خواص گیلاس برای پوست

گیلاس میوه پرخاصیت تابستان گيلاسجالب است بدانید که بر طبق آخرین و بهترین اخبار به دست آمده مشخص گردیده که گیلاس‏ ها منبع غنی آنتی ‏اکسیدان‏ ها هستند و این برای جلوگیری …

تعبیر خواب پلنگ زرد

آیا درباره تعبیر خواب پلنگ می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب پلنگهر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او …

خواص به برای جنین

درباره به و خواصش بدانید درخت به درختی است از تیره گل سرخیان، جزو دسته سیبها که پشت برگهایش کرک دار است .به آنرا در سراب و میانه، هیوا، در رامیان و …

آیا درباره تعبیر خواب آهو می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آهواگر کسی در خواب آهویی را دید که ایستاده و به او می نگرد، کسی نگران اوست و اگر دید در هیبت شکارچی، قصد شکار آهو را داشت، قصد آزار رساندن به بیگناهی را دارد؛ تعبیر خواب آهواما در دل، او را گناهکار می شمارد. اگر بدون اینکه دنبال شکار برود، آهو در دام وی افتاد، زنی یا دوشیزه ای را در دام خود می کشدتعبیر خواب آهوو اگر در تعقیب و گریز آهو را صید کرد،تعبیر خواب آهو به او غنیمتی می رسد که از آن بهره نخواهد برد.

آیا درباره تعبیر خواب آهو می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو و گوزن , آهو در خواب دیدن , تعبیر خواب آهوی مرده

آیا درباره تعبیر خواب آهو می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمد ابن سیرین می گوید: تعبیر خواب آهواگر کسی ببیند که بی آن که به سمت آهو یی برود، باعث شد آن آهو به زمین بیافتد، تعبیرش این است که کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد. اگر ببیند که آهو وقت شکار بیفکند، به معنی این است که غنیمت یابد.تعبیر خواب آهو اگر ببیند که آهو در خانه او بمیرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به او می رسد. اگر ببیند که آهو را به سنگ یا تیز زد،تعبیر خواب آهو تعبیرش این است که نسبت به زنی سخنی ناسزا خواهد گفت.

آیا درباره تعبیر خواب آهو می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو و گوزن , آهو در خواب دیدن , تعبیر خواب آهوی مرده

آیا درباره تعبیر خواب آهو می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

ابراهیم کرمانی:
تعبیر خواب آهواگر در خواب ببیند آهویی را گرفت، چنان باشد که کنیز زیبایی نصیبش خواهد شد اگر ببیند گلوی آهو را برید، دو شیزگی دختری را می‌گیرد اگر ببیند آهو را از قفاسر برید، با کنیزی به غیر معمول گرد می‌اید اگر ببیند پوست آهو را کند،تعبیر خواب آهو با زنی غریب زنا می‌کند اگر ببیند پوست آهو می‌خورد، با زنی غریب زنا می‌کند اگر ببیند پوست آهو می‌خورد، از زنی زیبا مال بسیار به او می‌رسد اگر ببیند پوست، تعبیر خواب آهوگوست و پیه اهو می‌خورد، از زنی مالی به او می‌رسد و زیبایی و کرامت تعبیر خواب آهومنظر زن مساله ای نیست اگر ببیند آهو را می‌کشد از جانب زن به او غم و اندوه خواهد رسید.

آیا درباره تعبیر خواب آهو می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو و گوزن , آهو در خواب دیدن , تعبیر خواب آهوی مرده

آیا درباره تعبیر خواب آهو می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

جابر مغربی گوید: اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، تعبیر خواب آهو دلیل کند کمه وی زا از کمنیزکی فرزند آید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب آهو   دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. اول: زن، دوم: کنیزک، سوم: فرزند، چهارم: منفعت از زنان.

تعبیر خواب آهو

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 7 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.