تعبیر خواب آویشن | 21 تعبیر دیدن اویشن در خواب

تعبیر خواب آویشن

در این مطلب از سایت جسارت به تعبیر خواب آویشن ، تعبیر خواب گیاه آویشن و تعبیر خواب چیدن آویشن می پردازیم.

تعبیر خواب آویشن , تعبیر خواب خوردن آویشن , تعبیر خواب دیدن آویشن

آویشن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آویشن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر این خواب می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی آن را مطالعه نمایید و متوجه شوید آویشن چه تعبیری دارد.

ممکن است که برای تعبیر خواب خود نیاز داشته باشید که تعبیر خواب مزرعه را بدانید ، با کلیک بر روی لینک آبی به صورت خود به خود به صفحه مورد نظر منتقل می شوید.

تعبیر خواب آویشن از دید کتاب سرزمین رویاها

آویشن در خواب دیدن ، بزودی پولدار خواهید شد .

شما با آویشن برای غذا سس درست می کنید ، خوشبختی در عشق است

خریدن آویشن در خواب ، امکانات مالیتان زیاد می شود.

دیدن نعناع و آویشن در خواب نشان دهنده این است که شما سرگرمی های خوبی در زندگی خواهید داشت.

اگر در خواب خود یک مزرعه از اویشن ببینید معنی اش این است که بیننده خواب از غمی رنج می برد.

اگر بوی اویشن به شما بخورد ولی آن را نبینید بدانید که در آینده ی نزدیک خیلی از مسائل پنهان برای شما آشکار می گردد.

اگر در خواب ببینید که در حال خوردن اویشن هستید معنی اش این است که پول و یا مالی را از دست می دهید.

https://img.bisms.ir/2016/09/khabe-food

معبران قدیمی

دیدن آویشن در خواب به این معنی است که شما فکر و خیال زیادی در سر خود دارید.

اگر در خواب ببینید که در حال خوردن آویشن هستید معنی این خواب این است که شما در آینده نگرانی خواهید داشت و غصه خواهید خورد.

روانشناسی یونگ

آویشن دیدن در خواب به این معنی است که بیننده خواب از لحاظ روحی مشکل دارد و باید به او در این زمینه کمک شود.

اگر در خواب خود آویشن ببینید در حالی که این آویشن تازه باشد معنی اش خوشحالی برای شما است ولی اگر این آویشن تازه نباشد و به عبارتی پلاسیده باشد ناراحتی است.

خواب های معمول به همراه تعابیر

خواب ببینم که آویشن میخورم چیست؟

معنی این خواب این است که چیزی از دست می دهید مانند پول یا یک چیز با ارزش و بایت آن غصه می خورید.

19 comments

 1. خواب آویشن: بزودی پولدار خواهید شد.

 2. شما با آویشن برای غذا سس درست می کنید: خوشبختی در عشق

 3. آویشن می خرید: امکانات مالیتان زیاد می شود.

 4. محمدبن سیرین گوید: دیدن گیاه تازه به خواب ، دلیل بر دین است و روزیفراخ

 5. اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد، دلیل است در راه دین ثابت بود.

 6. اگر بیند بر تن او گیاه رسته بود، دلیل که نعمت بر ویزیاده شود

 7. اگر بیند گیاه از صحرا به خانه برد، دلیل که از سفر مال حاصل نماید.

 8. اگر بیند گیاه از خانه بیرون ریخت، دلیل است مال خود به کار خیر صرف نماید.

 9. اگر بیند گیاه میخورد، دلیل که بیمار شود

 10. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گیاه درخواب ، بر پنج وجه است. اول: دین. دوم: مال. سوم: فرزند. چهارم: ولایت. پنجم: نیکوئیحال.

 11. دیدن گیاهان در خواب ، نشانة آن است که در آینده نگرانیهایی به سراغ شما می آید .

 12. دیدن گیاهان سمیدر خواب ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید

 13. دیدن گیاهان دارویی در خواب ، نشانة آن است که دوستانی صمیمی در کنار شما خواهند بود و از زندگیو کار خود راضی خواهید بود

 14. آویشن یکی از شناخته شده ترین گیاهان دارویی از تیره نعنا است. آویشن درختچه ای کوتاه و پرشاخه است که برگهای نازک دارد. تفسیر آن از دیدگاه معبران بیشتر تاکید بر پولدار شدن بیننده خواب است.

 15. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : اگر در مقداری آویشن مشاهده کردید بزودی و در آینده ای نزدیک پول زیادی نصیب شما خواهد شد.

 16. اضافه کردن آویشن به غذا باعث خوش عطری آن خواهد شد. در کتاب سرزمین رویاها آمده است اگر با آویشن برای غذای مورد نظر خود سس تهیه می کنید بیانگر خوشبختی شما در عشق است.

 17. دیدن خرید آویشن در خواب بدین معنی است که تمکن مال شما افزایش خواهد یافت و پولدار می شوید.

 18. آنلی بیتون می گوید : دیدن نعنا و آویشن در خواب، نشانه یافتن سرگرمی ها و انجام دادن کارهایی دلپذیر است.

 19. درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب آويشن : بزودي پولدار خواهيد شد . شما با آويشن براي غذا سس درست مي كنيد : خوشبختي در عشق آويشن مي خريد : امكانات ماليتان زياد مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.