همه چیز درباره تعبیر خواب “زلزله” و آوار شدید

تعبیر خواب زلزله | تعبیرخواب زلزله | tabire khab

تعبیر خواب زلزله,تعبیر خواب زلزله و آوار,تعبير خواب زلزله شديد,تعبیر خواب زلزله و طوفان,تعبیر خواب زلزله و سیل,تعبیر خواب زلزله و خراب شدن خانه,تعبیر خواب زلزله در مسجد,تعبیر خواب زلزله در خانه,تعبیر خواب زلزله شدن,تعبیر خواب زلزله در کوه,تعبیر خواب زلزله آوار,تعبیر خواب زلزله شدید,تعبير خواب طوفان و زلزله,تعبیر خواب خراب شدن خانه در زلزله,تعبير خواب زلزله در خانه,تعبیر خواب زلزله خانه,تعبیر خواب زلزله وخرابی خانه,تعبیر خواب زلزله و ریزش کوه

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله

اگر شما هم خواب زلزله دیده اید و دنبال تعبیر خواب زلزله هستید این مطلب را تا انتها مطالعه نمایید.در این مطلب سعی نموده ایم تعبیرخواب زلزله را از تمام معبران بزرگ اسلامی ایرانی اروپایی برای شما تهیه نماییم

تعبیر خواب زلزله از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب زلزله رنج و سختی عظیم است بر مردم منطقه ای که در ان زلزله آمده است

تعبیر خواب زلزله رنجی است مانند پادشاه یا بیماری  و قحطی

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله و آوار

تعبیر خواب زلزله از دید محمدبن سیرین

تعبیر خواب زلزله و جنبیدن زمین ، پادشاهی است که از او به مردم رنج و زحمت میرسد

جنبیدن زمین در خواب می تواند تعبیرش بیماری و آفت باشد در آن سرزمین

تعبیر خواب زلزله از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زلزله ای که یک قسمت زمین را بلرزاند پادشاهی است که مردم آنجا را عذاب می دهد و مالشان را به یغما می برد

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبير خواب زلزله شديد

تعبیر خواب زلزله از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب آمدن زلزله و افتادن شما شکست در مساله است

تعبیر خواب آمدن زلزله بدون اینکه شما بیفتید این است که مشکلاتی بوجود می آید اما شما کم نمیارید و استوار می مانید

تعبیر خواب زلزله بطور کلی آفت رسیدن به مردم است و ترویج بیماری است

تعبیر خواب زلزله ای که فقط شما را می لرزاند بی ثباتی خانوادگی است

تعبیر خواب زلزله ای که فقط شما را نمی لرزاند بیانگر اتفاق عمومی است بطوریکه شما و اطرافیان گزندی نیم بینید

تعبیر خواب زلزله ای که دیوارها را میریزاند تعبیر خواب آوار است و باید به ان مراجعه شود

تعبیر خواب زلزله از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب زلزله بی ثباتی و تغییرات است

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله و طوفان

تعبیر خواب زلزله از دید یوسف پیامبر ع

تعبیر خواب زلزله ترس از سلطان و پادشاه است

تعبیر خواب زلزله از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب زلزله جنگ میان ملتهاست.

تعبیر خواب زلزله شکست در کار است

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله و سیل

تعبیر خواب زلزله از دید مولف

تعبیر خواب فرار از زلزله این است که خطری از بیخ گوشتان می گذرد

تعبیر خواب زلزله و سیل مریضی سخت و یا از دنیا رفتن یکی از عزیزان است

تعبیر خواب زلزله و طوفان مریضی سخت و یا از دنیا رفتن یکی از عزیزان است

تعبیر خواب زلزله در کوه این است که حاکم وقت به شما ظلم فراوان می کند و  مشکلاتی برای شما ایجاد می شود

تعبیر خواب زلزله در دریا این است که که شما از سختی ها نجات پیدا می کنید و فر چه سختی ها بیشتر باشند خوشی بعدی هم بیشتر است

تعبیر خواب زلزله توام با خرابی و ریختن آوار این است که مشکلاتی همراه با غم و اندوه برایتان حاصل می شود

تعبیر خواب ترس از زلزله این است که در یک دوراهی قرار میگیرید که اگر اشتباه کنید زندگی تان نابود می شود

تعبیر خواب زلزله در مسجد این است که تنها را نجات شما دانش استو راه حل منطقی است و امید به خدا داشته باشید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله و خراب شدن خانه

زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود. معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد. چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود. برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید. اگر دیدید که زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید. به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله در مسجد

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود. به همه حال زمین لرزه در خواب ، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن دیار.

