تعبیر خواب بستن

تعبیر خواب بستن | تعبیرخواب بستن | tabire khab

تعبیر خواب بستن,تعبیر خواب بستن کتاب,تعبیر خواب بستن در,تعبیر خواب بستن درب,تعبیر خواب بستن در خانه,تعبیر خواب بستن درخت انگور,تعبیر احرام بستن در خواب,تعبیر چمدان بستن در خواب,تعبیر بستن مو در خواب,تعبیر حنا بستن در خواب,تعبیر خواب بستن چمدان برای سفر,تعبیر خواب بستن چمدان,تعبیر خواب بستن بند کفش,تعبیر بستن بند کفش در خواب,تعبیر خواب بستن موی سر,تعبیر خواب بستن مو,تعبیر خواب بستن موها,تعبیر خواب بستن دست,تعبیر خواب بستن دست و پا,تعبیر خواب بستن دستبند,تعبیر خواب دستار بستن,تعبیر خواب حنا بستن دست,تعبیر خواب پینه بستن دست,تعبیر خواب حنا بستن به دست,تعبیر خواب بستن پارچه سبز به دست,تعبیر بستن دست در خواب

تعبیر خواب بستن , تعبیر خواب بستن کتاب , تعبیر خواب بستن در

خواب بستن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بستن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بستن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بستن را مطالعه نمایید و متوجه شوید بستن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بستن از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب يك كتاب را مي بنديد ، يك راز براي شما فاش ميشود .

تعبیر خواب چيزهاي سنگيني را با بند مي بنديد ، يك گرفتاري با وزارت دادگستري در پيش داريد .

تعبیر خواب دو تكه چوب را بهم مي بنديد ، خبرهاي غم انگيز است

تعبیر خواب يك قسمت از بدن شما با بند بسته شده ، ناكامي است

تعبیر خواب شما را با طناب بسته اند ، موانع بسيار بر سر راهتان پديدار مي شود .

تعبیر خواب ديگران را با طناب بسته اند ، دردسرها شما را كلافه خواهند كرد .

تعبیر خواب اشخاصي شما را با طناب مي بندند ، دريك دام مي افتيد .

تعبیر خواب شما ديگران را با طناب مي بنديد ، پريشاني و ضرر مالي است

تعبیر خواب بستن | بستن در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 46 عدد

 • اگر کسی در خواب ببیند که بند بر وی نهاده شده، بر خلاف آنچه که ممکن است خیال کند که علامت اسارت است، در خواب دارای تعابیر و معانی مختلفی است. به طور مثال اگر کسی در یکی از اماکن متبرکه مشاهده کند که بند بر پای دارد، تعبیر آن است که به دین خود پایبند است.

 • بند های مختلف و از جنس های مختلف نیز تعابیر گوناگونی دارند. اگر کسی بند آهنین بر دو پای داشت، دلیل نقص ایمانی وی یا تزویر و ریا کاری وی در امر دین است

 • اگر بند آهنین بر گردن و پای خود ببیند، مشکلاتی دارد که حل آن زمان طولانی می طلبد ولی اگر ببیند او را با بند مسی بسته اند، مشکلات او به زودی برطرف خواهد شد.

 • اگر کسی در دست و پای خود بند گرانبهای زربفتی دید، با شخص ثروتمندی ازدواج خواهد کرد. اگر شخص مجردی بندی نازک بر دست و چای خود دید، به زودی ازدواج خواهد کرد.

 • اگر حکام بر دست و پای خود بند ببینند، در مقابل مردمی که بر آنها حکومت می کنند، مقید به انجام تکالیف شایسته ای هستند.

 • باز کردن بند از دست و پا در خواب، رهایی از مشکلات است.

 • بعضی از معبران می گویند: چون مردی مصلح بر دست خود بند ببیند، دلیل که از کارهای بد و ناساز دست بدارد. اگر بند دست از چوب ببیند، آن مشکلات و کارهای بد، کمتر و آسانتر است.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی در گردن خود بند از چوب ببیند، دلیل که امانتی در گردن او باشد و او امانت نگه نمی دارد.

 • اگر دید بند گردنش از نقره باشد، نشانه آن است که او به سبب زن رنج و زحمت کشد.

