مضرات توت فرنگی

درباره توت فرنگی و خواصش بدانید توت فرنگینقش مهمی در خونسازی بدن دارد و از خاصیت ضدعفونی کننده ای برخوردارست. علاوه بر اینها خوردن توت فرنگی باعث پاک شدن خون از مواد مضر و زاید مثل …

خواص رازیانه برای زنان

رازیانه گیاهی عالی برای تنظیم هورمون زنانه است یک محقق طب ایرانی اسلامی با بیان اینکه “رازیانه” یک گیاه دارویی بسیار موثر در زمینه تنظیم هورمون‌های زنانه است، گفت: رازیانهسن شروع عادت …

طبیعت و عکس طبیعت و منظره چه تاثیری روی روحیه انسان دارد؟

طبیعت و عکس طبیعت و منظره چه تاثیری روی روحیه انسان دارد؟ انسان عکس طبیعت موجودی تأثیرپذیر است و شخصیت او علاوه بر عوامل ژنتیکی ، تحت تأثیر دو محیط قرار دارد: یکی …

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب ببر زرد , تعبیر خواب ببر و پلنگ , تعبیر خواب ببر اهلی

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

محمد بن سيرين گويد:

تعبیر خواب ببر ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن وي به خواب دشمن قوي و دلير است. ليكن كريم و مهربان است. اگر بيند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر كرد، دليل كه بر دشمن چيره شود. اگر بيند ببر وي را قهر كرد دشمن بر وتعبیر خواب ببري ظفر يابد. اگر بيند ببر ازوي ترسان است و مي گريخت از دشمن ايمن گردد.

آنلي بيتون مى‏گويد:

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

۱ـ اگر خواب تعبیر خواب ببرببينيد ببري به طرف شما مي آيد ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهيد ديد .

۲ـ اگر خواب ببينيد ببري به شما حمله مي كند ، نشانة آن است كه عدم موفقيت ، شما را غرق در نوميديتعبیر خواب ببر خواهد ساخت .

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

۳ـ اگر خواب ببينيد حملة ببري را دفع مي كنيد و او را از خود دور مي سازيد ، نشانة آن است كه در تمام كارهاي خود پيروز و موفق خوايد شد .

۴ـ اگر خواب ببينيد ببري از شما مي گريزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پيروز خواهيد شد . و مقام مهمتعبیر خواب ببري را از آن خود خواهيد كرد .

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

۵ـ ديدن ببرهاي محبوس در قفس حيوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چيره مي شويد .

۶ـ ديدن زيراندازي از تعبیر خواب ببرپوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيتي قرار خواهيد گرفت ، كه از تفريح و آرامش لذت بسيار خواهيد برد .

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

درکتاب سرزميتعبیر خواب ببرن روياها آمده است :  

خواب ببر : دشمنان بر سر راه شما پديدار مي شوند

به يك ببر نگاه مي كنيد : شانس در خانواده

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

يك ببر مي دود : يك بيماري خطرناك

يك ببر را مي كشيد : مراقب تعبیر خواب ببرحسود باشيد .

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

يك ببرماده بعد از زايمان مي ميرد : پول بدست مي آوريد .

يك ببرتعبیر خواب ببر در سيرك : دوستان بسيار خدمتگذاري خواهيد داشت .

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

يك ببر شما راغافلگير تعبیر خواب ببرمي كند : پريشاني و اضطراب بزرگ

شما يك بچه ببر اهلي داريد : از شما تقاضاي ازدواج خواهد شد .

يك ببر در قفس : مرگ يك شخصيت مهم

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

صداي غرش يك ببر را مي شنويدتعبیر خواب ببر : غم بزرگي باعث ناراحتي شما مي شود.

يك ببر زنجيره شده : يك دشمن شما را غافلگير ميكند .

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

يك ببر در حال غذا خوردتعبیر خواب ببرن : ثروت بزرگي به شما نزديك مي شود

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب ببر زرد , تعبیر خواب ببر و پلنگ , تعبیر خواب ببر اهلی

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببرى را مشاهده كرتعبیر خواب ببرديد، به اين معنا است كه يكى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببينيد كه ببرى مدام شما را تعقيب مى‏كند، به اين معنا است كه شخصى به شما ضرر مى‏رساند.

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

هانس كورت مى‏گويد:

حمله‏ى ببر در خواب، بيانگر آن است كه شما در اثر يك شكست دچار يأس و نااميدى مى‏شويد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه جلوى حمله‏ى يك ببر را مى‏گيريد، به اين معنا است كه به اهدافتان رسيده و در انجام كارهايتان موفق مى‏شويد. اگر در خواب ببرى را در قفس ببينيد، بيانگر شتعبیر خواب ببركست دشمنان است.

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب ببر زرد , تعبیر خواب ببر و پلنگ , تعبیر خواب ببر اهلی

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

ابراهيم كرماني گويد:

تعبیر خواب ببرپوست و استخان و موي ببر به خواب ديدن، مال و منفعت است كه ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه ديده است. اگر بيند بر ببر نشسته است و او مطيع است، دليل كه دشمن مطيع او گردد.

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ببر در خواب يک حيوان استثنايي است که تعابير مربوط به حيوانات و درندگان ديگر درباره او صدق نمي کند زيرا اين حيوان درنده و عظيم الجثه و در عين حال قشنگ و دوست داشتني در خواب دشمن است اما دشمني قوي و کريم. دشمني که شما به هيچ وجه توان مقابله و رو يارويي با او را نداريد اما همين دشمن کريم و مهربان و باگذشت است و چنانچه برتعبیر خواب ببر شما چيره شود بدون وارد آوردن آسيب کلي از شما مي گذرد و پي کار خود مي رود. معبران عمتعبیر خواب ببروما درباره ببر تعريفي اين چنين دارند: اگر در خواب ببينيد که با ببر رو به رو قرار گرفته ايد خواب شما خبر مي دهد که در آينده با چنين دشمن قوي پنجه برخورد مي کنيد که گيج و متحير مي مانيد و نمي دانيد

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

در مقابل او چه موضعي بگيريد. اگر در خواب ديديد که با ببر مي جنگيد با دشمني داراي خصوصيات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم مي کنيد و الزاما درگير مي شويد. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمنتعبیر خواب ببر قرار مي گيريد و چنانچه از پيش روي او بگريزيد

تعبیر خواب ببر های بزرگ و وحشی در حیاط

ايمن مي شويد زيرا فرار از مقابل ببر ايمني تعريف شده و اگر ببر را فراري دهيد پيروز خواهيد شد. پوست ببر در خواب مالي است که بدون زحمت و تلاش بدست مي آيد و چنانچه در خواب ببينيد پوست ببر گتعبیر خواب ببرسترده و روي آن نشسته ايد پولي به شما مي رسد که خيالتان را راحت مي کند و براي سال هاي آينده تامين خواهيد يافت.

تعبیر خواب ببر

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 6 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.