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله , زلزله در خواب دیدن

تعبیر خواب زلزله در خانه

لوک اويتنهاو در مورد خواب زلزله می گويد

زلزله : تغييرات ، بي ثباتي

تعبیر خواب زلزله | زلزله در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 81 عدد

 • دیدن زلزله در خواب نشانه رسیدن آسیب و بلا به مردم آن سامان است

 • اگر کسی خواب ببیند که زلزله شد و او به زمین افتاد، تعبیرش تنزل مقام و شکست در کارها یا اهداف اوست.

 • اگر کسی ببیند که زلزله شد ولی او سالم است و مقاومت کرد، نشانه مقاومت در مقابل سختی ها در بیداری و رفع بلا است.

  • ممنون

  • سلام من در خواب دیدم زلزله امد ومن در محیطی بودم که دیوار وخوانها شاید ده متر از من فاصله داشتند ودویدم و زمین نخوردم و خانها ویران نشدند ولی زمین چند ثانیه لرزید
   و دوستی را دیدم که چند سال قبل از بیماری وحشت ناکی جان داده بود او را زنده دیدم وچند کلمه با او حر ف زدم ..با تشکر لطفا خواب مرا تعبیر کنید

 • اگر کسی دید زلزله شد و فقط خانه او لرزید، در زندگی خانوادگی او اتفاقی می افتد که باعث ترس و ناراحتی او خواهد شد.

 • امام صادق (ع) می فرماید: زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب، محنت و بلایی عظیم است از جانب پادشاه یا قحط و بیماری خواهد بود. به همه حال زمین لرزه در خواب ، عقوبت و علامت بد است بر اهل آن دیار.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه یا حاکم رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین.

 • بعضی ازمعبران می گویند: اگر ببیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری خواهد بود در آن دیار. اگر ببیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی یا حاکمی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد.

 • محمدبن سيرين گويد: اگر بيند زلزله بود و زمين مي جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبيدن زمين و بعضي ازمعبران گويند: اگر بيند زمين مي جنبيد، دليل است كه آفت به مردم رسد و بيماري بود در آن ديار. اگر بيند كه زمين برگرديد و جانب زيرسوي بالا شد، دليل كه فتنه و بلاي عظيم به اهل آن ولايت رسد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند زمين آهسته بجنبيد و يك جانب فرو رفت و يك جانب به حال خود باقي بماند، دليل كه پادشاهي به آن زمين آيد و اهل آن ديار را عذاب كند و مال ايشان را به تاراج برد

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: زلزله و حنف و زمين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلائي عظيم بود از قبل پادشاه يا قحط و بيماري بود. به همه حال زمين لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن ديار.

 • زلزله در خواب تشنج و بي ثباتي است. اگر در خواب ديديد که زلزله اي واقع شد و شما به زمين افتاديد خوب نيست و نشان از اين است که در ماجرايي شکست مي خوريد و تنزل مي يابيد ولي اگر در خواب ديديد زلزله اي اتفاق افتاد و شما قائم باقي مانديد تشنج و تزلزل پيدا مي شود اما شما از پاي در نمي آييد و تغييري در وضعتان پيدا نمي شود. معبران نوشته اند اگر ديديد زلزله شد و زمين لرزيد دليلي آن است که به مردم آفت مي رسد و در آن ديار بيماري اتفاق مي افتد. چنانچه در خواب ديديد که زلزله شد و فقط خانه شما لرزيد خواب شما مي گويد که آن بي ثباتي خانوادگي است و در محيط خانواده شما اتفاقي مي افتد که سبب نگراني و تشويش مي شود. برعکس اگر ديديد که همه جا لرزيد مگر خانه شما خواب شما خبر مي دهد حادثه اي عمومي اتفاق مي افتد اما شما و اطرافيانتان از گزند مصون مي مانيد. اگر ديديد که زمين مي لرزد و ديوارها فرو مي ريزد به تعبير آوار نگاه کنيد. به هر حال زمين لرزه و زلزله نشان از حوادثي است که بيشتر جنبه عام دارد و بي ثباتي و تشنج عمومي تعبير شده است.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  زلزله : تغييرات ، بي ثباتي

 • يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن زلزله خوف از سلطان بود

 • احساس زمين لرزه در خواب ، نشانة آن است كه ميان ملتها جنگ درخواهد گرفت و نشانة پريشاني و شكست در حرفه است

 • زلزله در خواب تشنج و بي ثباتي است. اگر در خواب ديديد که زلزله اي واقع شد و شما به زمين افتاديد خوب نيست و نشان از اين است که در ماجرايي شکست مي خوريد و تنزل مي يابيد ولي اگر در خواب ديديد زلزله اي اتفاق افتاد و شما قائم باقي مانديد تشنج و تزلزل پيدا مي شود اما شما از پاي در نمي آييد و تغييري در وضعتان پيدا نمي شود. معبران نوشته اند اگر ديديد زلزله شد و زمين لرزيد دليلي آن است که به مردم آفت مي رسد و در آن ديار بيماري اتفاق مي افتد. چنانچه در خواب ديديد که زلزله شد و فقط خانه شما لرزيد خواب شما مي گويد که آن بي ثباتي خانوادگي است و در محيط خانواده شما اتفاقي مي افتد که سبب نگراني و تشويش مي شود. برعکس اگر ديديد که همه جا لرزيد مگر خانه شما خواب شما خبر مي دهد حادثه اي عمومي اتفاق مي افتد اما شما و اطرافيانتان از گزند مصون مي مانيد. اگر ديديد که زمين مي لرزد و ديوارها فرو مي ريزد به تعبير آوار نگاه کنيد. به هر حال زمين لرزه و زلزله نشان از حوادثي است که بيشتر جنبه عام دارد و بي ثباتي و تشنج عمومي تعبير شده است.

 • فرار از زلزله : خطر و بلا از بیخ گوشتان رد می شود .

 • زلزله و سیل و یا زلزله و طوفان : مریضی سخت یا از دنیا رفتن یکی از عزیزان . کمک به دیگران و رعایت اصول عقلانی می تواند حلال این مسئله باشد .

 • زلزله در کوه : حاکم وقت شما بر شما ظلم کرده است و شما درگیر مشکلات فراوان خواهید بود .

 • زلزله در دریا : شما از سختی ها نجات پیدا می کنید و هر چه روزگارتان سخت تر باشد به ازای آن در خوشی بیشتری قرار خواهید گرفت در این بین تلاش شما فقط این دگرگونی را بوجود خواهد آورد

 • زلزله و خراب شدن خانه یا ایجاد خرابی یا ریختن آوار خانه در خواب : سختی و مشکلات و غم و اندوه برایتان رغم می خورد .

 • تعبیر خواب زلزله از حضرت یوسف : نگرانی و غم و اندوه از زندگی که می توانید با همفکری و تلاش از حجم آن کم کنید .

 • ترس از زلزله : در موقعیتی قرار خواهید گرفت بین یک دو راهی سخت که اگر اشتباه راه را انتخاب کنید زندگیتان نابود خواهد شد .

 • زلزله در مسجد : تنها راه نجات شما تلاش و استفاده از علم است و مشکلات شما منطقی حل خواهد شد . امید به خدا و کمک خواستن از او می تواند شما را نجات دهد .

 • ممنون خوب بود

 • یا خداا. من خواب دیدم توی شهر قم که من زندگی میکنم هم زلزله اومده هم گردباد. خیلی وحشتناک بود. من فکر کردم خدا میخواد قم رو نابود کنه. یعنی خیلی وحشتناک بود عینه قیامت بود.

