تعبیر خواب ماه

تعبیر خواب ماه | تعبیرخواب ماه | tabire khab

تعبیر خواب ماه,تعبیر خواب ماه قمری,تعبیر خواب ماه قمری با قران,تعبیر خواب ماه قمری فقط خدا,تعبیر خواب ماه قمری قرآن,تعبیر خواب ماه قمري,تعبير خواب ماههاي قمري,تعبیر خواب شبهای ماه قمری,تعبیر خواب در ماه قمری,تعبیر خواب اول ماه قمری,تعبیر خواب 29 ماه قمری

تعبیر خواب ماه , تعبیر خواب ماه قمری , تعبیر خواب ماه قمری با قران 

خواب ماه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ماه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ماه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب ماه را مطالعه نمایید و متوجه شوید ماه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ماه از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب ماه 17 چیز است

پادشاه و وزیر و ندیم و رییس و شرف و کنیزک و غلام و کارباطل و حاکم و مفسد و سروری و مادر و پدر و زن و فرزند و پسر و بزرگواری

تعبیر خواب ماه از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب ماه ، وزارت است

تعبیر خواب ماه از آسمان گرفتن ، وزیر پادشاه شدن است

تعبیر خواب ماه از دید حضرت یوسف ع و قرآن کریم

تعبیر خواب ماه ، شادی دیدن از بزرگان است

[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‏کنند سو ره یوسف آیهء «۴»پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء «۹۹»و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سو ره یوسف آیهء «۱۰۰»

تعبیر خواب ماه از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب ماه ، پادشاه است

تعبیر خواب دو نیمه شدن ماه ، هلاکت پادشاه یا وزیرش است

تعبیر خواب سخن گفتن با ماه ، حکومت بر ولایتی است

تعبیر خواب جنگ کردن دو ماه ، دشمنی دو پادشاه است

تعبیر خواب ناقص شدن یکی از دو ماه ، عزل شدن ان پادشاست

تعبیر خواب ماه از دید جابر مغربی

تعبیر خواب گرفتن ماه ، خواستن زنی صاحب زیبایی است

تعبیر خواب ماه هلال ، خواستن زنی نیمه اصیل است

تعبیر خواب ماه از دید اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

تعبیر خواب ماه تاریک دیدن ، نصرت یافتن از پادشاه است

تعبیر خواب دیدن ماه می تواند نوید پسر باشد برای پادشاه یا وزیرش(البته خیلی موثق نیست)

تعبیر خواب ماه را دست گرفتن ، صاحب پسری دانا شدن است

تعبیر خواب ماه از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب دیدن ماه در اتاق خود ، همسر یافتن است

تعبیر خواب دیدن ماه در اتاق خود برای زن کافر ، مسلمان شدن است

تعبیر خواب دیدن ماه بر روی زمین مردن مادر است

تعبیر خواب خورشید و ماه ، پدر و مادر هستند

تعبیر خواب سجده کردن خورشید و ماه ، رضایت پدر و مادر است

تعبیر خواب ماه از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب ماه سرخ رنگ ، عدم توافق است

تعبیر خواب ماه زیبا ، عشق وفادار است

تعبیر خواب خسوف ، اخبار بد است

تعبیر خواب ماه کامل ، بی وفایی و خیانت است

تعبیر خواب ماه در کنار خورشید ، اتفاقات بسیار مهم است

تعبیر خواب ماه گرفتگی ، بی وفایی و خبرهای بد است

تعبیر خواب ماه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب ماه در آسمان پر ستاره ، کامیابی است

تعبیر خواب دیدن ماه غیر عادی در آسمان ، اختلاف خانوادگی است

تعبیر خواب ماه گرفتگی ، در اثر شایعات مشکلات بوجود می آید

تعبیر خواب ماه نو ، ازدواج موفق است

تعبیر خواب ماه سرخ ، جنگ و ستیز در راه است

تعبیر خواب ماه از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب ماه ، تغییرات مهم و خوشایند است

تعبیر خواب زن خواب ماه ببیند، شانس در عشق است

تعبیر خواب مرد خواب ماه ببیند ، كارهای او با موفقیت روبرو می شوند .

