تعبیر خواب فریاد

تعبیر خواب فریاد | تعبیرخواب فریاد | tabire khab

تعبیر خواب فریاد زدن,تعبير خواب فرياد زدن مرده,تعبیر خواب فریاد زدن خدا,تعبیر خواب فریاد زدن نام خدا,تعبیر خواب جیغ زدن,تعبیر خواب داد زدن,تعبير خواب داد زدن,تعبیر خواب فریاد زدن در خواب,تعبير خواب فرياد زدن در خواب,تعبیر خواب فریاد کشیدن,تعبیر خواب فریاد کشیدن مرده,تعبیر خواب جیغ کشیدن,تعبير خواب فرياد كشيدن,تعبیر خواب جیغ کشیدن و گریه,تعبیر خواب جیغ کشیدن مرده,تعبیر فریاد کشیدن در خواب,تعبیر خواب فریاد,تعبیر خواب فریاد بی صدا,تعبیر خواب فریاد کمک خواستن,تعبیر خواب فریاد الله اکبر,تعبیر خواب فریاد مرده,تعبیر خواب جیغ زدن مرده

تعبیر خواب فریاد زدن , تعبير خواب فرياد زدن مرده , تعبیر خواب فریاد زدن خدا

خواب فریاد یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم فریاد در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب فریاد می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب فریاد را مطالعه نمایید و متوجه شوید فریاد چه تعبیری دارد

تعبیر خواب فریاد از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن زنگ و فریاد ، سلامتی است

تعبیر خواب فریاد از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب فریاد ، بدگویی و غیبت کردن است

تعبیر خواب فریادهای بسیار ، خبرهای نشاط انگیز است

تعبیر خواب فریاد حیوانات ، خبرهای ملال انگیزی به گوشتان خواهد رسید

تعبیر خواب فریاد از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب شنیدن فریاد کسی که درد می کشد ، باید با آگاهی گرفتاری ها را رفع کنید

تعبیر خواب شنیدن فریاد از روی بهت و تعجب ، کمک از جایی نامشخص است

تعبیر خواب شنیدن نعره های جانوران وحشی ، تصادف است

تعبیر خواب فریاد دوستان و آشنایان برای کمک ، بیماری و غم است

تعبیر خواب فریاد | فریاد در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 58 عدد

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بانگ و فریاد جانوران و انسان‌ها این است که آن منطقه دچار غم و مصیبت می‌شود.

  • جیغ کشیدن مرده و کمک خواستن او برای در آورونش از قبر

 • اگر در خواب ببینی پرنده‌های فراوانی در جائی بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، تعبیرش این است که مصیبتی به وجود می‌آید

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر بانگ و فریاد پرنده خوب است، مگر پرنده‌ای که به او فال بد زده و نحس می‌دانند، که تعبیر شنیدن فریادش، غم و اندوه و مصیبت می‌باشد

 • بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی تعداد بانگ و فریاد پرنده عدد فرد می‌باشد، تعبیرش خیر و خوبی است، ولی اگر فرد نمی‌باشد، بیمار می‌شوی و بالاخره بهبود پیدا می‌کنی.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نعره و فریاد و بانگ درندگان به گوش تو می‌رسد، یـعـنـی فریاد دشمنی و بحث و جدل و بگومگو را می‌شنوی.

 • همسرمن درخواب زوزه ميكشد و ناچارا مجبور به بيدار كردنش از خواب ميشوم تعبيرش چيست

 • خب باید بپرسید چه خوابی دیده.

 • بانگ زنبور و ملخ، دلیل ترس و بیم است و بانگ وزغ، دلیل که در موضعی فرود آید

 • بانگ همه مرغان در خواب شنیدن نیکو بود، مگر مرغی که او را فال بد دارند، که بانگ او اندوه و مصیبت بود و بانگ مار ترس و بیم است، اما بانگ زنبور و ملخ، دلیل ترس و بیم است و بانگ وزغ، دلیل که در موضعی فرود آید…..بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائی. چهارم: بزرگی. پنجم: ریاست. ششم: سفر. هفتم: بریدن. هشتم: مفلسی. نهم: خیانت. دهم: جاسوسی. یازدهم: منافقی. دوازدهم: بریدن دست.

 • اگر بیند آواز گریستن می آمد، دلیل که شادمان شود

 • بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب، دلیل است بر غم و مصیبت در ان موضع. اگر بیند او را بانگ می کردند از جائی دور اگر جواب داد، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند جواب نمی دهد، دلیل که بیمار گردد

 • اگر بیند ناله می شنید، دلیل که چیز ناخوش شنود.

