتم هرچی گشتم پیداشون نکردم بعدش نمیدونم چرایک دفعه همه ی نورها رفت و همه جا تاریک تاریک شد من تا اون موقع هم داشتم دنبال گلوله ها میگشتم اما یه لحظه متوجه شدم همون یارو هیکله نیست توی خواب بهم الهام شد که فرار کرده و رفته اما مطمعن نیستم همینجوری بوده باشه بعدشم که از خواب بیدارشدم…

 • سلام تروخدااااااا یک نفرخواب منوتعیبرکنه،به زندگیم بستگی داره چون فک میکنم تعبیری که من میکنم شاید اشتباه باشه واشتباه عمل کنم خوابم به این صورت بود یه دختره حامله ایی بود که من اصلا ندیدمش اشناهم نیومد پدرش روصدامیزنه بالای پله نشسته دخترپدرش که میاد میپرسه چیه دخترم چی شده دختره میگه دروغ گفتم بعد هلش میده پایین پله زمانی که داره ازپله هاپرت میشه پایین داد میزنه ومیخوره به دیوارپایین پله بعد چندثانیه پدره نمیمیره وپامیشه ازپله هامیادبالا دختروتهدید میکنه وبازنجیری میادبالاازپله هاااا به دخترکه رسید بنده به یه لگدمهحکم پدروپرت میکنم پایین این دفعه دادش خیلی خیلی بیشترمیشه وخیلی محکم به دیوارمیخوره اما این دفعه پانمیشه وازخواب پریدم ساعت ۷:۳۰صبح تروخداااا جواب بنده روبندین کمکم کنین

 • خواب دیدم که یک دختر مسن بیش از ده نفر که مهمانش بودند رو یکی یکی پنهانی کشت البته او تنها خدمتکار یک مرد معتبر بود من هم مهمانش شدم و بمن هم نگاه خصمانه داشت میترسیدم مرا هم بکشد

 • خواب دیدم یک زن یا دختر مسن که تنها خدمتکار مردی معتبر بود بیش از ده نفر از مهمانان مرد را یکی یکی و پنهانی کشته من هم مهمانش بودم بمن نگاه خصمانه میکرد میترسیدم مرا هم بکشد لطفا جوابم را بدهید رو به مرز سکته ام

 • سلام مادر من دیشب خواب دید ک یه موش رو دیده و اونو دنبال میکنه تا اینکه با یه سنگ بزرگ اونو میکشه بعد از کشتن میبیه ک اون موش فرزند کوچکتر خود بوده
  تعبیر این خواب چیه

 • خواب دیدم چاقوی خودم‌ رو توی سر چهره معروفی فرو کردم تعبیرش چیه؟

 • دم صب سر اذون خواب دیدم یکیو کشتم و قصد فرار داشتم و میگفتن از ساعت دوازده شب به بعد دعاها میگیره تا اینکه خالم اومد و من بلند شدم ببینم کیه که اومده خالم به مادرم گف خوبه؟هنوز پاهاش نیفتاده و همون لحظه من پاهامو واسه چندثانیه از دست دادم و نزدیک بود زمین بخورم.میشه تعبیرشو بگید.خیلی آشفتم

 • خواب دیدم یه زن رو ک میخواست منو دو تای دیگه رو بکشه (مگی وگلن ) بودن اون دوتا توی واکینگ دد هستن
  با ضربه های چاقوی خودم اینقد زدم توی شکمش که مرد احساس خوبی داشتم اون موقع
  بعدش هم رفتم پشت خونه مامانبزگم خاکش کردم
  این فیلما بدرد من نمیخوره فک کنم

 • در خواب با مرد و زنی قریبه ک صاحب خانه بودن در خانه شان بودیم ک من با زن ان مرد گلاویز شدم ناگهان مرد با عصبانیت از اتاق بیرون امد و همسر و مادر من را در حمام کشت و بعد از بیرون امدن شاهرگ دست چپ من را برید.

 • سلام. خواب دیدم پدرم رو با اسلحه ای کشتم.طوری بود که انگار دردی داشت و من داشتم راحتش میکردم یعنی راضی بود.بعد لباس خونیش رو شستم و مراسم هم گرفتیم.باید تعبیر خاصی داشته باشه کسی میتونه کمکم کنه؟؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.