تعبیر خواب ماه | ماه در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 74 عدد

 • حضرت دانيال گويد: ديدن ماه به خواب، دليل وزير بود. اگر بيند ماه از آسمان فرا گرفت، دليل كه وزير پادشاه شود

 • محمدبن سيرين گويد: ديدن ماه، دليل بر پادشاه بود.

 • اگر بيند ماه به دو نيمه شد، دليل كه پادشاه يا وزير هلاك شوند

 • اگر بيندماه با وي سخن گفت، دليل كه بر ولايتي حكم كند

 • اگر ديد دو ماه با هم جنگ كردند، دليل كه ميان دو پادشاه خصومت شود.

 • اگر ديد يكي از آن دو ماه ناقص شدند، يكي از آن دو پادشاه معزول شود.

 • جابرمغربي گويد: اگر ديد ماه را برگرفت، دليل كه زني صاحب جمال بخواهد.

 • اگر اين خواب را زني بيند، دليل كه شوهري كند بدين نوع.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد ماه بدر بود تاريك، دليل كه از پادشاه نصرت يابد.

 • اگر ديد كه ماه هلال از مطلع خود بيرون آمد، دليل كه در آن موضع فرزند او پادشاه شود

 • ديدن ماه به خواب، دليل بر آن باشد كه پادشاه را پسري آيد يا وزير را.

 • اگر بيند ماه را دست بگرفت يا در كنار او آمد، دليل كه او پسري آيد عالم و دانا.

 • اگر اين خواب را يكي از مقربان و نزديكان سلطان بيند فرزندش شاه شود.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ماه بر هفده وجه است. اول: پادشاه. دوم: وزير. سوم: نديم. چهارم: رئيس. پنجم: شرف و جاه. ششم: كنيزك. هفتم: غلام. هشتم: كارباطل. نهم: والي. دهم: عالمي مفسد. يازدهم: مهتري. دوازدهم: مادر. سيزدهم: پدر. چهاردهم: زن. پانزدهم: فرزند. شانزدهم: پسر. هفدهم: بزرگواري.

 • حضرت دانيال گويد: ديدن ماه به خواب، دليل وزير بود. اگر بيند ماه از آسمان فرا گرفت، دليل كه وزير پادشاه شود. محمدبن سيرين گويد: ديدن ماه، دليل بر پادشاه بود. اگر بيند ماه به دو نيمه شد، دليل كه پادشاه يا وزير هلاك شوند. اگر بيندماه با وي سخن گفت، دليل كه بر ولايتي حكم كند. اگر ديد دو ماه با هم جنگ كردند، دليل كه ميان دو پادشاه خصومت شود. اگر ديد يكي از آن دو ماه ناقص شدند، يكي از آن دو پادشاه معزول شود. جابرمغربي گويد: اگر ديد ماه را برگرفت، دليل كه زني صاحب جمال بخواهد

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد ماه بدر بود تاريك، دليل كه از پادشاه نصرت يابد. اگر ديد كه ماه هلال از مطلع خود بيرون آمد، دليل كه در آن موضع فرزند او پادشاه شود و بعضي گويند: ديدن ماه به خواب، دليل بر آن باشد كه پادشاه را پسري آيد يا وزير را. اگر بيند ماه را دست بگرفت يا در كنار او آمد، دليل كه او پسري آيد عالم و دانا. اگر اين خواب را يكي از مقربان و نزديكان سلطان بيند فرزندش شاه شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ماه بر هفده وجه است. اول: پادشاه. دوم: وزير. سوم: نديم. چهارم: رئيس. پنجم: شرف و جاه. ششم: كنيزك. هفتم: غلام. هشتم: كارباطل. نهم: والي. دهم: عالمي مفسد. يازدهم: مهتري. دوازدهم: مادر. سيزدهم: پدر. چهاردهم: زن. پانزدهم: فرزند. شانزدهم: پسر. هفدهم: بزرگواري.

 • اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

  اگر دید ماه بدر بود تاریک، دلیل که از پادشاه نصرت یابد. اگر دید که ماه هلال از مطلع خود بیرون آمد، دلیل که در آن موضع فرزند او پادشاه شود و بعضی گویند: دیدن ماه به خواب، دلیل بر آن باشد که پادشاه را پسری آید یا وزیر را. اگر بیند ماه را دست بگرفت یا در کنار او آمد، دلیل که او پسری آید عالم و دانا. اگر این خواب را یکی از مقربان و نزدیکان سلطان بیند فرزندش شاه شود.

 • خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

  اگر کسی ماه را در اتاق خود ببیند، همسری پیدا میکند و اگر زنی کافر چنین خوابی ببیند، به دین اسلام میگرود و اگر کسی ماه را در روی زمین ببیند، مادرش از دنیا میرود. خورشید و ماه به پدر و مادر تعبیر میشوند و اگر کسی در خواب ببیند که خورشید و ماه برای او سجده میکنند، نشانه آن است که پدر و مادرش از او راضی هستند.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  ماه

  ماه سرخ رنگ : عدم توافق

  ماه زیبا : عشق وفادار

  خسوف : اخبار بد

  ماه کامل : بی وفایی ، خیانت

  ماه در کنار خورشید: اتفاقات بسیار مهم

  ماه گرفتگی : بی وفایی، خبرهای بد

 • یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

  دیدن ماه از بزرگان شادی بیند

 • [یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‏کنند سو ره یوسف آیهء «۴»

  پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء «۹۹»

 • و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سو ره یوسف آیهء

 • دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب ، نشانة کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است .

 • اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می شود ، علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد .

 • دیدن خسوف در خواب ، نشانة آن است که شایعات ، جامعه را به ویرانی خواهد کشاند

 • دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است .

 • اگر دختری خواب ببیند از ماه می خواهد سرنوشت آیندة او را بازگوید ، علامت آن است که با فرد مورد علاقة خود ازدواج خواهد کرد

 • اما اگر خواب ببیند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانة آن است که بخاطر علاقة بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد .

  • اذتت

 • و اگر خواب ببیند ماه ناگاه تیره می شود ، نشانة آن است که به علت نداشتن درایت و مهارتهای زنانه شادیها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت .

 • اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانة آن است که جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت .

 • درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب ماه : تغییرات مهم و خوشایند

  یک زن خواب ماه ببیند : شانس در عشق

  یک مرد خواب ماه ببیند : کارهای او با موفقیت روبرو می شوند .

 • آنلي بيتون مى‏گويد:
  ۱ـ ديدن ماه در آسماني پرستاره به خواب ، نشانة كاميابي در امور عاطفي و موفقيت در زندگي است .
  ۲ـ اگر خواب ببينيد ماه به شكل غيرعادي در آسمان ديده مي شود ، علامت آن است كه در روابط خانوادگي شما مشاجره و اختلاف روي خواهد داد .
  ۳ـ ديدن خسوف در خواب ، نشانة آن است كه شايعات ، جامعه را به ويراني خواهد كشاند .
  ۴ـ ديدن ماه نو در خواب علامت ازدواجي موفق و افزايش ثروت است .
  ۵ـ اگر دختري خواب ببيند از ماه مي خواهد سرنوشت آيندة او را بازگويد ، علامت آن است كه با فرد مورد علاقة خود ازدواج خواهد كرد . اما اگر خواب ببيند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانة آن است كه بخاطر علاقة بيش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد . و اگر خواب ببيند ماه ناگاه تيره مي شود ، نشانة آن است كه به علت نداشتن درايت و مهارتهاي زنانه شاديها و سعادت بزرگي از چنگ او خواهد گريخت .
  ۶ـ اگر خواب ببينيد ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانة آن است كه جنگ و ستيز درخواهد گرفت و مردم براي دفاع از وطن پا پيش خواهند گذاشت

 • جابر مغربی گوید :

  اگر دید ماه را برگرفت، دلیل كه زنی صاحب جمال بخواهد. اگر دید ماه هلال بود، دلیل كه زن از اصل كمتر است. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل كه شوهری كند بدین نوع.

 • اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

  اگر دید ماه بدر بود تاریك، دلیل كه از پادشاه نصرت یابد. اگر دید كه ماه هلال از مطلع خود بیرون آمد، دلیل كه در آن موضع فرزند او پادشاه شود و بعضی گویند: دیدن ماه به خواب، دلیل بر آن باشد كه پادشاه را پسری آید یا وزیر را. اگر بیند ماه را دست بگرفت یا در كنار او آمد، دلیل كه او پسری آید عالم و دانا. اگر این خواب را یكی از مقربان و نزدیكان سلطان بیند فرزندش شاه شود.

 • خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

  اگر کسی ماه را در اتاق خود ببیند، همسری پیدا میکند و اگر زنی کافر چنین خوابی ببیند، به دین اسلام میگرود و اگر کسی ماه را در روی زمین ببیند، مادرش از دنیا میرود. خورشید و ماه به پدر و مادر تعبیر میشوند و اگر کسی در خواب ببیند که خورشید و ماه برای او سجده میکنند، نشانه آن است که پدر و مادرش از او راضی هستند.

 • من خواب دیدم ماه خیلی بزرگ و پر نور هستش روبرویم بود و همه جا رو روشن کرده بود

 • د ست شما د ر د نکنه

 • دیدم که از آسمان ماه میبارید و شوهرم پرش بلندی کرد و یک ماه از آسمان گرفت، تعبیرش چیست.؟ در حالی که در خواب احساس میکردم که او همسر دیگری گرفته

 • دیدن ماه در خواب تعابیر گوناگون دارد. اگر کسی در خواب ماه را روشن دید، در زندگی اش روشنایی و خیر و برکت پدیدار خواهد شد. اگر کم نور بود، برعکس است. اگر ماه را دو نیمه دید، امیر یا حاکم آن سامان یا بزرگ خانواده، دچار مرگ خواهد شد. نبرد دو ماه، جنگ دو پادشاه است. نزدیک شدن و لمس کردن ماه ازدواج است و دیدن ماه به صورت هلال، تعبیرش ازدواج با دوشیزه ای با اصل و نسب است.

 • حضرت دانیال می گوید: دیدن ماه در خواب، تعبیرش وزیر است. اگر ببیند ماه را از آسمان گرفت، دلیل که وزیر پادشاه شود.

 • یوسف نبی (ع) می گوید : دیدن ماه در خواب تعبیرش این است که از بزرگان شادی ببیند.

 • محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ماه، دلیل بر پادشاه یا حاکم است. اگر ببیند ماه به دو نیمه شد، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند. اگر ببیند ماه با وی سخن گفت، دلیل که بر ولایتی حکم کند. اگر دید دو ماه با هم جنگ کردند، دلیل که میان دو پادشاه خصومت شود. اگر دید یکی از آن دو ماه ناقص شدند، یکی از آن دو پادشاه معزول شود.

 • جابر مغربی می گوید: اگر دید ماه را برگرفت، تعبیرش زنی زیبا است.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن ماه بر هفده وجه است:
  پادشاه،
  وزیر،
  ندیم،
  رئیس،
  شرف و جاه،
  کنیزک،
  غلام،
  کار باطل،
  والی،
  عالمی مفسد،
  مهتری،
  مادر،
  پدر،
  زن،
  فرزند،
  پسر،
  بزرگواری.

 • لوک اویتنهاو می گوید :ماه سرخ رنگ تعبیرش عدم توافق، ماه زیبا دیدن به معنی عشق و وفاداری، خسوف یعنی رسیدن اخبار بد، ماه کامل تعبیرش بی وفایی و یا خیانت، ماه در کنار خورشید تعبیرش اتفاقات بسیار مهم و ماه گرفتگی تعبیرش بی وفایی یا خبرهای بد است.