 • اگر بیند بانگ زاری می شنید، دلیل است حاجت او روا شود و بر دشمن ظفر یابد.

 • اگر بانگ دشنام شنود کراهتی به وی رسد و زود زایل گردد.

 • اگر اسبی بانگ می کرد، دلیل که او بشارت رسد و بعضی از معبران گویند: مکروهی به وی رسد، از بهر آن که بهایم دروغ نگویند.

 • اگر بیند که خر بانگ می کرد، از دشمنی و جاهلی فریاد و شفاعت شنود.

 • اگر بیند که شتر بانگ می کرد، دلیل که به حج رود یا به تجارت و در آن وی را سود و منفعت یابد.

 • اگر بیند گوسفندی بانگ می کرد، دلیل که از بزرگی وی را منفعت رسد.

 • اگربیند از بزغاله بانگ شنید، دلیل بر خرمی و شادی و نعمت کند.

 • . اگر بیند آهو بانگ می کرد، دلیل که او کنیزکی حاصل شود.

 • اگر بیند شیر بانگ می کرد، دلیل که بیم و ترس یابد از پادشاه.

 • اگر بیند پلنگ بانگ می کرد، دلیل که او را جنگ و خصومت افتد.

 • اگر بیند یوز بانگ می کرد، دلیل که شخصی بر وی خشم گیرد و بر وی کبر نماید.

 • اگر دیدگرگ بانگ می کرد بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند شغال بانگ می کرد، دلیل بر غم و اندیشه کند از سبب زنان.

 • اگر دید که روباهی بانگ می کرد، دلیل است که مردی دروغگو با وی مکر و حیله نماید

 • اگر بیند گربه بانگ می کرد، دلیل که او را از دزد بیم بود.

 • اگر بیند شترمرغ بانگ می کرد، دلیل که خادم دلیل بیابد.

 • اگر دید کرکس بانگ می کرد، دلیل که از خبر مردی بزرگ غمگین شود.

 • اگر دید که آله (عقاب) بانگ می کرد، دلیل که خبر پادشاه شنود.

 • اگر دید کبوتر یانگ می کرد، دلیل که خبر سرهنگان پادشاه شنود.

 • اگر دید خروس بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی جوانمرد شنود.

 • اگر دید کلاژه (نوعی کلاغ) بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی پوشیده شنود.

 • اگر دید که جعل بانگ می کرد، دلیل که خبر اندوه و مصیبت شنود

 • اگر دید فاخته بانگ می کرد، دلیل که خبر دروغ شنود. اگر دید که تذرو بانگ می کرد، دلیل که خبر زنی با جمال شنود. اگر بیند طاوس بانگ کرد، دلیل که خبر پادشاه عجمی شنود.

 • اگر دید که کلنگ (مرغی شبیه لک لک) بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی درویش شنود. اگر دید لک لک بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی دهقان شنود و از آن خرم شود.

 • اگر دید کبک بانگ می کرد، دلیل که خبر زنی نیکو شنود. اگر دید بانگ کبکان می شنود، دلیل که خبر زنی مستور شنود. اگر دید بانگ کلاغ می شنود، دلیل که خبر مردی حرام خواره شنود.

 • اگر بیند گنجشک بانگ می کرد خبر خوش شنود. اگر بیند بلبل یا هزاردستان بانگ می کرد خبر مطربی یا نوحه گری شنود اگر بیند سار بانگ می کرد، دلیل همین است. ا

 • اگر بیند مرغ آبی بانگ می کرد، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند که بط (مرغابی) بانگ می کرد، خبر مصیبت کسی از اهل او شنود. اگر بانگ بچگان مرغ شنود ماتم و مصیبت رسد

 • بانگ صدا است و آواز و این در خواب وجوه مختلف دارد. اگر در خواب دیدید که خودتان صدا سر داده اید و بانگ می کنید به طوری که بانگ شما آن قدر رسا و بلند است که تا دور دستها می رسد به شهرت و بزرگی می رسید و بسیار نیکو است

 • در صورتی است که خودتان از شنیدن صدا ناراحت نشوید و از صدا و بانگ خوشتان بیاید اگر دیدید که دیگری بانگ سر داده و صدای او آن قدر رسا و بلند است که تا دور دست ها می رود و این صدا به گوش شما خوش آیند نیست و از آن خوشتان نمی آید خوابتان می گوید که کسی با شما رقابت می کند و این رقابت طوری است که شما از هم دوشی او بیمناکید و می ترسید

 • اگر بانگ زنی را در خواب خود شنیدید ولی صاحب صدا را نتوانستید ببینید نیکو نیست.