 • اگر دید که بندش از زر بود، رنج و زحمتش از جهت مال خواهد بود.

 • اگر ببیند بندش از مس است، دلیل که سبب رنج او از کسب و معیشت دنیا است.

 • اگر ببیند بند از پای او برداشتند، دلیل که از عمل پادشاه یا حاکم، خلاصی یابد.

 • اگر بر پای خود بند نهاده ببیند، دلیل که او با مردی منافق صحبت خواهد کرد.

 • اگر پای خود را به طناب بسته ببیند، دلیل که از کسی به وی منفعت رسد.

 • اگر ببیند در پای خویش بند است و او را عزم سفر افتاد، دلیل که در آن سفر دیر بماند و در آنجا مقیم شود و هر چه که در پایبند قویتر و محکم تر ببیند، دلیل که اقامتش در آنجا بیشتر است.

 • اگر بند گشاد بود بهتر باشد تا تنگ. اگر ببیند بندش از مس است همین دلیل کند.

 • اگر ببیند که بندش از طناب است، مقیم شدن از بهر دین است.

 • حضرت دانیال می گوید: اگر امیر ببیند که بر پای خود بند آهنین داشت، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند.

  • سلام من خواب دیدم ک چندتا درب پشت سرخود میبندم ایا تعبیرش چیست

 • اگر ببیند در هر دو پایش بند نهاده بود، دلیل که ولایت یابد. اگر ببیند چهار بند در پای داشت، دلیل است که چهار پسر یابد.

 • اگر ببیند بند از پای او برداشته اند، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر امیر ببیند که پای او در بند و زنجیر است، دلیل است که به او از جانب مسیحیان، منفعت رسد.

 • اگر ببیند بند او از نقره است، دلیل است که زنی به نکاح خواهد یا به زنی عاشق گردد.

 • اگر ببیند بند او زرین است، دلیل که به سفر رود و یا بیمار شود.

 • اگر ببیند بند او آهنین است، دلیل است که سفر دور کند.

 • جابرمغربی می گوید: بند در خواب، ثبات دین است. اگر بیماری ببیند که بر پای او بند است، دلیل که از زحمت خلاصی یابد.

 • اگر پادشاه ببیند بر پای او بند است، دلیل که پادشاهی بر وی پایدار است.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن بند در خواب بر چهار وجه است:
  کفر،
  نفاق،
  بخل،
  از معصیت دست برداشتن.

 • دیدن پایبند در خواب بر سه وجه است:
  ثبات در دین،
  زن خواستن،
  از سفر بازآمدن.

 • هر که در خواب ببیند در پای او بند است، اگر در نیکی بود، نیکی در وی پایدار باشد.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر بند بر پای خود نهاده دید، دلیل که ترسان و هراسان شود.

 • اگر دید در پای او دو بند نهاده است و او در مسجد است، دلیل که او در دین یا در نماز یا در کاری که در آن صلاح دین است ثابت است.

 • اگر کسی ببیند که بند آهنین در پا داشت، دلیل که دین او به خلل بوده و او به دروغ دعوی مسلمانی می کند و اینکه مردی بخیل است که از او چیزی به کسی نرسد.

 • يك كتاب را مي بنديد : يك راز براي شما فاش ميشود .

 • چيزهاي سنگيني را با بند مي بنديد : يك گرفتاري با وزارت دادگستري در پيش داريد .

 • دو تكه چوب را بهم مي بنديد : خبرهاي غم انگيز

 • يك قسمت از بدن شما با بند بسته شده : ناكامي

 • شما را با طناب بسته اند : موانع بسيار بر سر راهتان پديدار مي شود .

 • ديگران را با طناب بسته اند : دردسرها شما را كلافه خواهند كرد .

 • اشخاصي شما را با طناب مي بندند : دريك دام مي افتيد .

 • شما ديگران را با طناب مي بنديد : پريشاني و ضرر مالي .

