تعبیر خواب زلزله بدون خرابی

درباره تعبیر خواب زلزله از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب زلزله زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به تتعبیر خواب زلزله زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد وتعبیر خواب زلزله شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا تعبیر خواب زلزله می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود

درباره تعبیر خواب زلزله از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله شدید , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله آمدن

درباره تعبیر خواب زلزله از علمای علم تعبیر بخوانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب زلزله اگر بيند زلزله بود و زمين مي جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه رنج و بلا رسد به تعبیر خواب زلزله قدر جنبيدن زمين و بعضي ازمعبران گويند: اگر بيند زمين مي جنبيد، دليل است كه آفت به مردم رسد و بيماري بود در آن ديار. تعبیر خواب زلزله اگر بيند كه زمين برگرديد و جانب زيرسوي تعبیر خواب زلزله بالا شد، دليل كه فتنه و بلاي عظيم به اهل آن ولايت رسد.

درباره تعبیر خواب زلزله از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله شدید , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله آمدن

درباره تعبیر خواب زلزله از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب زلزله اگر ديديد که زمين مي لرزد و ديوارها فرو مي ريزد به تعبير آوار نگاه کنيد. به هر حال زمين لرزه و زلزله نشان از تعبیر خواب زلزله حوادثي است که بيشتر جنبه عام دارد وتعبیر خواب زلزله بي ثباتي و تشنج عمومي تعبير شده است.

درباره تعبیر خواب زلزله از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله شدید , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله آمدن

درباره تعبیر خواب زلزله از علمای علم تعبیر بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب زلزله زلزله و حنف و زمين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلائي عظيم بودتعبیر خواب زلزله از قبل پادشاه يا قحط و بيماري بود. به همه حال زمين لرزه در خواب،تعبیر خواب زلزله عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن ديار.

تعبیر خواب زلزله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.