 • من خواب دیدم تو بالکن جایی که در عرض دو سه روز آینده می خوام به اون جا نقل مکان کنم، نشستم. اولش چند تا لرزش کوچیک اتفاق میوفته که اهمیت نمی دم، بعدش یهویی یک بار دیگه زمین می لرزه و بالکن از ساختمون جدا می شه و با بقیه ی افرادی که تو بالکن بودن پرت می شم پایین، ارتفاع هم خیلی زیاد بود یعنی قبل از این که به زمین بخورم از خواب بیدار شدم،
  کسی می تونه بگه چه تعبیری می تونه داشته باشه؟

 • خواب ديدمً كه من خوابم و زلزله ميشود و من ميكويم كه تو گناه مرتكب شدي اي هم جزايت بخاطر همين از منزل فرار نميكنم

 • سلام خواب ديدم زلزله اومد خونه ي پدرم بوديم خيلي شديد بود پدرم و بقيه مردا همه جارو نگه ميداستن كه نرزه تا ما رد شيم. ولي كسي اسيبي نديد. بعدش انگار گوسفند قربوني كرديم گوشتش دستم بود ميخواستم پخش كنم.

 • سلام من چند شب متوالیه اول خوابم.. خواب زلزله میبینم که روی تختم خوابیدم و داره زلزله میاد و خیلی شدیده ولی من از روی تختم بلند نمیشم.. بعدم از خواب میپرم

  • به نظر من سر یک دوراهی قرار گرفتی اگر اشتباه کنی
   زندگیت خراب میشه نابود میشی

 • همیشه آخر تعبیرهای خواب ملت خوابشونو تعریف میکنن… کسی که جواب نمیده… بیماری شماها!!!!

 • خواب دیدم تو ی کتابخانه ی خیلی بزرگو متروکه ام که کلی نقاشی رو دیواراشه ی دفعه زلزله گرفت و نصف کتابخانه کامل ریخت ولی همه سالم موندن تعبیرش چیه

 • من حواب دیدم داره زلزله میاید . و دیوار رویما ریخت وبعد بارون اومد

 • سلام . خواب دیدم که توی خونه قبلیمون بودیم زلزله شدیدی اومد طوری که زمین شیب شدیدی پیدا کرد بعد دوتا برادرم پناه گرفتن و منم ایستاده که سقف اتاق پذیرایی شکافت ولی هیچکدوممون آسیب ندیدیم. تعبیرش چیه؟ مرسی

 • سلام من خواب دیدم با دامادمون و خانوادم تو اتاقمون نشسته بودیم که یهو زلزله شد و همه از خونه بیرون رفتیم و من بیرون که با سرعت در حال دویدن بودم سرم خورد به یه بلوک و فوری بلند شدم و طوریم نشد خواهشا بگین تعبیرش چیه!!؟؟

 • سلام خواب دیدم عروسی ام ویک لحظه زلزله امد و من ترسیدم و به زمین افتادم یعنی در یک مسيله شکست میخورم؟؟؟

 • سلام. من در خواب دیدم که زلزله حدودا یکی دو دقیقه ای اومد وسوسه ما وهمه خونه های اطراف مون لرزیدن،ولی من و مامانم کنار وایساده بودیم دیواری هم ریخته نشد فقط خونه لرزید…میشه بگین تعبیر خوابم چیه …اونا رو خوندم ترسیدم.

 • من در خواب دیدم بسیار شدید زلزله است بیدار شدم

 • من درخواب دیدم زلزله شده ومادریک مکان مرتفع وایسناده بودیم وساختمانهاکه ریخته میشدن تماشا میکردیم.ویه لرزه ای مکان مارالرزاندوتمام شد.بعددویدم که به نزدساختمانهابرم ازبالای کوه به پایین پرت شدم بعدیه مفرناشناس مراگرفت وبه زمین گذاشت وبعدش رفتم توخونه هاوازخواب پریدم

 • خواب دیدم زلزله اومده سقف خونه افتاد و چندنفرمسخرمون میکردن بعد دنبال جابودیم بریم معنیش چیه 😳

