تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب قبر | تعبیرخواب قبر | tabire khab تعبیر خواب قبرستان,تعبیر خواب قبرستان تاریک,تعبیر خواب قبرستان بقیع,تعبیر خواب قبرستان سرسبز,تعبیر خواب قبرستان شهدا,تعبير خواب قبرستان رفتن,تعبیر خواب قبرستان در شب,تعبیر خواب …

تعبیر خواب انتقام

تعبیر خواب انتقام

تعبیر خواب انتقام | تعبیرخواب انتقام | tabire khab تعبير خواب انتقام,تعبیر خواب انتقام گرفتن,تعبير خواب انتقام گرفتن از پدر,تعبير خواب انتقام گرفتن از دوست,تعبير خواب انتقام گرفتن از مادر,تعبير خواب انتقام …

تعبیر خواب خط کش

تعبیر خواب خط کش

تعبیر خواب خط کش | تعبیرخواب خط کش | tabire khab تعبیر خواب خط کش,تعبیر خواب دیدن خط کش,تعبیر دیدن خط کش در خواب,تعبیر خواب خط کش بلند,تعبیر خواب خط کش کوتاه,تعبیر …

تعبیر خواب سگ دنبالت باشه

تعبیر خواب سگ دنبالت باشه

در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب سگ دنبالت باشه صحبت کنیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.سگ در خواب دیدن دشمن است و تعبیر خواب سگ دنبالت باشه اشاره به دشمنی دارد که مصر است که به شما ضرر بزند.

اگر شما هم جزو آن دسته افرادی هستید که زیاد در خواب می بینید که سگ و دیگر حیوانات دنبال شما هستند این مطلب می تواند به شما کمک زیادی کند.

تعبیر خواب سگ دنبالت باشه محمد بن سیرین

تعبیر خواب سگ دشمن پست است.اگر سگ ماده دیدید بدانید که زن پستی دشمن شماست و دیدن سگ سیاه در خواب دشمن عرب است و دیدن سگ سفید در خواب دشمنی فارس است.اگر دیدید سگ بر شما پارس می کند تعبیرش این است که دشمنی به شما حرفهای بد میزند و اگر سگی در خواب شما را گاز بگیرد دشمنی به شما ضرر می رساند.اگر سگ در خواب لباس شما را با آب دهان کثیف کند تعبیرش این است که از دشمنی خسته می شوید.اگر سگ لباس شما را گاز بگیرد و پاره کند تعبیرش این است که در مالتان ضرری پیش می آید.اگر دیدید دارید گوشت سگی را می خورید به وسیله یک دشمن ، دشمن دیگر را شکست می دهید.اگر در خواب دیدید به سگ نان و غذا می دهید بدانید که روزی تان زیاد می شود.اگر دیدید شیر سگ می خورید دچار ترس و وحشت شدید می شوید.اگر دیدید سگ از شما فرار می کند بدانید که دشمنتان از شما می ترسد.تعبیر خواب دیدن سگ ماده در خانه ، آمدن زن بی اصل و نسب در خانه تان است.تعبیر خواب سگ لباس شما را به دندان بگیرد این است که مال مکروهی به شما می رسد

اسماعیل بن اشعث

دیدن سگ شکاری دشمنی است که دشمنی اش با شما آشکار است.اگر سگی در خواب برای شما شکار کند تعبیرش رسیدن خیر و سود از دشمنی به شما است و اگر گوشت شکار را در خواب خوردید بدانید که به شما ارث می رسد.تعبیر خواب سگ شکاری را از خود راندن این است که از دشمنی که سود به شما می رساند دوری می کنید

تعبیر خواب سگ دنبالت باشه امام جعفر صادق ع

اگر سگ در خواب دیدید تعبیرش خارج از این 4 حالت نیست.تعبیر اول دشمن است تعبیر دوم پادشاه طعمکار است تعبیر سوم دانشمندی است که بدکردار است تعبیر چهارم خبرچین است

منوچهر مطیعی

تعبیر خواب سگی که آن را می شناسیم خوب است و حکم دوست و رفیق را دارد ولی اگر سگ غریبه دیدید بدانید مزاحم است.اگر سگ غریبه به شما حمله کند بدانید که دشمن ضعیفی برای ضربه زدن به شما کمین کرده است

لوک اویتنهاو

تعبیر خواب سگ ، دوستی وفادار است و دیدن سگ هار در خواب معنایش این است که دوستتان را خطر تهدید می کند. بازی کردن با سگ در خواب معنایش آشتی کردن با کسی است و پارس کردن سگ در خواب را شادمانی تعبیر می کند و اگر سگ در خواب به شما حمله کرد بدانید خطری در کمین است.اگر سگس به شما را گاز بگیرد بر سر پول دعوایتان می شود

تعبیر خواب سگ دنبالت باشه حضرت یوسف ع

تعبیر خواب دیدن سگ در خانه این است که به شما بدی می شود.تعبیر خواب پارس کردن سگ به زحمت افتادن است.

آنلی بیتون

تعبیر دیدن سگ شرور در خانه تان ، دشمنی قوی است.اگر سگ در خواب با شما دوست بود و خود را به شما می چسباند بدانید که سود زیادی در راه است.تعبیر خواب داشتن سگ اصیل ثروتمند شدن است.اگر سگهای کوچک در خواب دیدید بدانید به چیزهای بی اهمیت فکر می کنید و دیدن سگ های قوی هدفهای بزرگ شمار را نشان می دهند که باید بر مشکلات بزرگ غلبه کنید

سگ و گربه

ابن سیرین معتقد است که تعبیر خواب گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه ویژگی های مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان مشاهده نمود. گربه حیوانی است آرام و اهلی و تربیت پذیر.خودش را برای صاحبش لوس می کند. وفادار نیست ولی عشق به توله هایش دارد. تمیز است و به زیبایی علاقه دارد و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدون استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.

خواب های متداول به همراه تعابیر ما

سلام من خواب دیدم که گسی دنبال من است و من به شدت ترسیده بودم ؛ ولی من سگ را ندیدم ولی صدای پارس سگ خیلی نزدیک بود.ممنون میشم برام تعبیرش کنید.

شما دشمنی دارید که پشت سر شما بدگویی می کند و غیبت کند تا شما را از چشم دیگران بیندازد.احتمالا قدرت رویارویی مستقیم با شما را ندارد و فقط با حرفهایش می تواند شما را آزار دهد.

آخرین بروز رسانی در : شنبه 9 شهریور 1398
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.