 • اگر در خواب ببیند بند بر پای اوست به ترس و هراس دچار می شود ، و اگر ببیند دو بند بر پا دارد و در مسجد است ، در دین یا در نماز یا در جهاد یا در کار مذهبی دیگری ثابت قدم و پایدار است . اگر کسی در خواب ببیند قید و بند آهنین به پای اوست دین و ایمان او نقص و خرابی دارد و او به دروغ ادعای مسلمانی می کند و فردی بخیل و خسیس است که از او چیزی به کسی نمی رسد . بعضی از معبران می گویند : اگر مردی پارسا و درستکار ببیند که بند بر دست اوست از کارهای بد و ناروا دست بر می دارد و بر کنار می ماند ، و اگر ببیند بندی که بر دست اوست چوبی است تعبیری که ذکر شد کمتر و آسانتر می باشد .

 • اگر در خواب ببیند که بند بر پایی خود بسته است و عازم سفر باشد آن سفر به طول می کشد و در سفر مقیم می شود و هر چه در خواب بند را سخت تر و محکمتر ببیند اقامتش در آنجا بیشتر خواهد بود، اگر بند فراخ و گشاد باشد بهتر از تنگ است ، و اگر بندش مسی باشد نیز تعبیرش همین است ، و اگر بند آهنی باشد تعبیرش همان است که جلوتر گفتیم ، و اگر بندش ریسمان است اقامت او به جهت دین می باشد ، و اگر بند او مثل چوب باشد اقامت او به جهت فساد دین خواهد بود . اگر کسی ببیند قید و بند چوبی بر گردن دارد امانتی بر عهدۀ اوست که او رد امانت به صاحبش نمی کند ، و اگر قید و بند چوبی بر پای دارد از خدای متعال اطاعت می کند ، و اگر در سفر باشد به سلامتی از سفر بر می گردد ، و اگر ببیند بند او از طلا است به جهت مال به رنج و زحمت می افتد ، و اگر از مس است از کسب و معاش در رنج و زحمت است ، اگر ببیند بند را شکست بیم آنست که گزندی به دینش برسد مخصوصاً اگر بند بر دست او بوده باشد ، اگر ببیند بند از پای او برداشتند از خدمت و عمل برای پادشاه خلاص می شود ، و اگر ببیند کنده بر پای او نهاده اند با مردی منافق همنشین می شود ، و اگر ببیند پایش با ریسمان بسته شده است از کسی به او منفعت و خیر می رسد .

 • اگر بیماری ببیند بند بر پای اوست از رنج و زحمت بیماری نجات می یابد ، و اگر پادشاه ببیند بند بر پا دارد سلطنتش پایدار می ماند . قید و بند در خواب دلیل ثبات و پایداری در دین است به فرموده پیامبر (ص) که فرمودند : آُحبٌ العِقال َ فی النَّومِ لاالغـُلَّ لانَّ العِقالَ ثـُباتٌ فی الدین « یعنی زانوبند را در خواب دوست دارم و غل و زنجیر را ( که بر گردن می گذارند ) دوست ندارم زیرا بند پای ثبات و پایداری در دین است »

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید :

  دیدن قفل به خواب بر پنج وجه است.

  اول: ساختن کار(انجام یافتن کار).

  دوم: حجت (سلامتی).

  سوم: منفعت.

  چهارم: زن.

  پنجم: اعتماد کردن به مصلحتی که به وی پیوندد (اعتماد به شخصی درستکار).

 • کسی که در خواب ببیند بند بر پای اوست اگر در کردار شخص خوبی است در خوبی و اگر بد است در بدی ثابت و پایدار خواهد بود و بعضی از معبران می گویند : اگر پادشاه ظالم را در خواب ببیند که غل و زنجیر بر دست دارد دستش از ظلم کوتاه می شود یا دست از ظلم بر می دارد

 • اگر حاکمی ببیند بند آهنی بر پا دارد از ولایت خود به سفر می رود و در آن سفر می ماند ، و اگر ببیند چهار بند بر پاهای اوست چهار پسر پیدا می کند ، و اگر ببیند بند از پای او باز کرده اند از غمها نجات می یابد ، و اگر امیر و حاکمی ببیند پایش در بند و زنجیر است از مسیحیان به او منفعت می رسد ، و بعضی از معبران می گویند کارش سهل و آسان می شود ، و اگر ببیند بند او از نقره است با زنی ازدواج می کند یا عاشق زنی می شود ، اگر ببیند بندش از طلا است به سفر می رود یا بیمار می شود ، و اگر ببیند بندش آهنی است به سفر دور و درازی می رود .

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.