 • خواب دیدن از نظر من چرته هیچ وقت ندیدم خوابای خوب یا بدم حقیقت پیدا کنند

 • عالی بود . تو شهرمون بعضیا خواب دیدن زلزله اومده 😡

 • من اززلزله میترسم چون ازچشم خودم دیدم

 • من خواب ديدم دختر خالم تو خواب جيغ ميكشه پاشو ميكوبه به ديوار از شدت كوبيدن زلزه مياد من تو خواب هر كار ميكنم جيغ بكشم صدام در نمياد تا بالاخره تونستم همون لحظه هم از خواب پريدم

  • سلام
   من در خواب بعد از ظهر دیدم ک طوفان شده و سقف اتاق بر اثر طوفان شدید فروریخت ولی لطمه وآسیبی به کسی نزد،لطفا تعبیرش بهم بگید خیلی میترسم از اتفاقی ک بخواد بیوفته

  • واب کابوس دبدی تو ?

   • ازدواج نکن. چون با عرض پوزش 3سال پیش من همین خوابو دیدم همون موقع یه تکون خوردم بعد کم کم کارم از دست دادم بدهکار شدم زنم رفت زندان افتادم والان اس پاسم من کارگاه پنجره پی وی سی داشتم با 7 تا کارگر

 • وااااقا خوابم وحشتناااااك و خنده دار بوداااااا 😀 هههههه تو مدرسه مون زلزله اومده بود بعدش با هيولا هاي ميوه اي مارو دنبال ميكرد ❗

  • چه باحال احتمالا فیلم دیدی قبلش ?

 • خواب ديدم تو يه خونه اى كه انگار مال بابام أينا بود در حال آماده شدن به بيرون بوديم كه يك دفعه يه زلزله خفيفى اومد و هممون يه گوشهاى آروم پناه گرفتيم . بعد همسرم اومد تو آغوش من پناه گرفت و از من كمك خواست و منم تو آغوشم گرفتمش .

 • سلام خواب دیدم ی زمین لرزه یواش اومده ولی فقط خودم احساسش میکنم بقیه متوجه نمیشن هر چی هم بهشون میگم میگن خیال کردی

 • سلام من خواب دیدم برام خواستگار اومده همه مهمونا تو سالن نشسته بودن من تو اتاق بودم زلزله اومد خیلی طولانی بود وقتی تموم شد از اتاق اومدم بیرون دیدم هیچکس نیست ….تعبیرش چیه؟؟؟

 • در خواب نازی بودم دیدم کسی در میزند در را گشودم روی او دیدم زلزله است سر میزند
  ای دوستان بی وفا از زلزله بیاموزید وفا زلزله با این همه بیگانگی هر شب به من سر میزند

 • من هرشب خواب نابودی دنیا به روش های مختلفو میبینم. دیگه دارم روانی میشم.به نظرتون برای چیه؟

 • سلام من خواب دیدم تو خونمون نشستم و بعد زلزله میشه زود میام بیرون میشه بگین تعبیرش چیه؟؟

 • سلام ببخشید من در خواب دیدم میهمان دارم و من هم در عالم خواب خوابیده بودم و ناگهان طوفان بر پا شد و من میترسیدم زلزله شود

 • سلام
  من در خواب بعد از ظهر دیدم ک طوفان شده و سقف اتاق بر اثر طوفان شدید فروریخت ولی لطمه وآسیبی به کسی نزد،لطفا تعبیرش بهم بگید خیلی میترسم از اتفاقی ک بخواد بیوفته!