 • اگر در خواب بانگ گریه شنیدید شادمان و مشعوف می شوید و بشارتی به شما می رسد.

 • بانگ گریه در صورتی که با هق هق و ناله همراه نباشد حاجتی است از شما که بر آورده می شود و کامی است که روا می گردد. شنیدن بانگ جانوران بخصوص چهار پایان حلال گوشت و مفید در خواب نیکو است.

 • شنیدن فریاد کسی که درد و رنج می کشد ، در خواب . علامت آن است که به دام به گرفتاریهایی خواهید افتاد . اما با .

  آگاهی و هوشیاری خود را از این دام نجات می دهید .

 • شنیدن فریادی از روی تعجب و حیرت ، در خواب ، نشانة آن است که از جایی ناشناخته به شما کمک می شود .

 • شنیدن نعره جانوران وحشی در خواب ، علامت تصادف خطرناک و شدید است .

 • اگر خواب ببینید دوستان یا نزدیکان با فریاد از شما کمک می طلبند ، نشانة اندوه و بیماری آنها است

 • اگر صداي جيغ زني را شنيديد که نتوانستيد او را ببينيد کسي شما را فريب مي دهد و اگر او را ديديد زني است که روي شما و اعمال شما و تصميم هايي که مي گيريد اثر مي گذارد. اگر کسي جيغ کشيد و دنباله صداي او به آواز مبدل گرديد دوستي از شما حرف مي زند و به شما کمک مي کند يا خبري از يک دوست به شما مي رسد. جيغ مخصوص انسان است و خروش حيوانات تعابير ديگري دارد.

 • نعره کشيدن در خواب تعبير روشن و مشخصي ندارد و بيشتر به خاطر پرخوري و زود خوابيدن است. بسياري از اشخاص، به خاطر خوردن شام سنگين و نداشتن وقت کافي براي بيدار ماندن، با معده پر مي خوابند و خواب مي بينند که بختک روي آنها افتاده و به خاطر رهايي از بختک، نعره مي کشند و با وحشت از خواب مي پرند. اين نوع خواب ديدن را زياد جدي نگيريد.

 • ممنون از ساییتون

 • جیغ کشیدن مرده و کمک خواستن و کشیدن بیرون از قبر

 • خواب دیدم که تصادف کردم و پاهام خورد شدن اما خونی نمیاد و از اطرافیانم که خانوادمم در بین آنها هستند،کمک میخوام ولی کسی به کمکم نمیاد و همش داد میزنم
  تعبیر این خوابم چیه
  توروخدا زود جواب بدید.خیلی نگرانم.

 • دیدن خواب سر پله هایی که میلرزه وسست
  هستش من میترسم وهرچقد داد میزنم صدام‌ درنمیادو دوستم‌میخنده بهم،و سر هرراهی که میخوام برم چاله وجود داره نمیتونم رد بشم،لطفا زود جواب بدین

 • اگر در خواب ببنی صدای جیغ زنی ناشناس که از داخل حمام شنیده میشود ومدام با آب بازی میکند وسر صدای آب به گوش برسد

 • سلام توی خواب دیدم تو جای خودم هستم دراز کشیده بودم و از خانواده ام کمک میخواستم اما کسی نمیشنید انگار و اصلا از جایم نمیتونستم تکون بخورم و میخواستم داد بزنم صدام انگار پایین بود انگار از ته چاه میومد صدام انقد صدا میزدم مادرم رو اما انگار نفهمید هیچکس و اصلا از جام نمیتونستم تکون بخورم خیلی سنگین بودم تعبیرش رو میگید لطفا?

 • خواب دیدم با یکی از اسناهامون تو خاب دعوا میکنم بعد از شدت عصبانبت وخشم فریاد میکشم وسعی در اروم کردن من دارند

 • سلام درخواب دیدم که شیاطین حمله کردند در یک محل که مردم در آنجا جمع بودند ولى من جلوى همه بودم وأجازه نمیدادم کارى بکنند وهمّش بِسْم الله میگفتم وشیطان خطاب بهم به زبان نا آشنا پرخاش میکرد بعد که شیطان ارام شد من باصداى بلند یالله گفتم و بقیه تکرار کردن چندین بار تا اینکه همه رفتن ومن پول نداشتم به خانه بروم شیطان فهمید یک دفعه دیدم جیبم پر اسکناس شد وقتى فهمیدم پول هارو توى سر شیطان پرت کردم دیدم همسرم امده دنبالم وروى ماشینش تمام اسمهاى خدا نوشته شده

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.