 • با سلام دوشب پیش خواب دیدم در اسمان یک ماه کامل و دوماه هلاهلالی در دو طرفش قرار گرفته بودند و اسمان خالی از ستاره میباشد خواهشا تعبیر انرا بیان کنید لازم به ذکر است اسمان در حالت شب قرار داشت

 • خواب دیدم از ماه در آسمان پر از ستاره مثل یک رود آب روی من فرو می‌ریخت فقط روی من و از خوشحالی گریه میکردم

 • دیدن دو ماه در اسمان ویک ماه در زمین

 • با سلام احترامات بنده برعكس همه از مهتاب زمين را مشاهده ميكردم كه زمين بسيار قشنگ به نظر ميرسيد . تعبير چي خواهد بود ؟

 • من خواب دیدم .یه ماه کامل بنفش بود که بسیار زیبا بود . و از یک پنجره دیگه همین ماه اونجا بود که ناگهان منفجر شد .

 • سلام خواب ديدم در آسمان شش تا ماه وجود دارد حول يك دايره تقريبا تعبيرش چي ميشه لطفا جواب بدين. ممنوم

 • سلام من خواب دیدم تو آسمان شش تا ماه است تعبیرش چی میشه خواهش میکنم جواب بدین

  • سلام چند روز پیش خواب دیدم دو ماه کامل کهدورس یک حلال بزرگ وزیبا بود که بعد اون چند ماه کوچیک و بزرگ کنارس ظاهر شد که بعد ش یک مستطیل بود که داخلاون دو تا چشم بازو بسته میشد مثل تبلیغات تلوزیونی که بیرونشو نشون میدادتوی آسمون نوشته هایی می اومدکه من متوجه نمیشدم چی نوشتهمیشد کلی دو جفت کفش بود که یک جفتش بسیا براق بکد ولباس هم بود که علامت اون چشمها خبر اومدن یک منجی رو میداد که من فکر میکردم که امام زمان هستش میخاستم تعبیرشو بدونم با سپاس از توجهتون

 • دیدن دو ماه درحال غروب درکوه ووجود چند ماه در اسمان

 • من در خواب دیدم که مهتاب حلال بود و بعدا انفجار کرد تعبیر ان چیست؟

 • من در خواب دیدم که مهتاب حلال بود و بعدا انفجار کرد تعبیر ان چیست؟

 • سلام من خواب دیدم روی کره ماه راه میرم لطفا برایم تعبیر کنید ممنون

 • سلام. من توی خواب 4خورشید و یک ماه دیدم خیلی هم بزرگ بودن و با نظم خاصی کنار هم بودن . تعبیرش چی میشه؟

 • سلام خواب رو جار نزنید همه جا. خواب رو به سفیه نادان و … غریبه نگید… به اب بگیدد.. اگه خوابتون بد بود یه حمد و چهار قل بخونید… برطف شه نحسیش و صلوات صدقه هم بدید خوبه … خواب ها اینده رو میگن. نماز شب بهترین راه دریافت هدایت الهیس.

 • مبین

 • سلام.من خواب دیدم یک ماه هلال ، یک ماه کوچولوی هلال مثل خودش رو به دنیا آورد و ماه کوچک حرکت میکرد و فقط من دیدمش.و کلی ذوقش کردم.و توی خواب هیچکس اونو ندید.تعبیرش چیه؟

 • سلام.من خواب دیدم 1 ماه هلال ، 1 ماه کوچولوی هلال رو به دنیا آورد تو آسمون، و رنگشون هم رنگ ماه طبیعی بود.و ماه کوچیکه تو آسمون حرکت میرد.و هیچکس از خانوادم اونو ندید .فقط من دیدم.به کسی ک کنارم بود گفتم ببین ماه رو چ جالبه.اما اون ندید.تعبیرش چیه؟؟؟؟

 • من خسوف دیدم
  میخواستم نزدیک شوم ولی نتوانستم
  حال نمیدانم یعنی :/

 • سلام خواب دیدم ماه حلال است و قرمز رنگ حتی نمیخواستم نگاش کنم سعی میکردم ایت الکرسی بخونم که نمیتونستم بعد یه مدتی دیدم اسمون نیمه ش روشن بود و نیمه دیگه تاریک که باز همون ماه تو جای تاریک قرار داشت تا خونه ما روشن بود از خ ما به بعد تاریک