 • خواب دیدم زلزله آمد وفقط شیشه ها خانه شکستند

 • خواب دیدم زلزله آمد وفقط شیشه ها خانه شکستند

 • خواب دیدم که سقف محل کارم خراب شد و استخر هم ترک خورد

 • صبح عیدقربان خواب دیدم کوههایی منطقه شروع به رانش کرد‌‌ند(بااندکی زمین لرزه)وضعیت ثابق کوهها بهم خورد
  دردوردست آتشفشان شد مردمآنی سوختند
  شهربهم ریخته بودراه خانه راگم کرده بودم

 • خواب دیدم زلزله شدیدی امده من با بچه کوچکم در حال فرارازیک مدرسه بزرگ که پله زیادی داشت بودم که بچهام را گم کردم خیلی گریه کردم از خواب پریدم

  • سلام من ظهر خواب ديدم خانه ام طبقه دوم زلزله امداما سريع از پله ها رفتم پايين تو كوچه اما خانه ام زمينش داشت جمع ميشد من رفتم تو كوچه نجات پيدا كردم اما تو كوچه ديدم جاريم ارايش غليظ كرده گفت ميخوام برم عروسي ميشه تعبيرش بهم بگيد

  • سلام من ظهر خواب ديدم خانه ام طبقه دوم زلزله امداما سريع از پله ها رفتم پايين تو كوچه اما خانه ام زمينش داشت جمع ميشد من رفتم تو كوچه نجات پيدا كردم اما تو كوچه ديدم جاريم ارايش غليظ كرده گفت ميخوام برم عروسي ميشه تعبيرش بهم بگيد

 • سلام من ظهر خواب ديدم خانه ام طبقه دوم زلزله امداما سريع از پله ها رفتم پايين تو كوچه اما خانه ام زمينش داشت جمع ميشد من رفتم تو كوچه نجات پيدا كردم اما تو كوچه ديدم جاريم ارايش غليظ كرده گفت ميخوام برم عروسي ميشه تعبيرش بهم بگيد

 • من یه خواب درهم برهم دیدم
  خواب دیدم تو خیابون یکی از فامیلامون که خیلی باهاش صمیمیمو میبینم باهاش رفتیم مغازه دوستش که پشت مغازش خونه یکی بود ک من نشناختم ?تو خواب مامانم و بابامو چندتا از فامیلای دیگه اون پست بودن جالبیش اینجاس که مغازه هم کف بود خونه ای که پشتش بود طبقه سوم چهارم?خلاصه زلزله شد ما عین خیالمون نبود پل رو میدیدیم ک داره میریزه ها ولی هیچ عکس العملی نشون نمیدادیم انگار که یه صحنه عادی داریم میبینیم چایی میخوردیم ? خونمونم نمیلرزید حتی تا اینکه خونه هه بغل پل بود تا اینکه پل شروع کرد ریزش تا دم خونه هه تا پل اومد بریزه رو خونه ما خونه را افتاد حرکت کرد تو خیابون? با اینحال بازم نمیلرزید باز خونه هه تبدیل به ماشین شد ماهم اومدیم تو خیابون آقا هیچی لاینو برعکس میرفتیم مردم بوق میزدن منم فوش میدادم میگفتم فلان فلان شده پل داشت میریخت رو خونه? خلاصه خواب باحالی بود

 • سلام. خواب دیدم توی اتاقم بودم بعد بقیه تو حال بعد یک دفعه زلزله اومد همه رفتیم تو حال و سقف خونه یک دفعه فرود اومد اتاق من و همه چیز خراب شد اما بقیه تو حال بودیم سقف حال تا یک متریمون که جای پنجره وایساده بودیم ریخت بعد یک دفعه بند اومد از پنجره بیرون رو نگاه کردم بعد یک دفعه از تو خواب پریدم. دقیقا ساعت 2:24 دقیقه شب این خواب را دیدم. لطفا بهم بگین چه تعبیری داره ممنون.

 • سلام. من در خواب مدیدم که ما می دانستیم قرار است زلزله بیاید و همگی وسایل های مورد نیاز را جمع میکردیم و هر لحظه منتظر زلزله بودیم تا این که شب خوابیدیم و من را از واب بیدار کردند و گفتند که زلزله شد و منتظر پس لرزه های زلزله بودیم هیچکس به خانه نمیرفت و من ومادرم در حال بیرون آمدن از خانه بودیم من کتاب قرآن کوچکم را برداشتم و در کیفم گذاشتم بعد آمدیم بیرون خواب درهم برهمی بود.
  تعبیرش چی میشه خواهش میکنم بگین.

