تعبیر خواب زلزله حضرت یوسف

درباره تعبیر خواب زلزله بدانید

تعبیر خواب زلزلهدیدن زلزله:به خواب بیننده هشدار می دهد،در زندگی باثبات باشد
زلزله را به چشم دیدن:اشاره بهتعبیر خواب زلزله تغییر قریب الوقوع در روابط زندگی خواب بیننده دارد
بر اثر زلزله خسارت دیدن:تعبیر خواب زلزلهخواب بیننده به دلیل پیشرفت و توسعه کلی در کشور دچار ضرر و زیان می شود

درباره تعبیر خواب زلزله بدانید

‫تعبیر خواب زلزله حضرت یوسف ‫, تعبیر خواب زلزله ‫, تعبیر خواب زلزله آمدن , زلزله در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زلزله بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبیر خواب زلزلهزلزله و حنف و زمين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلائي عظيم بود از قبل پادشاه يا قحط و بيماري بود.
در همه حال زمين لرزه در خواب، تعبیر خواب زلزلهعقوبت وعذاب و علامت بد بود بر اهل آن ديار.

درباره تعبیر خواب زلزله بدانید

‫تعبیر خواب زلزله حضرت یوسف ‫, تعبیر خواب زلزله ‫, تعبیر خواب زلزله آمدن , زلزله در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زلزله بدانید

تعبیر خواب زلزلهمحمد بن سیرین گوید: اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است تعبیر خواب زلزلهکه آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار

درباره تعبیر خواب زلزله بدانید

‫تعبیر خواب زلزله حضرت یوسف ‫, تعبیر خواب زلزله ‫, تعبیر خواب زلزله آمدن , زلزله در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زلزله بدانید

تعبیر خواب زلزله زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود.

در همه حال زمین لرزه در خواب، تعبیر خواب زلزلهعقوبت وعذاب و علامت بد بود بر اهل آن دیار.

تعبیر خواب زلزله

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.