تعبیر خواب شستن مدفوع

درباره تعبیر خواب مدفوع بدانید

تعبیر خواب مدفوعخالد بن علی بن محد العنبری گوید : اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه میکنند، باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد. تعبیر خواب مدفوعاگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع میکند، زنش را طلاق میدهد

درباره تعبیر خواب مدفوع بدانید

‫تعبیر خواب شستن مدفوع , مدفوع در خواب دیدن , ‫تعبیر خواب مدفوع , خواب مدفوع دیدن

درباره تعبیر خواب مدفوع بدانید

تعبیر خواب مدفوعغایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند.تعبیر خواب مدفوع این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد

درباره تعبیر خواب مدفوع بدانید

‫تعبیر خواب شستن مدفوع , مدفوع در خواب دیدن , ‫تعبیر خواب مدفوع , خواب مدفوع دیدن

درباره تعبیر خواب مدفوع بدانید

تعبیر خواب مدفوعدیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر تعبیر خواب مدفوعغم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.

درباره تعبیر خواب مدفوع بدانید

 
‫تعبیر خواب شستن مدفوع , مدفوع در خواب دیدن , ‫تعبیر خواب مدفوع , خواب مدفوع دیدن

درباره تعبیر خواب مدفوع بدانید

تعبیر خواب مدفوع ابن سیرین نگاشته که دیدن  مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است تعبیر خواب مدفوعدیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد.تعبیر خواب مدفوع  مدفوع کردن از غم رها شدن است

 

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.