 • سلام

 • سلام بهرام استم خواب دیده ام که در کوه بزرگ زلزله میشود و مه از آنجا می افتم

 • سلام خواب دیدم در خانه کسی هستیم شهر بندری خونه چندطبق که زلزله میاد و همه ناراحتم بهغیر من که می خندیدم که زلزله درحال شدت بیشتری است به محض ریختن آوار از خواب پریدن ساعت ۳نیمه شب خواب دیدم

 • سلام خواب دیدم در خانه کسی هستیم شهر بندری خونه چندطبق که زلزله میاد و همه ناراحتم بهغیر من که می خندیدم که زلزله درحال شدت بیشتری است به محض ریختن آوار از خواب پریدن ساعت ۳نیمه شب خواب دیدم

 • خواب دیدم کل ایران زلزله اومده به غیر از چند تا شهر همه جا خراب شده همه ام به این شهرها هجوم اوردن

 • خواب دیدم تو اتاقم ویکدفعه زمین لرزید جوری که نمیتونستم بلند شم وفرار کنم اما نشسته سینه خیز خودمو به درخروج رسوندم وزمانی که تلاش میکردم خودمو به در برسونم میدیدم دیوارها همه داشتن ترک برمیداشتن

 • سلام. خواب دیدم که یک زلزله خیلی شدید اومد . در حالیکه خونه به شدت میلرزید دو تا برادرام به مادرم کمک کردن که از صندلی کنار در بلند شه و فرار کنه و من هم دختر برادرم رو بغل کردم و بیرون رفتم تو همون حین نگران بودم و با خودم میگفتم که زن داداشم هم از طبقه چهارم خونشون تا حالا فرار کرده. در حالیکه که محکم و استوار پایین پله ها پشت به خونه وایساده بودم و سر برادرزادم رو رو شونم فشار داده بودم. این رو هم بگم که تو شهر ما زلزله زیاد میاد و خونه ما ویلایی هست. و اخیرا هم یه مسئله ای پیش اومده بود که کمی از خانوادم ناراحت بودم

 • سلام خواب دیدم تو یه باغ بزرگم که یه استخر بزرگی داره یه ماهی خیلی بزرگی توش شنا میکنه به اندازه کوسه در وسط باغ پشت سر ما یه حوض بزرگی بود به اندازه همون ماهی قهوه ای قرمز توش شنا میکنه ما داشتیم ماهی سفیدرو نگانه میکردیم شیطونی میکرد توی اب بطوری که اب بیرون میریخت اب استخرا شفاف بود یهو زلزله شد من دویدم فرار کنم یهو وایسادم گفتم وسط باغم ساختمان ها خراب بسن به من اسیب نمیرسه تکان زیاد زیاد شد طوری که دیدیم از لبه چنجره های خونه ها خاک میاد پیایین حراسون از خواب پریدم

 • سلام خواب دیدم تو یه باغ بزرگم که یه استخر بزرگی داره یه ماهی خیلی بزرگی توش شنا میکنه به اندازه کوسه در وسط باغ پشت سر ما یه حوض بزرگی بود به اندازه همون ماهی قهوه ای قرمز توش شنا میکنه ما داشتیم ماهی سفیدرو نگانه میکردیم شیطونی میکرد توی اب بطوری که اب بیرون میریخت اب استخرا شفاف بود یهو زلزله شد من دویدم فرار کنم یهو وایسادم گفتم وسط باغم ساختمان ها خراب بسن به من اسیب نمیرسه تکان زیاد زیاد شد طوری که دیدیم از لبه چنجره های خونه ها خاک میاد پیایین حراسون از خواب پریدم تعبیرش چیست

 • سلام من خواب دیدم از جای بالا میروم زلزله می آید اما من با طنابی آرام به پایین می آیم ولی فقط تکان میخورد جایی خراب نشد و همه صحیح و سالمند من خواهرم را دنبال چادر و سجاده نماز میفرستم تا بیارش و بعد از خواب می پرم تعبیرش چیست

  • بسیاری از خطر ها به خاطر خوب بودن شما به سلامت از سر شما می گذرد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.