 • سلام درخواب دیدم بخش ازماه همانندشهابسنگ به زمین خوردواتش گرفت ومردم فرارکردندوشعله هابه صورت گلوله به سمت من امدندومن ازخودم ردمیکردم تااینکه محوشد

 • دیدن عکس ماه و خورشید در اب مفهومش چیست؟

 • سلام من ساعت 16 بعدازظهر در هجدهم ماه قمری خواب دیدم که توی کوچه بودم داشتم میرفتم سمت خونه که یهویی حس کردم ماه گرفتگی شده اول یه صدای ترسناکی شنیدم بعدش نور ماه کامل که به شکل دایره و به رنگ سفید بود و خیلی از حد معمولیش بزرگتر بود روی زمین دیدم گویا خیلی به زمین نزدیک بود بعدش نور حلال ماه و دیدم روی زمین که زرد رنگ بود صدای مردم و میشنیدم که میگفتن ماه گرفتگی شده باید نماز آیات بخونیم من اصلا مستقیما به ماه نگاه نکردم اون لحظه فقط نورش و روی زمین میدیدم.بعدش همونجور که داشتم میرفتم از آسمون روی سرم جرقه میریخت و من میوفتادم زمین و خیلی دیر به خونمون رسیدم بعدش بیدار شدم و چیزی ندیدم.خواهش میکنم تعبیرش و بهم بگید سپاسگذارم.

 • سلام من خواب دیدم سه تا ماه طلایی کامل تو اسمونن بعد ماه اصلی نزدیک میشه و اون دوتا ماه دیگه هم از هم پاشیدن خیلی جزئیات زیادی داش ولی همین بود کلیش لطفا تعبیرش چیه بهم بگید

 • با سلام من بعد از اذان صبح خواب دیدم که وارد جایگاهی سر پوشیده شدم و جلو رفتم بعد دیدم با لینکه ماه بزرگ نبود اما به من خیلی نزدیک بود طوری که اگه دستم را دراز میکردم میتونستم بگیرمش در همین حال ایستاده بودم که مردی اومد و گفت می خواهی ماه را رنگ کنی ؟ من قبول کردم بعد یک قلمو اغشته به رنگ سرمه ای به من داد ومن ماه رو سرمه ای کردم به طوری که به رنگ اسمان در امد

 • سلام وقت بخیر
  در خواب دیدم که در حیاط خانه ایستادم و ماه کامل و روشن رو نگاه میکنم نور ماه تمام خانه رو فراگرفته بود اما به ناگاه ماه تیره شد مثل خسوف و خوف کردم از ترس روی ایوان خانه رفتم و از پنجره ایوان با یه حالت ترس و نگرانی به ماه تیره نگاه کردم و به اعضای خانواده ام هم گفتم بیان و این صحنه رو ببینن
  ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید

 • سلام تعبیر خواب اسمان پرستاره ودرخشان بعد خسوف شد ماه شب چهارده

 • خواب دیدم به اسمان نگاه میکنم در۴جهت ۴ماه کامل نزدیک به روشن شدن هوا میبینم تعبیرش چیست

 • سلام من ساعت ۵صبح خواب دیدم لا بابام یه دیقه رفتیم بیرون شب بود تا برگشتیم مامانم دربِ خونه رو یه قفل گنده انداخته بود من زنگ زدم به ماامانم گفتم چیشده مامان ماپشت در مونده مامانم با صدای بلند گریه میکرد میگف حالا که دیر اومدین توی همون کوچه بخوابین و من بالا رو نگاه کردم ببینم از پنجره مامانم رو میبینم که دیدم آسمان سرمه یی رنگ شفاف نور ماه از لابلای ابرها تلالو زده. خیلی زیبا بود و من نور ماه رو خیلی درخشنده میدیدم. دیشب قبل از خوابم خواستگار داشتم میخوام بدونم تعبیرش چیه ربطی به اینا داره؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.